Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 579

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==urban areas
Check title to add to marked list
‘Gemeenten moeten geen rode pen hanteren, maar open en faciliterend zijn’
Aalbers, C.B.E.M. - \ 2019
private sector - urban areas - urban society - initiation - citizens - public green areas

Wur-onderzoek: hoe kunnen gemeenten groene bedrijfs- en burgerinitiatievenhelpen slagen?

Dossier Nature Based Solutions
Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
Nature Based Solutions
Spijker, Joop - \ 2019
urban planning - urban areas - ecosystem services - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education - mobility
Voor de uitdagingen van de stad 21e eeuw: 25 jaar VBG, Wageningen 22 maart 2019
Cooling Urban Water Environments : Design Prototypes for Design Professionals
Cortesão, J. ; Lenzholzer, S. ; Klok, Lisette ; Jacobs, C.M.J. ; Kluck, Jeroen - \ 2019
In: PLEA 2018: Smart and Healthy Within the Two-Degree Limit. - PLEA - p. 520 - 525.
Urban Heat - Research Through Design - Prototype - Water bodies - Thermal sensation
This paper presents five design prototypes for cool urban water environments developed in the 'Really cooling water bodies in cities' (REALCOOL) project. The REALCOOL prototypes address an urgent need: urban water bodies, such as ponds or canals, are often assumed to cool down their surroundings during days with heat stress, whereas recent research shows that this is not always the case and that urban water bodies may actually have warming effects too. There are, however, indications that shading, vaporising water, and proper ventilation can keep water bodies and their surroundings cooler. Yet, it is necessary to explore how these strategies can be optimally combined and how the resulting design guidelines can be communicated to design professionals. The REALCOOL prototypes communicate the spatial layout and biometeorological effects of such combinations and assist design decisions dealing with urban water environments. The micrometeorological simulations with Envi­met showed that the prototypes led to local reductions on daytime PET from 1 °C to 7 °C, upon introducing shade. Water mist and fountains were also cooling solutions. The important role of ventilation was confirmed. The paper discusses and concludes about the use of the prototypes as tools for urban design practice.
Ontstening van tuinen
Spijker, Joop - \ 2018
greening - urban planning - urban areas - water holding capacity - water harvesting - heat stability - biodiversity - gardens - greenhouse gases - public green areas
Dit gastcollege gaat over het belang van groene tuinen in het licht van de uitdagingen van de stad
Uitdagingen van de stad 21e eeuw
Spijker, Joop - \ 2018
urban planning - urban areas - mobility - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education
TEEB & i-Tree models : Input for Aeres minor Growing Green Cities
Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 40 p.
urban areas - trees - ecology - biodiversity - air quality - water storage - ecosystems - health - urban planning
Groen in de stad: soortentabel
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 2 p.
greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
Groen in de stad : Biodiversiteit
Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Factsheet Betekenis van zorgboerderijen voor verschillende doelgroepen
Hassink, J. ; Bruin, Simone de; Verbeek, Hilde ; Buist, Yvette - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
well-being - care - greening - urban areas - health - education - cooperation - social care farms
Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag
Koopmans, S. ; Ronda, R.J. ; Steeneveld, G.J. - \ 2018
De Bilt : KNMI (KNMI Intern Rapport IR-2018-03) - 28 p.
heat stress - climate - plantations - temperature - urban areas
Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.
Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
amsterdam - greening - urban areas - plantations
Zeven redenen om te investeren in een groene stad : Longread
Hattum, T. van; Stuiver, M. ; Spijker, J.H. ; Visschedijk, P.A.M. ; Vries, S. de; Snep, R.P.H. ; Jacobs, C.M.J. - \ 2017
Wageningen University and Research
green roofs - green walls - plantations - parks - nature - well-being - urban areas - health
Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
Klemm, W. ; Lenzholzer, S. ; Brink, A. van den - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
air quality - climate - urban areas - plantations - water harvesting - heat stress - shade
De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
Snep, Robbert - \ 2017
urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
Hiemstra, J.A. - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64
natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - sport - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Metropolitan solutions: Droge voeten in een groene stad
Hattum, T. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
klimaat - hittetolerantie - stedelijke gebieden - luchtkwaliteit - regenwateropvang - temperatuur - climate - heat tolerance - urban areas - air quality - water harvesting - temperature
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperken, de temperatuur verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Tim van Hattum van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.