Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Tracing the spatial propagation of river inlet water into an agricultural polder area using anthropogenic gadolinium
  Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2012
  Hydrology and Earth System Sciences 16 (2012)8. - ISSN 1027-5606 - p. 2405 - 2415.
  watervoorziening - rivierwater - watertekort - zoet water - waterkwaliteit - landbouwgrond - tracer technieken - zeldzame aardelementen - nutriëntenstromen - water supply - river water - water deficit - fresh water - water quality - agricultural land - tracer techniques - rare earth elements - nutrient flows - quality - impact - irrigation - hydrology - nitrogen
  Diverting river water into agricultural areas or nature reserves is a frequently applied management strategy to prevent fresh water shortage. However, the river water might have negative consequences for chemical and ecological water quality in the receiving water bodies. This study aimed to obtain a spatial image of the diverted river water propagation into a hydrologically complex polder area, the polder Quarles van Ufford in The Netherlands. We used anthropogenic gadolinium (Gd-anomaly) as a tracer for river water that was diverted into the polder. A clear reduction in the river water contribution was found between very dry conditions on 5 August 2010 and very wet conditions on 22 October. Despite the large river water impact on 5 August, the diverted river water did not propagate up into the small agricultural headwater ditches. Gadolinium proved to be an effective tracer for diverted river water in a polder system. We applied our results to upgrade the interpretation of water quality monitoring data and to validate an integrated nutrient transport model
  Verspreiding inlaatwater in beeld met nieuwe tracer
  Rozemeijer, J. ; Siderius, C. ; Verheul, M. ; Pomarius, H. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 12 (2011). - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
  oppervlaktewaterkwaliteit - tracers - tracer technieken - nieuwe producten - nutriëntenstromen - watersystemen - hydrologie van stroomgebieden - maas - land van maas en waal - surface water quality - tracers - tracer techniques - new products - nutrient flows - water systems - catchment hydrology - river meuse - land van maas en waal
  Inlaatwater heeft in de polder Quarles van Ufford zelfs in een droge periode geen invloed op de waterkwaliteit van kleine landbouwsloten. Dat blijkt uit metingen van de concentratie gadolinium, die zijn uitgevoerd voor het project Monitoring Stroomgebieden. Hiermee komt voor dit gebied een einde aan de twijfel over de invloed van inlaatwater op de oppervlaktewaterkwaliteit en is er meer duidelijkheid over de belasting vanuit de landbouw.
  RFID in de verse groente keten, nu en morgen (temperatuur- en vochtmonitoring)
  Bartels, Paul - \ 2009
  food chains - identification - radio waves - nutrition labeling - tracer techniques - vegetables - fresh products - rfid - logistics
  Traceerbaarheid: de Surinaamse groente export keten en Surinaamse verwerkingsbedrijven
  Narain, G. - \ 2006
  [S.l.] : S.n. - 68 p.
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - groenten - verwerkingskwaliteit - tracer technieken - export - samenwerking - horticulture - market gardens - vegetables - processing quality - tracer techniques - exports - cooperation
  De interviews met diverse belanghebbenden laten zien dat er heel wat perspectieven bestaan op de inrichting en besturing van exportketens, en dus ook op traceerbaarheid. Lezing van de interviews maakt duidelijk dat samenwerking tussen de partijen in de keten en in de omgeving van de keten vaker gemakkelijker gezegd dan gedaan is
  Thoden van Velzen belicht ontwikkelingen in verpakkingen : Inspringen op één trend brengt geen succes
  Werff, N. van der; Thoden van Velzen, U. - \ 2005
  Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 6 (2005)7. - ISSN 1570-6907 - p. 10 - 11.
  verpakking - verpakkingsmaterialen - voedseltechnologie - innovaties - tracer technieken - identificatie - productontwikkeling - productiemogelijkheden - packaging - packaging materials - food technology - innovations - tracer techniques - identification - product development - production possibilities
  Het gedrag van consumenten verandert voortdurend en de verpakking van levensmiddelen verandert mee. Verpakkingstechnoloog Ulphard Thoden van Velzen over verpakkingsmaterialen, nieuwe technologieën, de gevolgen van de prijzenoorlog in de supermarkt en het geweten als 'vergeten voedingsmiddelentrend'
  Internet log service for flower supply chains
  Thors, M. - \ 2004
  FlowerTECH 7 (2004)7. - ISSN 1388-8439 - p. 11 - 12.
  sierplanten - snijbloemen - informatiesystemen - informatieontsluiting - kwaliteitscontroles - tracer technieken - monitoring - temperatuur - controle - computer software - logistiek - ketenmanagement - ornamental plants - cut flowers - information systems - information retrieval - quality controls - tracer techniques - monitoring - temperature - control - computer software - logistics - supply chain management
  This summer has seen the completion of a project to develop quality tracking and tracing for cut flowers. Sponsored by the Dutch product board for horticulture, available technology was tested and integrated by researchers at the Agrotechnology and Food Innovations, WUR, into a system to comprehensively analyse the quality chain
  RFID gaat belangrijke rol spelen
  Luitjes, H. - \ 2004
  Versmanagement 1 (2004)1. - ISSN 1572-798X - p. 36 - 39.
  verse producten - tracer technieken - radiogolven - identificatie - etiketteren van voedingsmiddelen - informatiesystemen - voedselketens - ketenmanagement - logistiek - fresh products - tracer techniques - radio waves - identification - nutrition labeling - information systems - food chains - supply chain management - logistics
  Radio Frequency Identification technology (RFID), de opvolger van de streepjescode, gaat in de verslogistiek een belangrijke rol spelen. Dat stelt dr. Henri Luitjes, hoofd van de afdeling verpakken, transport en logistiek van Wageningen UR. Ingegaan wordt op begrippen als shell life, derving, ketensamenwerking en de mogelijke rol van RFID bij verslogistiek
  Performance levels in food traceability and the impact on chain design: results of an international benchmark study
  Vorst, J.G.A.J. van der - \ 2004
  In: Dynamics in Chains and Networks. Proceedings of the sixth International Conference on Chain and Network Management in Agribusiness and the Food Industry, Ede, 27-28 May 2004. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998404 - p. 175 - 183.
  voedingsmiddelen - tracer technieken - prestatieniveau - ketenmanagement - agro-industriële ketens - foods - tracer techniques - performance - supply chain management - agro-industrial chains
  Stappen naar een optimale traceerbaarheid
  Vorst, J.G.A.J. van der; Beurden, J. van - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)12. - ISSN 0042-7934 - p. 19 - 21.
  voedingsmiddelen - voedselveiligheid - tracer technieken - identificatie - analytische methoden - voedselindustrie - bedrijfsvoering - voedselketens - wetgeving - foods - food safety - tracer techniques - identification - analytical methods - food industry - management - food chains - legislation
  Veel bedrijven worstelen met de eisen die de General Food Law per 1 januari 2005 stelt. De wet vraagt om systemen en procedures waarmee de leverancier van specifieke grondstoffen en de afnemer van een specifiek eindproduct snel kan worden vastgesteld. Volgens de VWA moeten ondernemers zelf beargumenteren welk detailniveau (lotgrootte) zinvol is door een traceringsanalyse uit te voeren. Maar hoe doe je dat? Dit artikel geeft een praktische aanpak voor het analyseren en optimaliseren van de traceerbaarheid
  Kwaliteitsgerichte traceerbaarheid biedt voordelen
