Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==trichodorus similis
  Check title to add to marked list
  Schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis
  Hoek, J. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)11 jan.
  trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - waardplanten - oogstschade - akkerbouw - vollegrondsgroenten - penen - schorseneren - aardappelen - suikerbieten - zandgronden - lichte zavel - plant parasitic nematodes - free living nematodes - host plants - crop damage - arable farming - field vegetables - carrots - salsify - potatoes - sugarbeet - sandy soils - sandy loam soils
  Het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis komt op zandgronden en lichte zavelgronden voor. In de praktijk blijkt dat dit aaltje bij een aantal belangrijke gewassen schade kan veroorzaken, maar betrouwbare onderzoeksinformatie over opbrengstverliezen en mogelijke schadedrempels ontbreekt meestal. Het PPO – AGV heeft schadeonderzoek met dit aaltje uitgevoerd bij waspeen, schorseneer, aardappel en suikerbiet. Uit dit onderzoek bleek dat consumptieaardappel en schorseneer schadegevoelig zijn voor dit aaltje, dat suikerbiet weinig schadegevoelig is en dat waspeen niet schadegevoelig is. Daarnaast is de waardplantstatus van de vier genoemde gewassen voor dit aaltje bepaald. Aardappel en suikerbiet zijn een goede waardplant voor T. similis, schorseneer is een matige waardplant en waspeen is een vrij slechte waardplant voor dit aaltje.
  PPO-onderzoeker Hans Hoek over Trichodus similis: "Dit vrijlevende aaltje komt vrij veel voor"
  Anonymous, ; Hoek, H. - \ 2011
  Suikerbieten GewasbeschermingsUpdate / Stichting IRS 2011 (2011)februari. - p. 2 - 2.
  akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - trichodorus similis - arable farming - plant parasitic nematodes - cultural control - trichodorus similis
  Hoewel de schade in suikerbieten relatief meevalt, vermeerdert het vrijlevende aaltje Trichodorus similis goed op bieten. Toch is het zaak voor suikerbietentelers om alert te zijn. "Dit vrijlevende aaltje komt op 20 tot 25 % van de zand- en lichte zavelpercelen voor". Vooral in Oost en Zuid-Nederland komt het vrij veel voor. PPO-onderzoeker Hans Hoek vertelt welke maatregelen akkerbouwers kunnen nemen.
  Schadeonderzoek Trichodorus similis : eindrapport van het schadeonderzoek met het aaltje Trichodorus similis bij aardappel, suikerbiet,schorseneer en waspeen
  Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Den Haag : actieplan aaltjesbeheersing - 59
  trichodorus similis - plantenparasitaire nematoden - vrijlevende nematoden - oogstschade - waardplanten - consumptieaardappelen - suikerbieten - penen - schorseneren - akkerbouw - vollegrondsgroenten - trichodorus similis - plant parasitic nematodes - free living nematodes - crop damage - host plants - table potatoes - sugarbeet - carrots - salsify - arable farming - field vegetables
  Sinds 2006 is door het PPO-AGV schadeonderzoek uitgevoerd met het vrijlevende wortelaaltje Trichodorus similis bij consumptieaardappelen, suikerbieten, waspeen en schorseneer. Daarbij is berekend hoeveel schade er (maximaal) ontstaat bij hoge beginbesmettingen (de mate van besmetting voorafgaand aan de teelt) en of er bij deze gewassen een tolerantiedrempel voor dit aaltje is. Daarnaast is nagegaan in welke mate T. similis zich op deze gewassen kan vermeerderen (bepaling van waardplantstatus).
