Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 162

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot : vervolgstudie
  Muilwijk, Mirthe ; Alewijn, M. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.011) - 25
  alcoholinname - adem - in vivo experimenten - voedselproducten - non-food producten - verkeer - alcohol intake - breath - in vivo experimentation - food products - non-food products - traffic
  Afgelopen jaar is er onderzoek verricht naar mogelijke vals-positieve meetresultaten van het alcoholslot (Muilwijk et al., 2014). Hierbij zijn verschillende producten geïdentificeerd die onder worstcase in vitro omstandigheden tot een uitslag van het alcoholslot leiden. In hetzelfde voorgaande onderzoek is in vivo onderzoek met proefpersonen uitgevoerd met een selectie van deze producten en een beperkt aantal proefpersonen. Doel van het huidige vervolgonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de mate van uitslag van het alcoholslot en het verloop van de uitslag in de tijd na gebruik van producten door proefpersonen. Het betreft hier ‘food’ en ‘non-food’ producten die in het voorgaande onderzoek onder in vitro omstandigheden een uitslag van het alcoholslot veroorzaakten. Tevens is het onderzoek uitgevoerd met een groter aantal proefpersonen.
  Landbouwverkeer moet en kan veiliger
  Jaarsma, C.F. ; Hoofwijk, H. ; Vries, J.R. de - \ 2013
  Verkeerskunde
  verkeer - landbouw - voertuigen - veiligheid - openbare veiligheid - motorvoertuigen - ongevallen - traffic - agriculture - vehicles - safety - public safety - motor cars - accidents
  Landbouwverkeer en verkeersveiligheid op de openbare weg staan van oudsher op gespannen voet met elkaar. De meest recente cijfers tonen een kleine afname van de dodelijke ongevallen: wie weet het begin van een trendbreuk? Ondanks het economisch belang is landbouwverkeer om uiteenlopende redenen niet populair bij wegbeheerders. Dat leidt vaak tot een insteek van 'Hier geen landbouwverkeer'. Maar ook hier zien de auteurs een trendbreuk, naar een positieve insteek: 'Daar mag landbouwverkeer wel rijden'. Auteurs gaan in op beide ontwikkelingen, aangevuld met opmerkingen over andere opties die de verkeersveiligheid met landbouwvoertuigen verbeteren, maar die buiten het direct bereik van de verkeerskundige liggen.
  Effecten van groenelementen op de luchtkwaliteit : samenvattende rapportage en perspectieven toepassing groenelementen voor het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit rondom stallen
  Pronk, A.A. ; Ogink, N.W.M. ; Holterman, H.J. ; Hofschreuder, P. ; Vermeij, I. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 493) - 42
  luchtverontreiniging - luchtverontreinigende stoffen - groene zones - houtwallen - bomen - struiken - wegbeplantingen - emissie - ammoniakemissie - intensieve veehouderij - verkeer - fijn stof - windeffecten - air pollution - air pollutants - green belts - hedgerows - trees - shrubs - roadside plantations - emission - ammonia emission - intensive livestock farming - traffic - particulate matter - wind effects
  Bomen en struiken in een houtwal, een groenelement, kunnen een bijdrage leveren aan het verlagen van de concentratie emissies in de lucht. Deze overkoepelende samenvattende rapportage geeft een integraal overzicht van de beschikbare informatie uit onderzoeken en publicaties, zowel Nederlands als internationaal, met medeneming van alle facetten, die relevant zijn voor het instrument groenelementen. Het hoofdaccent ligt daarbij op toepassing in de veehouderij.