  Scheer, F.P. ; Vernede, R. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)20. - ISSN 0042-7934 - p. 70 - 71.
  voedselindustrie - tracer technieken - identificatie - voedselveiligheid - kwaliteitscontroles - verse producten - houdbaarheid (kwaliteit) - agro-industriële ketens - productieprocessen - food industry - tracer techniques - identification - food safety - quality controls - fresh products - keeping quality - agro-industrial chains - production processes
  Kwaliteitsgerichte traceerbaarheid is een pro-actieve aanpak gericht op sturing van kwaliteit in voedselketens. Vooral bij versproducten levert dit verbetering op van kwaliteit, voedselveiligheid en service met vermindering van derving. Investeringen in traceerbaarheid worden zo sneller terugverdiend
  Traceerbaarheid te gelde maken
  Dreven, F. van; Verdenius, F. - \ 2004
  Food Management 22 (2004)2. - ISSN 0168-325X - p. 28 - 29.
  tracer technieken - identificatie - voedselketens - bedrijfsvoering - voedselindustrie - etiketteren van voedingsmiddelen - productieprocessen - ketenmanagement - logistiek - tracer techniques - identification - food chains - management - food industry - nutrition labeling - production processes - supply chain management - logistics
  Het inrichten van een traceerbaarheidssysteem kan uiteindelijk voordelig uitpakken. "Traceerbaarheid kan offensief worden ingezet om de eigen bedrijfsdoelen te realiseren," zegt onderzoeker Floor Verdenius van Wageningen UR. De traceerbaarheidsspecialist ziet consumenten niet als hoofddoelgroep van tracking & tracing. "Een andere organisatie van de processen in de keten maakt duidelijk waar de winstmogelijkheden liggen"
  Sensoren geven inzicht in ketencondities
  Vernede, R. - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)22. - ISSN 0042-7934 - p. 36 - 37.
  voedselindustrie - voedseltechnologie - tracer technieken - sensors - identificatie - voedselketens - kwaliteitsnormen - voedselveiligheid - ketenmanagement - logistiek - productieprocessen - food industry - food technology - tracer techniques - identification - food chains - quality standards - food safety - supply chain management - logistics - production processes
  Verschillende soorten conditiemetende sensoren kunnen temperatuur en relatieve luchtvochtigheid meten tijdens productie, opslag en transport binnen een bedrijf of in een keten. Deze meetgegevens geven inzicht in de productkwaliteit door de gehele keten van teler tot retailer. Ze kunnen ook worden gebruikt om met een computermodel de productkwaliteit te voorspellen. Voor verschillende toepassingen bestaan verschillende sensoren
  Levensvatbaarheid van Ralstonia en Clavibacter meetbaar met behulp van RNA-detectiemethoden
  Wolf, J.M. van der; Beckhoven, J.R.C.M. van - \ 2003
  Gewasbescherming 34 (2003)5. - ISSN 0166-6495 - p. 157 - 160.
  aardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - epidemiologie - diagnostische technieken - tracer technieken - recombinant dna - ralstonia solanacearum - potatoes - plant pathogenic bacteria - clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - epidemiology - diagnostic techniques - tracer techniques - recombinant dna - ralstonia solanacearum
  Studie naar de epidemiologie van de bacterieziekten bruinrot (Ralstonia solacearum) en ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus). De nieuwe methode is gebaseerd op amplificatie van 16S rRNA sequenties met behulp van NASBA (nucleic acid sequence based amplification). NASBA is een methode waarmee nucleïnezuren, maar in het bijzonder RNA-sequenties, efficiënt geamplificeerd kunnen worden
  Internationale vergelijking van traceerbaarheid in de vleesketen
  Vorst, J.G.A.J. van der; Beurden, J. van; Beulens, A.J.M. - \ 2003
  Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)25. - ISSN 0042-7934 - p. 16 - 17.
  identificatie - karakterisering - tracer technieken - slachtdieren - vleesvee - voedselketens - gegevensverwerking - elektronica - informatietechnologie - kosten-batenanalyse - internationale vergelijkingen - bedrijfsinformatiesystemen - identification - characterization - tracer techniques - meat animals - beef cattle - food chains - data processing - electronics - information technology - cost benefit analysis - international comparisons - management information systems
  Een integrale aanpak met aandacht voor logistiek, marketing en kwaliteit biedt de meeste kans op succes. De vleesketens in Europa, Australië en de Verenigde Staten zijn belicht en vergeleken
  Monitoring in dierlijke productieketens : implicaties en voordelen bij de introductie van moderne technologie op het primaire bedrijf
  Balendonck, J. ; Bruins, M.A. ; Hogewerf, P.H. ; Ipema, A.H. - \ 2003
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 006) - ISBN 9789067547260 - 60
  dierhouderij - informatiesystemen - monitoring - identificatie - radiogolven - tracer technieken - animal husbandry - information systems - monitoring - identification - radio waves - tracer techniques
  Traceerbaarheid : eisen en standaarden
  Verdenius, F. ; Beumer, H. - \ 2003
  Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)12. - ISSN 0042-7934 - p. 19 - 22.
  voedselindustrie - identificatie - tracer technieken - richtlijnen (guidelines) - regelingen - voedselveiligheid - wetgeving - bedrijfsinformatiesystemen - productieprocessen - food industry - identification - tracer techniques - guidelines - regulations - food safety - legislation - management information systems - production processes
  De General Food Law legt traceerbaarheid op aan alle partijen die voedsel en grondstoffen produceren of verhandelen. Om dit in een keten te realiseren, zijn duidelijke afspraken nodig met heldere specificaties en formuleringen
  Traceerbaarheid : einde aan vrijblijvendheid
  Beumer, H. ; Verdenius, F. - \ 2003
  Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)10. - ISSN 0042-7934 - p. 10 - 13.
  identificatie - tracer technieken - geïntegreerde circuits - landbouwproducten - voedselproducten - voedselveiligheid - voedselinspectie - bedrijfsinformatiesystemen - kwaliteitszorg - ketenmanagement - identification - tracer techniques - integrated circuits - agricultural products - food products - food safety - food inspection - management information systems - quality management - supply chain management
  Vanaf januari 2005 geldt een wettelijke verplichting tot traceerbaarheid voor alle bedrijven in de agrofoodsector. Met verbetering van de transparantie, borging van unieke waarden in de keten en betere beheersing van kwaliteit, efficiency en rendement kunnen mogelijk ook bedrijfsvoordelen worden gerealiseerd
  Bruinrot nu sneller op te sporen
  Wolf, J.M. van der; Beckhoven, J.R.C.M. van; Trapman, J. ; Hoof, R.A. van; Janse, J.D. ; Beld, H.E. van den - \ 2002
  Aardappelwereld 56 (2002)8. - ISSN 0169-653X - p. 27 - 29.
  aardappelen - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - diagnostische technieken - pootaardappelen - tracer technieken - potatoes - seed potatoes - plant diseases - plant pathogenic bacteria - diagnostic techniques - tracer techniques
  Bruinrot is sneller op te sporen. De nieuwe methode, ApliDet RNA, is gebaseerd op detectie van stukjes RNA. De vermeerderde RNA fragmenten worden aangetoond met een zogenaamde merker
  Assessment of cytochrome P450 1A in dab as biomarker of exposure to polychlorinated biphenyls and related compounds
  Sleiderink, H.M. - \ 1996
  Agricultural University. Promotor(en): J.H. Koeman; J.P. Boon. - S.l. : Sleiderink - 128
  polychloorbifenylen - pleuronectidae - schol - pleuronectiformes - oxidoreductasen - cytochroom p-450 - tracer technieken - tracers - metabolisme - noordzee - limanda limanda - biologische indicatoren - ecotoxicologie - bioaccumulatie - polychlorinated biphenyls - pleuronectidae - plaice - pleuronectiformes - oxidoreductases - cytochrome p-450 - tracer techniques - tracers - metabolism - north sea - limanda limanda - biological indicators - ecotoxicology - bioaccumulation

