Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 90

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beoordeling mogelijke PAS maatregelen : plausibiliteit van werking Agriton systeem
  Melse, R.W. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 901) - 159
  rundveehouderij - rundveedrijfmest - toevoegingen - ammoniakemissie - emissiereductie - mestverwerking - cattle husbandry - cattle slurry - additives - ammonia emission - emission reduction - manure treatment
  Beoordeling van de mogelijke werking van het AGRITON systeem om ammoniakemissie uit rundveestallen tegen te gaan. De maatregel behelst het op regelmatige basis toevoegen van een middel aan verse rundveedrijfmest in de mestkelder.
  Feed additives : annual report 2012 of the National Reference Laboratory
  Driessen, J.J.M. ; Beek, W.M.J. ; Zuidema, T. ; Jong, J. de - \ 2013
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Report / RIKILT Wageningen UR 2013.008) - 15
  voedertoevoegingen - toevoegingen - conserveermiddelen - versterkers (enhancers) - voer - mycotoxinen - feed additives - additives - preservatives - enhancers - feeds - mycotoxins
  This report of the Dutch National Reference Laboratory (NRL) for feed additives (RIKILT Wageningen UR) descreibes the activities employed in 2012. The main tasks of the NRL are: providing assistance to the European Union Reference Laboratory (EURL) on their request, as well as providing advice and support to the competent authority, which is the Dutch Ministry of Economic Affairs - Department 'Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit'.
  Zaadbehandeling met additieven
  Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)3. - ISSN 2211-9884 - p. 50 - 51.
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - zaadbehandeling - toevoegingen - plantenontwikkeling - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - rosa - seed treatment - additives - plant development - plant protection - agricultural research
  Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar het effect van additieven op het zaad van de onderstam Rosa corymbifera 'Laxa'. Voor één beuken- en twee naaldbomensoorten ligt er inmiddels een onderzoeksvoorstel klaar.
  Benthos herstel Suppletie: onderzoek naar het herstel van de benthische macrofauna na de proefsuppletie op de Glageplaat en bepaling van mogelijke factoren die de rekolonisatiesnelheid beinvloeden
  Imares, ; Schaap, J. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. : 12.012) - 63
  wetlands - erosiebestrijding - zandsuppletie - toevoegingen - morfologie - macrofauna - ecologisch herstel - stormvloedkeringen - oosterschelde - wetlands - erosion control - sand suppletion - additives - morphology - macrofauna - ecological restoration - storm surge barriers - eastern scheldt
  Rijkswaterstaat Zeeland zal in de toekomst mogelijk suppletiewerkzaamheden verrichten in de Oosterschelde om de gevolgen van de zandhonger te herstellen. Zandhonger is het proces van afbraak van platen, slikken en schorren in de Oosterschelde als gevolg van het verminderde getijvolume en zandtransport door de bouw van de stormvloedkering en de compartimeringswerken. De hoogte van de suppletie is dus niet overal gelijk, maar bestaat uit een hoger centraal deel en een lager zuidelijk deel. Het doel van de proefsuppletie was om inzicht te krijgen in de ecologische en morfologische ontwikkeling in ruimtelijke en temporele zin. Tevens beoogde de uitvoering van de suppletie meer kennis te verschaffen over de rekolonisatie van het bodemleven op de suppletie.
  'Echt onnatuurlijk is fruit in de melk' : toevoegingen aan biologische producten: discussies en verlangens
  Bakker, H.C.M. de; Immink, V.M. ; Tacken, G.M.L. ; Ruissen, A. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 26
  consumentengedrag - voedselkwaliteit - biologische voedingsmiddelen - houding van consumenten - toevoegingen - voedseladditieven - consumer behaviour - food quality - organic foods - consumer attitudes - additives - food additives
  Aanleiding voor deze nota is de vraag of toevoegingen aan biologische voedselproducten wringen met het imago van natuurlijkheid. Kunnen deze producten rekenen op instemming van (biologische) voedselgebruikers? Door middel van workshops en discussies is de mening van producenten, verwerkers en gebrukers onderzocht. In plaats van te spreken over wetenschappelijke conclusies, worden de resultaten van dit project liever gezien als bouwstenen voor discussie. Want er is nog veel onduidelijk over wat er van consumenten verwacht kan worden als het gaat om hun houdingen ten aanzien van natuurlijkheid, toevoegingen en biologisch en hun (daadwerkelijk) koopgedrag. En ook al zouden hierover meer onderbouwde conclusies gepresenteerd kunnen worden, dan nog is het aan de biologische branche zelf om hun visie te bepalen hoe men zich in de markt wil profileren.
