Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 410

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==utrecht
Check title to add to marked list
Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013
Delft, S.P.J. ; Brouwer, F. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2775) - 51
bodem - fosfaten - bodemonderzoek - natuurontwikkeling - graslanden - eutrofiëring - soortenrijkdom - utrecht - soil - phosphates - soil testing - nature development - grasslands - eutrophication - species richness
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 36 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van drie boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 25 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld.
Inzicht in verdroging TOP-gebieden via stambuisregressie
Gelderen, van, J. ; Knotters, M. ; Winsen, van, S. - \ 2015
H2O online (2015). - 6 p.
natuurgebieden - verdroging - ecohydrologie - grondwaterstand - monitoring - provincies - utrecht - natural areas - desiccation - ecohydrology - groundwater level - provinces
De provincie Utrecht heeft als een van de eerste provincies de verdrogingssituatie van haar TOP-natuurgebieden bepaald met stambuisregressie. Hiervoor zijn meetrondes met gerichte grondwateropnames uit voorjaar en zomer gekoppeld aan stambuis-grondwatermeetreeksen. Deze methodiek heeft een statistische basis, waarmee zuivere schattingen zijn verkregen van oppervlaktepercentages die voldoen aan de hydrologische randvoorwaarden voor het betreffende (natuur)gebied (GxG). De intensieve veldmeetcampagne is met een gedegen voorbereiding goed uitvoerbaar. De provincie zal over enige jaren – opnieuw met deze methode – de aanpak van de verdrogingsbestrijding in de Utrechtse TOP-natuurgebieden evalueren.
Vrijloopstallen Utrecht
Galama, P.J. ; Boer, H.C. de; Dooren, H.J.C. van; Kasper, G.J. - \ 2015
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 45
melkvee - loopstallen - vloeren - ligstro - organische stof - houtspaanders - bagger - ammoniakemissie - utrecht - dierenwelzijn - dairy cattle - loose housing - floors - litter - organic matter - wood chips - dredgings - ammonia emission - animal welfare
De afgelopen jaren heeft de huisvesting van melkvee een grote ontwikkeling doorgemaakt. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de ligboxenstal geïntroduceerd als vervanger van de grupstal. Het belangrijkste doel hiervan was het verbeteren van de arbeidsefficiëntie waardoor boeren meer koeien konden houden. Met de ligboxenstal veranderde ook de mestopslag van een gescheiden systeem voor gier en vaste mest in een systeem voor drijfmest. Ook kregen de koeien meer bewegingsruimte. De afgelopen jaren namen de eisen ten aanzien van welzijn en milieu steeds verder toe, wat geleid heeft tot aanpassing van afmetingen, vloeren, mestopslagsystemen en ventilatie in ligboxenstallen. Toch hebben sommige melkveehouders behoefte aan een stal die enerzijds de koeien nog meer bewegingsruimte geeft dan een ligboxenstal en anderzijds mest oplevert met een hoger organische stof gehalte dan drijfmest. De Provincie Utrecht stimuleert innovatieve stallenbouw.
Notitie over de geschiktheid van stalveen als bodemmateriaal bij droge koeien in een vrijloopstal : vrijloopstal Hoogland
Kasper, G.J. ; Galama, P.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 900)
loopstallen - stalinrichting - huisvesting van koeien - veengronden - turf - rundveehouderij - melkveehouderij - utrecht - vloerbedekking - dierenwelzijn - loose housing - animal housing design - cow housing - peat soils - peat - cattle husbandry - dairy farming - floor coverings - animal welfare
Dit is een rapport over een oriënterende proef met stalveen als bodemmateriaal. Een proef in opdracht van de provincie Utrecht, uitgevoerd in een vrijloopstal voor koeien van bedrijf Hoogland.
