Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voeding blog
  Dagevos, H. ; Doets, E.L. ; Groot, C.P.G.M. de; Kremer, S. ; Rest, O. van de; Ruben, R. ; Tieland, C.A.B. ; Zondervan, C. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  voeding en gezondheid - voedselveiligheid - voedselzekerheid - voedsel - voeding - internet - telecommunicatie - nutrition and health - food safety - food security - food - nutrition - internet - telecommunications
  Voeding en voedsel spelen binnen Wageningen UR een centrale rol. In 2040 hebben we 9 miljard mensen te voeden met een veranderende voedselvraag. Hoe moeten we iedereen van gezond voedsel voorzien, zonder schade aan te richten aan het milieu? Voeding bepaalt voor een grote mate onze gezondheid. Het gaat daarbij om veilige voeding, maar ook afgestemd op de behoefte. Wageningse onderzoekers bloggen over het onderzoek naar beide onderwerpen en werkt daarmee aan een betere kwaliteit van leven. Dit blog is een initiatief van Wageningen University and Research Centre. Wageningen UR is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting DLO. Op dit platform delen onze medewerkers verhalen en kennis over hun werkveld en nodigen u uit om hierover mee te denken.
  DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing
  Vorst, J.G.A.J. van der; Ossevoort, R.S. - \ 2015
  DaVinc³i - 46
  sierteelt - logistiek - ketenmanagement - agro-industriële ketens - informatietechnologie - internationale handel - strategisch management - agrarische productiesystemen - landbouwkundig onderzoek - telecommunicatie - elektronische handel - ornamental horticulture - logistics - supply chain management - agro-industrial chains - information technology - international trade - strategic management - agricultural production systems - agricultural research - telecommunications - electronic commerce
  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die deelgebieden zijn: samenwerking/ businessmodellen, logistieke netwerken, retourlogistiek/plannen en ICT in de sector. Bij veel bedrijven is concreet en strategisch onderzoek gedaan op basis van onderzoeksvragen op bedrijfsniveau. Dit boekje verhaalt, in een aantal interviews, eerst over de algemene strategische onderzoeken en de daaruit voortvloeiende scenario’s. Daarna komt de bedrijfspraktijk aan de orde. De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: Met welke logistieke ketens en afzetketens krijgt de sierteeltsector in de toekomst te maken? Welke functies en processen zijn aan die ketens verbonden? Waar kun je die functies geografisch gezien het best uitoefenen? Hoe ondersteun je dat optimaal met ICT-toepassingen en businessmodellen? Wat betekent dit alles voor de sierteeltlogistiek?
  North Sea submarine cable disruptions and fishing activity
  Hintzen, N.T. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C117/14-A) - 26
  noordzee - telecommunicatie - kabels - demersale visserij - boomkorvisserij - energiebesparing - innovaties - vistuig - north sea - telecommunications - cables - demersal fisheries - beam trawling - energy saving - innovations - fishing gear
  At the North Sea seafloor, numerous submarine cables are positioned that connect telecommunication networks between countries. Worldwide, human activities cause most of the cable disruptions with fisheries accounting for nearly half of all reported faults. Due to a recent increase of submarine cable disruptions in the central North Sea area, Global Marine Systems Ltd. requested IMARES to investigate a possible link between these occurrences and the recent gear switch of the Dutch –demersal beam-trawlfishing fleet.
  'BloembollenWEB: digitale kennis binnen handbereik'
  Looman, B.H.M. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)291. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - informatiediensten - telecommunicatie - kennisoverdracht - netwerken (activiteit) - informatieverspreiding - kwekers - doelgroepen - internet - communicatie - ornamental bulbs - information services - telecommunications - knowledge transfer - networking - diffusion of information - growers - target groups - internet - communication
  Wat is nodig om te doen wat je doet? Geld, mensen, maar vooral kennis. Welke kennis is belangrijk, hoe sla je kennis op, wat deel je er van met andere? Vragen en antwoorden in de serie Kennis. In deze dertiende aflevering Barry Looman, projectmanager Kennis bij PPO.
