Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 66

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf
  Splinter, G.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 30
  commerciële catering - food service management - groenten - fruit - gemaksvoedsel - voedselconsumptie - elektronische handel - consumentenvoorkeuren - tendensen - commercial food service - food service management - vegetables - fruit - convenience foods - food consumption - electronic commerce - consumer preferences - trends
  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van bedrijven verbeteren. LEI Wageningen UR heeft daarom twee ontwikkelingen in de Foodservicemarkt onderzocht: online en beleving. Twee aspecten die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen en impact hebben op de bestaande structuur. De uitkomsten zijn aangevuld met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het thema “gemak”. Hoe moeten de ontwikkelingen worden gezien en wat is het effect ervan op de toeleveranciers van groenten en fruit? En op hun product(en)?
  Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen : Aangrijpingspunten voor opschaling naar 2000 ha in 2020
  Buurma, J.S. ; Beers, P.J. ; Smit, P.X. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-051) - ISBN 9789086157136 - 54
  glastuinbouw - ondernemerschap - teeltsystemen - duurzame landbouw - doelstellingen - kennisoverdracht - energiebesparing - klimaatregeling - samenleving - tendensen - besluitvorming - sociale factoren - nederland - greenhouse horticulture - entrepreneurship - cropping systems - sustainable agriculture - objectives - knowledge transfer - energy saving - air conditioning - society - trends - decision making - social factors - netherlands
  De huidige studie richt zich op de sociale dynamiek in de kopgroep van de brede praktijk: welke sociale processen vinden daar plaats? Met het verkregen inzicht probeert KaE een versnelling in de introductie van HNT te bewerkstelligen, en daarmee de taakstelling van 2.000 ha HNT in 2020 haalbaar te maken. Voor versnelling van de introductie van Het Nieuwe Telen (HNT), een nieuwe en energiebesparende benadering voor klimaatsturing in de glastuinbouw, kan het beste worden samengewerkt met de zogenoemde ‘gewasgerichte ondernemers’. Deze ondernemers zijn te herkennen aan hun passie voor klimaatsturing, hun voorkeur om te leren met collega’s en hun behoefte om plantgezondheid te borgen. Een extra argument is dat de gewasgerichte ondernemers binnen de glastuinbouw verreweg de grootste deelgroep (circa 50% van populatie met circa 60% van het areaal) vormen. Naast de gewasgerichte ondernemers bestaan marktgerichte en kostengerichte ondernemers. Deze deelgroepen redeneren vanuit andere bedrijfsomstandigheden en andere prioriteiten (Tabel S.1). Zij vergen een eigen benadering bij de introductie van HNT. De marktgerichte ondernemers proberen de maatschappelijke meerwaarde van HNT in de markt te verzilveren. Daar kan de glastuinbouw van leren. De kostengerichte ondernemers wachten op een blauwdruk voor HNT. Zij kunnen leren van de voortschrijdende HNT-inzichten van de gewasgerichte ondernemers.
  De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel : economische analyse van de sector, ontwikkelingen en trends
  Beukers, R. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2014-026) - ISBN 9789086157099 - 87
  visverwerkende industrie - handel - vis - economische analyse - tendensen - werkgelegenheid - omzet - import - export - fish industry - trade - fish - economic analysis - trends - employment - turnover - imports - exports
  Dit onderzoek geeft inzicht in de economische situatie van de visverwerkende industrie en visgroothandel in Nederland door een analyse van de economische structuur van de sector en de belangrijkste ontwikkelingen. De bedrijven in de visverwerkende industrie en visgroothandel hadden in 2013 een gezamenlijke omzet van 3.6 miljard euro; een groei van 7% ten opzichte van de omzet in 2009. 70% van de totale omzet van Nederlandse visverwerkende bedrijven en visgroothandels werd behaald uit export; 30% werd gerealiseerd op de binnenlandse markt.
  Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied : trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied /
  Nieuwenhuizen, W. ; Gies, T.J.A. ; Och, R.A.F. van; Rooij, L.L. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2628) - 81
  plattelandsomgeving - tendensen - gemeenten - platteland - plattelandsontwikkeling - landbouw - demografie - werkgelegenheid - recreatie op het platteland - rural environment - trends - municipalities - rural areas - rural development - agriculture - demography - employment - rural recreation
  Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving, waarbinnen initiatieven van burgers en bedrijven oplossingen aandragen voor lokale problemen. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaat gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten. Tot slot is een toename van extreme gebeurtenissen mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten. Dit rapport beschrijft een aantal van de belangrijkste trends voor gemeenten met veel landelijk gebied. De trends worden besproken aan de hand van verschillende thema's.
