Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 166

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  SPARK-UP; Seaweed Production And Refining of Kelp, Ulva and Palmaria : 2013-2016
  Wald, J. ; Visser, W. de; Brandenburg, W.A. ; Jongschaap, R.E.E. ; Werf, A.K. van der; Deelman, Berth-Jan ; Helmendach-Nieuwenhuize, Carola - \ 2016
  Plant Research International - 144
  seaweeds - biobased economy - seaweed culture - biomass production - biomass conversion - aquatic biomass - biorefinery - seaweed products - applications - applied research - cropping systems - marketing channels - zeewieren - biobased economy - zeewierenteelt - biomassa productie - biomassaconversie - aquatische biomassa - bioraffinage - zeewierproducten - toepassingen - toegepast onderzoek - teeltsystemen - marketingkanalen
  In het SPARK-UP project, waarin de partners Arkema, PRI-WUR en North Seaweed samenwerkten aan de ontwikkeling van toepassing van zeewier in de biobased economy, is de afgelopen jaren veel werk verzet. In een bassin op het terrein van Arkema, heeft PRI een teeltsysteem opgezet en in gebruik genomen, om onder gecontroleerde omstandigheden zeewier te telen in Westerscheldewater dat in het bassin was ingenomen. Arkema heeft gewerkt aan de raffinage van wieren, met name gericht op de suikers. North Seaweed heeft zich geconcentreerd op het ontwikkelen van businesscases van geraffineerde eiwitten en alginaten uit zeewier en bij het gebruik van de hele wieren als plantversterkers.
  De Groene Agenda, topsectoronderzoek
  Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
  Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
  klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - stress - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
  Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
  Factbook: de staat en ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek en infrastructuur van de Nederlandse Biobased Economy
  Os, Pieter van; Starre, Bas van der; Toren, Jan Peter van den; Broens, Douwe-Frits ; Duijghuisen, Ruud - \ 2016
  Centre for Biobased economy - 46
  biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - toegepast onderzoek - samenwerking - wetenschappelijke samenwerking - kennismanagement - publiek-private samenwerking - biobased economy - biobased materials - applied research - cooperation - scientific cooperation - knowledge management - public-private cooperation
  Nationaal en internationaal zijn er belangrijke vraagstukken die om oplossingen vragen. Een groot deel daarvan zijn geformuleerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast zijn de topsectoren een belangrijks illustratie van dat waar Nederland goed in is. Een domein waarop meerdere maatschappelijke vraagstukken en meerdere topsectoren bij elkaar komen is dat van de biobased economy: het meer dan nu benutten van groene grondstoffen als alternatief voor de fossiele economie. Hogescholen kunnen met hun praktijkgericht onderzoek een relevante bijdrage leveren aan het onderzoek en aan innovaties op dit domein. Om een goede positie in kennisinfrastructuur te krijgen is het noodzakelijk de krachten te bundelen: lectoren, docenten en onderzoekers in samenwerking met bedrijven en organisaties. Voorwaarde voor deze krachtenbundeling is dat er een overzicht is van al het onderzoek dat wordt uitgevoerd (het ‘landschap’) en de trends daarin, van de ontwikkelingen in de biobased economy en van de beschikbare infrastructuur en netwerken. Dit Factbook biedt dat overzicht en is daarmee één van de bouwstenen voor het inrichten van verdergaande onderzoekssamenwerking.
  Sleutels tot herstel van hoogveen
  Limpens, J. ; Duinen, G.A. van; Schouten, M.G.C. ; Tomassen, H. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 82 - 91.
  natuurbeheer - hoogveengronden - hoogveengebieden - ecologisch herstel - biodiversiteit - toegepast onderzoek - hydrologische factoren - ruimtelijke variatie - sphagnum - bodems van waterrijke gebieden - waterstand - nature management - bog soils - moorlands - ecological restoration - biodiversity - applied research - hydrological factors - spatial variation - sphagnum - wetland soils - water level
  Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en onderzoekers en de daaruit resulterende kennisontwikkeling is herstel van levend hoogveen in Nederland niet langer een droom. In dit artikel geven we een overzicht van de hoogtepunten van 18 jaar OBN-onderzoek en sluiten af met een kijkje naar de toekomst.
  Nat zandlandschap van de 21e eeuw : kennisagenda
  Schouten, M.G.C. ; Jansen, A.A.M. ; Tweel-Groot, Loekie van - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 121.
  natuurbeheer - natuurgebieden - biodiversiteit - zandgronden - duurzame ontwikkeling - landschapsecologie - kennismanagement - soortendiversiteit - ecotypen - systeemanalyse - ecosystemen - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - nature management - natural areas - biodiversity - sandy soils - sustainable development - landscape ecology - knowledge management - species diversity - ecotypes - systems analysis - ecosystems - applied research - wetland soils
  Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom hierin weer voldoende plaats te bieden. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis die daartoe ontwikkeld moet worden.
  Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
  Wallis de Vries, M.F. ; Bobbink, R. ; Jansen, A.J.M. ; Vogels, J.J. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 110 - 115.
  016-3951 - natuurbeheer - ecologisch herstel - heidegebieden - bodemkwaliteit - flora - vegetatie - fauna - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - grondwater - nature management - ecological restoration - heathlands - soil quality - flora - vegetation - fauna - applied research - wetland soils - groundwater
  Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelbelovende resultaten geboekt door nieuwe vormen van herstelbeheer. OBN heeft daarvoor de kennisbasis ontwikkeld. In dit artikel worden de daaruit voortvloeiende inzichten uiteen gezet en worden uitdagingen voor de toekomst geschetst.
  Nieuwe verdienmodellen voor de Innovatie en Demonstratie Centra
  Ruijs, M.N.A. - \ 2016
  Bleiswijk : WageningenUR Glastuinbouw (Rapport GTB 1386) - 36
  glastuinbouw - demonstratiebedrijven, landbouw - zuid-holland - innovaties - bedrijfsvoering - financiële ondersteuning - toegepast onderzoek - greenhouse horticulture - demonstration farms - zuid-holland - innovations - management - financial support - applied research
  Within the project ‘Knowledge and Innovation IDC Westland- Oostland’ Wageningen UR Greenhouse Horticulture examines which alternative earning models are suitable for the Innovation and Demonstration Centre (IDC) in order to be less dependent on government contribution. There are various earning models, additional activities and governance issues identified, which could increase the continuity perspective of IDC. Nevertheless, representatives of the IDC and Greenport Westland-Oostland believe anyhow that public financing is desirable for knowledge exchange and dissemination. The IDCs are recommended to examine the value of the models further for their situation. The extent to which earning models can be successful for IDC may vary depending on design (thematic / sectoral), ranking in core activities and affiliation with the agenda of the private sector.
  Focus op pootgoed en bodem
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing - friesland
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
  Veel innovatiekracht in onze regio
  Tramper, M. - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
  toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - zuid-holland - clay soils - management - vegetable growing - innovations
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
  Zeewier voor de toekomst
  Ramaker, R. ; Brandenburg, W.A. ; Wald, J. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
  mariene gebieden - zeewierenteelt - zeewieren - voedselproducten - oosterschelde - noordzee - toegepast onderzoek - aquatische biomassa - eiwit - financieren - marine areas - seaweed culture - seaweeds - food products - eastern scheldt - north sea - applied research - aquatic biomass - protein - financing
  In 2050 moeten grote zeewierplantages op zee voorzien in onze behoefte aan voedsel en grondstoffen. In de Oosterschelde doen Wageningse onderzoekers nu experimenten met duurzame zeewierteelt.
  Nieuw staltype voor varkens in mobiele units
  Sikkema, A. ; Bos, A.P. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 11.
  varkenshouderij - varkensstallen - verschuifbare hokken - innovaties - varkens - toegepast onderzoek - dierenwelzijn - pig farming - pig housing - creeps - innovations - pigs - applied research - animal welfare
  Wageningen UR ontwikkelde een nieuw stalconcept voor varkens: Kamperen bij de buren. Daarin zijn de vleesvarkens gehuisvest in zeecontainers met uitloop, die je bijvoorbeeld op een stuk braakliggende grond bij de stad of op een landgoed kunt huisvesten. Er heeft al een boer interesse.
  Resultaten ZonMw onderzoek; (kosten) Effectiviteit van zorglandbouw voor mensen met een verstandelijke beperking
  Oorsouw, W.M.W.J. van; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
  Tilburg University
  zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
  Ongeveer de helft van de 1100 zorgboerderijen in Nederland staat open voor mensen met een verstandelijke beperking. In de wetenschappelijke literatuur ontbreekt echter een goed beeld van de rol die zorgboerderijen spelen in het leven van deze doelgroep. In dit onderzoek proberen we inzichtelijk te maken wat de betekenis is van zorgboerderijen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking/zwakbegaafdheid.
  (Kosten) effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking
  Oorsouw, W.M.W.J. van; Alphen, L. van; Bevelander, S.E. ; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
  Tilburg : Tilburg University - 88
  zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
  Aangenomen wordt dat zorgboerderijen een zinvolle vorm van dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gezien de ruime vertegenwoordiging van mensen met een lichte verstandelijke beperking binnen zorgboerderijen, is het opvallend dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de effecten en de betekenis van het werken op de boerderij voor deze doelgroep. Dit onderzoek verschaft verder inzicht in de betekenis die zorgboerderijen hebben in het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking / zwakbegaafdheid. Het betreft 60 mensen, die minstens twee dagen per week werkzaam op de boerderij, en die ouder zijn dan 18 jaar.
