Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tellen
Check title to add to marked list
Schadeveroorzakende zoogdiersoorten in Nederland : inzicht in de betrouwbaarheid van aantalsbepalingen
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Goedhart, P.W. ; Lammertsma, D.R. ; Dekker, J.J.A. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2426)
fauna - inventarisaties - zoogdieren - schadelijke dieren - hoefdieren - monitoring - tellen - methodologie - gegevensanalyse - nederland - inventories - mammals - noxious animals - ungulates - counting - methodology - data analysis - netherlands
Het Faunafonds heeft Alterra gevraagd voorstellen te doen om de kwaliteit van de gehanteerde schattingen van populaties van zoogdieren te bestuderen en waar gewenst en waar mogelijk te verbeteren. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de methode 'Integrated Population Monitoring' (IPM). De aandacht gaat hierbij uit naar ree, edelhert, wild zwijn en damhert. Er wordt ingegaan op gedragskenmerken die het resultaat van een telling kunnen beinvloeden en op nationaal en internationaal gangbare telmethodieken. Het rapport kan worden gezien als een eerste aanzet voor het ontwikkelen en toepassen van 'state-space models' en 'integrated population models' (IPM) op gegevens van hoefdieren. Dit blijkt in principe mogelijk, ook rekening houdend met sterfte door afschot en verkeer. Het verkrijgen van betere gegevens om de modellen beter te voeden vereist meerjarig ecologisch onderzoek.
Handleiding Scouting consumptie aardappel
Wal, E. van der; Bos, M. - \ 2011
Bloeiend Bedrijf
insectenplagen - natuurlijke vijanden - consumptieaardappelen - tellen - akkerbouw - akkerranden - insect pests - natural enemies - table potatoes - counting - arable farming - field margins
Handleiding voor het tellen van plaaginsecten en hun natuurlijk vijanden in consumptieaardappelen op akkers met akkerranden.
Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XX; Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2007 - februari 2008
Webster, M.J. ; Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2008
Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 106) - ISBN 9789085854814 - 102
recreatie - bezoeken - verkeer - monitoring - duinen - openluchtrecreatie - tellen - nederland - zuid-holland - recreation - visits - traffic - monitoring - dunes - outdoor recreation - counting - netherlands - zuid-holland
Ten behoeve van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland voert Wageningen UR een meerjarig momitoringsonderzoek uit naar het recreatief gebruik van het duingebied Meijendel. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in aard en omvang van het gebruik van dit gebied en hiermee samenhangende variabelen. Daartoe worden vanaf maart 1992 veldwaarnemingen verricht in het gebied. Dit is deel 20 in het kader van Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel
Damherten en verkeersveiligheid rond de Amsterdamse Waterleidingduinen; evaluatie van de telmethoden en adviezen voor toekomstig beheer
Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Spek, G.J. ; Schooten, P.C.H. van; Wamelink, G.W.W. ; Lammertsma, D.R. - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1070) - 94
damherten - natuurbescherming - verkeersveiligheid - tellen - methodologie - nederland - fallow deer - nature conservation - traffic safety - counting - methodology - netherlands
In 1997 besloot het gemeentebestuur van Amsterdam om de beheersjacht op reeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te beëindigen. Deze verandering in het beheer is begeleid door onderzoek naar de aantalontwikkeling, de populatiedynamiek en de effecten op het ecosysteem en de omgeving, zoals schade aan gewassen en verkeersveiligheid (Van Breukelen en Schoon). De belangrijkste conclusie luidde dat het aantal reeën ongeveer gelijk is gebleven en dat de aantallen damherten toenemen. Het gemeentebestuur heeft op 26 mei 2004 besloten de populatie damherten niet door middel van beheersjacht te beperken, maar wil problemen van overlast wel voorkomen. Het rapport gaat in op de wijze waarop de hoefdieren worden geteld en doet aanbevelingen over maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid. Een aantal beheerscenario’s wordt geschetst met de (juridische) gevolgen voor het Waterleidingbedrijf Gemeente Amsterdam
Verkeersmonitoring Posbank gebied; Analyse van het recreatieverkeer en het autobezoek in de periode november 2002 - oktober 2003
Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2004
Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning nr. 97) - ISBN 9067547875 - 64
verkeer - wegtransport - dichtheid - tellen - recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - projecten - monitoring - karteringen - gegevensanalyse - nederland - veluwe - traffic - road transport - density - counting - leisure research - recreation - research - methodology - projects - surveys - data analysis - netherlands
A review of the transect method by comparing it with three other counting methods to estimate rabbit (Oryctolagus cuniculus) density
Bankert, D. ; Groen, K.C.G. in 't; Wieren, S.E. van - \ 2003
Lutra 46 (2003)1. - ISSN 0024-7634 - p. 27 - 34.
