Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 199

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Plan van aanpak voor houtmobilisatie bij particuliere boseigenaren
  Clerkx, A.P.P.M. ; Reumerman, Patrick ; Schelhaas, M. ; Raa, Rik te - \ 2016
  Enschede : BTG Biomass Technology Group - 28
  bosbezit - particulier eigendom - hout - bosproducten - houtkap - twente - forest ownership - private ownership - wood - forest products - logging - twente
  In Nederland bestaat 11% van het oppervlak uit bossen. Deze bossen vervullen belangrijke functies, zoals recreatie, bron van biodiversiteit en leverancier van grondstoffen voor bioenergie en de bioeconomie. Daarnaast passen bossen in de cultuur en tradities van Nederland. De houtoogst in Nederland is laag – ongeveer de helft van de jaarlijkse bijgroei – en redelijk constant. Diverse (overheids)acties in de afgelopen 20 jaar hebben hier geen verandering in gebracht. Het is belangrijk om de houtoogst te verhogen vanwege de positieve effecten op de staat van het Nederlandse bos en vanwege de toekomstige grotere vraag naar hout. Uit een recente enquête onder particuliere boseigenaren in Twente is gebleken dat de helft van deze eigenaren – goed voor 2/5 van het bos in Twente – niet oogst. Daarnaast is ook gebleken dat een belangrijk deel van deze eigenaren bereid is te oogsten als de omstandigheden zouden verbeteren. In dit Plan van Aanpak zijn een aantal acties opgesteld met als doel de houtmobilisatie onder particuliere eigenaren te verhogen.
  Van heidebebossing naar heidelandschap : onderzoek naar herstel van de Noordelijke Manderheide (Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek)
  Bijlsma, R.J. ; Bevaart, K. ; Geraedts, W.H.K.M. ; Waal, R.W. de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2759) - 51
  heidegebieden - bebossing - landschap - ecologisch herstel - twente - heathlands - afforestation - landscape - ecological restoration - twente
  De Manderheide in Noordoost-Twente is onderdeel van het Natura 2000-gebied Springendal – Dal van de Mosbeek. Dit rapport presenteert een plan voor het herstel van de Manderheide in het kader van het Programma Aanpak Stikstof, met name gericht op habitattype Droge heiden (H4030) in de context van een goed functionerend heidelandschap. Als uitgangspunten gelden: 1) herstel op landschapsschaal door koppeling van voedselarme en voedselrijkere terreindelen, 2) ontsnippering van leefgebieden, 3) inpassing van cultuurhistorische elementen en 3) vorming van een robuust en beheerbaar heideareaal. Deze punten worden nader uitgewerkt tot zes randvoorwaarden: reserveren van bufferzones, instellen van integrale begrazing, plaatselijk ontwikkelen van eikenbos, betrekken van cultuurhistorische waarden, omvormen van bos naar heide op relatief rijke bodem en ontsnipperen van oude en nieuwe heide, inclusief extensieve akkers, tot een open heidelandschap. De beschouwde oppervlakte is ca. 220 ha, waarvan ca. 75 ha volgens plan zou moeten worden omgevormd. Hierdoor ontstaat ca. 145 ha aaneengesloten heidelandschap.
  Boseigendom in Twente en Salland : resultaten van een enquête onder kleine boseigenaren in Twente en Salland
  Clerkx, A.P.P.M. ; Hengeveld, G.M. ; Schelhaas, M. ; Helmink, A.T.F. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2731) - 57
  bossen - bosbezit - bosbedrijfsvoering - biomassa - opbrengsten - salland - twente - forests - forest ownership - forest management - biomass - yields - salland - twente
  In de regio Twente/Salland is onderzoek uitgevoerd naar het boseigendom en motivatie van boseigenaren. Alle eigenaren met bosbezit van ten minste 0,5 ha hebben een enquête ontvangen met persoonlijke vragen over de eigenaar, het eigendom, beheer en oogst. Daarnaast is gekeken hoe gevoelig de eigenaren zijn voor verschillende strategieën die gericht zijn op vergroting van de houten biomassaoogst uit hun bos. Met deze antwoorden is voor de regio een indeling in eigenaarsgroepen gemaakt. Voor elke groep is een schatting gemaakt van het effect van de mobilisatiestrategieën en de hoeveelheid extra te mobiliseren hout.
