Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==tubes
  Check title to add to marked list
  Ontwerp algenteeltsysteem in kassen – een integraal rekenmodel
  Hemming, S. ; Sapounas, A. - \ 2013
  gewasgroeimodellen - modellen - algenteelt - gewasproductie - slangen (buizen) - teeltsystemen - glastuinbouw - biobased economy - crop growth models - models - algae culture - crop production - tubes - cropping systems - greenhouse horticulture
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een integraal model dat de algenproductie in diverse configuraties buisvormige algenreactoren in kassen kan voorspellen.
  Knudsen Diffusion in finite-size channels from a forst-passage point of view.
  Dammers, A.J. ; Coppens, M.O. - \ 2012
  Soft Materials 10 (2012)1-3. - ISSN 1539-445X - p. 369 - 386.
  gas molecules - pore walls - systems - tubes - flow
  We studied the distribution of molecular hits on the wall of a finite cylindrical channel in the Knudsen regime. Particles entered the channel and either returned to the entrance or were transmitted to the opposite channel end. Using a first-passage approach we derived expressions for the spatial distributions of hitting probabilities. Monte Carlo simulations essentially confirmed the theoretical predictions, but significant boundary effects were observed. We related these to distributions of chord lengths {r}: g(r), characterizing chords connecting entrance positions and the locations of the first hit, and f(r), representing chords connecting two consecutive collision points. An interesting numerical observation is their asymptotic (large r) behavior: g(r) 1/r3 and f(r) 1/r4. We present analytical calculations sustaining these power laws
  Weakly nonlinear thermoacoustics for stacks with slowly varying pore cross-sections
  Panhuis, P.H.M.W. in 't; Rienstra, S.W. ; Molenaar, J. ; Slot, J.J.M. - \ 2009
  Journal of Fluid Mechanics 618 (2009). - ISSN 0022-1120 - p. 41 - 70.
  driven acoustic-oscillations - porous-media - performance - equations - engine - tubes - flow
  A general theory of thermoacoustics is derived for arbitrary stack pores. Previous theoretical treatments of porous media are extended by considering arbitrarily shaped pores with the only restriction that the pore cross-sections vary slowly in the longitudinal direction. No boundary-layer approximation is necessary. Furthermore, the model allows temperature variations in the pore wall. By means of a systematic approach based on dimensional analysis and small parameter asymptotics, we derive a set of ordinary differential equations for the mean temperature and the acoustic pressure and velocity, where the equation for the mean temperature follows as a consistency condition of the assumed asymptotic expansion. The problem of determining the transverse variation is reduced to finding a Green's function for a modified Helmholtz equation and solving two additional integral equations. Similarly the derivation of streaming is reduced to finding a single Green's function for the Poisson equation on the desired geometry
  Optimalisatie grondwatermeetnet waterschap De Maaskant; meetnet regio Oost en beschrijving grondwaterstanden periode 1990-2002
  Massop, H.T.L. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 864) - 56
  grondwaterstand - meting - monitoring - optimalisatie - slangen (buizen) - nederland - grondwaterspiegel - netwerken - water table - groundwater level - measurement - optimization - tubes - netherlands - networks
  In opdracht van Waterschap De Maaskant is het huidige grondwaterstandsmeetnet voor Regio Oost beoordeeld op representativiteit en zijn de beschikbare grondwaterstandsmeetreeksen geanalyseerd. Aan elk substroomgebied, ingedeeld volgens Strahler, zijn gebiedskenmerken zoals hydrotype, GHG-klasse, bodemtype, landgebruik, wateraanvoer en afstandsklasse toegekend. Deze kenmerken geven informatie mbt de reactie van de grondwaterstand op de neerslag. Per stroomgebied zijn de dominante representatieve eigenschappen bepaald en op basis van overeenkomstige kenmerken samengevoegd tot 43 clusters. Voor de beschikbare peilbuizen is nagegaan of deze in aanmerking komen als representatieve buis voor een cluster. Door het zoeken naar representatieve locaties is het meetnet geoptimaliseerd. Overbodige buizen kunnen vervallen en voor de ontbrekende locaties dient een nieuwe buis te worden geplaatst. De locaties van de peilbuizen van het huidige meetnet zijn aan de hand van een veldbezoek beoordeeld op ligging tov de omgeving en op de opbouw van de ondergrond. De tijdreeksen van de grondwaterstanden zijn onderling gecorreleerd, en over de periode 1990-2002 is de XG3 en GXG bepaald.