  Beplanting en Luchtkwaliteit. Publicatiereeks: Luchtkwaliteit en verkeer
  Pronk, A.A. - \ 2012
  Ede : CROW (Publicatie / CROW 218t) - ISBN 9789066286009 - 72
  luchtkwaliteit - luchtverontreiniging - beplantingen - openbaar groen - emissie - bomen - stedelijke gebieden - verkeer - stikstofdioxide - fijn stof - air quality - air pollution - plantations - public green areas - emission - trees - urban areas - traffic - nitrogen dioxide - particulate matter
  Bomen en beplanting bieden vele voordelen voor stadsbewoners en -bezoekers: schaduw, verkoeling, verfraaiing van het straatbeeld, etc. Maar kunnen ze ook een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit? Met name op plaatsen waar die niet aan de eisen voldoet? Die vragen zijn actueel in het kader van de Europese richtlijn die grenswaarden stelt voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Veel lokale overheden vinden het gebruik van beplanting voor het verminderen van de luchtvervuiling een interessante gedachte. Door de tegenstrijdige berichten worstelen zij echter met de vraag of zij er verstandig aan doen om, specifiek voor dit doel, bomen of ander groen in te zetten. Deze uitgave geeft gerichte antwoorden op 64 vragen en is bedoeld voor medewerkers, bestuurders en adviseurs van decentrale overheden binnen de vakgebieden milieu, groen en ontwerp en beheer van de openbare ruimte.
  Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
  Elings, C. ; Zijlstra, R. ; Koomen, E. ; Groot, S. de - \ 2011
  Nijmegen : Geodan en Royal Haskoning - 120 p.
  verkeer - infrastructuur - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - milieueffectrapportage - natura 2000 - traffic - infrastructure - physical planning - government policy - environmental impact reporting - natura 2000
  Ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is een planMER opgesteld. Deze biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen in de besluitvorming. Bovendien is in het planMER een zogenaamde voortoets opgenomen, waarin mogelijke consequenties voor de instandhouding van de strikt beschermde Natura2000-gebieden zijn verkend.
  Van boerenkar tot PC Hoofttractor : over veranderd gebruik van plattelandswegen
  Jaarsma, C.F. ; Wildervanck, C. ; Hendriks, M. ; Beunen, R. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 112) - ISBN 9789461730664 - 120
  plattelandswegen - verkeer - geschiedenis - ruimtelijke ordening - nederland - rural roads - traffic - history - physical planning - netherlands
  Seminar t.g.v. pensionering universitair hoofdocent Rinus Jaarsma
  50 Jaar onderwijs in de Wageningse Cultuurtechniek volgen en verzorgen : een persoonlijke terugblik vanaf 1963 op ontwikkelingen rond opleiding en afdeling: "cultuurtechniek" en wat daarna kwam
  Jaarsma, C.F. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 111) - 64
  grondbeheer - landinrichting - landgebruiksplanning - ruimtelijke ordening - wegen - verkeer - transport - plattelandsplanning - infrastructuur - hoger onderwijs - universitaire onderwijsprogramma's - wetenschappelijk onderzoek - land management - land development - land use planning - physical planning - roads - traffic - transport - rural planning - infrastructure - higher education - college programs - scientific research
  In zijn afscheidscollege stelt Jaarsma drie aspecten aan de orde, zoals hij die zelf, eerst als student en vanaf 1970 als docent heeft ervaren: de opeenvolgende onderwijs-programma’s voor de opleiding Cultuurtechniek – Landinrichtingswetenschappen – Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning aan de Landbouwhogeschool, de Landbouwuniversiteit en Wageningen Universiteit; het onderwijs rond verkeer, vervoer en infrastructuur in die jaren en de relatie tussen onderwijs en onderzoek daarbij, en de rol van afstudeervakken (scripties) en projecten derde geldstroom; en het andere onderwijs in vooral technische vakken, waar hij vanaf 1996 bij betrokken is geweest. Afsluitend gaat hij in op ontwikkelingen van de organisatie in de loop der jaren die, terugkijkend, soms opmerkelijk, grappig of anders toch zeker interessant zijn.
  Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing
  Grift, E.A. van der; Sluis, T. van der; Snep, R.P.H. ; Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de; Boers, J. ; Kruit, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2138)
  wildpassages - infrastructuur - landgebruiksplanning - verkeer - noord-brabant - wildlife passages - infrastructure - land use planning - traffic - noord-brabant
  In het kader van de reconstructie van de N329 heeft de gemeente Oss gevraagd of een gecombineerde natuurbrug en verkeersviaduct op één kunstwerk vanuit ecologisch oogpunt mogelijk is. Er zijn 32 doelsoorten voor de natuurbrug geïdentificeerd: 21 soorten zoogdieren, 1 soort reptiel, 9 soorten amfibieën en 1 soort dagvlinder. Onderzoek in Nederland heeft aangetoond dat recreatief medegebruik van een ecoduct voor veel algemeen voorkomende soorten geen of slechts een beperkt effect heeft. In het buitenland blijken de meeste ecoducten met een verkeersweg (met lage verkeersintensiteit) door fauna te worden gebruikt. De optimale locatie voor Natuurbrug Oss is vastgesteld op basis van zowel ecologische als verkeerskundige ontwerpuitgangspunten. De natuurbrug omvat een verkeerszone, een overgangszone en een natuurzone. In de optimale variant is de breedte van het kunstwerk 57 m, in de minimale variant 36 m. De natuurzone moet voldoende ruimte en een geschikt biotoop bieden aan alle doelsoorten. Het ontwikkelen van een heidecorridor over het ecoduct moet samengaan met biotoopontwikkeling in het omliggend gebied. Voor (middel)grote zoogdiersoorten als Boommarter, Das en Steenmarter is het leefgebied aan de westzijde van de N329 klein. Alleen bij voldoende uitwisseling met andere gebieden wordt het duurzaam voorkomen van deze soorten in de Groene Geledingszone mogelijk. De Groene Geledingszone is dusdanig smal dat het zaak is verstoringen aan de randen zoveel mogelijk te beperken. Vooral licht is hier een probleem. Het beplanten van de noord- en zuidrand van het gebied (bomen met ondergroei) is wellicht noodzakelijk. Verder zal extensief agrarisch gebruik aantrekkelijk zijn voor veel van de doelsoorten. We concluderen dat een combinatie van een natuurbrug met verkeersbrug mogelijk is en voldoende kan functioneren. Ecologisch en verkeerskundig gezien is een gescheiden oplossing echter altijd te prefereren.
  Notitie Innovaties op het gebied van bio-energie
  Meesters, K.P.H. ; Elbersen, H.W. - \ 2010
  Wageningen : Food & Biobased Research - 10
  biobased economy - biobrandstoffen - duurzame energie - transport - verkeer - biobased economy - biofuels - sustainable energy - transport - traffic
  De Nederlandse regering wil weten welke innovaties bij kunnen dragen aan het bereiken van 10% duurzame energie in de transportsector. Aan WUR-FBR is gevraagd om een analyse van de (on)mogelijkheden.
  Wilde zwijnen
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Dekker, J.J.A. - \ 2010
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050113281 - 112
  sus scrofa - wildbeheer - dierecologie - distributie - verkeer - landbouw - nederland - dierziekten - wildlife management - animal ecology - distribution - traffic - agriculture - netherlands - animal diseases
  De discussie rond het wilde zwijn is al jaren sterk gepolariseerd. Voorstanders benadrukken de rol van het wilde zwijn in het ecosysteem en zijn culturele waarde. Tegenstanders wijzen op de landbouwschade, verkeersveiligheid en de overdracht van ziektes. Maar hoe groot zijn de risico's van zwijnen nu werkelijk en hoe effectief is het afschotbeleid? Wilde zwijnen belicht objectief de positieve en negatieve kanten. Dit rijk geïllustreerde boek verhaalt in begrijpelijke taal over thema's als populatiedynamiek, ziekten en landbouw. De hoofdstukken zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden afgewisseld door interviews met personen die een bijzondere relatie hebben met het wilde zwijn, zoals een faunabeheerder, een zwijnenspotter en een jachtopziener.