  The objective of this thesis was to investigate whether the CYP1A response in dab could be used as a biological marker of exposure to PCBs and related compounds in monitoring programmes in the southern North Sea. Only because of its wide occurrence in the North Sea, dab is already playing an important role in international contamination monitoring programmes, but no attempt has been made to investigate the suitability of the organism for monitoring purposes so far. During the field studies and laboratory experiments, emphasis has been laid on the study of PCBs, since they are by far the most important class of compounds capable of inducing CYP I A in the southern North Sea.

  In chapter 2 the effects of maturity and sex on CYP1A expression in the field were investigated. Mature and juvenile dab of both sexes were collected from different areas of the southern North Sea with varying levels of PCB contamination. In all cases, muscle PCB concentrations were highest near the Dutch coast. The highest CYP1A levels, measured as EROD activity and CYP1A protein, were also found in this area for mature fish of both sexes in autumn. The same was found during the spawning season in winter for juvenile females and mature males. During this season gravid females showed significantly lowered contents of CYP1A protein and EROD activity compared to mature males and juveniles. Muscle PCB concentrations and both biochemical parameters were positively correlated for mature males, and not for other groups of dab, during both seasons. It was concluded that the sensitivity of CYP1A induction in dab as a biomarker for PCBs and related compounds was highest in mature males.

