Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 700

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe : meetperiode 2002-2007
  Kruijne, Roel ; Groenwold, Jan - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2815) - 41
  pesticiden - grondwater - monitoring - uitspoelen - waterverontreiniging - drenthe - nederland - pesticides - groundwater - monitoring - leaching - water pollution - drenthe - netherlands
  In 2008 heeft WEnR-Alterra een analyse gegeven van de mogelijke herkomst van gewasbeschermingsmiddelen die in de jaren 2002, 2004, 2006 en 2007 zijn aangetroffen in het grondwater van de Provincie Drenthe. Ruim de helft van de geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen is niet (meer) toegelaten op de Nederlandse markt. Veel stoffen hebben een brede toepassing (gehad) in meerdere sectoren en daarnaast ook buiten de landbouw. De breedte van deze toepassingen en de wijzingen in de tijd beperken de mogelijkheid om het voorkomen van een stof in verband te brengen met een specifiek gebruik. Uit regionale berekeningen blijkt dat het grondwater in de Provincie Drenthe als geheel minder kwetsbaar is voor uitspoeling van stoffen dan het grondwater in Nederland. Uit berekeningen met lokale invoergegevens blijkt, dat de meest kwetsbare locaties voor uitspoeling van de stof bentazon zijn oververtegenwoordigd in de bemonstering.
  Ex-ante-evaluatie van de mestmarkt en milieukwaliteit : evaluatie van de meststoffenwet 2016
  Schoumans, O.F. ; Blokland, P.W. ; Cleij, P. ; Groenendijk, P. ; Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H. ; Renaud, L.V. ; Roovaart, J. van den - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2785) - 93
  kunstmeststoffen - wetgeving - mest - mestbeleid - nitraten - waterkwaliteit - oppervlaktewaterkwaliteit - fosfaten - uitspoelen - bemesting - fertilizers - legislation - manures - manure policy - nitrates - water quality - surface water quality - phosphates - leaching - fertilizer application
  Voor de ex-ante-evaluatie van de meststoffenwet in 2016 is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van drie mestbeleidscenario's voor de meststromen in de landbouw en van de milieukwaliteit.
  Simulation nitrogen-limited crop growth with SWAP/WOFOST : process descriptions and user manual
  Groenendijk, Piet ; Boogaard, Hendrik ; Heinen, Marius ; Kroes, J.G. ; Supit, Iwan ; Wit, Allard de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2721) - 59
  crops - growth - soil - nitrogen - organic matter - mineralization - leaching - simulation models - nitrates - gewassen - groei - bodem - stikstof - organische stof - mineralisatie - uitspoelen - simulatiemodellen - nitraten
  This report describes a soil nitrogen module (Soil-N), which is combined with the agro-hydrological model, SWAP, and the crop growth model, WOFOST. The core of the Soil-N module is a description of the nitrogen cycle, which is coupled to the organic matter cycle based upon the RothC-26.3 model. Nitrogen can be supplied to the soil as different types of fertilizer applications and through mineralisation of organic nitrogen. Ammonium and nitrate balances are calculated including uptake by plant roots, de-nitrification and leaching of nitrate. Data exchange is on a daily base. The partitioning of nitrogen within crops and the nitrogen contents of crop residues are calculated by WOFOST and passed to the Soil-N module. SWAP generates the data for establishing the water balance of the soil compartment for which the Soil-N perform the simulations. Nitrogen uptake by the crop is calculated as the minimum of the demand by the crop and the availability of nitrogen in the soil. The crop production rate is reduced when the mineral nitrogen stock is limited. Nitrogen-fixation is based on a simple approach. An improved sub-model for phenological stages of soybean was implemented. Increasing atmospheric CO2 concentrations can be accounted for. The innovated integrated model was tested using data sets from The Netherlands, China and Argentina, for which examples are given. This new model can be used as a tool in studies, in which both water and nitrogen can be limited for crop growth.
  Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren : het aandeel van landbouw in de KRW-opgave, de kosten van enkele maatregelen en de effecten ervan op de uit- en afspoeling uit landbouwgronden
  Groenendijk, Piet ; Boekel, Erwin van; Renaud, Leo ; Greijdanus, Auke ; Michels, Rolf ; Koeijer, Tanja de - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2749) - 149
  kaderrichtlijn water - voedingsstoffen - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - stikstof - fosfaten - uitspoelen - landbouw - oppervlakkige afvoer - water framework directive - nutrients - surface water - surface water quality - nitrogen - phosphates - leaching - agriculture - runoff
  Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water is duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden. Een deel van de regionale waterlichamen voldoet nog niet aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties die behoren bij een goede ecologische toestand. Om af te wegen welke maatregelen kunnen bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelen, is inzicht nodig in de herkomst van stikstof en fosfor in het oppervlaktewater. In dit onderzoek is het aandeel van de landbouw in de overschrijding van de normen voor de stikstof- en de fosforconcentratie in regionale waterlichamen berekend met modellen. In deze analyse zijn verschillende brontermen onderscheiden die niet afzonderlijk te meten zijn (kwel, nalevering bodem, na-ijling uit overschotten in het verleden) en alleen met modellen zijn te berekenen. Vervolgens zijn van een viertal maatregelen (vervanging uitspoelingsgevoelige gewassen in het zuidelijke zandgebied, bodemverbetering, verbetering nutriëntenbenutting en drainage) de effecten op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor geschat. Ook zijn gevolgen voor het gebiedsgemiddelde financieel saldo geschat. Om te voldoen aan de normen voor stikstof- en fosforconcentraties in regionale waterlichamen, moet de uit- en afspoeling uit landbouwgronden landelijk gemiddeld met respectievelijk 12─17% en 12–38% worden verminderd, afhankelijk van de wijze waarop de uit- en afspoeling wordt vertaald naar een aandeel in de overschrijding van de concentratienormen. Tussen regio’s doen zich grote verschillen voor. Door een combinatie van de doorgerekende maatregelen lijkt in de zandgebieden een groot deel van de opgave voor reductie van de stikstofuitspoeling gerealiseerd te kunnen worden, terwijl de opgave voor het reduceren van de uit- en afspoeling van fosfor slechts voor een klein deel gerealiseerd kan worden met deze maatregelen. Voor fosfor zijn andere en/of aanvullende maatregelen nodig die voorkomen dat de opgehoopte voorraad fosfaat in de bovengrond kan uitspoelen naar het oppervlaktewater en/of maatregelen met een zuiverende werking in het oppervlaktewater.
  30 vragen en antwoorden over zwavel
  Schils, René - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 68
  zwavel - zwavelmeststoffen - bemesting - uitspoelen - depositie - sulfur - sulfur fertilizers - fertilizer application - leaching - deposition
  Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel op toegankelijke wijze te beschrijven. Deze publicatie brengt het onderwerp zwavel voor het voetlicht.
  PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems
  Berg, F. van den; Tiktak, A. ; Boesten, J.J.T.I. ; Linden, A.M.A. van der - \ 2016
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 61) - 134
  pesticides - emission - models - leaching - modeling - soil - drainage - groundwater - soil plant relationships - pesticiden - emissie - modellen - uitspoelen - modelleren - bodem - drainage - grondwater - bodem-plant relaties
  In the EU the risk of leaching of plant protection products is assessed according to the new regulation 1107/2009. For the assessment of this risk the FOCUS Groundwater scenarios have been developed. The PEARL model is one of the models that can be used to calculate the leaching concentration in groundwater
  for these scenarios. At the national level, the GeoPEARL model is used to assess the 90th percentile in space of the plant protection product in its area of use. In this report a description is given of all processes considered to describe the fate of the plant protection product in the plant-soil system, such as transport in
  the soil matrix and in the macropore domain of the soil, transformation, volatilisation and sorption in soil, and processes at the plant canopy (volatilisation, penetration into the plant tissue and phototransformation
  on the plant surface). The PEARL model is integrated with the hydrological model SWAP. This report describes the most important processes to describe the hydrology of the soil system. Furthermore, the recent additions of the PEARL model for paddy rice systems, as well as those to simulate the fate in
  greenhouse systems are also presented.
  Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soilless cultivations in greenhouses
  Linden, A.M.A. van der; Os, E.A. van; Wipfler, E.L. ; Cornelese, A.A. ; Ludeking, Daniel ; Vermeulen, T. - \ 2015
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 2015-0128) - 78
  greenhouse horticulture - pesticides - water pollution - authorisation of pesticides - leaching - risk assessment - protected cultivation - emission - surface water - glastuinbouw - pesticiden - waterverontreiniging - toelating van bestrijdingsmiddelen - uitspoelen - risicoschatting - teelt onder bescherming - emissie - oppervlaktewater
  Als door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen restanten van deze middelen in het nabijgelegen oppervlaktewater terechtkomen, kan dat het waterleven aantasten. Hiermee wordt te weinig rekening gehouden bij de huidige risicobeoordeling van het gebruik van een gewasbeschermingsmiddel voor gewassen die in kassen op substraat, bijvoorbeeld steenwol, worden geteeld. Daarom zijn voor deze toepassingen nieuwe methoden voor de risicobeoordeling ontwikkeld waarin dat wel is ingecalculeerd.
  Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop
  Linden, A.M.A. van der; Beltman, W.H.J. ; Boesten, J.J.T.I. ; Pol, J.W. - \ 2015
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 2015-0095) - 78
  pesticides - groundwater - drinking water - water quality - water pollution - degradation - risk assessment - sorption - decision models - leaching - bentazone - mcpa - pesticiden - grondwater - drinkwater - waterkwaliteit - waterverontreiniging - degradatie - risicoschatting - sorptie - beslissingsmodellen - uitspoelen - bentazon - mcpa
  Sinds 2004 wordt een beslismodel (beslisboom) gebruikt om te beoordelen in welke mate een gewasbeschermingsmiddel uitspoelt naar het grondwater. Uit een evaluatie van het RIVM, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en onderzoekinstituut Alterra blijkt dat de beslisboom goed werkt en state of the art is. Wel laten de stofgegevens waarmee wordt gerekend te wensen over. Om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen moeten deze gegevens zorgvuldiger worden afgeleid.
  Relatie tussen stikstofbodemoverschot en waterkwaliteit
  Hooijboer, A. ; Oenema, J. ; Doornewaard, G.J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 2 - 2.
  nitraatuitspoeling - stikstofmeststoffen - waterkwaliteit - grondwater - bemesting - mestoverschotten - uitspoelen - nitrate leaching - nitrogen fertilizers - water quality - groundwater - fertilizer application - manure surpluses - leaching
  Minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater is een doel van het mestbeleid. Bij efficiëntere stikstofbemesting zou het overschot aan stikstof in de bodem moeten dalen. Daarmee zou je verwachten dat ook de nitraatconcentratie in het grondwater vermindert. Maar is dat ook zo?
  Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation
  Schoumans, O.F. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra scientific contributions 46) - ISBN 9789462573666 - 261
  nutrient leaching - leaching - soil chemistry - adsorption - phosphorus - phosphate leaching - risk assessment - water quality - eutrophication - nutriëntenuitspoeling - uitspoelen - bodemchemie - adsorptie - fosfor - fosfaatuitspoeling - risicoschatting - waterkwaliteit - eutrofiëring
  Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
  Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - drainage - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types - zeeuwse eilanden
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
  Berekening van uit- en afspoeling van nutriënten- en zware metalen ten behoeve van de EmissieRegistratie 2013
  Renaud, L.V. ; Bonten, L.T.C. ; Groenendijk, P. ; Groenenberg, J.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2638) - 61
  landbouw - landgebruik - bodemchemie - neerslag - uitspoelen - fosfor - stikstof - emissie - monitoring - agriculture - land use - soil chemistry - precipitation - leaching - phosphorus - nitrogen - emission - monitoring
  In het kader van de nationale en internationale verplichting om de emissies en belasting van oppervlaktewater te rapporteren, is de uit- en afspoeling van nutriënten en zware metalen uit het landelijk gebied berekend. Met het landelijke emissiemodel STONE en STONE-ZM zijn de emissies naar het oppervlaktewater doorgerekend. Voor het bepalen van een gemiddelde verwachting van de uit- en afspoeling is de klimaatreeksmethode toegepast om de grote effecten van de dynamiek in het weer te filteren. Aangezien het neerslagoverschot van grote invloed is op de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor.
  Verkenning kwel-beperkende maatregelen voor grondgebonden kasteelt : tussenrapport
  Voogt, W. - \ 2015
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1359) - 36
  glastuinbouw - kwel - uitspoelen - drainage - hergebruik van water - grondwater - greenhouse horticulture - seepage - leaching - drainage - water reuse - groundwater
  Seepage of groundwater from elsewhere reduces the reuse possibilities of drainage water for soil grown crops. A review has been carried out to evaluate the possible solution for seepage reduction. A double drainage system is technically the best option, however due to existing infrastructure in greenhouses complicated and quite expensive. A second best option is the increase of groundwater levels by using some tools at the exhaustion pipe of the drainage pump.