  Landsdekkende regenkaarten uit het mobiele telefoonnetwerk
  Overeem, A. ; Leijnse, H. ; Uijlenhoet, R. - \ 2013
  WT - Afvalwater 13 (2013)4. - ISSN 1879-8780 - p. 194 - 203.
  regenmeters - neerslag - telecommunicatie - telefoons - netwerken - monitoring - meteorologische waarnemingen - radio - rain gauges - precipitation - telecommunications - telephones - networks - meteorological observations
  Nauwkeurige en tijdige neerslagwaarnemingen aan het aardoppervlak zijn cruciaal voor het waterbeheer, de landbouw, de weersverwachting, het klimaatonderzoek en voor grondvalidatie van neerslagschattingen met satellieten. Echter, het overgrote deel van de aarde ontbeert deze waarnemingen en in veel gebieden neemt de dichtheid van het regenmeternetwerk in rap tempo af. Dit kan in potentie worden tegengegaan door het gebruik van ontvangen vermogens van het enorme aantal radiostraalverbindingen dat wereldwijd wordt toegepast in commerciële mobiele telefonienetwerken. Radiosignalen propageren langs deze verbindingen van een zendende antenne van de ene telefoonmast naar de ontvangende antenne van een andere telefoonmast. Uit de verzwakking van het signaal tussen zender en ontvanger kan de door regen veroorzaakte demping en vervolgens de padgemiddelde regenintensiteit worden berekend. Hier laten we zien hoe een dergelijk netwerk kan worden gebruikt om de ruimte-tijd dynamiek van regenval in kaart te brengen voor een heel land (Nederland, ~35.500 km2), gebaseerd op een ongekend aantal verbindingen (~2.400) en een methode die in realtime zou kunnen worden toegepast. Dit toont het potentieel aan van zulke netwerken voor het realtime monitoren van regen, met name in die gebieden van de wereld waar weerradars en regenmeters vrijwel afwezig zijn
  Tuinbouw Integraal Digitaal (TID); Inventarisatie, analyse en programmavoorstel
  Verloop, C.M. ; Verdouw, C.N. ; Wolfert, J. ; Beulens, A.J.M. ; Dijkxhoorn, Y. ; Snels, J.C.M.A. ; Splinter, G.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consument en ketens ) - ISBN 9789086153954 - 137
  tuinbouw - informatiesystemen - informatieontsluiting - netwerken (activiteit) - informatieverwerking - internet - telecommunicatie - informatiemanagement - databasebeheer - procesoptimalisatie - ketenmanagement - sierteelt - glastuinbouw - horticulture - information systems - information retrieval - networking - information processing - internet - telecommunications - information management - database management - process optimization - supply chain management - ornamental horticulture - greenhouse horticulture
  In dit rapport wordt de huidige situatie op het gebied van integrale digitale informatievoorzieningin de tuinbouwsector in kaart gebracht en geanalyseerd. Vervolgens worden de contouren geschetst van een mogelijk programma voor verbetering en integratie van deze digitale informatievoorziening. Hiermee wordt een overzicht geboden van de huidige initiatieven en projecten en een uitgangspunt gegeven voor de rol die het Nederlandse tuinbouwclusterwil vervullen. Het ziet voor zichzelf een richtinggevende rol weggelegd als ontwikkelaar en eigenaar van besturings- of coördinatieconcepten die gebruikt worden in ICT-systemen, informatiestromen en ketenstandaards. Het rapport onderstreept de noodzaak om tot een integrale aanpak van de digitale informatievoorziening te komen.This report charts and analyses the current situation regarding integrated digitalinformation facilities in the horticultural sector. It also suggests the outlines of a possible programme for improving the integration of these digital information facilities. Additionally it offers an overview of the current initiatives and projects and suggests a starting point for the role which the Dutch horticulture cluster wishes to fill. Dutch horticulture is aiming towards a guiding role as a developer and owner of operational and coordinating concepts which are used in ICT systems, data flows, and chain standards. The report emphasises the necessity of creating an integrated approach to digital information facilities.