  In chapter 3 it was shown that bottom water temperature differences of up to 10°C, occuring between stratified and vertically mixed areas during spring and summer, have a strong effect on CYP1A expression in dab. Highly elevated CYP1A levels were observed in mature male dab collected from off-shore stations with low bottom water temperatures due to stratification whereas considerably lower CYP1A levels were observed at stations with higher water temperatures in vertically mixed areas, including coastal stations. Statistical analyses of the data indicated that water temperature was inversely related to CYP1A levels, whereas PCB concentrations showed a positive correlation with CYP1A levels. The effect of water temperature, however, dominated over the effect of PCB contamination. A laboratory study confirmed that EROD activity was inversely proportional to water temperature. Furthermore, it was shown that differences in the nutritional status of dab, reflected by the condition factor, also obscured the effects of PCB contamination on CYP1A levels during these seasons.

  Because it was demonstrated that spring and summer are less suitable seasons for monitoring purposes and next to this, dab in the southern North Sea show considerably more migration during the spawning period in winter, it was investigated whether the most suitable period for annual monitoring would be the late autumn. Chapter 4 describes a final field study during which differences in interfering natural factors, like water temperature, condition factor of the fish and percentage lipid in muscle tissue proved to be minimal. The results showed that the CYP1A induction response in male dab was strong enough to separate the Dutch coastal area from three more pristine offshore areas of the North Sea. Thus, the general conclusion of all field studies is that the late autumn indeed offers the best conditions to investigate the relation between environmental contamination with PCBs and related compounds, since disturbing influences of factors other than PHAH contamination are minimal.