  Ontwerp verdrogingsmeetnet in twee Twentse Natura 2000-gebieden: Achter de Voort - Agelerbroek - Voltherbroek en Bergvennen - Brecklenkampse veld
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de; Jansen, P.C. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra 2605) - 71
  hydrologie - verdroging (milieu) - meetnetten - grondwater - vegetatiemonitoring - vegetatie - overijssel - twente - hydrology - groundwater depletion - monitoring networks - groundwater - vegetation monitoring - vegetation - overijssel - twente
  In twee Natura 2000-gebieden werden in het kader van het verdrogingsnetwerk van de Provincie Overijssel locaties voor nieuwe grondwatermeetpunten geselecteerd. Hiertoe werden in de botanische hot-spots van deze gebieden elf transecten vegetatiekundig en bodemkundig beschreven. Op basis van bestaande gegevens werd een inschatting gegeven van de lokale hydrologische omstandigheden en hun representativiteit voor de regionale hydrologie. Belangrijke criteria bij de selectie waren (1) het goed ontwikkeld voorkomen van de habitattypen die voor bovengenoemde gebieden zijn aangewezen en (2) het voorkomen van deze typen in een zo gaaf mogelijke landschappelijke context.
  Met vlas naar een biobased economie: omgeving Enschede
  Coninx, I. ; Vries, E.A. de; Agricola, H.J. ; Doorn, A.M. van; Spijkerman, A. ; Elbersen, B.S. ; Kranendonk, R.P. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 38
  vlas - vezelgewassen - olieleverende planten - twente - regionale ontwikkeling - regionale economie - karteringen - agro-industriële ketens - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - flax - fibre plants - oil plants - twente - regional development - regional economics - surveys - agro-industrial chains - biobased materials - biobased economy
  Al zoekende naar hernieuwbare grondstoffen om producten te ontwikkelen wordt duidelijk dat vlas heel wat potenties biedt. Een aantal partijen in en rondom Enschede is daar alvast van overtuigd en klaar voor de volgende stap: een biobased vlascluster ontwikkelen in omgeving Enschede. Het Ministerie van Economische Zaken is enthousiast over deze ambitie en wil met dit onderzoek de partijen een steun in de rug geven om de volgende stap te maken. Concreet is het onderzoek gericht op de volgende vragen: - Is het mogelijk om een schaalsprong te maken in vlasteelt in omgeving Enschede ten behoeve van de biobased productontwikkeling in de regio? - En zo ja, welke instrumenten kunnen daartoe ingezet worden? Over deze vragen bundelt deze notitie een grote hoeveelheid van beschikbare informatie om de partijen te helpen om tot focus te komen. Ook worden aanbevelingen gemaakt over de route die bewandeld kan worden om de biobased vlascluster te realiseren, zoals welke acties en projecten gerealiseerd moeten worden, alsook welke financieringsinstrumenten beschikbaar zijn om deze acties te realiseren. Ook geven we suggesties over een organisatiestructuur die deze vlascluster kan realiseren.
  MKBA Wierdense Veld
  Reinhard, A.J. ; Nieuwkamer, R. ; Dijkman, W. ; Polman, N.B.P. ; Ruijgrok, E. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI 14-017) - 34
  hoogveengebieden - natuurgebieden - hydrologie - ecologisch herstel - stikstof - emissiereductie - kosten-batenanalyse - natura 2000 - twente - overijssel - moorlands - natural areas - hydrology - ecological restoration - nitrogen - emission reduction - cost benefit analysis - natura 2000 - twente - overijssel
  Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Wierdense Veld. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend hoogveen te realiseren en economische ontwikkelingsruimte te creëren. Het betreft hydrologische herstelmaatregelen (o.a. een bufferzone) en emissiebeperkende maatregelen. De baten van de voorgenomen maatregelen voor het gebied, met een ring van 5 km daaromheen, blijken groter dan de kosten.
  Reuring rond stadslandbouw. routekaart naar stadslandbouw in Netwerkstad Twente
  Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2013
  Eelerwoude - 33
  stadslandbouw - relaties tussen stad en platteland - landschap - landgebruik - regionale ontwikkeling - twente - urban agriculture - rural urban relations - landscape - land use - regional development - twente
  Stadslandbouw heeft netwerkstad Twente in potentie veel te bieden, zoals een flexibel gebruik van bouwgrond, behoud van een aantrekkelijk landschap in en om de stad, nieuwe markten voor ondernemers in en om de stad, lokale werkgelegenheid, vers en gezond eten om de hoek en noaberschap in de stad. In deze brochure laten we zien waar de kansen voor stadslandbouw liggen. Het blijft niet alleen bij een schets van de kansen. Kansen zijn er om benut te worden. Samen met netwerkstad Twente willen we deze kansen benutten. Kortom dit document is een routekaart naar stadslandbouw in netwerkstad Twente!