  Regenmeting met commerciële mobiele telefonienetwerken
  Leijnse, H. ; Uijlenhoet, R. ; Stricker, J.N.M. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)11. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
  regenmeters - neerslag - telecommunicatie - meetapparatuur - instrumenten (meters) - meetsystemen - meettechnieken - rain gauges - precipitation - telecommunications - meters - instruments - measurement systems - measurement techniques
  Het is mogelijk om regen te meten met de bestaande infrastructuur die wordt gebruikt voor de communicatie tussen mobiele telefoons. De microgolfstraalverbindingen waaruit deze netwerken bestaan, zijn namelijk gevoelig voor regen. Zij kunnen als bron van neerslagmetingen daarom een zeer waardevolle aanvulling zijn op de operationele weerradar en regenmeternetwerken voor toepassingen in het waterbeheer. Deze toegevoegde waarde ligt in het feit dat regenintensiteiten geschat uit microgolfstraalverbindingen over het algemeen nauwkeuriger zijn dan schattingen naar aanleiding van radarbeelden en de dichtheid van het netwerk vele malen hoger ligt dan de dichtheid van regenmeternetwerken
  Fax in de strijd tegen vruchtrot
  Wander, J.G.N. - \ 2005
  Groenten en Fruit. Algemeen (2005)21. - ISSN 0925-9694 - p. 35 - 35.
  aardbeien - teelt - gewasbescherming - botrytis - ziektebestrijding - fungiciden - spuiten - toepassingsdatum - adviescentra - informatiediensten - informatiesystemen - computers - telefoons - telecommunicatie - vollegrondsteelt - strawberries - cultivation - plant protection - botrytis - disease control - fungicides - spraying - application date - advisory centres - information services - information systems - computers - telephones - telecommunications - outdoor cropping
  Als aardbeien bloeien, ligt vruchtrot door Botrytis op de loer. Bij gunstige omstandigheden kan een onbeschermd gewas flinke aantasting oplopen. Dat leidt tot productieverlies, infectiebronnen en overbodig werk, want rotte vruchten moeten ook geplukt worden. De waarschuwingsfax houdt telers alert om tijdig te bestrijden
  W-learning voor Geo-informatie
  Boxel, P. van; Wentzel, P. ; Lammeren, R.J.A. van; Boschma, S. ; Molendijk, M. ; Bruin, S. de - \ 2004
  Amsterdam : Vrije Universiteit (GISPY-rapport 2004-11) - 17
  onderwijs - geografie - leeractiviteiten - onderwijsvernieuwing - mobiele uitrusting - draagbare instrumenten - telecommunicatie - datacommunicatie - education - geography - learning activities - educational innovation - mobile equipment - portable instruments - telecommunications - data communication
  Kaart zonder draad, voorstudie draadloze geo-informatie
  Ligtenberg, A. ; Lammeren, R.J.A. van; Bulens, J.D. ; Bergsma, A.R. - \ 2004
  Wageningen : WUR (GIPSY-rapport 2004-10) - 45
  geografische informatiesystemen - mobiele uitrusting - telecommunicatie - datacommunicatie - draagbare instrumenten - veldwerk - geographical information systems - mobile equipment - telecommunications - data communication - portable instruments - field work
  Locatie gebaseerd leren en computer ondersteund veldwerk: ervaringen en aanbevelingen
  Wagtendonk, A. ; Lammeren, R.J.A. van; Reus, N. de; Bergsma, A.R. ; Ligtenberg, A. ; Molendijk, M. - \ 2004
  Wageningen : WUR (GIPSY-rapport 2004-3) - 59
  leeractiviteiten - leerervaringen - computerondersteund onderwijs - mobiele uitrusting - telecommunicatie - datacommunicatie - veldwerk - learning activities - learning experiences - computer assisted instruction - mobile equipment - telecommunications - data communication - field work
  GIPSY, Geo-informatie in o-ver-draagbaar multidisciplinair onderwijs gebaseerd op innovatieve ICT
  Lammeren, R.J.A. van; Molendijk, M. ; Heuvel, P. van de - \ 2004
  Wageningen : WUR (GIPSY-rapport 2004-5) - 26
  geografische informatiesystemen - informatietechnologie - datacommunicatie - telecommunicatie - innovaties - mobiele uitrusting - onderwijsvernieuwing - onderwijs - geographical information systems - information technology - data communication - telecommunications - innovations - mobile equipment - educational innovation - education
  Studeren met mobieltjes
  Lammeren, R.J.A. van; Bruin, S. de - \ 2003
  Agro Informatica 16 (2003)4. - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 16.