  Het recreatief gebruik van Veluwetransferia & P-Veluwe
  Beunen, R. ; Schutter, L. de; Jaarsma, C.F. - \ 2010
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - ISBN 9789085855989 - 84
  openluchtrecreatie - wegtransport - verkeer - infrastructuur - veluwe - outdoor recreation - road transport - traffic - infrastructure - veluwe
  In de afgelopen jaren heeft de provincie Gelderland samen met diverse partners gewerkt aan het realiseren van Veluwetransferia en P-Veluwe locaties. Het doel van deze voorzieningen is enerzijds de recreatieve beleving van de Veluwe te vergroten en anderzijds negatieve effecten op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. In opdracht van de provincie heeft Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en P-Veluwe. Daarvoor zijn op diverse locaties verkeerstellingen gehouden en op 12 verschillende locaties in totaal 3410 enquêtes afgenomen onder de bezoekers. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel- deel XXI - Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2008
  Vries, J.R. de; Jaarsma, C.F. ; Oudes, D. - \ 2010
  Wageningen : WUR; LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 107) - ISBN 9789085858317 - 99
  recreatie - bezoeken - verkeer - recreatieonderzoek - monitoring - duingebieden - openluchtrecreatie - nederland - zuid-holland - recreation - visits - traffic - leisure research - monitoring - duneland - outdoor recreation - netherlands - zuid-holland
  Factoren bij aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Goedhart, P.W. ; Buist, W.G. ; Wegman, R.M.A. ; Spek, G.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2026) - 42
  jachtdieren - cervidae - wilde varkens - sus scrofa - schade - verkeer - inventarisaties - veluwe - game animals - cervidae - wild pigs - sus scrofa - damage - traffic - inventories - veluwe
  De trend van de aantallen wilde hoefdieren op de Veluwe is de laatste jaren positief voor edelhert en wild zwijn en stabiel voor ree. Het aantal aanrijdingen met wilde hoefdieren op de Veluwe neemt toe, het duidelijkst met ree en wild zwijn. Om onderzoek te doen naar factoren die een rol spelen bij deze aanrijdingen, werd de dataset van de Vereniging Wildbeheer Veluwe geanalyseerd. Het blijkt dat de aanrijdingen een weerspiegeling zijn van de dichtheid aan hoefdieren, hun seizoen- en dagritmen en de daarmee samenhangende voedseltochten. Het geslacht en de leeftijd van de dieren kunnen daarbij een rol spelen, maar ook het aanbod aan mast. Ook hangt het risico van een aanrijding samen met de aanwezigheid van het habitattype ‘bos’ in de nabijheid van de weg, met de breedte van de weg en met het verkeersvolume. Een verband met de verkeerssnelheid en de jachtdruk kon niet worden aangetoond. In het slothoofdstuk worden aanbevelingen voor het beheer gedaan.
  De emancipatie van de landschapsarchitectuur
  Brink, A. van den - \ 2010
  Rooilijn 43 (2010). - ISSN 1380-2860 - p. 150 - 151.
  landschapsarchitectuur - landschap - recreatie - landschapsbouw - verkeer - landscape architecture - landscape - recreation - landscaping - traffic
  Bespreking van het lijvige boekwerk " Maakbaar landschap" dat de landschapsarchitectuur over de periode 1945-1970 behandelt en wel aan de hand van de werkvelden tuin, natuur, landbouw, stadsgroen, recreatie en verkeer.