  Sering : onderstam speelt hoofdrol in succes
  Ruesink, D. ; Aendekerk, T.G.L. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)25/26. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
  syringa - containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - forceren van planten - snijbloemen - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - cut flowers - syringa - ornamental woody plants - containers - boxes - tubes - pots - pot culture - forcing - rootstocks
  De containerteelt van treksering.
  Type kluitplant bepaalt teeltsucces
  Vlaswinkel, M.E.T. - \ 1998
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)2. - ISSN 1385-5298 - p. 29 - 31.
  containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - brassica oleracea var. gemmifera - spruitjes - wortels - boxes - tubes - pots - pot culture - yield increases - yield losses - yields - brussels sprouts - roots
  Toepassing van pluggenteelt in de teelt van gezaaid bosplantsoen van Pseudotsuga menziesii en Pinus sylvestris
  Joustra, M.K. - \ 1995
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 29) - 35
  dozen - containers - nederland - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - plantenvermeerdering - onderzoek - zaden - sporen - slangen (buizen) - boxes - netherlands - ornamental woody plants - pot culture - pots - propagation - research - seeds - spores - tubes
  Onderzoek naar ter plaatse zaaien van radicchio rosso
  Wijk, C.A.P. van; Lighthart, J. ; Jeurissen, J.G.M. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 55 - 62.
  dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - beplanten - potcultuur - plantpotten - zaaien - verplanten - slangen (buizen) - boxes - chicory - planting - pot culture - pots - sowing - transplanting - tubes
  Proeven zijn uitgevoerd ter vergelijking van ter plaatse zaaien en teelt in perspotten bij radicchio rosso. Het voornaamste doel daarbij was de terugdringing van de randaantasting
  Mechanisatie en recirculatie in de pot- en containerteelt : een economische analyse
  Spenkelink, H. - \ 1994
  Boskoop : Boomteeltpraktijkonderzoek (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 26) - 93
  dozen - bedrijven - conservering - containers - economie - ondernemingen - milieu - agrarische bedrijfsvoering - hydrocultuur - bedrijfsvoering - natuurlijke hulpbronnen - potcultuur - plantpotten - productiekosten - bescherming - kwaliteit - recycling - herstel - hulpbronnengebruik - duurzaamheid (sustainability) - technologie - slangen (buizen) - afvalverwerking - afval - bedrijfseconomie - boxes - businesses - conservation - economics - enterprises - environment - farm management - hydroponics - management - natural resources - pot culture - pots - production costs - protection - quality - rehabilitation - resource utilization - sustainability - technology - tubes - waste treatment - wastes - business management
  Orientatie op effecten van de klimaatsfactoren licht, temperatuur en luchtvochtigheid op de groei van boomkwekerijgewassen in pot
  Joustra, M.K. - \ 1994
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek nr. 25) - 39
  dozen - containers - groei - houtachtige planten als sierplanten - plantenontwikkeling - potcultuur - plantpotten - stress - slangen (buizen) - fysische factoren - boxes - growth - ornamental woody plants - plant development - pot culture - pots - tubes - physical factors
  Het voorkomen van inkapselen van potgrond bij gebruik van kluitplanten bij knolselderij
  Schoneveld, J.A. ; Zwart - Roodzant, M.H. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 247 - 254.