oryctolagus cuniculus - konijnen - populatiedichtheid - tellen - transect correlogrammen - karteringen - duingebieden - nederland - zuid-holland - rabbits - population density - counting - transect correlograms - duneland - surveys - netherlands
In dune areas in the Netherlands, the standard method for estimating rabbit (Oryctolagus cuniculus) populations is by counting the number of rabbits that can be seen in the headlights of a car along standard transects. This paper evaluates whether estimated rabbit densities derived from this method represent the density of rabbits in the hinterland. Three alternative methods were employed: the pellet count, the spotlight count and the burrow count. While the transect method could only be used on the transects, the others were used on both the transects and in the hinterland and these results were compared with those from the transect counts. The burrow count did not reveal any difference in the number of rabbits on the transects and in the hinterland. While the spotlight count and the pellet count showed a significant difference with more rabbits being estimated in the hinterland. The results of the pellet count are the most reliable since the results are not influenced by disturbance or weather circumstances. The number of rabbits estimated on the transects with this method was more or less similar to the density estimates of the transect method. The pellet count showed that there were 30% more rabbits in the hinterland than along the transect. Hence extrapolation of data of the transect method to the hinterland underestimates the number of rabbits in this area. It should be noted that these conclusions are based on a situation with a very low population density and it is possible that other results will be found in situations where the population density is much higher
Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XII. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2001 - februari 2002
Beunen, R. ; Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2002
Wageningen : Wageningen UR (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 92) - ISBN 9789067546850 - 98
recreatieonderzoek - recreatie - onderzoek - methodologie - projecten - monitoring - dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - budgetten - tijd - duinen - eolisch zand - nederland - karteringen - gegevensanalyse - zuid-holland - leisure research - recreation - research - methodology - projects - density - road transport - traffic - counting - budgets - time - dunes - aeolian sands - netherlands - surveys - data analysis
Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel VI. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in 2000
Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2001
Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 90) - ISBN 9789067546645 - 144
recreatie - recreatieonderzoek - bezoeken - tellen - bezoekers - verkeer - verkeerspatronen - karteringen - duinen - watervoorziening - gegevensanalyse - nederland - noord-holland - recreation - leisure research - visits - counting - visitors - traffic - traffic patterns - surveys - dunes - water supply - data analysis - netherlands
Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XI. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2000 - februari 2001
Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. - \ 2001
Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 91) - ISBN 9789067546614 - 100
vrije tijd - onderzoek - gegevensanalyse - recreatie - methodologie - projecten - monitoring - bezoekers - wegtransport - verkeer - dichtheid - tellen - tijd - nederland - zuid-holland - leisure - research - data analysis - recreation - methodology - projects - visitors - road transport - traffic - density - counting - time - netherlands
Methode voor het bepalen van aslastpatronen voor plattelandswegen
Wilde, J.G.S. de - \ 1998
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 518) - 39
verkeer - verkeerspatronen - dichtheid - capaciteit - tellen - onderzoek - voertuigen - rolweerstand - wegen - plattelandswegen - wegtransport - basisproducten - traffic - traffic patterns - density - capacity - counting - research - vehicles - rolling resistance - roads - rural roads - road transport - commodities
Verkeersintensiteit van zwaar verkeer op plattelandswegen in 1990 - 1995
Wilde, J.G.S. de - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 480) - 49
dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - basisproducten - plattelandswegen - bedrijfswegen - nederland - density - road transport - traffic - counting - commodities - rural roads - farm roads - netherlands
t
Elektronische telapparatuur is bij vorst onbetrouwbaar. Om de jaarintensiteit te berekenen moet voor de vorstperioden een schatting worden gemaakt. De jaarintensiteit is een cruciale schakel bij het ophogen van dag- naar jaarwaarden, die een grote besparing oplevert bij het onderzoek naar de verkeersbelasting. De schatting wordt gemaakt door te vergelijken met resultaten van mechanische telapparatuur. Het zware verkeer bedraagt slechts 4% van al het gemotoriseerde verkeer, hoewel dit aandeel sterk schommelt en groter is naarmate de weg smaller is. Op de smalste wegen komt in de oogstperiode 27% meer zwaar verkeer voor dan in het poot- en groeiseizoen. Op de andere wegen is dit omgekeerd.