  De functionele eigenschappen van suiker : de rol van suiker
  Boekel, M.A.J.S. van - \ 2010
  Voeding en Visie 2010 (2010)1. - ISSN 0924-3267 - p. 3 - 4.
  suiker - toevoegingen - voedseladditieven - smaak - zoetstoffen - sugar - additives - food additives - taste - sweeteners
  Suiker kan om veel verschillende redenen aan voeding worden toegevoegd. Om de zoete smaak natuurlijk, maar er is meer. Professor Tiny van Boekel van Wageningen Universiteit legt uit waarom suiker zo uniek is.
  Iedereen eet en drinkt elke dag voedsel met E-nummers
  Hartemink, R. - \ 2010
  Over gevoelig heden : kwartaalblad van de Stichting Voedselallergie 26 (2010)4. - ISSN 0928-9127 - p. 22 - 24.
  voedseladditieven - voedselallergieën - voedselintolerantie - stoornissen samenhangend met voedsel - toevoegingen - etiketteren van voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - voeding en gezondheid - food additives - food allergies - food intolerance - food-related disorders - additives - nutrition labeling - food composition - nutrition and health
  Soms krijgen mensen met overgevoeligheidsklachten het advies om alle E-nummers in levensmiddelen te mijden. Dat kan helemaal niet! 'Als je dat wilt doen, hou je een dieet over van water, zout en suiker', aldus levensmiddelentechnoloog dr. ir. Ralf Hartemink van Wageningen Universiteit. Dit artikel is een bewerking van zijn lezing tijdens de LustrumDag.
  Focus bij substraat van ziekteverwekkers naar 'gezondmakers' verleggen
  Kierkels, T. ; Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Heuvelink, E. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)11. - p. 15 - 17.
  cultuur zonder grond - substraten - micro-organismen - nuttige organismen - toevoegingen - bodemvruchtbaarheid - verbeteraars - tuinbouw - bodemweerbaarheid - glastuinbouw - soilless culture - substrates - microorganisms - beneficial organisms - additives - soil fertility - amendments - horticulture - soil suppressiveness - greenhouse horticulture
  Ooit was het idee dat substraat vrijwel steriel is. Maar het tegendeel is het geval: per gram komen miljoenen, zo niet miljarden organismen voor. Dan kun je daar maar beter je voordeel mee doen. Het bodemleven bevordert de productie, de kwaliteit en beschermt tegen ziekten. Klein probleem: we weten er nog verschrikkelijk weinig van. Mogelijke beïnvloedingsmethoden liggen in het toevoegen van nuttige organismen of het sturen van het hele ecosysteem in het substraat.
  Effecten van Economic op de werking van Roundup Evolution en MCPA op onkruiden onder kasomstandigheden
  Kempenaar, C. ; Uffing, A.J.M. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 660) - 18
  hulpstoffen - doseringseffecten - milieueffect - toevoegingen - glyfosaat - mcpa - landbouw en milieu - adjuvants - dosage effects - environmental impact - additives - glyphosate - mcpa - agriculture and environment
  Milieuvriendelijke stoffen kunnen het verbruik aan herbiciden op verhardingen in Nederland en daarbuiten verminderen. In 2009 werden vjif wetenschappelijke proeven uitgevoerd waarin onderzocht werd of de hulpstof Economic de effictiviteit van de herbiciden Roundup Evolution en MCPA vergroot. Economic is een hulpstof op basis van plantaardige olie die volgens de producent de opname van herbiciden door planten vergroot.
  Zout tegen minder roest in asperge
  Evenhuis, A. ; Wilms, J.A.M. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)31. - ISSN 0925-9694 - p. 33 - 33.
  tuinbouwbedrijven - proefbedrijven - asparagus - grondbewerking - toevoegingen - zout - roestziekten - aanaarden - ruggen - market gardens - pilot farms - asparagus - tillage - additives - salt - rust diseases - earthing up - ridges
  Met of zonder toevoeging van zout de grond bewerken kan roest in asperge verminderen. Dat concludeert PPO Vredepeel in een tussenbalans na twee jaar onderzoek. De ideale aanpak lijkt per bedrijf te verschillen
  Effect van gistcultuur op de technische resultaten, darmgezondheid en immuunfunctie bij gespeende biggen = Effect of yeast culture on performance, gut integrity and immune function in weanlings pigs
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Bussel-van Lierop, A.H.A.A.M. van; Binnendijk, G.P. ; Smidt, H. ; Jansman, A.J.M. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 86) - 22
  spenen - biggen - varkenshouderij - diergezondheid - gisten - biggenvoeding - toevoegingen - mannose - saccharomyces - weaning - piglets - pig farming - animal health - yeasts - piglet feeding - additives - mannose - saccharomyces
  Onderzocht is wat het effect is van gistcultuur en gistcultuur + mannose-oligosacchariden (MOS) in biggenvoeders op de technische resultaten, darmintegriteit en immuunfunctie bij gespeende biggen en of deze gistculturen antimicrobiële groeibevorderaars (AMGB) in varkensvoeders kunnen vervangen
  Effectieve micro-organismen verbeteren kwaliteit runderdrijfmest niet
  Vliet, P.C.J. van; Goede, R.G.M. de; Bloem, J. - \ 2006
  V-focus 3 (2006)juni. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 21.
