Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Claude Raffestin's Italian travels
  Minca, C. - \ 2012
  Environment and Planning D-Society and Space 30 (2012)1. - ISSN 0263-7758 - p. 142 - 158.
  region - place - territory
  This paper is focused on the contribution that French Swiss geographer Claude Raffestin has made to Italian geography studies and, more generally, on his role in linking Italian geography to social theory and philosophy. It also explores the adoption of, and the engagement with, his ideas by a select group of Italian geographers during the last three decades or so. The first part of this paper claims that one reason for such an influence is Raffestin’s capacity to be often conceptually ‘ahead of time’ and to his extraordinary capacity to present his theoretical approach in a very accessible way. While reflecting on how his concepts of ‘territory’ and ‘territoriality’, together with his speculation on the relationship between semiotics, power, and space, left a deep mark on the ways in which the discipline is practised in Italy today, the paper also shows how and why other aspects of Raffestin’s work were less received. The second part of this paper is thus focused on four key ‘intersections’ of people, concepts, events, etc in which Raffestin’s specific contribution to the Italian intellectual scene became particularly remarkable. The conclusion, while restating that any clear cultural mapping of Raffestin’s ‘Italian travels’ is, perhaps, an operation doomed to failure (if anything, because of the complexity of his diverse interventions), at the same time highlights how his work has been and continues today to be of extraordinary relevance for Italian geographers and for their practice
  Communication in the Third Dimension: Song Perch Height of Rivals Affects Singing Response in Nightingales
  Sprau, P. ; Roth, T. ; Naguib, M. ; Amrhein, V. - \ 2012
  PLoS ONE 7 (2012)3. - ISSN 1932-6203
  broad-band trills - pairing success - phylloscopus-trochilus - luscinia-megarhynchos - pied flycatcher - territory - distance - location - choice - signal
  Many animals use long-range signals to compete over mates and resources. Optimal transmission can be achieved by choosing efficient signals, or by choosing adequate signalling perches and song posts. High signalling perches benefit sound transmission and reception, but may be more risky due to exposure to airborne predators. Perch height could thus reflect male quality, with individuals signalling at higher perches appearing as more threatening to rivals. Using playbacks on nightingales (Luscinia megarhynchos), we simulated rivals singing at the same height as residents, or singing three metres higher. Surprisingly, residents increased song output stronger, and, varying with future pairing success, overlapped more songs of the playback when rivals were singing at the same height than when they were singing higher. Other than expected, rivals singing at the same height may thus be experienced as more threatening than rivals singing at higher perches. Our study provides new evidence that territorial animals integrate information on signalling height and thus on vertical cues in their assessment of rivals.
  Inventarisatie van voorkomende nevenactiviteiten en overige verstoringen (R6) : Advies voor vervolgonderzoek 2006-2008 Seizoen 2005-2006
  Jansman, H.A.H. ; Oord, J.G. ; Bommel, F.P.J. van - \ 2006
  Wageningen : Alterra - 21
  vogels - ganzen - ecologische verstoring - territorium - birds - geese - ecological disturbance - territory
  In het Beleidskader Faunabeheer wordt beoogd rustgebieden voor ganzen en Smienten te creëren in de zogenaamde foerageergebieden. De vraag is in hoeverre beperkt toegestane nevenactiviteiten nadelig zijn voor het gebruik door ganzen en Smienten van foerageergebieden. Te denken valt aan: hazenjacht, schouw door waterschappen, luchtvaart, beweiding, molenvangst, wandelaars, loslopende honden, sportvisserij etc
  Er zit te weinig beweging in de ecologische hoofdstructuur
  Bakker, J.P. ; Bekker, R.M. ; Ozinga, W.A. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2003
  De Levende Natuur 104 (2003)6. - ISSN 0024-1520 - p. 261 - 266.
  habitats - territorium - herstel - ecosystemen - ecologische hoofdstructuur - habitats - territory - ecosystems - rehabilitation - ecological network
  Ingegaan wordt op relevante ruimtelijke dimensies in relatie tot diversiteit van soorten, de verbindingen tussen habitats en het herstel, en problemen in abiotische condities
  Reducing habitat fragmentation on minor rural roads through traffic calming
  Jaarsma, C.F. ; Willems, G.P.A. - \ 2002
  Landscape and Urban Planning 58 (2002). - ISSN 0169-2046 - p. 125 - 135.