  Schadeonderzoek Trichodorus similis in mais : Projecteindrapport van het schadeonderzoek bij snijmais en korrelmais met het aaltje Trichodorus similis te Vredepeel in 2008 en 2009
  Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV (PPO-rapport ) - 31
  zea mays - maïs - plantenparasitaire nematoden - trichodorus similis - paratrichodorus pachydermus - trichodorus primitivus - paratrichodorus teres - nematodenbestrijding - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - grondsterilisatie - nederland - zea mays - maize - plant parasitic nematodes - trichodorus similis - paratrichodorus pachydermus - trichodorus primitivus - paratrichodorus teres - nematode control - plant protection - integrated control - soil sterilization - netherlands
  Trichodoriden zijn aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus en Paratrichodorus. In Nederland komen tien trichodoridesoorten voor. Daarvan zijn de soorten P. teres, P. pachydermus, T. primitivus en T. similis voor de landbouw heel belangrijk. Trichodorus similis kan in heel Nederland in (dek)zandgronden voorkomen en is vooral in het zuiden en oosten van het land op veel percelen aanwezig, maar komt ook in andere gebieden in Nederland voor (Zeeland, Flevoland, Wieringermeer en het Noordelijk kleigebied). Net als andere trichodoriden kan T. similis tabaksratelvirus (TRV) overbrengen. Dit virus kan bij gevoelige aardappelrassen kringerigheid en bij tulpen "ratel" en bij gladiolen "kartelrand" veroorzaken, waardoor de partij kan worden afgekeurd of worden gedeclasseerd. Uit de praktijk is bekend dat T. similis bij een groot aantal gewassen schade kan veroorzaken.
  PPO: 'Tot 20 procent minder mais' : (Interview met Hans Hoek)
  Anonymous, ; Hoek, H. - \ 2010
  Boerderij 96 (2010)8. - ISSN 0006-5617 - p. 36 - 36.
  trichodorus similis - zandgronden - maïs - gewasbescherming - gewasopbrengst - trichodorus similis - sandy soils - maize - plant protection - crop yield
  Dat aaltje Trichodorus Smilis op veel zandgronden voorkomt, was bekend. Nieuw is dat het in snijmaïs tot forse opbrengstderving kan leiden.
  Onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in mais
  Hoek, H. - \ 2010
  trichodorus similis - maïs - productie - zandgronden - lichte zavel - gewasopbrengst - productiegroei - trichodorus similis - maize - production - sandy soils - sandy loam soils - crop yield - production growth
  Poster over onderzoek met het aaltje Trichodorus similis in maïs. Gekeken is naar het verband tussen de besmetting met T. similis en opbrengst(verlies).
  Aardappel en schorseneer gevoelig
  Hoek, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2010
  Boerderij/Akkerbouw 95 (2010)43. - ISSN 0169-0116 - p. E19 - E20.
  aardappelen - vroege aardappelen - scorzonera hispanica - gewasbescherming - oogstschade - trichodorus similis - waardplanten - schorseneren - nematodenbestrijding - potatoes - early potatoes - scorzonera hispanica - plant protection - crop damage - trichodorus similis - host plants - salsify - nematode control
  Trichodorus similis is in Nederland de meest voorkomende trichodoride. PPO onderzocht van vier gewassen de schadegevoeligheid en waardplantstatus.
  Groot verlies afhankelijk van gewas : Vrijlevend aaltje Trichodorus similis gaat aardappel en schorseneer te lijf
  Hoek, H. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)14. - ISSN 1871-093X - p. 5 - 5.
  proeven op proefstations - akkerbouw - vrijlevende nematoden - trichodorus similis - virusziekten - aardappelen - scorzonera hispanica - oogstschade - station tests - arable farming - free living nematodes - viral diseases - potatoes - crop damage
  Trichodoriden brengen directe schade aan door het aanboren van gewassen en indirect door het overbrengen van virussen. PPO bestudeert de gevolgen van Trichodoriden similis in de grond voor verschillende gewassen
  Trichodorus kost veel kilo's snijmais
  Hoek, J. - \ 2009
  Boerderij. Editie rundveehouderij 94 (2009)22. - p. E9 - E9.
  trichodorus similis - maïs - veevoeder - onderzoek - gewasopbrengst - trichodorus similis - maize - fodder - research - crop yield
  Trichodorus similis is een vrijlevend aaltje dat in Nederland veel voorkomt op zandgrond. Snijmais blijkt heel gevoelig; korrelmais veel minder
  Trichodorus similis
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2008
  akkerbouw - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - trichodorus similis - nadelige gevolgen - nematodenbestrijding - arable farming - plant protection - plant parasitic nematodes - trichodorus similis - adverse effects - nematode control
  Het hoofdproductschap Akkerbouw heeft in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing elf 'Rode lampen' laten ontwikkelen. Het gaat om leaflets die laboratoria vanaf 2008 per soort aaltje meesturen als een aaltjesmonster boven een bepaalde waarde uitkomt. Een extra attendering naar de akkerbouwer om maatregelen te nemen. In dit Actieplan wordt de akkerbouwer gewaarschuwd voor schadelijke aantallen Trichodorus similis
  Weinig bekend over wortelaaltje (onderzoek naar het vrijlevende wotelaaltje T. similis)
  Hoek, J. - \ 2008
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 4 (2008)7. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
  proeven op proefstations - trichodorus similis - trichodoridae - paratrichodorus - nematoda - achterblijven in groei - aardappelen - schorseneren - oogstschade - tabaksratelvirus - waardplanten - station tests - runting - potatoes - salsify - crop damage - Tobacco rattle virus - host plants
  Aardappelen en schorseneren zijn in Nederland gevoelig voor het vrijlevende wortelaaltje, Trichodorus similis, over schadegevoeligheid van gewassen is weinig bekend, daardoor zet Praktijkonderzoek Plant en Omgeving het onderzoek naar het aaltje in 2008 voort
  Veel waardplanten maken beheersing trichodoriden lastig
  Hoek, J. - \ 2007
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 315 (2007). - ISSN 1871-093X - p. 14 - 15.