  The induction capacity of CYP1A by PCBs has been studied in laboratory experiments. Chapter 5 describes an experiment in which mature female dab were dosed with 1 mg of the technical PCB mixture Clophen A40 every 6 weeks, with a maximum of three doses per fish. Induction of CYP1A was observed following this Clophen A40 exposure. Biochemical effects were related to increases in concentrations of total PCBs and specific congeners and consequently to the corresponding toxicity equivalencies of these PCBs (CB-TEQs) in muscle. In all treated groups the EROD activity, CYP 1 A protein and total CYP 1 A levels were higher than those of the control groups. The maximum for these biochemical parameters was already reached after the first single dose, although the CB concentrations in muscle tissue increased further after administration of a second and third dose. It was concluded that the CYP1A system of dab is sensitive towards PCBs.

  Since PCB congeners differ in potency to induce CYP1A the biochemical effects of several non- and mono- ortho substituted CB congeners were investigated. Exposure to the non- ortho chlorinated CB77 resulted in induction of CYP1A (chapter 6). On the contrary, exposure to three different mono- ortho chlorinated CB congeners and the non- ortho chlorinated CB126 did not result in increases of CYP1A levels (chapter 7). For CB126 this is in sharp contrast with earlier studies in fish where this congener was found to be a potent inducer of CYP1A. A large inter-individual variation in especially the reference group was held partly responsible for this. Exposure to CB 126 even caused a dose-dependent inhibition of EROD activity at higher concentrations.

  In chapter 6 the influence of temperature on the temporal induction pattern of CYP1 A was investigated. Mature males were exposed to a single dose of a non- ortho chlorinated CB congener (CB77). The fish were acclimated at two different temperatures (10 and 16°C) and kept at these temperatures for a period of 40 days. At both temperatures, CYP1A protein and EROD activity were induced 40 days after dosing. Maximum responses of both EROD activity and CYP1A protein for the warm-acclimated fish were observed 5 days after treatment. For the cold-acclimated fish a slow, progressive elevation for both biochemical parameters was observed and maximum responses were measured 40 days after treatment. In the control groups EROD activity and CYP1A protein levels were higher in the cold-acclimated fish, which is in accordance with the study described in chapter 3. In the dosed groups, however, absolute biochemical levels were equally high at 40 days after treatment. It is therefore concluded that the magnitude of induction was higher in warm- acclimated fish.

  Since CYP1A is a biomarker of exposure it does not provide knowledge of adverse (toxic) effects. The question can thus be raised whether enzyme induction reflects deleterious effects on dab. In the study where dab were exposed to Clophen A40 (chapter 5), no effects on reproductive parameters were found (Fonds et al. , 1995). It is very likely that the concentrations of contaminants needed for effects at higher levels of biological organisation will seldom be reached in the marine environment.

  From the present research, it has become clear that dab is a suitable organism to monitor hepatic CYP1A indicating exposure to PHAHs, in the North Sea. Dab has shown to be sensitive towards PCBs. However, when applying the CYP1A measurement in dab, several interfering co- factors, like seawater temperature, maturity and sex, have to be taken into account. As a consequence, monitoring with mature males in the autumn seems to be preferable. With respect to monitoring programmes, the CYP1A measurement could very well serve as a quick and cheap screening method for contamination of the aquatic environment. The joint impact of a whole group of chemicals, the PHAHs, on CYP1A can be assessed. Although there is ample evidence for the existence of a dose-response relationship between PHAHs and CYP1A direct linear correlations will not always be found in the environment. For instance, concentrations of PAHs in the North Sea are too low to induce CYP1A in dab. Therefore measurement of CYP1A can never fully replace chemical analyses, but it can give complementary information about inducing PHAH compounds. Application of CYP1A seems to be useful to discrimate between estuarine and/or coastal areas and the open North Sea, which implies that increased concentrations of PHAHs reaching the marine environment via the outflow of contaminated rivers can be detected.

  Invloedsfactoren op de recovery van polyethyleenglycol-4000 bij gebruik als merkstof in verteringsonderzoek bij varkens = Factors influencing the recovery of polyethyleneglycol-4000 as marker in digestion studies with pigs
  Dekker, R.A. ; Metz, S.H.M. - \ 1986
  Lelystad : I.V.V.O. (Rapport / I.V.V.O. no. 173) - 14
  spijsvertering - metabolisme - varkens - tracer technieken - tracers - digestion - metabolism - pigs - tracer techniques
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.