  Herstel Vogelkers-Essenbos in het Lankheet : resultaten van het OBN-onderzoek 2005-2010
  Hommel, P.W.F.M. ; Kemmers, R.H. ; Querner, E.P. ; Waal, R.W. de - \ 2013
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur (Rapport / Directie Agrokennis, Ministerie van Economische Zaken nr. 2013/OBN149-BE) - 96
  bossen - ecohydrologie - ecologisch herstel - bosecologie - verdroging - natura 2000 - helofytenfilters - twente - achterhoek - forests - ecohydrology - ecological restoration - forest ecology - desiccation - natura 2000 - artificial wetlands - twente - achterhoek
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een praktijkproef gericht op herstel van een verdroogd beekdalbos in het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen (Ov.). De proef was gekoppeld aan een grootschalig experiment gericht op waterzuivering in rietvelden met een kunstmatig peilbeheer (vanaf 2006). De looptijd van het herstelproject bedroeg vijf jaar (2005 – 2010). Het doel was te onderzoeken in hoeverre het oorspronkelijk bostype (Vogelkers-Essenbos; Pruno-Fraxinetum) kon worden hersteld door vernatting met gezuiverd “afvalwater” van de zuiveringsmoerassen. Voor de praktijkproef werden in een bosperceel grenzend aan de zuiveringsmoerassen 18 meetpunten ingericht, in de helft waarvan strooisel en vegetatie werden verwijderd. Daarnaast werden elders op het landgoed, buiten de verwachte hydrologische invloed van de waterzuiveringsproef, nog eens zes meetpunten ingericht als referentie. Ook hier werden in de helft van de punten strooisel en vegetatie verwijderd.
  Geboeid door het verleden: de Bocht van Barkman
  Schaminee, J.H.J. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
  Stratiotes 2013 (2013)44. - ISSN 0928-2297 - p. 13 - 18.
  plantengemeenschappen - vegetatietypen - historische ecologie - infrastructuur - constructie - structurele aanpassing - twente - plant communities - vegetation types - historical ecology - infrastructure - construction - structural adjustment
  Geboeid door het verleden is de titel van een onlangs verschenen boek in de reeks 'Vegetatiekundige Monografieën', dat de historische ecologie tot onderwerp heeft. Onder deze titel willen we in Stratiotes op gezette tijden ruimte bieden aan min of meer vergeten of minder bekende maar interessante onderwerpen uit het rijke verleden van het vegetatieonderzoek in ons land. In deze bijdrage aandacht voor een gewijzigde tracé bij de aanleg van de snelweg A1. In de zeventiger jaren voerde prof. Barkman met succes actie tegen de aanvankelijk geplande route, dwars door een natuurreservaat met opvallende jenerbesstruwelen
  Boeren voor Natuur : hoe werkt het en wat levert het op?
  Westerink - Petersen, J. ; Stortelder, A.H.F. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Boer, T.A. de; Schrijver, R.A.M. ; Vries, C.K. de; Plomp, M. ; Smolders, E.A.A. ; Eysink, A.T.W. ; Bulten, G.H. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2472) - 144
  multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - grondwaterstand - agrarische bedrijfsvoering - monitoring - twente - zuid-holland - multifunctional agriculture - agri-environment schemes - groundwater level - farm management - monitoring - twente - zuid-holland
  Boeren voor Natuur is een visie over het samengaan van natuur en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem (natuurgericht bedrijf). De boer wordt zelfvoorzienend in voer en mest en werkt met hogere waterstanden en meer landschapselementen. Hij krijgt hiervoor een vergoeding op basis van een langjarige overeenkomst. Het concept wordt uitgeprobeerd op een melkveehouderij in de polder van Biesland (Zuid-Holland) en op twee schapenhouderijen en een zoogkoeienbedrijf op landgoed Twickel (Overijssel). Dit rapport doet verslag van monitoring en evaluatie van de eerste vijf jaar op de thema’s bedrijf & economie, ecologie & water, en maatschappij & proces. Het rapport bevat aanbevelingen voor de pilots in beide gebieden en voor bredere toepassing van Boeren voor Natuur.
