Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==tides
  Check title to add to marked list
  Future Change to Tide-Influenced Deltas
  Nienhuis, Jaap H. ; Hoitink, A.J.F. ; Törnqvist, Torbjörn E. - \ 2018
  Geophysical Research Letters 45 (2018)8. - ISSN 0094-8276 - p. 3499 - 3507.
  channel width - estuary - river delta - tides

  Tides tend to widen deltaic channels and shape delta morphology. Here we present a predictive approach to assess a priori the effect of fluvial discharge and tides on deltaic channels. We show that downstream channel widening can be quantified by the ratio of the tide-driven discharge and the fluvial discharge, along with a second metric representing flow velocities. A test of our new theory on a selection of 72 deltas globally shows good correspondence to a wide range of environments, including wave-dominated deltas, river-dominated deltas, and alluvial estuaries. By quantitatively relating tides and fluvial discharge to delta morphology, we offer a first-order prediction of deltaic change that may be expected from altered delta hydrology. For example, we expect that reduced fluvial discharge in response to dam construction will lead to increased tidal intrusion followed by enhanced tide-driven sediment import into deltas, with implications for navigation and other human needs.

  Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied
  Elschot, Kelly ; Tangelder, Marijn ; IJzerloo, Lennart van; Wal, Jan Tjalling van der; Ysebaert, Tom - \ 2016
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C123/16) - 32
  getijden - zout water - zoetwaterecologie - natuurgebieden - natuurbeheer - tides - saline water - freshwater ecology - natural areas - nature management
  Als onderdeel van het herstel van slikken en schorren in de Oosterschelde heeft Rijkswaterstaat het Rammegors (nabij Sint Philipsland) weer in verbinding gebracht met de Oosterschelde. De doorlaat is eind 2014 geopend, maar door onvoorziene technische mankementen is de doorlaat in de periode 2014-2016 grotendeels gesloten geweest. Tot het moment dat deze studie is uitgevoerd (15 september 2016) waren de schuiven nog steeds gesloten, maar op 5 december 2016 heeft Rijkswaterstaat de doorlaat weer geopend. Om de ontwikkeling van het gebied na het terug brengen van de getijden te kunnen volgen heeft Rijkswaterstaat en het Centre of Expertise Deltatechnologie een monitoringsprogramma opgezet. Het doel van deze monitoring is om de belangrijkste biotische en abiotische ontwikkelingen te volgen. Door de onverwachte technische problemen en het tot tweemaal toe openen en sluiten van het doorlaatmiddel kon de monitoring niet worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Nu rijst de vraag hoe het zoute water dat is binnen gelaten in de perioden dat de doorlaat open stond het gebied heeft beïnvloed. Daarom is een tussentijdse inventarisatie uitgevoerd om dit in beeld te brengen. Voorliggend rapport is het resultaat hiervan.
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 - Ecotopenkaarten vooroever en getijdenstrand 2010 - 2015
  Wijsman, J.W.M. ; Tangelder, M. ; Visser, Pieter ; Hoekstra, R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C034/16) - 35
  getijden - stranden - zandsuppletie - natuurontwikkeling - ecologie - zuid-holland - tides - beaches - sand suppletion - nature development - ecology - zuid-holland
  Dit rapport presenteert een eerste aanzet voor de ontwikkeling van ecotopenkaarten voor de vooroever en het intergetijdenstrand van de Zandmotor over de jaren 2010 tot en met 2015. In de ecotopenclassificatie worden de abiotische parameters droogvalduur, bodemschuifspanning en getijdenstroming gecombineerd tot 11 ecotopen, waarvan 4 in de vooroever, 6 op het natte strand en 1 op het droge strand.
  Een analyse van de effecten van getijturbines op habitat, vis, vogels en zeezoogdieren bij Kornwerderzand
  Griffioen, A.B. ; Geelhoed, S.C.V. ; Keeken, O.A. van; Winter, H.V. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C031/15) - 59
  waterkracht - getijden - turbines - sluizen - nadelige gevolgen - aquatische ecologie - vissen - afsluitdijk - ijsselmeer - water power - tides - sluices - adverse effects - aquatic ecology - fishes - lake ijssel
  Er zijn plannen om in zes van de tien spuikokers van het spuisluiscomplex van Kornwerderzand in totaal 18 Tocardo getijturbines turbines te installeren. Deze turbines zullen energie winnen uit de sterke stroming die bij het spuien van overtollig water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee in de spuikokers ontstaat. Deze turbines vormen door potentieel botsingsgevaar en verstoring mogelijk een risico voor vissen, vogels en zeezoogdieren en zouden wellicht een verandering in het habitat teweeg kunnen brengen. De risico’s en belemmeringen voor vissen worden groter ingeschat dan die voor vogels en zeezoogdieren. Sterfte (direct) door de turbines kan zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts optreden door fenomenen als: botsing met de bladen en structuren, drukverschillen, cavitatie, turbulentie en ‘shear stress’. In stroomopwaartse richting vormen de turbines voor de sterkere zwemmers, zalm, zeeforel, zeeprik, rivierprik, fint en houting een risico of belemmering.
  Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta
  Vellinga, N.E. ; Hoitink, A.J.F. ; Vegt, M. van der; Zhang, W. ; Hoekstra, P. - \ 2014
  Coastal Engineering 90 (2014). - ISSN 0378-3839 - p. 40 - 50.
  rivieren - waterstand - getijden - zeespiegelschommelingen - delta's - menselijke activiteit - inventarisaties - rivers - water level - tides - sea level fluctuations - deltas - human activity - inventories - river flow - netherlands - variability - subsidence - division - china
  With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability density functions, mean high and low water levels are examined, and extreme water levels are investigated by applying the combined Mann–Kendall and Pettitt tests to find trends and trend changes. Tidal water levels are studied based on harmonic analysis. Results show that the mean water levels throughout the system rise with the same pace as the mean sea level. However, high- and low water levels do not show the same increase, and the spatial variability in decadal trends in high- and low water levels is high. High water and low water extremes generally decrease. Both the extreme water level analysis and the harmonic analysis display significant trend breaks in 1970, 1981 and 1997. These breaks can be attributed to the closure of the Haringvliet estuary, the removal of sluices and the removal of a dam, respectively, which radically alter the tidal motion. These results demonstrate that the direct human influence on the tidal motion can overwhelm the effect of mean sea level rise on water level extremes.
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen.
  Dirkx, G.H.P. ; Oostenbrugge, R. van; Egmond, P.M. van; Wortelboer, R. - \ 2013
  De Levende Natuur 114 (2013)3. - ISSN 0024-1520 - p. 98 - 101.
  natuurbeheer - vegetatiebeheer - getijden - natuurontwikkeling - aquatische ecologie - grevelingen - nature management - vegetation management - tides - nature development - aquatic ecology
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bieden kijkrichtingen bij het nadenken over de toekomst van natuur? Die vraag proberen we te beantwoorden aan de hand van een concrete casus: De Grevelingen. De kijkrichtingen zijn: vitale natuur; beleefbare natuur; functionele natuur; inpasbare natuur
  Discharge regimes, tides and morphometry in the Mahakam delta channel network
  Sassi, M.G. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Remko Uijlenhoet, co-promotor(en): Ton Hoitink. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461734679 - 186
  delta - afvoer - getijden - kanalen - kanalen, klein - morfometrie - sediment - rivieren - indonesië - deltas - discharge - tides - canals - channels - morphometrics - sediment - rivers - indonesia

  The Mahakam delta in Indonesia constitutes a text book example of a mixed tide and fluvial dominated delta. Understanding the factors that control the division of water and sediment discharge over channels in the delta is relevant in the contexts of geology, ecology and river engineering. In the Mahakam river and its delta, the tide interacts with the river outflow. River-tide interaction exerts an influence on the discharge regimes and on the division of water and sediment at the bifurcations in the delta. Bifurcations control the dispersal of sediments that eventually govern the shape and evolution of the delta. In this thesis, spatial and temporal aspects of delta evolution are shown to be reflected in scaling relations between the geometric properties of delta channels and the discharge conveyed by the channels, which is known as downstream hydraulic geometry (HG). Downstream HG relations as established in this research, feature a transition from the landward part to the seaward part of the delta characterized by a clear break in scaling behavior. The variation of river discharge throughout the network is largely impacted by river-tide interaction, which is captured by downstream HG relations.

  Nieuwe KRW-maatlat voor macrofauna in de zoete getijdenwateren toetst sedimentvervuiling
  Reeze, B. ; Peeters, E.T.H.M. ; Haye, M.A.A. de la; Lange, H.J. de - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)20. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 32.
  zoet water - sedimentkwaliteit - ecologische beoordeling - getijden - waterkwaliteit - macrofauna - kaderrichtlijn water - fresh water - sediment quality - ecological assessment - tides - water quality - water framework directive
  Recent is een maatlat ontwikkeld voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van zoete getijdenwateren op basis van macrofaunasoorten. Met deze maatlat zijn effecten van verstoringen, zoals baggerwerkzaamheden en sedimentvervuiling, in kaart te brengen. Met name de beoordeling van de vervuiling van het sediment is nieuw. Deze bijdrage presenteert de maatlat aan de hand van enkele voorbeelden.
  KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8) : hoofdrapport
  Peeters, E.T.H.M. ; Lange, H.J. de - \ 2012
  Weesp : Ecofide (Ecofide rapport 43a) - 54
  kaderrichtlijn water - macrofauna - aquatische ecosystemen - waterbodems - zoet water - getijden - water framework directive - aquatic ecosystems - water bottoms - fresh water - tides
  Bij het actualiseren van de referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kader Richtlijn Water (Van der Molen & Pot 2007) is besloten de in 2005 opgestelde macrofauna maatlat voor zoet getijdenwater (watertype R8) in te trekken. De maatlat was niet onderscheidend en bovendien waren de waterbodem en waterbodem-verontreinigingen niet meegenomen in de beoordeling. Dit terwijl in Zuid Holland veel waterbodems verontreinigd zijn en er behoefte is aan een maatlat die uitspraken doet over de biologische toestand van waterlichamen en de rol van waterbodemverontreiniging hierin.
  Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8
  Peeters, E.T.H.M. ; Lange, H.J. de - \ 2012
  Weesp : Ecofide (Ecofide rapport 43b) - 117
  kaderrichtlijn water - macrofauna - aquatische ecosystemen - waterbodems - zoet water - getijden - water framework directive - aquatic ecosystems - water bottoms - fresh water - tides
  Bij het actualiseren van de referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kader Richtlijn Water (Van der Molen & Pot 2007) is besloten de in 2005 opgestelde macrofauna maatlat voor zoet getijdenwater (watertype R8) in te trekken. De maatlat was niet onderscheidend en bovendien waren de waterbodem en waterbodem-verontreinigingen niet meegenomen in de beoordeling. Dit terwijl in Zuid Holland veel waterbodems verontreinigd zijn en er behoefte is aan een maatlat die uitspraken doet over de biologische toestand van waterlichamen en de rol van waterbodemverontreiniging hierin.
  Downstream hydraulic geometry of a tidally influenced river delta
  Sassi, M.G. ; Hoitink, A.J.F. ; Brye, B. de; Deleersnijder, E. - \ 2012
  Journal of Geophysical Research: Earth Surface 117 (2012). - ISSN 2169-9003 - 13 p.
  sediment transport - mahakam delta - flow - estuaries - discharge - model - tides - propagation - channels - bifurcations
  Channel geometry in tidally influenced river deltas can show a mixed scaling behavior between that of river and tidal channel networks, as the channel forming discharge is both of river and tidal origin. We present a method of analysis to quantify the tidal signature on delta morphology, by extending the hydraulic geometry concept originally developed for river channel networks to distributary channels subject to tides. Based on results from bathymetric surveys, a systematic analysis is made of the distributary channels in the Mahakam Delta (East Kalimantan, Indonesia). Results from a finite element numerical model are used to analyze the spatial variation of river and tidal discharges throughout the delta. The channel geometry of the fluvial distributary network scales with bifurcation order, until about halfway the radial distance from the delta apex to the sea. In the seaward part of the delta, distributary channels resemble funnel shaped estuarine channels. The break in morphology, which splits the delta into river- and tide-dominated parts, coincides with a break in the ratio between tidal to fluvial discharges. Downstream hydraulic geometry exponents of the cross-sectional area show a transition from the landward part to the seaward part of the delta. The numerical simulations show that the tidal impact on river discharge division at bifurcations increases with the bifurcation order, and that the variation of river discharge throughout the network is largely affected by the tides. The tidal influence is reflected by the systematic variation of downstream hydraulic geometry exponents.
  Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur
  Sluis, C.J. van; Kamermans, P. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/12) - 63
  getijden - peilbeheer - natura 2000 - aquatische ecologie - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - grevelingen - volkerak-zoommeer - tides - water level management - aquatic ecology - nature development - water quality
  Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattypen in de Zuidwestelijke Delta. Hiervoor is een analyse van wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur uitgevoerd in combinatie met informatie uit het Deltamodel dat de veranderingen in droogvallende en intergetijdengebieden simuleert
  Tidal impact on the division of river discharge and distributary channels in the Mahakam Delta
  Sassi, M.G. ; Hoitink, A.J.F. ; Brye, B. de; Vermeulen, B. ; Deleersnijder, E. - \ 2011
  Ocean Dynamics 61 (2011)12. - ISSN 1616-7341 - p. 2211 - 2228.
  doppler current profiler - sediment transport - multiscale model - flow - propagation - tides - bifurcations - friction
  Bifurcations in tidally influenced deltas distribute river discharge over downstream channels, asserting a strong control over terrestrial runoff to the coastal ocean. Whereas the mechanics of river bifurcations is well-understood, junctions in tidal channels have received comparatively little attention in the literature. This paper aims to quantify the tidal impact on subtidal discharge distribution at the bifurcations in the Mahakam Delta, East Kalimantan, Indonesia. The Mahakam Delta is a regular fan-shaped delta, composed of a quasi-symmetric network of rectilinear distributaries and sinuous tidal channels. A depth-averaged version of the unstructured-mesh, finite-element model second-generation Louvain-la-Neuve Ice-ocean Model has been used to simulate the hydrodynamics driven by river discharge and tides in the delta channel network. The model was forced with tides at open sea boundaries and with measured and modeled river discharge at upstream locations. Calibration was performed with water level time series and flow measurements, both spanning a simulation period. Validation was performed by comparing the model results with discharge measurements at the two principal bifurcations in the delta. Results indicate that within 10 to 15 km from the delta apex, the tides alter the river discharge division by about 10% in all bifurcations. The tidal impact increases seaward, with a maximum value of the order of 30%. In general, the effect of tides is to hamper the discharge division that would occur in the case without tides
  Open Haringvliet levert jaarlijks half miljard op
  Groot, R.S. de - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)juli. - p. 11 - 11.
  haringvliet - getijden - natuurontwikkeling - economische aspecten - ecosysteemdiensten - tides - nature development - economic aspects - ecosystem services
  Het omvormen van de Haringvliet tot een getijdengebied dat aansluit op De Biesbosch levert op lange termijn miljarden op. Dat zegt Dolf de Groot van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen University.
  KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8). Hoofdrapport
  Peeters, E.T.H.M. ; Lange, H.J. de; Haye, M.A.A. de la; Reeze, A.J.G. - \ 2010
  Wageningen : WUR (Projectnr: 228629-1 ) - 50
  waterkwaliteit - zoet water - getijden - ecologie - indicatoren - normen - macrofauna - aquatische ecologie - kaderrichtlijn water - waterbodems - water quality - fresh water - tides - ecology - indicators - standards - macrofauna - aquatic ecology - water framework directive - water bottoms
  In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenomen. Deze maatlat wordt in dit rapport beschreven. De maatlat is opgeleverd in twee rapporten, het onderliggende hoofdrapport en een achtergrondrapport (Peeters et al., 2010) met een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden en verantwoording van de gemaakte keuzes. In hoofdstuk 2 is de aanpak van de ontwikkeling van de maatlat beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een globale referentiebeschrijving van zoet getijdenwater (R8). Hoofdstuk 4 beschrijft de deelmaatlatten waaruit de maatlat macrofauna is opgebouwd. In hoofdstuk 5 wordt de berekening van de afzonderlijke deelmaatlatten uitgelegd en de berekening van de Ecologische Kwaliteitsratio (EKR). In hoofdstuk 6 wordt de werking van de maatlat geïllustreerd met een uitgewerkt voorbeeld. Het hoofdrapport wordt afgesloten met discussiepunten en aanbevelingen (hoofdstuk 7).
  Passende Beoordeling van een getijdencentrale in de Oosterscheldekering
  Smit, C.J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2010
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C042/10) - 56
  waterkracht - getijden - duurzaamheid (sustainability) - kustgebieden - natura 2000 - oosterschelde - dammen - stormvloedkeringen - deltawerken - water power - tides - sustainability - coastal areas - eastern scheldt - dams - storm surge barriers - delta works
  De Nederlandse overheid streeft naar diversificatie van de energieopwekking. Een nauwelijks geëxploiteerd onderdeel is getijdenenergie. Reden waarom deze vorm van energieopwekking tot dusver weinig aandacht heeft gekregen is dat in het Nederlandse kustgebied de stroomsnelheden vaak te laag zijn om met de huidige technieken en energieprijzen rendabele installaties te ontwikkelen. Op enkele plaatsen treden wel relatief hoge snelheden op. Voorbeelden zijn grote stroomgeulen zoals zeegaten tussen de eilanden, de spuisluizen in de Afsluitdijk en Haringvliet en in de stormvloedkering van de Oosterschelde. In de toekomst zijn er wellicht ook mogelijkheden bij openingen in afsluitdammen zoals in de Grevelingen. Door de firma’s Tocardo en Ecofys wordt voorgesteld in twee (van de 62) openingen in de Oosterscheldekering een proefinstallatie voor getijdenenergie te installeren. Omdat het gaat om een nieuwe ontwikkeling waarvan de (mogelijke) effecten nog nooit goed zijn bestudeerd en omdat het project gepland wordt in een Natura2000-gebied, wordt in eerste instantie een proef uitgevoerd met een “centrale” in twee van de 62 doorstroom-openingen.