Snelheden op plattelandswegen
Wilde, J.G.S. de - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 488) - 45
verkeer - snelheid - dichtheid - wegtransport - tellen - plattelandswegen - bedrijfswegen - nederland - traffic - velocity - density - road transport - counting - rural roads - farm roads - netherlands
Effects of road density; a case study of the moor frog.
Vos, C.C. - \ 1997
In: Habitat fragmentation & infrastructure : proceedings of the international conference "Habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering", 17 - 21 September 1995, Maastricht - The Hague, The Netherlands. - - p. 93 - 97.
verkeer - verkeerspatronen - dichtheid - capaciteit - tellen - onderzoek - dieren - territorium - habitats - milieu - anura - kikkers - padden - multivariate analyse - correlatieanalyse - regressieanalyse - nadelige gevolgen - milieueffect - menselijke activiteit - traffic - traffic patterns - density - capacity - counting - research - animals - territory - environment - frogs - toads - multivariate analysis - correlation analysis - regression analysis - adverse effects - environmental impact - human activity
Versnippering
Berekening van de verkeersstromen in de ruilverkaveling Melderslo met het verkeersmodel voor landelijke gebieden.
Baltjes, C.R. ; Jaarsma, C.F. - \ 1992
Wageningen : LU - 48
computersimulatie - tellen - dichtheid - ruilverkaveling - landgebruik - ruimtelijke ordening - wegtransport - plattelandsgemeenschappen - simulatie - simulatiemodellen - verkeer - nederland - limburg - computer simulation - counting - density - land consolidation - land use - physical planning - road transport - rural communities - simulation - simulation models - traffic - netherlands
Onderzoek probleemsituaties 80 km/u-wegen, fase 2: Beschrijving van enkele ongevals- en wegkenmerken
Michels, T. ; Meijer, E. - \ 1989
Wageningen : ICW (ICW nota 1957) - 17
tellen - dichtheid - nederland - wegtransport - plattelandswegen - verkeer - counting - density - netherlands - road transport - rural roads - traffic
Verslag van de conferentie "Road traffic monitoring" (RTM) te Londen, 7 - 9 februari 1989
Wilde, J.G.S. de - \ 1989
Wageningen : ICW (ICW nota 1956) - 17
tellen - dichtheid - groot-brittannië - wegtransport - verkeer - counting - density - great britain - road transport - traffic
Vergelijking van verkeerskarakteristieken voor (1985) en na (1988) de realisatie van de proefwindcentrale bij Oosterbierum.
Baltjes, C.R. ; Jaarsma, C.F. - \ 1989
Wageningen : L.U. - 39
tellen - dichtheid - energie - motoren - ruimtelijke ordening - openbare voorzieningen - wegtransport - verkeer - transport - nuttig gebruik - wind - windenergie - nederland - uitrusting - friesland - schema's - counting - density - energy - engines - physical planning - public utilities - road transport - traffic - utilization - wind power - netherlands - equipment - schedules
Natuur- en landschapsaspecten van plattelandswegen. Enkele impressies uit West-Duitsland.
Jaarsma, C.F. ; Michels, Th. - \ 1989
Landinrichting 29 (1989)3. - ISSN 0922-6419 - p. 27 - 31.
plattelandswegen - dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - bedrijfswegen - onderzoek - landbouwgrond - landschap - bondsrepubliek duitsland - rural roads - density - road transport - traffic - counting - farm roads - research - agricultural land - landscape - german federal republic
Verkeersplanning in landelijke gebieden: methode voor het kwantificeren van verkeerskundige effecten, toegepast op het Binnenveld.
Jaarsma, C.F. ; Michels, Th. - \ 1989
Wageningen : Staring Centrum - 32
tellen - dichtheid - wegtransport - plattelandswegen - verkeer - nederland - gelderland - gelderse vallei - counting - density - road transport - rural roads - traffic - netherlands
Plattelandswegen planmatig aanpakken.
Jaarsma, C.F. - \ 1989
Landbouwkundig Tijdschrift 101 (1989)11. - ISSN 0927-6955 - p. 25 - 28.
tellen - dichtheid - bedrijfswegen - landgebruik - bedrijfsvoering - nederland - wegtransport - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - plattelandswegen - verkeer - counting - density - farm roads - land use - management - netherlands - road transport - rural development - rural planning - rural roads - traffic
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.