  territorium - verkeer - dichtheid - nadelige gevolgen - plattelandswegen - habitatfragmentatie - territory - traffic - density - adverse effects - rural roads - habitat fragmentation
  The rural road network suffers continually from ambiguity. On the one hand, the presence of this network and its traffic flows offer accessibility and make a contribution to economic development. While on the other, its presence and its traffic flows cause fragmentation. The actual ecological impact of this fragmentation depends on several variables such as species and road characteristics. This paper focuses on minor rural roads. The spatial concept developed to address this, `traffic calming rural area' (TCRA) is intended to address both accessibility and sustainable environment. It does this by concentrating the current diffuse traffic flows on a few rural highways, thus, creating rural residential areas within the region. This paper presents some formulae to quantify the resulting fragmentation. A more practical method compares the sizes of continuous landscape units. Both the formulae and the method have been used for two pilot studies. The results indicate that implementing the TCRA concept leads to larger continuous landscape units, thereby helping to reduce fragmentation effects
  Fragmentation and land use planning : an introduction
  Carsjens, G.J. ; Lier, H.N. van - \ 2002
  Landscape and Urban Planning 58 (2002). - ISSN 0169-2046 - p. 79 - 82.
  fragmentatie - landgebruiksplanning - territorium - nadelige gevolgen - ruimtelijke ordening - habitatfragmentatie - fragmentation - land use planning - territory - adverse effects - physical planning - habitat fragmentation
  Netwerken in de natuur
  Opdam, P. - \ 2000
  In: Organiseer je eigen natuur; wegwijzer voor natuurprojecten Utrecht : KNNV - p. 101 - 106.
  habitats - territorium - overleving - vegetatie - territory - survival - vegetation
  Dit artikel gaat in op de habitatkwaliteit van een leefgebied, naast de ruimtelijke kwaliteit, die zorgen voor het vóórkomen en overleven van een soort
  Beverratten in opmars : onderzoek naar levenskansen, effecten en bestrijding
  Niewold, F.J.J. ; Lammertsma, D.R. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 140) - 91
  beverrat - territorium - habitats - diergedrag - plagenbehandeling - aquatisch milieu - nederland - nutria - territory - habitats - animal behaviour - pest management - aquatic environment - netherlands
  In dit rapport zijn de resultaten neergelegd van een onderzoek naar de noodzaak voor een structurele bestrijding van de beverrat in ons land. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van gegevens en gedode dieren verzameld tijdens de in 1999 gestarte intensieve bestrijding door muskusrattenbestrijders. Op basis hiervan werd een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met het populatiemodel Vortex. De populaties bleken erg gevoelig voor relatief kleine veranderingen in sterfte en in de frequentie van voorkomenvan strenge winters. Jacht, intolerantie en de georganiseerde bestrijding hebben in belangrijke mate het voorkomen van de beverrat in ons land beperkt. In de jaren negentig breidde de populatie zich vanuit Midden-Limburg langs de Maas en Waal uit, dankzij vrijlatingen en een ontoereikende bestrijding. Bij verdere uitbreiding in ons land naar de moerasgebieden als kerngebieden kunnen de aantallen oplopen tot een kleine 40 000 dieren, bij dichtheden van 0,7-3,0 stuks per ha. Ter voorkoming en beperking van risico's van graverij in dijklichamen, vraatschade aan landbouwgewassen en ecologische effecten wordt een aantal meer structurele bestrijdingswijzen voorgesteld met verschillende doelstellingen, bestrijdingsintensiteit en kosten. Ter voorkoming van bijvangsten zal daarbij bijna uitsluitend gebruik worden gemaakt van levend vangende vangkooien.
  Om het behoud van de noordse woelmuis? Feiten en veronderstellingen
  Apeldoorn, R.C. van - \ 2000
  Zoogdier 11 (2000)2. - ISSN 0925-1006 - p. 24 - 28.