  Foodtopia : het voedsel van de toekomst
  Govers, F. ; Boekel, T. van; Buiter, R. - \ 2015
  Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (Cahier / Bio-Wetenschappen en Maatschappij 34e jrg. (2015), 1) - ISBN 9789073196773 - 63
  voedselproductie - voeding en gezondheid - innovaties - vleesvervangers - voedseltechnologie - duurzaamheid (sustainability) - toekomst - voedselconsumptie - insecten als voedsel - vleeswaren - kunstvlees - tendensen - consumenten - food production - nutrition and health - innovations - meat alternates - food technology - sustainability - future - food consumption - insects as food - meat products - meat analogues - trends - consumers
  Van gekookte en luchtdicht verpakte producten tot sterk geconcentreerde voedingsmiddelen; in de afgelopen eeuwen hebben diverse innovaties ons voedsel veiliger, langer houdbaar en beter beschikbaar gemaakt. Maar ook al lijkt het voedsel in de westerse wereld nu overvloedig en gevarieerd voor handen, er is nog steeds behoefte aan innovaties. Als we over een halve eeuw negen miljard monden willen voeden zal onze voedselvoorziening bijvoorbeeld veel duurzamer moeten worden. Eiwitten zullen vaker in de vorm van kweekvlees, insecten of – al dan niet omgebouwde – plantaardige eiwitten worden gegeten dan in de vorm van een klassieke biefstuk. En wat wordt de rol van voeding in onze gezondheid? Gaan we onze conditie oppeppen met innovatieve ‘superfoods’ op basis van gojibessen en tarwegras, of moeten we op dat gebied vooral níet innoveren en terug naar het klassieke advies van twee ons groente en twee stuks fruit? In dit cahier worden wetenschappers van naam op het gebied van voedselinnovaties geinterviewd. Het cahier sluit aan bij de tentoonstelling Foodtopia die in 2015 te zien is in Museum Boerhaave in Leiden.
  Trendanalyse van contaminanten in diervoeders : mogelijkheden en problemen bij het gebruik van historische monitoringsgegens
  Adamse, P. ; Boer, W.J. de; Nijs, W.C.M. de - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2014.007) - 53
  besmetters - diervoeding - historische verslagen - tendensen - statistische analyse - gevalsanalyse - voedselveiligheid - voedingsnormen - gegevensverwerking - analytische methoden - contaminants - animal nutrition - historical records - trends - statistical analysis - case studies - food safety - feeding standards - data processing - analytical methods
  Voor het verkrijgen van inzicht in het basisniveau van een contaminant in een diervoeder kan gebruik worden gemaakt van monitoringsgegevens. Zowel de gegevens als de te gebruiken technieken moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In een vorig rapport (Adamse, 2014) staat beschreven hoe met redelijk eenvoudige statistische basistools analyses kunnen worden uitgevoerd. In het huidige rapport staan meer complexe statistische analyses beschreven met daarbij de mogelijkheden en potentiele problemen.
  Trendanalyse van historische gegevens : handleiding voor het gebruik van monitoringsgegevens
  Adamse, P. - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2014.001) - 22
  tendensen - historische verslagen - monitoring - analytische methoden - statistische analyse - diervoeding - besmetters - voedselveiligheid - voedingsnormen - gegevensverwerking - voederveiligheid - trends - historical records - monitoring - analytical methods - statistical analysis - animal nutrition - contaminants - food safety - feeding standards - data processing - feed safety
  Het doel van dit rapport is om aan te geven welke technieken gebruikt kunnen worden om inzicht te krijgen in het achtergrondniveau van contaminanten in diervoeders en diervoederproducten. Beschreven is tevens met welke factoren rekening gehouden moet worden bij het gebruik van historische monitoringsgegevens. Deze gegevens zijn verzameld in het kader van monitoringsprogramma’s.
  Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving
  Jagt, P.D. van der; Groen, P. ; Kavvouris, C. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 304) - ISBN 9789461738752 - 62
  regionale voedselketens - streekgebonden producten - voedselcoöperaties - duurzame landbouw - voedselconsumptie - consumptiepatronen - consumentengedrag - coöperatieve verenigingen - biologische landbouw - gelderland - gelderse vallei - biologische voedingsmiddelen - tendensen - regional food chains - regional specialty products - food cooperatives - sustainable agriculture - food consumption - consumption patterns - consumer behaviour - cooperative societies - organic farming - gelderland - gelderse vallei - organic foods - trends
  De consumenten coöperatie CC2 van o.a. Buys & Ko uit Wageningen is een actieve groep consumenten die zich verenigd hebben om consumenten meer stem te geven in het aanbod van duurzaam voedsel in de regio. Een consumenten coöperatie is een nieuwe interactieve manier om consumenten en hun voedselaanbod meer op elkaar af te stemmen. Het bestuur van CC2 wil inzetten op ondersteuning van de regionale ketens, professionalisering van regionale productie en het mede-onderzoeken van een nieuw winkelconcept voor Buys & Ko. Op verzoek van CC2 is een onderzoek uitgevoerd naar consumentenwensen ten aanzien van deze thema’s in het segment duurzaam voedsel. Doel van het onderzoek is op basis van de voorkeuren van leden en potentiële leden van de consumentenvereniging gericht beleid te formuleren voor het aanbod van duurzaam voedsel in de regio de mogelijke rol daarbij van natuurvoedingswinkel Buys & Ko. Het onderzoek draagt zodoende direct bij aan het vergroten van invloed van de consument op het regionale voedselaanbod.
  Gemeenschappelijke visie op het VersKernNetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten voor en met de topsectoren Logistiek, Tuinbouw en Agrofood
  Scheer, F.P. ; Simons, A.E. ; Snels, J.C.M.A. ; Groot, J.J. ; Gogh, J.B. van; Galen, M.A. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1363) - ISBN 9789461734846
  logistiek - verse producten - agrodistributie - agro-industriële ketens - tendensen - export - internationaal transport - logistics - fresh products - agro distribution - agro-industrial chains - trends - exports - international transport
  Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) wil een gezamenlijke visie ontwikkelen op (inter)nationale vers stromen. Hiertoe heeft zij Wageningen UR Food & Biobased Research (FBR), opdracht verleent dit onderzoek uit te voeren. FBR is hoofdaannemer en werkt in dit onderzoek samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) Wageningen UR. De doelstelling luidt:Komen tot een gemeenschappelijke visie op het VersKernNetwerk van (inter)nationale verbindingen en multimodale knooppunten voor en met de topsectoren Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agrofood.
  Greenhouse gas emissions in The Netherlands 1990-2011. National Inventory Report 2013
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Arets, E.J.M.M. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Biesebeek, J.D. te; Brandt, A.T. ; Geilenkirchen, G. ; Hoek, K.W. van der; Molder, R. te; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. - \ 2013
  Bilthoven : RIVM - 258
  broeikasgassen - luchtverontreiniging - milieubeleid - overheidsbeleid - emissie - tendensen - inventarisaties - methodologie - greenhouse gases - air pollution - environmental policy - government policy - emission - trends - inventories - methodology
  Total greenhouse gas emissions from The Netherlands in 2011 decreased by approximately 7 per cent compared with 2010 emissions. This decrease is mainly the result of decreased fuel combustion in the Energy sector (less electricity production) and in the petrochemical industry. Fuel use for space heating decreased due to the mild winter compared with the very cold 2010 winter. In 2011, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF – land use, land use change and forestry) in The Netherlands amounted to 194.4 Tg CO2 eq. This is approximately 9 per cent below the emissions in the base year 2 (213.2 Tg CO2 eq). This report documents the Netherlands’ 2012 annual submission of its greenhouse gas emissions inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data. Keywords: greenhouse gases, emissions, trends, methodology, climate
  Hippisch onderwijs in 2028 : een wenkend perspectief
  Roest, A.E. ; Wielen, P. van der - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 12-068) - 15
  paarden - agrarisch onderwijs - onderwijsprogramma's - dierenwelzijn - diergezondheid - paardenfokkerij - ondernemerschap - tendensen - horses - agricultural education - education programmes - animal welfare - animal health - horse breeding - entrepreneurship - trends
  Voor de hippische sector belangrijke thema's relateren de auteurs aan te verwachten maatschappelijke trends tot 2028. Zij beschrijven de betekenis van deze trends voor de ontwikkeling van de hippische sector tot 2028. Het wen- kend perspectief is een goede aansluiting tussen de hippische sector en het hippisch onderwijs in het jaar 2028. Vervolgens geeft deze brochure een aantal suggesties voor het hippisch onderwijs om toekomstige arbeidskrachten op te leiden die, gezien de maatschappelijke trends, de relevante kennis en vaardigheden bezitten.