  Leaching of plant protection products and their transformation products : proposals for improving the assessment of leaching to groundwater in the Netherlands : version 2
  Boesten, J.J.T.I. ; Linden, A.M.A. van der; Beltman, W.H.J. ; Pol, J.W. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2630) - 105
  bodemchemie - adsorptie - pesticiden - uitspoelen - chemische afbraak - schatting - modellen - soil chemistry - adsorption - pesticides - leaching - chemical degradation - estimation - models
  Assessment of leaching of plant protection products to groundwater is an important aspect of the environmental risk assessment of these substances. Analysis of available Dutch groundwater monitoring data for these substances triggered a critical review of the current Dutch leaching assessment. As a result, proposals were developed for improving this assessment. These include: (i) a procedure for correcting systematic errors in measured sorption coefficients, (ii) a preliminary procedure for a quality check of Freundlich exponents, (iii) a flow chart for obtaining parameters describing the relationship between the organic-matter/water distribution coefficient, Kom, and the pH for weak acids, (iv) a procedure for obtaining a Kom endpoint from a population of Kom values including lower and upper limits, (v) a procedure for estimating the total amount of substance in soil from a concentration profile (needed for assessment of degradation half-lives from field experiments). This report is an update of the proposals reported in 2011 by the same authors based on testing the feasibility of the proposals to a few dossiers
  Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation
  Schoumans, O.F. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Wim Chardon. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572997 - 261
  nutriëntenuitspoeling - uitspoelen - bodemchemie - adsorptie - fosfor - fosfaatuitspoeling - risicoschatting - waterkwaliteit - eutrofiëring - nutrient leaching - leaching - soil chemistry - adsorption - phosphorus - phosphate leaching - risk assessment - water quality - eutrophication
  Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronden. In Nederland is een protocol fosfaatverzadigde gronden ontwikkeld om het potentiële risico van verhoogde fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater (op termijn) te voorspellen voor kalkarme zandgronden, omdat in deze gebieden veel intensieve veehouderij voorkomt. Voor deze grondsoort zijn de parameters voor het protocol vastgesteld. Echter, voor de overige grondsoorten is geen informatie verzameld, waardoor er voor Nederland als geheel geen ruimtelijke beeld bestaat van de mate van fosfaatverzadiging en van het potentiële risico van verhoogde fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater. Daarnaast is er behoefte aan eenvoudige methoden om het (huidige) actuele risico van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in kaart te brengen, zodat inzichtelijk gemaakt kan worden welke gebieden nu al substantieel de oppervlaktewaterkwaliteit en de eutrofiestatus beïnvloeden.
  Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : soil-bound crops in greenhouses
  Wipfler, E.L. ; Cornelese, A.A. ; Tiktak, A. ; Vermeulen, T. ; Voogt, W. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2388) - 99
  glastuinbouw - pesticiden - waterverontreiniging - toelating van bestrijdingsmiddelen - uitspoelen - scenario-analyse - greenhouse horticulture - pesticides - water pollution - authorisation of pesticides - leaching - scenario analysis
  Er is een risicobeoordeling vereist voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kassen in het kader van de Nederlandse toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen. Het bijbehorende beschermdoel is het aquatische ecosysteem in oppervlaktewater. Voor deze risicobeoordeling dienen de blootstellingsconcentraties in oppervlaktewater te worden bepaald. In de huidige procedure wordt de waterconcentratie berekend analoog aan de emissie van spray drift depositie. Omdat deze aanpak niet wetenschappelijk verdedigbaar is, is een aanpassing van het toegepaste blootstellingscenario nodig. In dit rapport wordt een nieuw blootstellingscenario afgeleid voor gewasbeschermingsmiddelen toegepast in grondgebonden kas-teelten. Het scenario is gebaseerd op state-of-the-art kennis van kas-teelten en de grondgebonden teeltpraktijk in het bijzonder.
  Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 16: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied ‘t Twiske
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.16) - 57
  polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - noord-holland - polders - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models - noord-holland
  In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied ‘t Twiske afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied ‘t Twiske bedraagt 59% voor stikstof en 20% voor fosfor.
  Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 23: Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Westkogge
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.23) - 55
  polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - west-friesland - polders - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models - west-friesland
  In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Westerkogge afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Westerkogge bedraagt 40% voor stikstof en 43% voor fosfor.
  Achtergrondconcentraties in het oppervlaktewater van HHNK : Deelrapport 22 : Analyse achtergrondconcentraties voor stikstof en fosfor op basis van water- en nutriëntenbalansen voor deelgebied Ursem
  Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Renaud, L.V. ; Hendriks, R.F.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2475.22) - 60
  polders - waterbalans - npk-meststoffen - uitspoelen - waterkwaliteit - stikstof - fosfor - kaderrichtlijn water - landgebruik - modellen - noord-holland - polders - water balance - npk fertilizers - leaching - water quality - nitrogen - phosphorus - water framework directive - land use - models - noord-holland
  In dit technisch wetenschappelijk onderzoeksrapport zijn de theoretische stikstof- en fosforconcentraties van het oppervlaktewater in deelgebied Ursem afgeleid op basis van water- en nutriëntenbalansen. De waterbalans is opgebouwd in een waterbalansapplicatie die is ontwikkeld voor HHNK en Waternet waarin de waterbalans elke dag geactualiseerd wordt met de nieuwste meetgegevens van gemaalafvoer, verdamping en neerslag. De nutriëntenbalans is opgesteld met behulp van het modelinstrumentarium ECHO waarin beschikbare metingen, data en kennis zijn gecombineerd met regionale informatie (landgebruik, bodemtype, Gt-klasse). Daarnaast is de herkomst van de nutriënten in het oppervlaktewater in beeld gebracht en opgesplitst naar antropogeen (rwzi’s, bemesting, etc.) of natuurlijk (kwel, veenoxidatie, etc.). De bijdrage van de natuurlijke bronnen aan de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in deelgebied Ursem bedraagt 30% voor stikstof en 34% voor fosfor.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.