  Sociaaleconomisch perspectief van de PAS : Provinciale, regionale en plaatselijke effecten voor Overijssel
  Polman, N.B.P. ; Leneman, H. ; Michels, R. ; Wielen, P. van der; Oudendag, D.A. ; Reinhard, A.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 37
  natuurgebieden - natura 2000 - emissiereductie - stikstof - economische analyse - twente - salland - natural areas - natura 2000 - emission reduction - nitrogen - economic analysis - twente - salland
  De sociaaleconomische effecten van de PAS zijn voor de provincie Overijssel tot 2030 positief voor werkgelegenheid. Effecten op andere aspecten, zoals de leefbaarheid, zijn overwegend neutraal tot positief. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Daarnaast laat de analyse voor Overijssel zien dat de positieve sociaaleconomische effecten op regionaal en provinciaal niveau groter zijn dan de plaatselijke negatieve effecten, die op kunnen treden in de directe nabijheid van enkele Natura 2000-gebieden. Hiertoe zijn zes Natura 2000-gebieden in meer detail bestudeerd: Engbertsdijksvenen, Wierdense Veld, Springendal en Dal van de Mosbeek, Buurserzand en Haaksbergerveen, de Wieden en Weerribben en Boetelerveld.
  Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
  Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
  nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden
  Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
  Van Recht naar Krom : onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid voor de (her)inrichting van watersystemen bij waterschap Regge en Dinkel
  Hattum, T. van; Maas, G.J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2432) - 74
  waterlopen - ecologisch herstel - herstel - waterbeheer - kaderrichtlijn water - beleid - twente - nederland - waterbeleid - streams - ecological restoration - rehabilitation - water management - water framework directive - policy - twente - netherlands - water policy
  http://edepot.wur.nl/259243
  Actualisatie berekeningen Boeren voor Natuur
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 693) - 32
  agrarisch natuurbeheer - inkomsten uit het landbouwbedrijf - extensieve landbouw - landgoederen - begrazing - melkveehouderij - zoogkoeien - schapenhouderij - vergelijkend onderzoek - twente - westland - agri-environment schemes - farm income - extensive farming - estates - grazing - dairy farming - nurse cows - sheep farming - comparative research - twente - westland
  In 2006 and 2007, income differences between conventional farms and 'Farming for Nature farms' have been calculated for dairy cattle in the polder "Biesland" and dairy cattle, sheep and suckler cows on "Twickel estate". In this study, these calculations are updated with current prices and insights.
  Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's
  Bijlsma, R.J. ; Bastmeijer, C.J. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Butger, R.J.F. ; Fleurke, F.M. ; Huiskes, H.P.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2348) - 72
  natura 2000 - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - risico - natuurcompensatie - twente - rivierengebied - gelderse poort - noord-holland - natura 2000 - nature conservation - habitats directive - birds directive - risk - nature compensation - twente - rivierengebied - gelderse poort - noord-holland
  Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) voor habitattypen en leefgebieden in het samengevoegde gebied resp. het meest ambitieuze kwalitatieve doel en de som van populatiedoelen gelden. Het juridisch onderzoek concludeert dat samenvoegen juridisch mogelijk is. Samenvoegen moet wel ecologisch worden onderbouwd; er moet sprake zijn van ecologische meerwaarde en de deelgebieden moeten een ecologische eenheid vormen. Uit het bestuurlijk onderzoek blijkt dat samenvoegen van gebieden als groot voordeel heeft dat mitigerende maatregelen ook in andere deelgebieden dan waar ze nodig zijn, genomen mogen worden, onder de aanname dat saldering is toegestaan. Door samenvoeging van Natura 2000-gebieden ontstaan ook meer mogelijkheden voor compensatie. De vergunningprocedures worden ingewikkelder, omdat het vaststellen van cumulatieve effecten en de mogelijke significantie ingewikkelder zal worden
  Casco-benadering in Noordoost-Twente
  Nieuwenhuizen, W. ; Maas, G.J. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2275) - 36
  landschap - kwaliteit - nationale landschappen - houtwallen - landschapsecologie - landschapsbeheer - twente - landscape - quality - national landscapes - hedgerows - landscape ecology - landscape management - twente
  Met de in dit rapport beschreven casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de gemeenten van Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de casco-benadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. Voor de gemeenten is de casco-benadering een duidelijk instrument om vooraf duidelijkheid te geven aan initiatiefnemers in plaats van bij elke aanvraag maatwerk te verrichten met een onzekere uitkomst. De casco-benadering leidt tot een landschap waarin de afzonderlijke landschapstypen beter van elkaar te onderscheiden zijn. Hierdoor wordt de variatie van landschappen in Noordoost-Twente beter beleefbaar en geeft ook richting aan toekomstige initiatieven. Voor elk landschapstype worden in de casco-benadering spelregels gehanteerd die richting geven aan toekomstige ontwikkelingen.