  universiteiten - telecommunicatie - telefoons - datacommunicatie - informatietechnologie - zelfstandig leren - collegestudenten - afstandsonderwijs - hoger onderwijs - geografische informatiesystemen - internet - universities - telecommunications - telephones - data communication - information technology - independent study - college students - distance teaching - higher education - geographical information systems - internet
  Uitleg van 2 cursussen, behorend bij het GIPSY project, waarin studenten leren omgaan met een digitale leeromgeving met draadloze communicatie
  Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw. Deel V. Transport en communicatie
  Bieleman, J. - \ 2002
  [Eindhoven] [etc.] : Stichting Historie der Techniek [etc.] - ISBN 9789057300684 - 347
  technologie - nederland - geschiedenis - technische vooruitgang - transport - telecommunicatie - technology - netherlands - history - technical progress - transport - telecommunications
  De effecten van plaatsing van zendmasten in de Polder Broek (gemeente IJsselstein); een verkennend-evaluerende, biologisch-ecologische studie
  Jonkers, D.A. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 37
  telecommunicatie - technologie - structuren - torensilo's - hoogte - gebouwen - vogels - dieren - adaptatie - milieu - levensduur - verouderen - veroudering - dood - nederland - utrecht - telecommunications - technology - structures - tower silos - height - buildings - birds - animals - adaptation - environment - lifespan - aging - senescence - death - netherlands - utrecht
  Zendmasten en vogels: mogelijke gevolgen van verplaatsing van zendmasten in IJsselstein
  Jonkers, D.A. - \ 1996
  Wageningen : IBN-DLO - 58
  telecommunicatie - technologie - structuren - torensilo's - hoogte - gebouwen - vogels - dieren - adaptatie - milieu - levensduur - verouderen - veroudering - dood - nederland - utrecht - telecommunications - technology - structures - tower silos - height - buildings - birds - animals - adaptation - environment - lifespan - aging - senescence - death - netherlands - utrecht
  Het Wageningse netwerk; organisatie en beheer in dienst van het onderzoek
  Udink ten Cate, A.J. ; Blom, R. ; Wijngaard, P.J.M. - \ 1993
  Agro Informatica 6 (1993)1. - ISSN 0925-4455 - p. 7 - 13.
  informatietechnologie - telecommunicatie - databanken - onderzoeksinstituten - proefstations - planning - wiskundige modellen - hogere agrarische scholen - universiteiten - internet - computernetwerken - lokale netwerken - veluwe - gelderland - information technology - telecommunications - databases - research institutes - experimental stations - planning - mathematical models - agricultural colleges - universities - internet - computer networks - local area networks - veluwe - gelderland
  In bijgaand artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikelingen rond de Wageningse datacommunicatienetwerken. De start werd in 1988 ingeluid door de Commissie Steenbergen
  Effectiviteit van de overdracht van signalen van geimplanteerde temperatuursensoren bij melkkoeien = Efficiency of signal transmission from temperature sensors implanted in dairy cows
  Metz - Stefanowska, J. ; Rossing, W. ; Benders, E. - \ 1992
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / IMAG - DLO 92-7) - ISBN 9789054060239 - 22
  melkvee - melkveehouderij - lichaamstemperatuur - thermoregulatie - regulatie van de lichaamstemperatuur - componenten - sensors - transductoren - automatische regeling - instrumentatie - systemen - telecommunicatie - technologie - dairy cattle - dairy farming - body temperature - thermoregulation - body temperature regulation - components - sensors - transducers - automatic control - instrumentation - systems - telecommunications - technology
  Audio-visueel veilen in de bloemisterij : een optimaliseringsmodel voor wereldwijde distributie van snijbloemen
  Sluys, J.T.M. - \ 1991
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 77) - ISBN 9789052421131 - 127
  snijbloemen - productie - handel - handel drijven - instellingen - organisaties - veilingen - telecommunicatie - optimalisatie - econometrische modellen - wiskundige modellen - productieprocessen - cut flowers - production - trade - trading - institutions - organizations - auctions - telecommunications - optimization - econometric models - mathematical models - production processes
  Telecommunicatienetwerken in de bloemisterijsector : een vooronderzoek
  Alleblas, J.T.W. ; Gaasbeek, A.F. van; Groot, N.S.P. de - \ 1990
  Den Haag : LEI (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw 73) - ISBN 9789052421018 - 88
  sierplanten - technologie - telecommunicatie - internet - computernetwerken - lokale netwerken - ornamental plants - technology - telecommunications - internet - computer networks - local area networks
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.