  rundveeteelt - drijfmest - verwerking - toevoegingen - micro-organismen - denitrificerende micro-organismen - ammoniak - emissie - effecten - grassen - gewasopbrengst - cattle farming - slurries - processing - additives - microorganisms - denitrifying microorganisms - ammonia - emission - effects - grasses - crop yield
  Wageningen UR heeft in een vergelijkende potproef met grasopbrengsten de werkzaamheid van de toevoeging van Effectieve Micro-organismen bij drijfmest nagegaan
  Effecten van fosfaat addities in het verleden en mogelijkheden voor onderzoek: een bureau studie naar de mogelijke effecten van fosfatering van de zee op de visproductie
  Lindeboom, H.J. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2006
  IJmuiden : RIVO (Rapport/ Wageningen IMARES nr. C029/06) - 21
  mariene gebieden - fosfaten - toevoegingen - zeevissen - marine areas - phosphates - additives - marine fishes
  Beantwoording van de vraag uit de Tweede Kamer, gesteld aan LNV of toevoeging van fosfaat aan de zee gunstig is voor de productiviteit van het zee-ecosysteem. Het gaat met name om de relatie tussen nutriënten en visproductie
  Toevoegen vitaminen : biologisch kan zonder synthetische vitaminen
  Smolders, E.A.A. - \ 2005
  Veeteelt (2005)11. - ISSN 0168-7565 - p. 71 - 71.
  melkveehouderij - rundveeteelt - biologische landbouw - rundveevoeding - voer - voersamenstelling - vitaminen - agrarische bedrijfsvoering - toevoegingen - dairy farming - cattle farming - organic farming - cattle feeding - feeds - feed formulation - additives - vitamins - farm management
  Op Europees niveau is de discussie over het definitief opheffen van het verbod op synthetische vitaminen in de biologische rundveehouderij weer geopend. Nederlands onderzoek geeft aan dat er nauwelijks tekorten aan vitaminen optreden, met uitzondering gedurende de droogstand.
  Voeren op detailniveau : meer pensactiviteit, pH-buffering en propionzuurvorming aan de basis van veel voeradditieven : special Voeradditieven
  Vuuren, A.M. van - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)17. - ISSN 0168-7565 - p. 50 - 51.
  melkveehouderij - melkkoeien - melkproductie - rundveevoeding - voer - toevoegingen - dairy farming - dairy cows - milk production - cattle feeding - feeds - additives
  Voederadditieven voor melkvee zijn ruwweg in 4 groepen te verdelen. In het kort wordt de specifieke werking van elk uitgelegd, met voorbeelden vanuit de praktijk
  Kwaliteit spuitwater heeft in specifieke gevallen invloed op werking middelen
  Zeeland, M.G. van; Schans, D.A. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2005
  Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 95 - 97.
  gewasbescherming - herbiciden - dicamba - glyfosaat - bentazon - waterkwaliteit - spuiten - dosering - toedieningshoeveelheden - hulpstoffen - toevoegingen - zuurgraad - waterhardheid - hardheid - plant protection - herbicides - dicamba - glyphosate - bentazone - water quality - spraying - dosage - application rates - adjuvants - additives - acidity - water hardness - hardness
  Gewasbeschermingsmiddelen worden vaak in lagere doseringen dan de etiketdosering toegepast, om zo het milieu te ontzien en kosten te besparen. Andere factoren, zoals de waterkwaliteit, worden daardoor belangrijker voor het slagen van de bespuiting. De zuurgraad (pH) van het water en allerlei ionen of deeltjes in het water kunnen moleculen van de werkzame stof binden en zodoende de effectiviteit van de bespuiting benadelen. Om de werking van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren zijn waterconditioners en hulpstoffen ontwikkeld en op de markt gebracht. Onderzocht wordt onder welke omstandigheden en voor welke middelen deze hulpmiddelen nodig zijn
  Vitamine B12 en cognitieve functies
  Eussen, S.J.P.M. ; Groot, C.P.G.M. de; Hoefnagels, W.H.L. ; Staveren, W.A. van - \ 2004
  Voeding Nu 4 (2004)4. - ISSN 1389-7608 - p. 29 - 31.