  Vlees vooral(snog) vanzelfsprekend : consumenten over vlees eten en vleesminderen
  Dagevos, H. ; Voordouw, J. ; Hoeven van, Loan ; Weele, C.N. van der; Bakker, E. de - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155873 - 103
  consumentengedrag - voedselconsumptie - consumentenvoorkeuren - vleesvervangers - vlees - vegetarisme - voedingsgewoonten - tendensen - consumer behaviour - food consumption - consumer preferences - meat alternates - meat - vegetarianism - feeding habits - trends
  Vleesminderen is geen marginaal verschijnsel. Vleesminderaars 'light' - die minimaal 1 dag in de week vleesloos eten - vormen in Nederland een ruime meerderheid van 77,1% in 2012. In vergelijking met 2009 is het aantal 'light' vleesminderaars gestegen (van 69,5% naar 77,1%) en het aantal voltijds vleeseters ('vleesminnaars') flink gedaald (van 26,7% naar 18,4%). Hanteren we strengere definities, dan komen we uit op 42,5% van de onderzochte mensen die maximaal 4 dagen in de week vlees eet tijdens de hoofdmaaltijd, waarvan 14,8% die wekelijks hooguit 1 of 2 dagen vlees eet. Tellen we bij het laatstgenoemde percentage de 4,5% vleesmijders (vegetariërs en veganisten) op, dan eet bijna 20% van de respondenten vleesarm of vleesloos. Deze groep is van een vergelijkbare grootte als de groep van de vleesminnaars aan de andere kant van het spectrum.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2010 : national inventory report 2012
  Coenen, P.W.H.G. ; Maas, C.W.M. ; Zijlema, P.J. ; Baas, K. ; Berghe, A.C.W.M. van den; Biesebeek, J.D. te; Brandt, A.T. ; Geilenkirchen, G. ; Hoek, K.W. van der; Molder, R. te; Dröge, R. ; Montfoort, J.A. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Wyngaert, I.J.J. van den - \ 2012
  Bilthoven : RIVM - 250
  broeikasgassen - luchtverontreiniging - milieubeleid - overheidsbeleid - emissie - tendensen - methodologie - inventarisaties - greenhouse gases - air pollution - environmental policy - government policy - emission - trends - methodology - inventories
  Rapportage van de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgasemissies die het RIVM op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft opgesteld. De inventarisatie bevat verder trendanalyses om ontwikkelingen in de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2010 te verklaren, en een analyse van de onzekerheid in de emissiesgetallen.
  Kenniskringen verdiepen zicht in markt, trends en positionering : bezoek aan de European seafood exposition 2011
  Strietman, W.J. ; Makkus, C. - \ 2011
  Kenniskringen Visserij
  visverwerkende industrie - visconsumptie - voedselindustrie - viskwekerijen - schaal- en schelpdierenteelt - handelsbeurzen - tendensen - fish industry - fish consumption - food industry - fish farms - shellfish culture - trade fairs - trends
  Op dinsdag 3 mei 2011 bezochten leden van negen kenniskringen de European Seafood Exposition (ESE) in Brussel. De ESE is één van de grootste visvakbeurzen ter wereld. Vishandels- en visverwerkingsbedrijven uit de hele wereld presenteren zich hier. Doel van het bezoek was kennis vergaren over trends in vis- en visproducten, de positie van Nederlandse vis in de internationale markt, hoe andere producten worden gepositioneerd en wat de Nederlandse visserij hiervan kan leren. In dit document staat een verslag van deze dag.
  Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2009 : National Inventory Report 2011
  Maas, C.W.M. ; Coenen, P.W.H.G. ; Zijlema, P.W. ; Baas, K. ; Berghe, G. van; Biesebeek, J.D. te; Brandt, A.T. ; Geilenkirchen, G. ; Hoek, K.W. van der; Molder, R. te; Dröge, R. ; Peek, C.J. ; Vonk, J. ; Wyngaert, I.J.J. van den - \ 2011
  Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report / National Institute for Public Health and the Environment 680355004/2011) - 279
  broeikasgassen - emissie - tendensen - methodologie - klimaat - nederland - greenhouse gases - emission - trends - methodology - climate - netherlands
  The total greenhouse gas emission from the Netherlands in 2009 decreased by approximately 3% compared to the emission in 2008. This decrease is a result of the economic crisis, especially due to the decrease in the industrial production. In 2009, total direct greenhouse gas emissions (excluding emissions from LULUCF – land use, land use change and forestry) in the Netherlands amount to 198.9Tg CO2 eq. This is nearly 7 % below the emissions in the base year 1990 (213.2 Tg CO2 eq). This report documents the 2011 Netherlands’ annual submission of its greenhouse gas emission inventory in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), the Kyoto Protocol and the European Union’s Greenhouse Gas Monitoring Mechanism. The report comprises explanations of observed trends in emissions; a description of an assessment of key sources and their uncertainty; documentation of methods, data sources and emission factors applied; and a description of the quality assurance system and the verification activities performed on the data.