  microtus oeconomus - muridae - muizen - bedreigde soorten - bescherming - conservering - habitats - territorium - milieu - populatie-ecologie - dierecologie - concurrentie tussen dieren - dieren - introductie - geïntroduceerde soorten - vrijgeven - genetische variatie - genetische diversiteit - genetische erosie - mice - endangered species - protection - conservation - territory - environment - population ecology - animal ecology - animal competition - animals - introduction - introduced species - release - genetic variation - genetic diversity - genetic erosion
  Het belang van verschillende factoren die een rol spelen bij het behoud van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in Nederland: habitatfragmentatie (versnippering); concurrentie met andere woelmuizen; genetische variatie en verarming (lokaal en regionaal). Aan de voorwaarden voor herintroductie is niet voldaan en er is meer onderzoek nodig
  Egelonderzoek in Europa
  Grift, E.A. van der; Huijser, M.P. - \ 2000
  Zoogdier 11 (2000)2. - ISSN 0925-1006 - p. 12 - 17.
  erinaceus europaeus - erinaceidae - ecologie - dierecologie - diergedrag - gewoonten - territorium - habitats - milieu - landschap - mortaliteit - doodsoorzaken - verkeer - monitoring - migratie - verspreiding - conferenties - ecology - animal ecology - animal behaviour - habits - territory - environment - landscape - mortality - causes of death - traffic - migration - dispersal - conferences
  De interessantste zaken van de Fourth International Hedgehog Workshop (28-29 januari, Zweden). Aandacht voor o.a. onderzoek naar monitoring, doodsoorzaken (waaronder wegen), leefgebieden, invloed van de mens op het landschap en de gevolgen voor egels
  Het jaar van de hamster
  Dekker, J.J.A. - \ 1999
  Zoogdier 10 (1999)4. - ISSN 0925-1006 - p. 3 - 6.
  cricetus cricetus - hamsters - dieren - bedreigde soorten - uitsterven - bescherming - conservering - wildbescherming - distributie - zoögeografie - territorium - habitats - milieu - inventarisaties - onderzoek - nederland - limburg - cricetus cricetus - hamsters - animals - endangered species - extinction - protection - conservation - wildlife conservation - distribution - zoogeography - territory - habitats - environment - inventories - research - netherlands - limburg
  Chronologisch overzicht van activiteiten van organisaties gericht op inventarisatie, onderzoek en bescherming van de hamster (Cricetus cricetus) in Nederland over de jaren '40 tot '80 en vanaf 1992
  Overleeft de hamster?
  Apeldoorn, R.C. van; Klein Douwel, C. ; Thomas, P. - \ 1999
  Zoogdier 10 (1999)4. - ISSN 0925-1006 - p. 7 - 13.
  cricetus cricetus - hamsters - dieren - bedreigde soorten - uitsterven - bescherming - conservering - wildbescherming - distributie - geografische verdeling - zoögeografie - territorium - habitats - milieu - populatie-ecologie - dierecologie - populatiebiologie - netwerken - limburg - cricetus cricetus - hamsters - animals - endangered species - extinction - protection - conservation - wildlife conservation - distribution - geographical distribution - zoogeography - territory - habitats - environment - population ecology - animal ecology - population biology - networks - limburg
  Een analyse van de achteruitgang van de hamster (Cricetus cricetus) in Europa en Limburg, de oorzaken (veranderingen in de landbouw; versnippering van leefgebieden), en oplossingsrichtingen voor een duurzaam overleven van de hamster in Limburg (kernpopulaties in duurzame populatienetwerken)
  Kleine zoogdieren inventariseren: aanpak in grote heterogene gebieden
  Haye, M. La; Bergers, P.J.M. - \ 1999
  Zoogdier 10 (1999)1. - ISSN 0925-1006 - p. 19 - 24.
  kleine zoogdieren - soortendiversiteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - biologische technieken - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - inventarisaties - monitoring - biometrie - statistische analyse - dieren - territorium - habitats - milieu - vegetatie - vegetatietypen - vallen - vangmethoden - veldwerk - observatie - populatiebiologie - overijssel - noordwest-overijssel - small mammals - species diversity - population density - population ecology - biological techniques - measurement - estimation - recording - data collection - inventories - monitoring - biometry - statistical analysis - animals - territory - habitats - environment - vegetation - vegetation types - traps - trapping - field work - observation - population biology - overijssel - noordwest-overijssel
  Hoe kan met een zo klein mogelijke vangstinspanning 95% zekerheid worden verkregen over de aan- of afwezigheid van een soort in een gebied. Uitleg over de toepassing van de IBN-methode bij het vaststellen van de soortensamenstelling d.m.v. vallenonderzoek in verschillende vegetatietypes van De Wieden en de Weerribben (VZZ-onderzoek 1997)
  Geïntegreerd bosbeheer en grofwild. De kat op het spek gebonden of kansen voor geïntegreerd grofwildbeheer?