  plantenplagen - waardplanten - plantenparasitaire nematoden - trichodoridae - tabaksratelvirus - gewassen - oogstverliezen - bestrijdingsmethoden - landbouwkundig onderzoek - bodemfumigeermiddelen - paratrichodorus pachydermus - trichodorus similis - aardappelen - bloembollen - plant pests - host plants - plant parasitic nematodes - Tobacco rattle virus - crops - yield losses - control methods - agricultural research - soil fumigants - potatoes - ornamental bulbs
  Trichodoriden zijn aaltjes die in veel gewassen opbrengts- en kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken. In aardappelen, tulpen en gladiolen kunnen deze aaltjes bovendien tabaksratelvirus overbrengen. Voor telers de kunst om de schade te beperken
  Schadegevoeligheid van aardappelrassen voor Trichodoriden
  Spits, H.G. ; Huiting, H.F. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
  gewasbescherming - aardappelen - trichodoridae - nematoda - tabaksratelvirus - paratrichodorus pachydermus - trichodorus similis - fabrieksaardappelen - akkerbouw - rassen (planten) - plantenvirussen - oogstschade - gewasverliezen - plant protection - potatoes - Tobacco rattle virus - starch potatoes - arable farming - varieties - plant viruses - crop damage - crop losses
  Trichodoriden veroorzaken de laatste jaren steeds meer problemen bij de teelt van zetmeelaardappelen. Deze aaltjes kunnen opbrengstverlies veroorzaken en daarnaast ook tabaksratelvirus overbrengen. Tabaksratelvirus veroorzaakt in gevoelige aardappelrassen kringerigheid in de knollen. Er zijn aanwijzingen dat er verschillen zijn tussen de aardappelrassen in schadegevoeligheid voor Trichodoriden voor zowel het virus als voor de opbrengstderving. Dit betekent dat er mogelijk rassen zijn die bij een behoorlijk hoge besmetting met Trichodoriden toch weinig of geen opbrengstverlies vertonen. In dit onderzoek is nagegaan of er verschillen zijn tussen aardappelrassen in schadegevoeligheid voor Trichodoriden.
  Groenbemester als voorvrucht van zetmeelaardappelen
  Hoek, H. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 april.
  gewasbescherming - nematodenbestrijding - biologische bestrijding - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - rotaties - tabaksratelvirus - paratrichodorus pachydermus - trichodorus similis - fabrieksaardappelen - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - plant protection - nematode control - biological control - green manures - cultural control - rotations - Tobacco rattle virus - starch potatoes - crop enterprises
  Trichodoriden vormen een toenemend probleem bij de teelt van zetmeelaardappelen, doordat deze aaltjes opbrengst- en kwaliteitsverlies kunnen veroorzaken en tabaksratelvirus kunnen overbrengen. Tabaksratelvirus kan in gevoelige aardappelrassen kringerigheid veroorzaken. De verkleuring die dit tot gevolg heeft, kan leiden tot extra tarrakorting en daardoor tot een lagere financiële opbrengst. In het gebied waar zetmeelaardappelen worden geteeld komen de Trichodoriden P. pachydermus en T. similis vaak (gezamenlijk) voor. Groenbemesters kunnen de omvang van de Trichodoriden-populatie beïnvloeden. In dit onderzoek is nagegaan welke groenbemester het beste vóór zetmeelaardappelen geteeld kan worden: bladrammenas, gele mosterd of rogge.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.