  apium graveolens var. rapaceum - dozen - knolselderij - containers - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - potcultuur - plantpotten - wortels - slangen (buizen) - boxes - celeriac - plant development - plant physiology - pot culture - pots - roots - tubes
  De opkweek van planten vindt vanwege het mechanisch planten plaats in perspotten. De grond van de kluit wordt door de wortels ingekapseld. Dit geeft problemen bij de verwerkende industrie. Doel van het onderzoek is de opkweekmethode zodanig te wijzigen dat de potgrond niet ingekapseld wordt
  Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
  Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1992
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 16) - 126
  dozen - containers - bosbomen - bosbouw - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - forest trees - forestry - ornamental woody plants - pot culture - pots - tubes
  Bedrijfseconomische analyse van de teelt van naaldhoutbosplantsoen : vollegrondsteelt vergeleken met plug- en containerteelt (project 3300; activiteit 03)
  Spenkelink, H. - \ 1992
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek nr. 19) - 32
  containers - financiën - bosbouweconomie - bosbedrijfsvoering - boomkwekerijen - bosbomen - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - nederland - houtachtige planten als sierplanten - potcultuur - bomen - slangen (buizen) - pinus sylvestris - pseudotsuga menziesii - pinopsida - finance - forest economics - forest management - forest nurseries - forest trees - forestry - forestry practices - netherlands - ornamental woody plants - pot culture - trees - tubes
  Pot- en containerteelt in de boomkwekerij
  Zwaan, A.G. van der; Spenkelink, H. ; Wilms, G.J. - \ 1991
  Den Haag etc. : LEI-DLO [etc.] (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 79) - ISBN 9789052421223 - 125
  containers - dozen - slangen (buizen) - plantpotten - potcultuur - houtachtige planten als sierplanten - bosbouw - bosbomen - boxes - tubes - pots - pot culture - ornamental woody plants - forestry - forest trees
  Berekeningsmethoden voor de leidingweerstand van mengmest.
  Arts, M.W.M.F. ; Vliet, T. van; Telle, M.G. ; Have, P.J.W. ten - \ 1991
  Wageningen : IMAG-DLO - ISBN 9789054060048 - 35
  gesloten systemen - stalmest - stroming - stromingsweerstand - vloeistofmechanica - vloeistoffen (fluids) - frictie - hydrodynamica - vloeistoffen (liquids) - beweging - pijpen - druk - weerstand - drijfmest - slangen (buizen) - viscosimeters - viscositeit - closed systems - farmyard manure - flow - flow resistance - fluid mechanics - fluids - friction - hydrodynamics - liquids - movement - pipes - pressure - resistance - slurries - tubes - viscometers - viscosity
  Perspectieven papierkluitplant bij witlof in de extra vroege trek = Perspectives of paperpots in the very early forcings of witloof chicory
  Kruistum, G. van; Pijnenburg, H.C.H. ; Schroeen, G.J.M. - \ 1990
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 146 - 154.
  dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - forceren van planten - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - jaarrondproductie - boxes - chicory - forcing - pot culture - pots - tubes - all-year-round production
  De teelt van witlof is een jaarrondteelt geworden. Zodoende moet men het hele jaar door kunnen beschikken over forceerbare wortels. De teelt hiervan wordt besproken
  Richtlijnen aanleg containerveldverhardingen voor boomteelt buiten
  Swierstra, D. - \ 1990
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-536)
  gebouwen - plafonds - containers - vloeren - boomkwekerijen - bosbomen - bosbouw - potcultuur - zaaibedbereiding - constructieonderdelen - slangen (buizen) - buildings - ceilings - floors - forest nurseries - forest trees - forestry - pot culture - seedbed preparation - structural components - tubes
  Teeltvervroeging bij suikerbieten door uitplanten
  Smit, A.L. ; Floot, H.W.G. ; Geelen, P.M.T.M. - \ 1989
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 50 - 58.
  beta vulgaris - dozen - containers - potcultuur - plantpotten - suikerbieten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - sugarbeet - tubes
  Vergelijking kluitplanten losse plant bij witte bewaarkool
  Moel, C. de - \ 1987
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 203 - 208.
  dozen - brassica oleracea var. capitata - containers - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - pot culture - pots - tubes
  Onkruidbestrijding in uitgeplante witlof, oogst 1986
  Jonkers, J. - \ 1987
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 226 - 227.
  dozen - cichorei - cichorium intybus - containers - herbiciden - gewasbescherming - potcultuur - plantpotten - slangen (buizen) - boxes - chicory - herbicides - plant protection - pot culture - pots - tubes
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.