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Kuiters, A.T. ; Lammertsma, D.R. - \ 1998
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)2. - ISSN 0028-2057 - p. 50 - 58.
  dieren - territorium - habitats - milieu - verspreiding - artiodactyla - bosbouw - bossen - milieubescherming - conservering - diergemeenschappen - veluwe - gelderland - geïntegreerd bosbeheer - animals - territory - habitats - environment - dispersal - artiodactyla - forestry - forests - environmental protection - conservation - animal communities - veluwe - gelderland - integrated forest management
  Mobiliteit van grutto's in de ruime jas
  Schekkerman, H. ; Beintema, A.J. ; Bergh, L.M.J. van den - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 331) - 33
  territorium - habitats - numenius - limosa - tringa - bescherming - bedreigde soorten - nederland - limosa limosa - weidevogels - territory - protection - endangered species - netherlands - grassland birds
  Welzijn van vleesstieren kan beter
  Heutinck, L. ; Smits, D. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)6. - ISSN 1386-8470 - p. 33 - 34.
  dierenwelzijn - huisvesting, dieren - diergeneeskunde - vleesvee - stieren (bulls) - bezettingsdichtheid - dieren - territorium - habitats - milieu - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal welfare - animal housing - veterinary science - beef cattle - bulls - stocking density - animals - territory - habitats - environment - productivity - profitability - animal husbandry
  In het kader van welzijnsonderzoek bij vleesstieren is in 1996 op het Proefbedrijf Vleesvee van de Waiboerhoeve in Lelystad een project gestart. In drie ronden van 64 Piemontese kruislingstieren wordt gekeken naar het effect van een zacht ligbed en een vergroting van beschikbaar oppervlak per stier op gezondheid, gedrag en technische resultaten. Daarnaast wordt een aantal milieutechnische aspecten van de verschillende huisvestingssystemen onderzocht.
  Fragmented mammals: what does that mean?
  Apeldoorn, R.C. van - \ 1997
  In: Habitat fragmentation & infrastructure : proceedings of the international conference "Habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering", 17 - 21 September 1995, Maastricht - The Hague, The Netherlands. - - p. 121 - 126.
  dieren - territorium - habitats - milieu - milieueffect - milieueffectrapportage - nadelige gevolgen - menselijke activiteit - infrastructuur - verkeer - wegen - zoogdieren - animals - territory - environment - environmental impact - environmental impact reporting - adverse effects - human activity - infrastructure - traffic - roads - mammals
  Versnippering
  Minimumarealen voor dieren in duurzame populatienetwerken
  Verboom, J. ; Luttikhuizen, P.C. ; Kalkhoven, J.T.R. - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO - 49
  dieren - territorium - habitats - milieu - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - natuurbescherming - bescherming - samenleving - wildbescherming - flora - fauna - wild - conservering - wiskundige modellen - onderzoek - biometrie - nederland - natuur - animals - territory - environment - population density - population ecology - mortality - population growth - nature conservation - protection - society - wildlife conservation - wildlife - conservation - mathematical models - research - biometry - netherlands - nature
  De ontwikkeling van de populatie bevers in de Gelderse Poort
  Niewold, F.J.J. ; Müskens, G.J.D.M. ; Wingerden, W.K.R.E. van; Woesthuis, H. - \ 1997
  Nieuwe Wildernis 3 (1997)voorjaar/zomer. - ISSN 1383-2115 - p. 30 - 35.
  animals - extinction - castoridae - territory - habitats - environment - population density - population ecology - mortality - population growth - biogeography - fauna - gelderland - gelderse poort - dieren - uitsterven - territorium - milieu - populatiedichtheid - populatie-ecologie - mortaliteit - populatiegroei - biogeografie
  De grote vuurvlinder. 2: tamelijk gewiekst
  Bink, F.A. - \ 1997
  Natura 94 (1997)2. - ISSN 0028-0631 - p. 35 - 51.
  diergedrag - dieren - biogeografie - milieu - fauna - habitats - inventarisaties - Lepidoptera - Nederland - territorium - veldwerk - observatie - animal behaviour - animals - biogeography - environment - inventories - Netherlands - territory - field work - observation
  In dit tweede deel komen de eigenschappen van de vlinder en de mogelijkheden om zijn woongebied te verbeteren aan bod
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.