  ouderen - vitamine b12 - vitaminetekorten - voedingsstoffentekorten - voedingstoestand - deficiëntie - cognitieve ontwikkeling - mentale vaardigheid - supplementen - toevoegingen - wetenschappelijk onderzoek - elderly - vitamin b12 - vitamin deficiencies - nutrient deficiencies - nutritional state - deficiency - cognitive development - mental ability - supplements - additives - scientific research
  Vitamine B12-deficiëntie is een relatief veel voorkomend probleem bij ouderen. Wageningen Universiteit onderzoekt wat de optimale hoeveelheid vitamine B12 in capsules zou moeten zijn om een vitamine B12-deficiëntie te behandelen en of deze hoeveelheid B12 gunstige effecten heeft op het cognitief functioneren bij ouderen met een vitamine B12-deficiëntie
  Effects of cattle slurry manure management on grass yield
  Schils, R.L.M. ; Kok, I.P. - \ 2003
  Netherlands Journal of Agricultural Science 51 (2003)1-2. - ISSN 0028-2928 - p. 41 - 65.
  rundveedrijfmest - rundveemest - graslandbeheer - toevoegingen - toedieningswijzen - stikstof - melkveehouderij - nederland - cattle slurry - cattle manure - grassland management - additives - application methods - nitrogen - dairy farming - netherlands - dairy farming systems - ammonia volatilization - nitric-acid - surface application - fertilizer - areas
  The effects of application method, cattle slurry manure type and use of additives on grassland performance were studied in a 3-year field experiment on two farms on sandy soils in the northern part of the Netherlands. The objectives were to determine the effects on (1) nitrogen (N) utilization, (2) soil organic matter and soil N content, and (3) botanical composition of the sward. Cattle slurry manure from the two dairy farms was compared. Farm Harkema represented conventional management, while farm Drogeham used the additive Euromestmix® and reduced the N content of the dairy cow rations. In additional treatments, the slurry manure types were combined with the additives Effective Microbes® (EM) or FIR-naturel®. In all slurry manure type ¿ additive combinations the slurry manure was either surface-applied or slit-injected. The resulting 12 treatments were applied without or with additional inorganic fertilizer N (165 kg ha¿¹). The annual apparent N recovery (ANR) of N fertilizer was 0.79 kg kg⊃¿1;. The ANR of surface-applied slurry manure (0.30 kg kg-1;) was consistently lower than that of slitinjected manure (0.44 kg kg¿1), a difference that could be fully attributed to the manure applications during the growing season. No effect of application method was observed at the first application in March. Slurry manure type and additive use had no consistent effects on grass yield or N utilization. Statistically significant effects were only observed occasionally, mostly in interaction with other experimental factors. During the three experimental years, the changes in soil organic matter and soil N content were small. Application method had no effect on the measured soil characteristics. Slurry manure type and additive use had a small statistically significant effect at one site only. However, longer-term monitoring is necessary to draw firm conclusions. Application method, slurry manure type or additive use did not affect the botanical composition of the sward.
  Toevoegmiddelen voegen weinig toe
  Schils, R.L.M. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  dierlijke meststoffen - drijfmest - toevoegingen - hulpstoffen - voedingsstoffenopname (planten) - stikstof - kwaliteit - kosten - kosten-batenanalyse - bodemtypen (naar textuur) - proefvelden - animal manures - slurries - additives - adjuvants - nutrient uptake - nitrogen - quality - costs - cost benefit analysis - soil types (textural) - experimental plots
  Veehouders gebruiken toevoegmiddelen vooral voor verbetering van de mest- en bodemkwaliteit. De betere kwaliteit kan zich op diverse manieren uiten, zoals minder geur, minder ontmenging, een beter bodemleven, minder ammoniakemissie of een hogere stikstofwerking. Het laatste aspect is onderzocht op proefvelden van het Praktijkonderzoek. De resultaten laten zien dat de onderzochte middelen niet direct tot een hogere stikstofwerking leiden.
  Nutritional significance of lactose and lactose derivatives
  Schaafsma, G. - \ 2003
  In: Encyclopedia of Dairy Sciences / Roginski, H., Fuquai, J.W., Fox, P.F., New York : Academic Press - ISBN 9780122272356 - p. 1529 - 1533.
  dairy science - milk products - additives - analytical methods - dairy technology - livestock - milk production - dairy farming - encyclopedias - zuivelwetenschap - melkproducten - toevoegingen - analytische methoden - zuiveltechnologie - vee - melkproductie - melkveehouderij - encyclopedieën
  The Encyclopedia of Dairy Sciences is a resource for researchers, students and practitioners involved in all aspects of dairy science and related food science and technology areas. It covers the core theories, methods, and techniques employed by dairy scientists. It enables readers to access basic information on topics peripheral to their own areas, provides a repository of the core information in the area that can be used to refresh the researcher's own memory, and aids teachers in directing students to areas relevant to their course work. This four-volume set includes over 400 articles covering all aspects of dairy science.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.