  Verontreiniging door wegverkeer
  Hofschreuder, Peter - \ 2010
  traffic - roads - emission - public health - air pollution - plantations - green belts - eu regulations - standards - quality controls - netherlands - particulate matter
  Meetmethoden voor het bepalen van bronsterkten en toetsen van verspreidingsmodellen
  Hofschreuder, Peter - \ 2010
  traffic - roads - emission - air pollution - measurement - instruments - quality controls - sampling - netherlands - particulate matter
  Verkeersleefbaarheid: voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip
  Simons, M.J.A. ; Olsthoorn, J.G. ; Jaarsma, C.F. - \ 2009
  plattelandswegen - verkeersveiligheid - verkeer - ongevallen - rural roads - traffic safety - traffic - accidents
  Het begrip verkeersleefbaarheid bestaat uit onderdelen die in allerlei combinaties en in verschillende gradaties voor kunnen komen en die door verschillende mensen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Die leefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve elementen. Knelpunten kunnen spelen binnen en buiten de bebouwde kom. De problemen kunnen lokaal zijn, maar ook regionaal. Maar bovenal is verkeersleefbaarheid een verzamel-begrip, waarbij het van de situatie afhangt welke elementen een rol spelen. Deze bijdrage voorziet allereerst in een verkenning van dit verzamelbegrip. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (Leek-Roden, Erp en Brummen) wordt inzichtelijk gemaakt wat zoal onder verkeersleefbaarheid verstaan kan worden. Daarbij worden vier elementen van verkeersleefbaarheid benoemd en uitgewerkt: verkeersdruk, oversteekbaarheid voor mens en dier, sluipverkeer en barrièrewerking. Daarna wordt uitgewerkt waarom een betere uitwerking van verkeersleefbaarheid in beleid moet worden nagestreefd. Het agenderen van verkeersleefbaarheid in beleid moet ertoe leiden dat de spanning tussen burgers en overheid in verkeersleefbaarheidskwesties kleiner wordt.
  Opschaling van melkveehouderij heeft ruimtelijke effecten; Kan extra belasting van plattelandswegen worden ondervangen?
  Rienks, W.A. ; Galama, P.J. ; Hermans, C.M.L. ; Jaarsma, C.F. - \ 2009
  Spil 2009 (2009)2/3. - ISSN 0165-6252 - p. 31 - 35.
  melkveehouderij - grote landbouwbedrijven - plattelandswegen - verkeer - landbouwwerktuigen - verkeersveiligheid - perceelsgrootte (landbouwkundig) - vestigingsplaats van de productie - dairy farming - large farms - rural roads - traffic - farm machinery - traffic safety - field size - location of production
  Ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan snel. Schaalvergroting is een belangrijke trend. Dat leidt enerzijds leidt tot steeds grotere bedrijven, daarnaast zijn tractoren en landbouwmachines langzaam maar zeker groter en breder geworden. Beide ontwikkelingen hebben consequenties voor het gebruik van plattelandswegen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke gevolgen schaalvergroting in de melkveehouderij heeft op het plattelandsverkeer. De bijdrage is bedoeld voor beleidsmakers en adviseurs die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, milieu en verkeer
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XX; Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2007 - februari 2008
  Webster, M.J. ; Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2008
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 106) - ISBN 9789085854814 - 102
  recreatie - bezoeken - verkeer - monitoring - duinen - openluchtrecreatie - tellen - nederland - zuid-holland - recreation - visits - traffic - monitoring - dunes - outdoor recreation - counting - netherlands - zuid-holland
  Ten behoeve van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland voert Wageningen UR een meerjarig momitoringsonderzoek uit naar het recreatief gebruik van het duingebied Meijendel. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in aard en omvang van het gebruik van dit gebied en hiermee samenhangende variabelen. Daartoe worden vanaf maart 1992 veldwaarnemingen verricht in het gebied. Dit is deel 20 in het kader van Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel
  Kijken naar de toekomst, gisteren, vandaag en morgen. Ervaringen uit het managen van recreatieverkeer
  Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de; Beunen, R. - \ 2008
  In: 35e Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk "Vroeger was de toekomst beter", 20 - 21 November, 2008, Santpoort, the Netherlands. - Delft : Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) - p. 100 - 113.
  recreatie - verkeer - verkeersveiligheid - platteland - recreation - traffic - traffic safety - rural areas
  Geschiedenis van de recreatie en het vervoer, de positie van de ANWB daarin, vervolgens het verkeersbeleid
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.