  Wentelwilgen, wortelkluiten en wave dieback : diversiteit door natuurlijke processen in bosreservaten in de Biesbosch
  Bijlsma, R.J. ; Weeda, E.J. ; Verkaik, E. ; Huibers, C. ; Orden, W.H. van; Roekel, G.M. van; Helmink, A.T.F. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1910) - 52
  bossen - bosecologie - biodiversiteit - wetlands - getijden - nederland - bosdynamiek - natuurgebieden - biesbosch - forests - forest ecology - biodiversity - tides - netherlands - forest dynamics - natural areas
  In de Biesbosch liggen twee bosreservaten: Keizersdijk en Oude Kat. Deze rapportage beschrijft de spontane ontwikkeling van de bosstructuur van de Keizersdijk voor de periode 1986-2008 en geeft een overzicht van de belangrijkste vegetatiebiotopen in de Keizersdijk en Oude Kat. De Keizersdijk is een voormalige wilgengriend. De Oude Kat bestaat uit polders waarin vanaf 1995 weer een getijverschil heerst. De bosstructuur in de Keizersdijk heeft zich spectaculair ontwikkeld. De belangrijkste nieuwe biotopen in de Keizersdijk zijn liggende stammen en ontwortelingskluiten en -kuilen. In de Oude Kat heeft zich vlakdekkend een moerasvegetatie van voedselrijk milieu ontwikkeld, zoals in Nederland buiten polderregimes maar zelden wordt aangetroffen. Er bestaan geen referenties voor de meer natuurlijke ontwikkeling van (voormalige) vloedbossen in ons land. Beide bosreservaten geven een fascinerend zicht op toekomstige bosbeelden.
  Guidelines for the study of the epibenthos of subtidal environments
  Rees, H.L. ; Bergman, M.J.N. ; Birchenough, S.N.R. ; Borja, A. ; Boois, I.J. de - \ 2009
  Copenhagen : International Council for the Exploration of the Sea (ICES techniques in marine environmental sciences No. 42) - 90
  benthos - aquatische gemeenschappen - kustgebieden - getijden - aquatisch milieu - methodologie - benthos - aquatic communities - coastal areas - tides - aquatic environment - methodology
  These Guidelines for the Study of the Epibenthos of Subtidal Environments document a range of sampling gears and procedures for epibenthos studies that meet a variety of needs. The importance of adopting consistent sampling and analytical practices is highlighted. Emphasis is placed on ship‐based techniques for surveys of coastal and offshore shelf environments, but diver‐assisted surveys are also considered.
  Comment on 'The origin of neap-spring tidal cycles' by Erik P. Kvale [Marine Geology 235 (2006) 5-18]
  Hoitink, A.J.F. - \ 2008
  Marine Geology 248 (2008)1-2. - ISSN 0025-3227 - p. 122 - 125.
  asymmetry - sediment - tides
  This paper comments on a recent publication by Erik P. Kvale [Marine Geology 235 (2006) 5–18], who underlines the importance of tropically driven neap–spring cycles. Here it is stressed that tropically driven neap–spring cycles feature a systematic asymmetry, prevalent in both flow velocity time series and sealevel records, which results from the angular frequency relationship between the K1, O1 and M2 tides. Persisting tidal asymmetry, in turn, can determine ebb or flood dominance and plays a prominent role in the depositional processes relevant for marine geological records. It is further argued that shoreline changes can alter the transitions from semidiurnal to diurnal tidal regimes, especially in narrow straits
  Profieldocument Habitattype 1110 Permanent overstroomde zandbanken
  Imares, - \ 2008
  habitats - ecology - soil - landforms - tides - natura 2000 - soil plant relationships - ecohydrology
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.