Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 140

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De transitie naar een natuurinclusieve stad : Breng de vastgoedsector in beweging
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Kortstee, H.J.M. ; Mattijssen, T.J.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Polman, N.B.P. ; Rooij, S.A.M. van; Steingröver, E.G. - \ 2020
  Wageningen University & Research - 19 p.
  green infrastructure - towns - house building - nature - public space - climate
  De droge stad
  Hattum, Tim van - \ 2020
  towns - water - infrastructure - climatic change - weather
  Stedelijk groen helpt tegen klimaatverandering
  Spijker, J.H. ; Lerink, Bas - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2020)163. - ISSN 1572-7610 - p. 21 - 24.
  biobased economy - green infrastructure - biomass - wood - trees - carbon sequestration - towns
  In het klimaatakkoord is de rol die stedelijk groen kan spelen voor de klimaatopgave onderbelicht. Dat is jammer, omdat de oppervlakte van steden, dorpen en infrastructuur in Nederland aanzienlijk is. En het aardige van stedelijk groen is dat dit naast het vastleggen van CO2, ook kan bijdragen aan aanpassing aan klimaatverandering: wateropvang bij piekbuien en verkoeling van de stad tijdens hittegolven.
  Rotterdam de groene stad (Kennisonline in beeld 2019)
  Hattum, T. van - \ 2019
  Kennisonline (WUR)
  towns - rain - gardens - roofs - management of urban green areas
  Steden krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het om extreme neerslag, watertekort en hitte. WUR onderzoekt hoe groen in de stad bijdraagt aan het opvangen van weersextremen. Daarbij wordt geprobeerd de sponswerking van de stad te vergroten en het water op te vangen en te hergebruiken. In Rotterdam zijn ze actief bezig met het vergroenen van hun stad.
  In de stad waait het wat harder
  Droste, A.M. - \ 2018
  towns - wind - air quality
  Cities are windier
  Droste, A.M. - \ 2018
  towns - wind - climate - air quality

  Towns and cities are sometimes windier than the surrounding countryside, found researcher Arjan Droste. He calls this surprising phenomenon the wind island effect.

  Citizen science voor natuur in Nederland : van onschatbate waarde en onderschat belang
  Breman, Bas ; Vliet, Arnold van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2806) - 43
  natuur - burgers - steden - stedelijke gebieden - biodiversiteit - monitoring - nature - citizens - towns - urban areas - biodiversity - monitoring
  Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’ : Definitieve versie april 2016
  Kruize, Hanneke ; Hermans, C.M.L. - \ 2016
  Bilthoven : RIVM - 18 p.
  nature - health - towns - plantations - leisure services - well-being - air quality
  De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor
  de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten
  profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van
  een groen in de leefomgeving – dat wil zeggen, de aanwezigheid van parken,
  tuinen, bossen, bomen, groenstroken – mensen stimuleert om (meer) te gaan
  bewegen. Verder zijn er aanwijzingen dat een groene leefomgeving sociale
  contacten stimuleert. Ook wordt verondersteld dat mensen met groen in de
  leefomgeving minder stress hebben en dat het als buffer tegen luchtverontreiniging
  en geluidoverlast kan dienen. Kortom, het idee is dat mensen
  door hun contact met een groene leefomgeving een betere gezondheid en
  kwaliteit van leven hebben. Er ontbreekt echter nog veel kennis over de relatie
  tussen groen en gezondheid. Daarnaast wordt de groene leefomgeving nog
  maar weinig benut door gezondheidsprofessionals.
  Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan een groene leefomgeving betekenen
  voor de gezondheid van mensen? En wat hebben gezondheidsprofessionals
  nodig zodat de groene leefomgeving beter wordt benut?
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Alterra hebben
  daarom drie onderzoeken uitgevoerd. Als eerste zijn gegevens over de
  gezondheid van inwoners uit Doetinchem die al lange tijd worden gevolgd
  – de zogeheten Doetinchem Cohort-studie – gecombineerd met gegevens
  over de groene leefomgeving voor verkennende analyses naar de relatie groen
  en gezondheid. Ten tweede is gezondheidsprofessionals gevraagd wat zij
  nodig hebben om de groene leefomgeving in te zetten voor de gezondheid
  van hun patiënten. Ten slotte is de situatie voorafgaand aan een gemeentelijke
  interventie op het gebied van groen en gezondheid in kaart gebracht (nulmeting).
  In deze samenvatting worden de termen natuur, groene leefomgeving en groen
  afwisselend gebruikt. In essentie wordt steeds het zelfde bedoeld: de effecten
  van natuur, de groene leefomgeving op gezondheid.
  Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
  Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
  bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
  Towards Water Smart Cities : climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities
  Hattum, Tim ; Blauw, Maaike ; Bergen Jensen, Marina ; Bruin, Karianne de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research rapport 2787) - 60
  water - waterbeheer - stedelijke gebieden - steden - klimaatverandering - klimaatadaptatie - water - water management - urban areas - towns - climatic change - climate adaptation
  Inventarisatie van de uitbreiding van de bloedingsziekte in paardenkastanjebomen in Den Haag
  Kuik, A.J. van - \ 2016
  Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport Wageningen Plant Research 2017-02) - 17
  aesculus hippocastanum - plantenziekten - pseudomonas syringae - steden - zuid-holland - aesculus hippocastanum - plant diseases - pseudomonas syringae - towns - zuid-holland
  Sinds 2004 wordt door Wageningen Plant Research in opdracht van de gemeente Den Haag het paardenkastanje bestand beoordeeld op het voorkomen van de bloedingsziekte. Bomen die zijn aangetast door de bloedingsziekte, veroorzaakt door de bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi blijken in de praktijk snel te kunnen aftakelen. Door de kastanjebomen regelmatig te beoordelen op de mate van aantasting en toezicht op het verloop van de aftakeling kunnen voor de omgeving gevaarlijke bomen tijdig worden gesignaleerd zodat actie kan worden ondernomen. Hiermee worden ongelukken door uitvallende takken zoveel mogelijk voorkomen. Naast de schadelijke aantasting door de bacterie zelf vormen de scheuren die zijn ontstaan door de bloedingsziekte een geschikte invalspoort voor boomverzwakkende schimmels, zoals de bundelzwam, paarse korstzwam, honingzwam en de oesterzwam. Bijna alle bomen die tot dusverre een kapadvies hebben gekregen waren ook aangetast door genoemde parasitaire boomschimmels.
  The effect of urban green infrastructure on local microclimate and human thermal comfort
  Wang, Y. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Dolf de Groot; H.J. Wörtche. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576414 - 220
  urban environment - green infrastructure - urban areas - towns - management of urban green areas - microclimate - temperature - trees - ecosystem services - stadsomgeving - groene infrastructuur - stedelijke gebieden - steden - groenbeheer - microklimaat - temperatuur - bomen - ecosysteemdiensten
  Cities on the GROW : pathways to supporting the sustainable growth of urban food enterprises in London, Reading and Almere : final report
  Nunes, Richard ; Meulen, Suzanne ; Mol, G. ; Bailey, Alison - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2688) - 143
  food industry - urban environment - urban development - towns - voedselindustrie - stadsomgeving - stadsontwikkeling - steden
  Cities on the Grow is a cross-disciplinary project that has been funded by Climate-KIC, an initiative of the European Institute of Innovation and Technology. It seeks to support the sustainable growth of urban food enterprises toward the implementation of more commercially viable business practices. It also seeks to secure the social and climate benefits of these enterprises while enhancing their role in city-regional food economies.
  Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
  Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
  klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging - gelderland
  Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
  Agenda stadslandbouw. Impact op initiatieven
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2015
  PPO AGV
  collectieve overeenkomsten - stadslandbouw - gemeenten - openbare mening - steden - stedelijke planning - vragenlijsten - collective agreements - urban agriculture - municipalities - public opinion - towns - urban planning - questionnaires
  In het voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) de Agenda Stadslandbouw naar buiten. Groningen was de eerste die ondertekende, inmiddels gevolgd door 25 andere gemeenten. Met de ondertekening committeren gemeenten zich aan het stimuleren en faciliteren van stadslandbouw. In 2014 hebben we bij twaalf ondertekenaars verkend wat het ondertekenen van de agenda voor de gemeente heeft betekend. De resultaten van deze verkenning zijn terug te vinden in de brochure ‘Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?’. Graag wilden we ook nagaan wat de agenda betekend heeft voor andere betrokkenen bij stadslandbouw. In een vervolgonderzoek richtten we ons daarom op de partijen ‘buiten het stadhuis’. Doel was te inventariseren wat de impact van de agenda voor stadslandbouwinitiatieven zélf is geweest.
  Agenda Stadslandbouw. Wat was de impact?
