Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Met burgers de boer op : Input voor een maatschappelijk debat over een gewaardeerde en duurzame veehouderij
  Boogaard, B.K. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen University - 32
  melkveehouderij - duurzame veehouderij - dierlijke productie - samenleving - tradities - modernisering - attitudes - maatschappelijk draagvlak - nederland - noorwegen - dairy farming - sustainable animal husbandry - animal production - society - traditions - modernization - attitudes - public support - netherlands - norway
  Dit boekje behandelt de opmerkelijkste resultaten van het kwalitatieve deel van het promotieonderzoek over de beelden, wensen en zorgen van burgers over de melkveehouderij. Deze uitgave is gebaseerd op promotieonderzoek van Birgit K. Boogaard, getiteld "Sociaal-culturele duurzaamheid van de veehouderij", uitgevoerd bij de leerstoelgroepen Dierlijke Productiesystemen en Rurale Sociologie van Wageningen University.
  Cultural heritage discourses and Europeanisation : discursive embedding of cultural herigate in Europe of the regions
  During, R. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): A.N. van der Zande; Kristof van Assche; Arnold van der Valk. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856894 - 232
  cultureel erfgoed - erfgoed - tradities - oude monumenten - cultuurbeleid - beleid - europa - regionaal beleid - cultural heritage - heritage areas - traditions - ancient monuments - cultural policy - policy - europe - regional policy
  In dit onderzoek wordt erfgoed gezien als objecten waar een zekere betekenis aan wordt toegekend. Die betekenissen staan hier centraal en niet de objecten zelf. Sommige objecten krijgen die Europese relevantie, omdat ze vaak als Europees erfgoed worden bestempeld, voor andere objecten is dat bijvoorbeeld minder duidelijk en hebben de betekenis van nationaal of regionaal erfgoed. Dit proces van betekenisgeving staat centraal in dit proefschrift. Een drietal INTERREG projecten is geselecteerd als case studies (uit Litouwen, Griekenland en Nederland)
  Ongekende varkenshouderij floteert op Corsica
  Commandeur, M.A.M. - \ 2009
  Spil 263-264 (2009)5. - ISSN 0165-6252 - p. 25 - 28.
  varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - varkensvoeding - kastanjes - investering - tradities - corsica - pig farming - farm management - pig feeding - chestnuts - investment - traditions - corsica
  De intensivering van de varkenshouderij in Europa in de tweede helft van de vorige eeuw betekende een krachtige trendbreuk met de huishoudelijke varkenshouderij van daarvoor. In heel Europa? Neen. Op Corsica ontstond er weliswaar een ontwikkeling naar gespecialiseerde bedrijven, maar die markante trendbreuk naar intensivering sloeg niet toe. Het houderijsysteem bleef geënt op de tradities van seizoensgebonden familiehouderij met huisslacht en vleesverwerking in de winter. De kern van het houderijsysteem is de minimalisatie van bedrijfsinvesteringen. Het levert ongekend smaakvolle vleeswaren op met een kiloprijs die op zichzelf interessant genoeg is om de bedrijven in stand te houden. Dit artikel gaat over de robuustheid en de kwetsbaarheid van het houderijsysteem. In de volgende aflevering van Spil volgt een analyse van de markt-, concerrentie- en netwerkpositie van de veehouders als 'ketenhouders' (homme filière)
  Recovering biodiversity knowledge
  Meijerink, G.W. ; Smolders, H. ; Sours, S. ; Pou, S. - \ 2005
  LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture 21 (2005)2. - ISSN 1569-8424 - p. 24 - 25.
  biodiversiteit - soortendiversiteit - ontwikkelingslanden - kennis - tradities - traditionele landbouw - germplasm uitwisseling - genenbanken - markteconomie - cambodja - zuidoost-azië - agrobiodiversiteit - biodiversity - species diversity - developing countries - knowledge - traditions - traditional farming - germplasm exchange - gene banks - market economics - cambodia - south east asia - agro-biodiversity
  Cambodian¿s civil wars have seriously affected the country¿s agro-biodiversity and the farmers¿ traditional knowledge in this field. The PEDIGREA project aims at conserving on-farm agro-biodiversity conservation and in Cambodia it focuses on vegetable diversity. It tries to link the preservation of genetic diversity to markets. Using a FFS approach that includes participatory plant breeding, farmers are encouraged to select varieties, improve them through crossbreeding and store their seed. Strategies to improve farmers¿ marketing opportunities are also being developed. In one location, the result of the FFS has been the establishment of a farmer research group to produce and manage seed resources and diversity, as well as a marketing group to coordinate the pooling of vegetable production area and information. This way farmers have been encouraged to think not only of yield potential but also of marketing potential.
  Groente als deel van de Nederlandse eetcultuur. Uitvinding van een traditie?
  Hartog, A.P. den - \ 1995
  Voeding 56 (1995)4. - ISSN 0042-7926 - p. 14 - 17.
  consumptiepatronen - kookkunst - cultuur - diffusie - ziektepreventie - voedselhygiëne - voedselbereiding - maaltijden - nederland - voedingstoestand - preventie - preventieve geneeskunde - recepten - tradities - groenten - groenteteelt - borden - keukengerei - consumption patterns - cookery - culture - diffusion - disease prevention - food hygiene - food preparation - meals - netherlands - nutritional state - prevention - preventive medicine - recipes - traditions - vegetables - vegetable growing - dishes - cooking utensils
  Welvaart en traditie
  Neijtzell de Wilde, A. - \ 1935
  Wageningen : Veenman - 25
  cultuur - diffusie - indonesië - markteconomie - spreken in het openbaar - tradities - welvaartseconomie - welvaartsstaat - nederlands indië - culture - diffusion - indonesia - market economics - public speaking - traditions - welfare economics - welfare state - netherlands east indies
  Rede Landbouwhoogeschool Wageningen, mei 1935
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.