Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Natuurbrug Laarderhoogt : ecologische toetsing van plannen voor een Nationaal Tenniscentrum en crematorium nabij de natuurbrug
  Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2446) - 42
  fauna - wildpassages - heidegebieden - migratie - ecologische verstoring - tennis - ecologische hoofdstructuur - nadelige gevolgen - openluchtrecreatie - plaatselijke planning - het gooi - noord-holland - fauna - wildlife passages - heathlands - migration - ecological disturbance - tennis - ecological network - adverse effects - outdoor recreation - local planning - het gooi - noord-holland
  In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzocht wat de aanleg van een Nationaal Tennis Centrum en een crematorium op het voormalige AZC-terrein nabij rijksweg A1 betekent voor het ecologisch functioneren van de hier geplande Natuurbrug Laarderhoogt. Er is ook onderzocht welke maatregelen eventuele negatieve effecten op het functioneren van het ecoduct kunnen mitigeren dan wel opheffen. Deze natuurbrug is net ten oosten van Bussum gepland en zal hier zowel de rijksweg A1 als de ten noorden daarvan gelegen Naarderstraat overspannen. Deze verbindingszone heeft als doel de natuurgebieden ten zuiden van de rijksweg (o.a. Bussummerheide, Westerheide, Zuiderheide) te verbinden met die ten noorden van de rijksweg (o.a. Blaricummerheide, Tafelbergheide)
  Moet glyfosfaat van de straat? : onkruidbeheer 2.0... hoe nu verder?
  Dijk, C.J. van - \ 2012
  Greenkeeper 23 (2012)3. - ISSN 1386-2499 - p. 26 - 29.
  sportterreinen - tennis - bestrating - duurzaamheid (sustainability) - herbiciden - geïntegreerde bestrijding - bestrijdingsmethoden - onkruidbestrijding - sports grounds - tennis - pavements - sustainability - herbicides - integrated control - control methods - weed control
  Al enige tijd houdt de motie Grashoff, die de regering oproept ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’, de gemoederen bezig. In de discussie die daarop is ontstaan in aanloop naar het Nationaal Actieplan worden vergaande maatregelen aangekondigd voor het beheer van verhardingen, sport- en recreatieterreinen. Daar krijgen beheerders van tennisparken bij de bestrijding van onkruid ook nadrukkelijk mee te maken.
  Tennisbanen Waddinxveen : bodemgesteldheid en advies voor drainage
  Kleijer, H. - \ 1977
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1379) - 11
  tennis - kaarten - bodemkarteringen - sportterreinen - zuid-holland - drainage - tennis - maps - soil surveys - sports grounds - zuid-holland - drainage
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.