  Veen, E.J. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
  PPO AGV
  stadslandbouw - stedelijke gebieden - stedelijke planning - steden - overheidsbeleid - gemeenten - collectieve overeenkomsten - urban agriculture - urban areas - urban planning - towns - government policy - municipalities - collective agreements
  Voorjaar van 2013 bracht het Stedennetwerk Stadslandbouw (een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw, zie www.stedennetwerkstadslandbouw.nl) hun gezamenlijke Agenda Stadslandbouw naar buiten. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2013, in het bijzijn van Rotterdams wethouder en tevens ambassadeur stadslandbouw Alexandra van Huffelen, was Groningen de eerste die de agenda tekende. Vervolgens stuurde de wethouder begin september 2013 alle Nederlandse gemeenten een brief met het verzoek de agenda te ondertekenen. Tijdens de Dag van de Stadslandbouw 2014, in het bijzijn van Staatssecretaris Sharon Dijksma was Leeuwarden de 24ste gemeente die de agenda tekende. Inmiddels (voorjaar 2015) hebben 26 gemeenten getekend. Waar heeft de agenda toe geleid? In deze factsheet proberen we daar antwoord op te geven.
  Weather in the City - How Design Shapes the Urban Climate
  Lenzholzer, S. - \ 2015
  Rotterdam : Nai 010 Uitgevers/Publishers - ISBN 9789462081987 - 216
  microklimaat - steden - stedelijke planning - omgevingspsychologie - stadsomgeving - groene infrastructuur - vegetatie - microclimate - towns - urban planning - environmental psychology - urban environment - green infrastructure - vegetation
  A beautifully designed square where you are almost blown over, an apartment in the city where the summer heat keeps you awake at night. We all know examples of urban and landcape architectural design that doesn’t sufficiently take the urban climate into account. With clear texts and insightful and inspirational illustrations, this book shows how clever urban design can make the city more comfortable. The way we experience the microclimate depends on physical and environmental psychological factors. Based on these factors, the way the basic processes of the urban climate work, and how these can be influenced through spatial planning and urban design are explained. 'Weather in the city. How Design Shapes the Urban Climate' is richly illustrated with photographs, illustrations and many examples from temperate climate regions all over the world.
  Urban climate governance : the role of local authorities
  Lenhart, J.L. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Bas van Vliet. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573239 - 206
  stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - governance - milieubeleid - steden - urban environment - urban areas - climate - governance - environmental policy - towns
  Dit proefschrift onderzoekt de rol van lokale autoriteiten, en hun interacties met belanghebbenden, om klimaatmitigatie en -adaptatie in steden te besturen. Hiervoor is in dit proefschrift een conceptueel kader ontwikkeld dat gebaseerd is op de governance capaciteiten die lokale overheden bezitten; de wijze van sturing die zij inzetten om klimaatverandering bespreekbaar te maken en de invloed van lokale autoriteiten op verticale en horizontale actoren in een multi-level governance systeem. De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Hoe besturen vooroplopende stedelijke autoriteiten klimaatsverandering, en hoe kunnen de effecten daarvan worden verbeterd?
  Samen verkopen: boerderijwinkel in de stad
  Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Boxtel, M. van - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV
  boerderijwinkels - stedelijke gebieden - steden - multifunctionele landbouw - wetgeving - vergunningen - voedselhygiëne - toerekenbaarheid - agrarische bedrijfsvoering - voedselproducten - on-farm sales - urban areas - towns - multifunctional agriculture - legislation - permits - food hygiene - accountability - farm management - food products
  Uit onderzoek blijkt dat consumenten belangstelling hebben voor producten rechtstreeks van de boer, maar dat ze die producten moeilijk kunnen vinden. Indien boerderijproducten beschikbaar komen op plaatsen waar consumenten hun inkopen doen dan is een flinke groei in de verkoop mogelijk. Concreet betekent dit dat boerderijproducten ook in de stad verkrijgbaar moeten zijn. Daarvoor is er in 2013 ook onderzoek gedaan. In de onderhavige publicatie uit 2015 worden de volgende vragen onderzocht: Mag je zomaar een winkel beginnen in de stad? Wat voor vergunningen heb je nodig, welke papieren? Hoe organiseer je dat en hoe werk je samen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Wat zijn de voordelen voor mij als individuele ondernemer? Zijn er al gezamenlijke boerderijwinkels in de stad en wat kunnen we daar van leren? In dit rapport wordt geprobeerd op deze vragen antwoord te geven mede aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.
  De ecologische stad
  Lenzholzer, S. - \ 2014
  Academie van Bouwkunst
  stadsontwikkeling - vegetatie - ecologie - steden - beroepsopleiding - urban development - vegetation - ecology - towns - vocational training
  interview voor Video Academie van Bouwkunst vertoond onder meer bij Future Urban Regions (FUR) op 2.7.2014
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.