Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==trafficability
Check title to add to marked list
Cone index and surface soil moisture measurements in selected agricultural fields within the Raam and Twente soil moisture monitoring networks
Carranza, C.D. - \ 2019
agriculture - cone index - soil moisture - trafficability
This dataset covers cone index and surface soil moisture measurements over selected agricultural fields, which are also the sites of a few stations within the Raam and Twente soil moisture monitoring networks. A penetrologger (Eijkelkamp) with 1 cm diameter and 60 degree angle was used to collect cone index over the topsoil (upper 20 cm layer) and a TDR (TRIME-IMKO) was used to collect surface soil moisture (upper 5 cm layer). The data set covers 2016 and 2017 growing seasons.
Bodemverdichting Ondergrondverdichting
Hulsebosch, Dick - \ 2016
soil compaction - arable farming - tillage - trafficability - inflation pressure - ground pressure - water balance - ploughs - track laying tractors - teaching materials
Kalkmelk effectief en lucratief
Heijne, B. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 6 (2010)19. - ISSN 1871-0875 - p. 13 - 13.
fruitteelt - kalk - beregening - kosten - gewasbescherming - kanker (plantenziektekundig) - eu regelingen - berijdbaarheid (bodem) - toelating van bestrijdingsmiddelen - fruit growing - lime - overhead irrigation - costs - plant protection - cankers - eu regulations - trafficability - authorisation of pesticides
PPO heeft een rekenmodel voor de toepassing van kalkmelk tegen vruchtboomkanker gemaakt. De uitgaven liggen hoger dan bij gangbare middelen. Als alle kosten meegenomen worden, is een teler met kalkmelk goedkoper uit. Zelfs als eigen arbeid niet wordt meegerekend.
Broeikasgasmetingen binnen project CTF Flevoland 2009
Wijk, C.A.P. van - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (Projectrapport ) - 22
broeikasgassen - methaan - distikstofmonoxide - kooldioxide - emissie - teeltsystemen - berijdbaarheid (bodem) - grondbewerking - biologische landbouw - rijpadensysteem - greenhouse gases - methane - nitrous oxide - carbon dioxide - emission - cropping systems - trafficability - tillage - organic farming - controlled traffic farming
Meting van de uitstoot van de broeikasgassen lachgas, methaan en koolzuurgas bij drie (biologische) teeltsystemen: Teeltsysteem met beperkte berijding maar met standaard hoofd grondbewerking; Teelstysteem met onbereden bedden en minimale grondbewerking; Teeltsysteem met standaard grondbewerking en berijding. De resultaten van de metingen aan lachgas en methaan waren wisselend. Wat betreft de uitstoot van koolzuurgas werd een tendens voor lagere gehalten gevonden bij de twee systemen met beperkte berijding en /of verminderde grondbewerking.
Verbetering structuur ondergrond; Verslag van veldonderzoek op een zavelgrond te Lelystad 2006-2007
Geel, W.C.A. van; Dekker, P.H.M. ; Groot, W.J.M. de - \ 2009
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO-rapport ) - 45
landbouwgronden - bodemverdichting - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - berijdbaarheid (bodem) - bodemeigenschappen - oogstmachines - lichte zavel - flevoland - agricultural soils - soil compaction - soil fertility - farm machinery - trafficability - soil properties - harvesters - sandy loam soils
Verdichting van de ondergrond leidt tot achteruitgang van de bodemkwaliteit en het productievermogen van de grond. De verdichting ontstaat door het berijden van het land met zware (oogst)machines onder natte omstandigheden en is moeilijk op te heffen. Verdichte percelen blijven langer nat, waardoor de kans op verdere verdichting toeneemt bij berijden met zware machines. Verdichting komt ook op de relatief jonge landbouwgronden in Flevoland voor
Dierlijke mest in Engels raaigras
Schoot, J.R. van der - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)25 maart.
dierlijke meststoffen - drijfmest - toepassing - lolium perenne - berijdbaarheid (bodem) - trekkers - akkerbouw - animal manures - slurries - application - trafficability - tractors - arable farming
Het gebruik van dierlijke mest in plaats van kunstmest kan een aanzienlijke kostenreductie geven. Als gevolg van de weersomstandigheden en de daarmee samenhangende berijdbaarheid van het land is het toepassingsmoment van drijfmest in het voorjaar onzeker. De doelstelling van dit onderzoek is vaststellen in hoeverre een voorjaarstoediening van drijfmest in de stikstofbehoefte van de zaadteelt van Engels raaigras (gedifferentieerd naar type) kan voorzien en welke toedieningstechniek het meest geschikt is. Hiermee kunnen de gebruiksmogelijkheden van drijfmest in de zaadteelt van Engels raaigras worden vastgesteld. Uit het onderzoek uitgevoerd in 2002, 2003 en 2005 kan worden geconcludeerd dat het toedienen van mest, met name bij de latere rassen van Engels raaigras, perspectief biedt. Behalve een toepassing met sleepvoeten kan bij een goed ontwikkelde en draagkrachtige zode drijfmest ook zonder veel gewasschade met een zodeinjecteur worden toegepast.
Risico's bij de mechanische bestrijding van onkruiden in biologische landbouw
Kempenaar, C. ; Riemens, M.M. ; Kurstjens, D.A.G. ; Molema, G.J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2005
Gewasbescherming 36 (2005)2. - ISSN 0166-6495 - p. 80 - 81.
gewasbescherming - onkruidbestrijding - mechanisatie - controle - risico - berijdbaarheid (bodem) - bodemverdichting - bodemstructuur - vollegrondsteelt - plant protection - weed control - mechanization - control - risk - trafficability - soil compaction - soil structure - outdoor cropping
Onkruidbestrijding in biologische landbouw vraagt veel aandacht. Knelpunten die daarbij door de telers regelmatig genoemd worden, zijn ongewenste neveneffecten van mechanische onkruidbetrijding op de ontwikkeling van ziekten en plagen, structuurbederf van de bodem en onzekerheden m.b.t. het weer. Deze onderwerpen zijn de afgelopen twee jaar nader onderzocht in het BIO-3 project van het LNV-onderzoeksprogramma DLO-PO 397V. Resultaten van risicobeoordelingen staan in PRI nota 326 "Risico-beoordelingen onkruiden in biologische landbouw"; te downloaden van www.kennisonline.wur.nl. Enkele resultaten van de nota worden in dit artikel samengevat.
Biologische landbouw goed af met permanent rijpad
Zevenbergen, G.J. ; Vermeulen, G.D. - \ 2003
Landbouwmechanisatie 54 (2003)2. - ISSN 0023-7795 - p. 18 - 19.
biologische landbouw - groenteteelt - rijstroken - berijdbaarheid (bodem) - gewasopbrengst - onderzoek - nederland - noord-brabant - organic farming - vegetable growing - traffic lanes - trafficability - crop yield - research - netherlands - noord-brabant
Een permanent rijpad blijkt biologische groenten goed te doen, zoals uit het 1e jaar van onderzoek naar voren komt, dat het IMAG op het bedrijf van een biologische teler in Noord-Brabant uitvoerde. De eerste resultaten worden bemoedigend genoemd
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.