Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Biological control of dutch elm disease
  Voeten, J. ; Postma, J. ; Cornelissen, B. ; Houterman, P. ; Goossen-van de Geijn, H.M. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)3. - ISSN 0166-6495 - p. 130 - 130.
  ulmus - ulmaceae - bomen - ophiostoma ulmi - scolytus scolytus - scolytus multistriatus - gewasbescherming - ulmus - ulmaceae - trees - ophiostoma ulmi - scolytus scolytus - scolytus multistriatus - plant protection
  Bijdrage aan de KNPV-voorjaarsvergadering
  Beheersing van de iepziekte in bossen met een natuurstelling. Deel 2: waarnemingen en resultaten over het jaar 2005
  Kopinga, J. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1462) - 32
  ulmus minor - ulmaceae - scolytus multistriatus - stronken - ringen van planten (ringing) - bosplagen - nederland - lauwersmeergebied - ulmus minor - ulmaceae - scolytus multistriatus - stumps - ringing - forest pests - netherlands - lauwersmeergebied
  Om de stobben van gevelde iepen snel te laten afsterven om opslag vanuit de stobbe en de wortels te voorkomen worden in de reguliere iepziektebestrijding doorgaans nog chemische middelen gebruikt. Dit wordt vanuit het oogpunt van milieuzorg steeds minder wenselijk geacht. Vorming van opslag kan worden tegengegaan door bomen te ringen waardoor ze geleidelijk afsterven omdat het transport van energierijke stoffen naar de wortels en stamvoet dan wordt verhinderd. In 2003 is een proef gestart om hierin meer inzicht te krijgen. Deze vond plaats in enkele gemengde loofboomopstanden met ca 5% veldiep (Ulmus minor) in het Lauwersmeergebied. In 2005 zijn de waarnemingen voortgezet. Waarvan hier de resultaten gegeven worden
  Red de iep
  Hiemstra, J.A. ; Kopinga, J. ; Buiteveld, J. - \ 2007
  De Boomkwekerij 20 (2007)5. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  ulmus - ulmaceae - ulmus laevis - ulmus glabra - ulmus minor - hybriden - rassen (planten) - ophiostoma ulmi - ziekteresistentie - ulmus - ulmaceae - ulmus laevis - ulmus glabra - ulmus minor - hybrids - varieties - ophiostoma ulmi - disease resistance
  Het gebruik van de iep - ook resistente iepen - is in de afgelopen decennia dan ook sterk afgenomen. Hierdoor verdwijnt de iep steeds meer uit het Nederlandse landschap. De onvrede van groenbeheerders en boomkwekers leidde in de afgelopen jaren tot een aantal discussiebijeenkomsten over de toekomst van de iep. De conclusie hiervan was dat de iep in Nederland niet kan worden gegemist. Het nieuwe iepenproject van PPO en Alterra is onderzoek doen naar de groei- en gebruikseigenschappen van het huidige iepensortiment. Om de rassen onderling goed te kunnen vergelijken worden proefbeplantingen aangelegd waar rassen naast elkaar worden uitgeplant. De eerste twee grote beplantingen worden door de gemeente Amsterdam aangelegd in IJburg en het Westpoortgebied.
  Iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden van iepenklonen; een onderzoek aan de hand van literatuur en ervaringen uit de provincie Friesland
  Wolf, R.J.A.M. ; Kopinga, J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1432) - 47
  ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - ziekteresistentie - klonen - soorten - straatbomen - friesland - ulmus - ulmaceae - ophiostoma ulmi - plant diseases - plant pathogenic fungi - disease resistance - clones - species - street trees - friesland
  In dit rapport worden per iepensoort, -kloon en kweekvorm de iepziekteresistentie en gebruiksmogelijkheden in beeld gebracht van laan- en straatbeplantingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het rapport is gebaseerd op literatuur en op praktijkgegevens over aanplant en uitval in Friesland. Mede op grond van de hoeveelheid kennis en ervaring die tot nu toe in Nederland is opgedaan, worden aanbevelingen gegeven over de aanplant van iepen. Ook worden suggesties gedaan voor kennisvergroting via informatieuitwisseling, experimenten, praktijkproeven, monitoring en ander onderzoek. Goede, gerichte communicatie blijkt cruciaal om het negatieve imago af te schudden dat de iep door haar iepziekteverleden ten onrecht heeft. Het huidige iepensortiment biedt veel gebruiksmogelijkheden en heeft een beheersbaar (iep)ziekterisico
  Contribution to the biosystematics of Celtis L. (Celtidaceae) with special emphasis on the African species
  Sattarian, A. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Jos van der Maesen, co-promotor(en): Freek Bakker. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085044451 - 142
  celtis - ulmaceae - biosystematiek - soorten - taxonomie - plantenmorfologie - fylogenie - taxonomische revisies - biologische naamgeving - moleculaire taxonomie - afrika - celtis - ulmaceae - biosystematics - species - taxonomy - plant morphology - phylogeny - taxonomic revisions - biological nomenclature - molecular taxonomy - africa
  CeltisL. (Celtidaceae, earlier part of the Ulmaceae) is a genus mainly of tree species, which has its natural distribution in Africa, the Mediterranean region, Asia, North and South America, and northernAustralia. Outside this natural distribution various species are planted in temperate areas, but they occur in many different ecological habitats, tropical and temperate regions in all continents. Some species are ornamental; some are used for timber and reforestation.