  Grond bewerken op juiste snelheid : PPO 't Kompas
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)27. - ISSN 0006-5617 - p. 82 - 85.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - lichte kleigronden - verstuiven - grondbewerking gericht op bodemconservering - mestinjectie - arable farming - applied research - silt loam soils - dusting - conservation tillage - soil injection
  Op lichte gronden kan de akkerbouwer schade door stuiven of slemp voorkomen door een combinatie van maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van PPO en Aequator.
  Bedrijven in de lead : onderwijsontwikkeling en toegepast onderzoek : kennis & innovatie
  Vilsteren, G.E.T. van - \ 2015
  Agro & chemie (2015)1. - p. 4 - 5.
  kennisoverdracht - publiek-private samenwerking - biobased economy - toegepast onderzoek - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - knowledge transfer - public-private cooperation - biobased economy - applied research - education - higher education - vocational training
  Interview met Gerlinde van Vilsteren (CBBE) en Petra Koenders (CoE BBE). Het bedrijfsleven, zeker het midden- en kleinbedrijf, is de motor achter de biobased economy. Willen ze succesvol opereren, dan is kennis een sleutelfactor en zullen bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen onderling nauwer samen moeten gaan werken. Dat gebeurt onder de vlag van het Centre for Biobased Economy (CBBE).
  KB WOT Fisheries 2015 - Maintaining Excellence and Innovation in Fisheries Research
  Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (Report / CVO 15.002) - 120
  visserij - visserijbeheer - monitoring - innovaties - internationale samenwerking - remote sensing - toegepast onderzoek - fisheries - fishery management - monitoring - innovations - international cooperation - remote sensing - applied research
  The KB WOT Fisheries programme is essential to the maintenance and development of the expertise which are needed for the Dutch statutory obligations in fisheries monitoring and advice. The contents of the KB WOT Fisheries programme for 2015 reflects the needs of the research developments the WOT fisheries programme. The strength of the KB WOT Fisheries programme is the bottom up approach which calls for projects and thus allowing innovation. As this can also be seen as a risk to missing research priorities, part of the programme also calls for specific projects relevant to IMARES and EZ needs. The KB WOT Fisheries programme will fund 14 projects in 2015 which will focus on remote sensing of fish and shell fish, the interaction of ecology and fisheries and new techniques for surveys and development of assessment methods. The programme will increase the ability of the WOT programme to ensure that fisheries advice is responsive to ecological change. This report describes the framework for the 2015 programme and the proposed research which will be carried out in 2015.
  Vaak scrapieresistentie bij Nederlandse Toggenburgers
  Hoving-Bolink, A.H. ; Windig, J.J. ; Koekoek, A. ; Hoekstra, H. ; Oldenbroek, J.K. ; Langeveld, J. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  rassen (dieren) - geitenrassen - zeldzame rassen - genetische variatie - scrapie - ziekteresistentie - nederlandse toggenburgergeit - geitenziekten - dierveredeling - toegepast onderzoek - breeds - goat breeds - rare breeds - genetic variation - scrapie - disease resistance - dutch toggenburg - goat diseases - animal breeding - applied research
  Zeldzame Nederlandse rassen zijn niet alleen onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar hebben soms ook een verrassende genetische variant. Zo is sinds een paar jaar bekend dat er een allel bestaat dat bescherming biedt tegen scrapie. In onderzoek van Wageningen UR met de geitensector blijkt dat het relatief kleine ras de Nederlandse Toggenburger veel dieren kent met het scrapieresistentie allel.
  Brochure EnergieRijk
  Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
  bio-energie - co-vergisting - reststromen - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - residual streams - bioethanol - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations - biobased economy
  Description of the projects of EnergieRijk: Co-fermentation: optimal use of all residues, the first bio-ethanol on a farm-scale, algae: the energy source of the future and solar fields: test run of solar panels and exhibits.
  Brochure EnergieRijk
  Weide, R.Y. van der; Rooyen, F. - \ 2015
  bio-energie - co-vergisting - bioethanol - ethanolproductie - algenteelt - zonne-energie - toegepast onderzoek - onderzoek - proefstations - biobased economy - bioenergy - co-fermentation - bioethanol - ethanol production - algae culture - solar energy - applied research - research - experimental stations - biobased economy
  Beschrijving van de projecten van EnergieRijk: Co-vergisting: optimaal gebruik van reststromen, de eerste bio-ethanol op boerderijschaal, algen: de energiebron van de toekomst en Zonneweide: praktijktest van zonnepanelen en opstellingen.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.