  Diergezondheid en duurzaamheid
  Leenstra, F.R. ; Bergevoet, R.H.M. ; Kimman, T.G. ; Vriesekoop, P.W.J. - \ 2010
  In: Over zorgvuldige veehouderij. Veel instrumenten, één concert / Eijsackers, H., Scholten, M., Wageningen : Wageningen UR (Essaybundel 2010 ) - ISBN 9789085858959 - p. 52 - 63.
  diergezondheid - duurzame veehouderij - dierhouderij - tendensen - dierenwelzijn - dierziekten - dierlijke productie - animal health - sustainable animal husbandry - animal husbandry - trends - animal welfare - animal diseases - animal production
  De duurzaamheid van de huidige veehouderij staat ter discussie. In die discussie hebben diergezondheid en de relatie tussen diergezondheid en volksgezondheid een centrale positie. Zo'n discussie is op zich een teken van onduurzaamheid, want maatschappelijke acceptatie is een eerste vereiste voor duurzaamheid. Er is veel slecht nieuws over diergezondheid; staat de gezondheid van onze veestapel er anno 2010 inderdaad maar matig voor? In dit essay worden de trends in diergezondheid besproken.
  Trends benutten om consument te verleiden
  Groot, M.J. ; Bartels, J. - \ 2010
  EFM : European Fruit Magazine (2010)12. - ISSN 1689-8575 - p. 20 - 22.
  voedselconsumptie - fruit - tendensen - consumenten - houding van consumenten - voeding en gezondheid - food consumption - fruit - trends - consumers - consumer attitudes - nutrition and health
  De door de wereldgezondheidsorganisatie WHO geadviseerde consumptie van meer dan 400 gram groenten en fruit per persoon per dag wordt lang niet overal in Europa gehaald. Vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook vanuit de sector bezien is er dus nog veel te winnen. Om de consument te verleiden fruit te kopen, moet de sector weten welke trends er in de fruitconsumptie gelden en hier op inspelen. In het zojuist afgesloten Europese Isafruit-project is in vier landen onderzoek gedaan naar deze trends.
  Nieuwe diensten in de multifunctionele landbouw = New services within multifunctional agriculture
  Caron-Flinterman, J.F. ; Alebeek, F.A.N. van; Jong, D. de - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 311) - 22
  sectorale ontwikkeling - tendensen - ondernemerschap - innovaties - rentabiliteit - economische haalbaarheid - haalbaarheidsstudies - multifunctionele landbouw - systeeminnovatie - sectoral development - trends - entrepreneurship - innovations - profitability - economic viability - feasibility studies - multifunctional agriculture - system innovation
  This report aims to explore what new developments within multifunctional agriculture have the potential to develop towards a new successful multifunctional branch.
  Trendanalyse zware metalen in diervoeder(grondstoffen)
  Adamse, P. ; Driessen, J.J.M. ; Jong, J. de; Polanen, A. van; Egmond, H.J. van; Jongbloed, A.W. - \ 2009
  Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT 2009.019) - 108
  zware metalen - cadmium - kwik - lood - voer - diervoedering - tendensen - bemonsteren - voedselveiligheid - heavy metals - cadmium - mercury - lead - feeds - animal feeding - trends - sampling - food safety
  In dit rapport wordt er met behulp van historische waarden inzicht gegeven in het verloop van de gehalten aan kwik, cadmium en lood in diervoeders en diervoedergrondstoffen in Nederland. Het is een vervolg op het rapport 2007.001 “Trendanalyse van gehalten aan aflatoxine B1 en dioxinen/dioxine-achtige PCB’s in diervoeders” dat in 2007 is verschenen. Dit onderzoek is ook verricht op verzoek van de VWA. De resultaten van deze analyses bieden mogelijkheden voor de VWA om tot een meer risico-gestuurde bemonstering in het Nationaal Plan Diervoeders te komen
  Evaluatie Trenddag NME 2009
  Waal, M.E. van der - \ 2009
  Wageningen : Wageningen University & Research centre
  natuur- en milieueducatie - programma-evaluatie - tendensen - kennisoverdracht - nature and environmental education - program evaluation - trends - knowledge transfer
  Op 16 juni 2009 werd in Antropia in Driebergen de Trenddag NME 2009 gehouden. Deze studiedag wordt eens in de twee jaar gehouden en belicht de landelijke trends die in het NME werkveld spelen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.