  This thesis is focused on African Celtis with general objectives such as providing a phylogeny of the Celtidaceae, understanding the relationships of African Celtis , preparation of a revision of the African Celtis species, a study of the main morphological characters, and a conspectus containing all names and synonyms in the genus.

  This thesis provided results, such as: Ulmaceae s.l. is not monophyletic and we confirm that this family has to be split into two families, Ulmaceaes.s. and Celtidaceae; the Celtidaceae should merge with Cannabaceae; in general Celtis is monophyletic but for more support we need to add more markers and taxa. In the relationships of Celtis , a few clades can be seen especially for South American species, which have thorns and by this morphological character that clade is distinguished from the rest of the genus Celtis. African and Asian Celtis form a mixed clade, this clade could havebeeninfluenced by the dispersal of these species.

  In total 12 African Celtis are identified in Africa andMadagascar: Celtis adolfi-friderici, C. africana , C.australis, C. mildbraedii, C. gomphophylla, C. prantlii, C. tessmannii, C. toka, C. wightii, and C. zenkeri. OnMadagascarthere are two endemic species: C. bifida and the newly described species Celtis malagasica . ForAustraliaa new species was separated from the " Celtis philippensis complex": Celtis australiensis . The main morphological characters in African Celtis instrumental for the distinction of species include leaf shape, venation, indumentum, stomata, inflorescences, flowers, pollen, fruits and their endocarps. Two pollen types could be distinguished based on the feature of the apertures, also two types of hairs are distinguished (glandular and non-glandular); stomata include three types: paracytic, cyclocytic and anisocytic; inflorescences are cymose and fruit shape are drupes, the endocarp of Celtis differs from globose ellipsoid to ovoid with different sizes, colours, and texture.

  The conspectus contains about 500 names of specific and infraspecific rank, many of which remain to be verified to complete publication and typification details. Generally for getting better relationship patterns of this genus revision of the Asian Celtis is recommended.

  Beheersing van de iepenziekte in bossen met een natuurdoelstelling. Verslag van een onderzoek, uigevoerd in het Lauwersmeergebied
  Kopinga, J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1323) - 47
  ulmaceae - ulmus - ophiostoma - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - ringen van planten (ringing) - verjonging - feromonen - coleoptera - nederland - lauwersmeergebied - ulmaceae - ulmus - ophiostoma - plant pathogenic fungi - plant disease control - ringing - regeneration - pheromones - coleoptera - netherlands - lauwersmeergebied
  Regeneratie van de gevelde iepen uit de opslag van wortels of stobben is vaak een probleem om iepen definitief uit een gemengde beplanting te verwijderen. Tenzij gebruik wordt gemaakt van chemische middelen, maar dat is in beplantingen met een natuurdoelstelling ongewenst. Een mogelijk alternatieve methode is dan het ringen van de bomen waarbij ingegrepen wordt op de opslag van reservestoffen die de boom benut bij de vorming van opslag. Van de werking van deze methode bij iep is nog weinig bekend . Dit rapport beschrijft de opzet, uitvoering en eerste resultaten van praktijkonderzoek. Bij dit onderzoek speelde tevens de vraag in hoeverre en hoelang een beplanting met zieke iepen als potentiële besmettingshaard een bedreiging kan vormen voor nog gezonde iepenbeplantingen in de wijdere omgeving. Dit aspect is onderzocht aan de hand van een netwerk van rond een besmet haardgebied geplaatste feromoonvallen voor de iepenspintkever. Door het ringen wordt de natuurlijke regeneratie geremd, maar de resultaten na ruim een jaar onderzoek laten nog niet toe om hierover meer gedefinieerde en gekwantificeerde uitspraken te doen. Bij betrekkelijk geringe populatiedichtheden van de iepenspintkever, zoals die zich voordoen in het Lauwersmeergebied, zijn significante verhogingen daarvan vooralsnog alleen merkbaar c.q. meetbaar binnen afstanden van slechts enkele kilometers van een haardgebied
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.