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied 'Mander' (Fase 2)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2374) - 86
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in het grondwaterwingebied Mander een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Door grondwaterwinning is namelijk een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Het onderzoek omvatte het vastleggen van bodemgesteldheid (schaal 1:25.000) en de huidige hydrologische situatie van het gebied.
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied mander (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2325) - 64
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in de maanden september 2010 t/m januari 2012 een verkennend bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Mander (fase 1). Als gevolg van grondwateronttrekkingen door de pompstations Manderheide en Manderveen van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winningen. De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) onderzoekt op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) de invloed van deze grondwaterwinning op de grondwaterstand. Het doel van dit onderzoek is dan ook het puntsgewijs, langs twee raaien, verzamelen van relevante informatie over de bodemgesteldheid en de huidige freatische grondwaterstand. Ook zijn op basis van een aantal vastgestelde criteria de nu in het waterwingebied aanwezige grondwaterstandsbuizen beoordeeld en geselecteerd om de GXG-schattingen van het nog uit te voeren gebiedsdekkende bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2) te kunnen onderbouwen. De resultaten worden door de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) en Alterra onder meer worden gebruikt als belangrijke hulpinformatie bij het nog uit te voeren gebiedsdekkend bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2). Verder wordt de informatie ook gebruikt om globaal het gebied te kunnen begrenzen, waar gronden voorkomen met een, relatief gezien, vrij ondiepe freatische grondwaterstand en de stuwwal waarin als gevolg van weerstandbiedende lagen in het bodemprofiel in perioden met een neerslagoverschot veelal schijngrondwaterspiegels optreden. In een periode met een verdampingsoverschot heeft men in dit gebied namelijk te maken met het voorkomen van zeer diepe grondwaterstanden, waardoor de grondwaterstand zowel in de huidige als ook in de onbeïnvloede situatie geen invloed heeft op de groei van de gewassen. De resultaten zijn niet alleen beschreven in dit rapport, maar ze zijn ook vastgelegd in een aantal digitale bestanden.
  'Je bent er niet met het overdragen van bevoegdheden'
  Boonstra, F.G. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)feb. - p. 9 - 9.
  platteland - ruimtelijke ordening - plattelandsplanning - regionale planning - evaluatie - proefprojecten - twente - rural areas - physical planning - rural planning - regional planning - evaluation - pilot projects - twente
  De overdracht van bestuurlijke verantwoordelijkheden is geen wondermiddel om de herinrichting van gebieden sneller en soepeler te laten verlopen. Dat blijkt uit een proef in Enschede.
  Boeren voor Natuur : monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2009
  Akker, P. van den; Damste, P.J. ; Huiskes, R. ; Kuit, G. ; Smolders, G. ; Stortelder, A. ; Verkaik, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2175) - 94
  landbouw bedrijven - natuurbescherming - agrarisch natuurbeheer - landbouwbedrijven - monitoring - landgoederen - twente - farming - nature conservation - agri-environment schemes - farms - monitoring - estates - twente
  In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept Boeren voor Natuur. Daartoe is eind 2007 een langjarig contract afgesloten tussen de betrokken ondernemers en samenwerkende overheden. Gedurende een periode van vijf jaar wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd. Dit rapport doet verslag van de monitoringsresultaten van het tweede jaar, 2009. De volgende aspecten zijn in de monitoring meegenomen: bedrijfsvoering en veterinaire zaken, ecologie (vogels, vegetatie), waterhuishouding en maatschappelijke omgeving. De successievelijke jaren worden uiteindelijk in een eindverslag gebundeld.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.