Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar de mogelijkheden van bepaling van beviste traject van de benthosschaaf uit trekkracht karakteristieken in de sleeplijn
  Haan, D. de - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C038/05) - 16
  vismethoden - vis vangen - vistuig - trekkracht - tractie - sensors - fishing methods - fishing - fishing gear - draught - traction - sensors
  Tijdens de schelpdierinventarisatie in mei 2003 werden er aan boord van de ISIS trekkrachtmetingen uitgevoerd in de sleeplijn van de benthosschaaf om te onderzoeken of deze data kenmerken bezitten over het eerste en laatste bodemcontact van de schaaf. Met deze kennis zou de beviste afstand nauwkeuriger bepaald kunnen worden dan met de huidige techniek, waarbij een teller in een meetwiel bodemcontact registreert. De meetresultaten leverden geen overtuigend bewijs over de momenten waar de benthosschaaf contact met de bodem maakt dan wel verliest. Er zijn echter momenten in de trekkrachtregistraties vastgesteld die representatief zouden kunnen zijn voor het beviste traject. Aanvullende informatie, bijv. verkregen uit onderwater-observaties gecombineerd met trekkrachtmetingen, zouden bewijs kunnen leveren voor deze exacte momenten. Uit deze informatie zou tevens vastgesteld kunnen worden of de tijdsmomenten van het starten en stoppen van het lierbedrijf gebruikt kunnen worden voor het berekenen van de afgelegde weg. Met een uitbreiding van het aantal sensoren op de schaaf, zoals een hoekmeting op het meetwiel en een inclinometing in twee assen, zou het bodemcontact van de schaaf nauwkeuriger bepaald kunnen worden. Deze laatst genoemde sensoren zijn eenvoudig technisch realiseerbaar.
  Laag motortoerental bespaart brandstof
  Maeyer, E.A.A. de; Vink, A. ; Breemhaar, H.G. ; Bosma, A.H. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 22.
  akkerbouw - efficiëntie - energie - energiegebruik - veldgewassen - brandstofverbruik - tractie - trekkrachtefficiëncy - trekkers - trucks - voertuigen - arable farming - efficiency - energy - energy consumption - field crops - fuel consumption - traction - tractive efficiency - tractors - trucks - vehicles
  Eerste resultaten van een onderzoek naar het brandstofverbruik bij de teelt van acht gewassen. Met de basisgegevens van het benodigde vermogen, het specifieke brandstofverbruik en de tijdsduur wordt het brandstofverbruik bepaald van veel bewerkingen
  Trekkrachtbehoefte van sleepvoeten- en zodebemestertechnieken op grasland = Draught requirement of trailing feet and shallow injector techniques on grassland
  Hendriks, J.G.L. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-2) - 45
  kunstmeststoffen - graslanden - incorporatie - injectie - bodeminjecteurs - tractie - trekkrachtefficiëncy - voertuigen - fertilizers - grasslands - incorporation - injection - soil injectors - traction - tractive efficiency - vehicles
  Animal traction in Zambia : status, progress and trends 1991
  Starkey, P. ; Dibbits, H. ; Mwenya, E. - \ 1991
  Wageningen etc. : Institute of Agricultural Engineering (IMAG-DLO) [etc.] - 113
  kracht - dierlijke trekkracht - tractie - zambia - trekdieren - werkdieren - power - animal power - traction - zambia - draught animals - working animals
  Het ontwerpen van hydrostatische overbrengingen = Designing hydrostatic transmissions
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1982
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 175) - 74
  besturingsonderdelen - ontwerp - verspreiders - aandrijfmechanismen - versnellingen - hydraulische krachtsystemen - hydraulica - theorie - tractie - kleppen - machines - control components - design - distributors - drives - gears - hydraulic power systems - hydraulics - theory - traction - valves - machines
  Naslagwerk ten behoeve van ontwerpers van landbouwwerktuigen over de theoretische achtergronden en de mechanica van hydrostatische overbrengingen. Dergelijke overbrengingen vereisen meer achtergrondkennis dan mechanische overbrengingen
  Elektrische onkruidbestrijding
  Anonymous, - \ 1978
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 4089)
  toedieningswijzen - bibliografieën - ziektebestrijding - elektrische aandrijfmechanismen - uitrusting - werktuigen - parasitaire planten - plagenbestrijding - fysische gewasbeschermingsmethoden - gewasbescherming - grondsterilisatie - tractie - onkruiden - elektrische kracht - application methods - bibliographies - disease control - electric drives - equipment - implements - parasitic plants - pest control - physical control - plant protection - soil sterilization - traction - weeds - electric power
  De toepassing van stroomaggregaten in land - en tuinbouw
  Werkhoven, C. - \ 1978
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 100) - 55
  elektriciteitsvoorzieningen - elektrische leidingen - krachtcentrales - elektrische apparatuur - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - landbouw - werktuigen - elektrische aandrijfmechanismen - tractie - elektrische kracht - machines - electricity supplies - power lines - power stations - electrical equipment - farm equipment - farm machinery - agriculture - implements - electric drives - traction - electric power - machines
  Economische aspecten van elektriciteitsopwekking met total energy systemen in de tuinbouw
  Huijs, J.P.G. - \ 1976
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 70) - 26
  agrarische bedrijfsvoering - tuinbouw - teelt onder bescherming - energiebeleid - energie - economie - probleemanalyse - werktuigen - elektrische aandrijfmechanismen - tractie - elektrotechniek - elektronica - elektrische kracht - farm management - horticulture - protected cultivation - energy policy - energy - economics - problem analysis - implements - electric drives - traction - electrical engineering - electronics - electric power
  De elektriciteit in de akkerbouw en de veehouderij = Electricity in arable farming and cattle farming
  Lange, J.M. - \ 1976
  Wageningen : I.M.A.G. (Publikatie / Instituut voor mechanisatie, arbeid en gebouwen no. 71) - 48
  landbouw - energiebronnen - elektrotechniek - elektrische apparatuur - elektriciteit - elektrificatie - werktuigen - elektrische aandrijfmechanismen - tractie - elektronica - elektrische kracht - agriculture - energy sources - electrical engineering - electrical equipment - electricity - electrification - implements - electric drives - traction - electronics - electric power
  Elektriciteit en kunstlicht : verslag van een bezoek aan Zuid Engeland van 17 - 21 maart 1969 met een beknopte samenvatting van het I.S.H.S. - symposium : "Electricity and artificial light in horticulture" te Littlehampton
  Germing, G.H. ; Postel, J.H.G. ; Vissia, R. - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Instituut voor tuinbouwtechniek no. 44) - 12
  teelt - cultuurmethoden - elektrische aandrijfmechanismen - tuinbouw - werktuigen - teelt onder bescherming - tractie - elektrische kracht - cultivation - cultural methods - electric drives - horticulture - implements - protected cultivation - traction - electric power
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.