Betere bescherming drinkwaterbronnen door gebiedsdossiers én gebiedsaanpak
Eijk, H. van; Boerefijn, M. ; Schipper, P.N.M. ; Wuijts, S. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2015)15. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
watervoorziening - drinkwater - waterwingebied - grondwaterwinning - beschermingsgebieden - waterbeleid - utrecht - water supply - drinking water - water extraction area - groundwater extraction - conservation areas - water policy
De afgelopen jaren hebben het Rijk en de provincies onderzocht hoe ze drinkwaterbronnen beter kunnen beschermen. Inmiddels is landelijk besloten om gebiedsdossiers in te zetten voor het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afgesproken is om vóór 2015 voor iedere winning een gebiedsdossier op te stellen. Dit helpt om in ruimtelijke planvorming het belang van schoon drinkwater zwaarder mee te laten wegen, de bewustwording van een winning bij de regionale partijen te vergroten en actoren aan te zetten om afspraken te maken over lokale maatregelen. De Provincie Utrecht gebruikt dit moment om haar dossiers te vernieuwen en de gebiedsaanpak te verstevigen. Daar werden twaalf jaar geleden al voorlopers van gebiedsdossiers opgesteld voor kwetsbare winningen. De ervaring in Utrecht leert dat zulke dossiers pas gaan leven als ook structureel met de betrokken partijen gewerkt wordt aan een gebiedsaanpak.
Een peilbuis in de voortuin: monitoren doe je samen
Breman, B.C. ; Groot, M. de; Ottow, B. ; Rip, W. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 47 (2015)7/8. - ISSN 0166-8439 - p. 46 - 47.
waterstand - plassen - monitoring - maatschappelijke betrokkenheid - bewonersparticipatie - utrecht - water level - ponds - community involvement - community participation
In 2008 wekte de invoering van flexibel peilbeheer in de Loosdrechtse Plassen veel wantrouwen. Om het draagvlak en de relaties te verbeteren gingen de waterbeheerders samen met mensen uit het gebied uitgebreid monitoren. Dat ging zo ver dat particulieren peilbuizen in de tuin kregen, en metingen verzorgden.
Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
Spruijt, J. ; Jansma, J.E. ; Vermeulen, T. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO Rapport 623) - 33
stadslandbouw - utrecht - kantoren - voedselproductie - voedselvoorziening - industrieterreinen - onderzoeksprojecten - teeltsystemen - cultuurmethoden - urban agriculture - offices - food production - food supply - industrial sites - research projects - cropping systems - cultural methods
In potentie zou stadslandbouw leegstaande kantoorgebouwen een nieuwe bestemming kunnen geven. Op papier zijn er volop kansen: veel leegstand, productieruimte dicht bij stedelijke afzetmarkt, maatschappelijke belangstelling voor lokale producten en beschikbaarheid van geavanceerde teelttechnieken (LED, aquaponics). Uit verschillende hoeken (o.a. Provinciale Staten Utrecht en de gemeenteraad van Nieuwegein) komt de vraag of stadslandbouw leegstaande kantoren en industrieterreinen inderdaad weer een duurzame, productieve en maatschappelijke bestemming kan geven. Hoofdvraag voor de provincie Utrecht is: is stadslandbouw een substantieel alternatief voor leegstaande kantoorgebouwen? Het rapport richt zich op de plantaardige productie (incl. biobased productie), aquacultuur en de kweek van insecten, omdat hiervan de meeste expertise is en omdat deze vormen van stadslandbouw maatschappelijk geaccepteerd zijn. Benutting van daken, (buiten-) wanden of buitenruimten van gebouwen voor landbouw krijgt beperkt aandacht in deze studie.
Dioxines en PCB's in rivierkreeften uit Zuid-Holland en Utrecht
Leeuwen, S.P.J. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. ; Soest, D.M. van - \ 2014
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (Rapport / RIKILT 2014.005) - 15
rivierkreeft - dioxinen - polychloorbifenylen - aquatische ecologie - voedselveiligheid - waterbeheer - natuurbeheer - utrecht - zuid-holland - crayfish - dioxins - polychlorinated biphenyls - aquatic ecology - food safety - water management - nature management
Drie mengmonsters rivierkreeft, afkomstig van drie watersystemen in Zuid-Holland en Utrecht zijn onderzocht op aanwezigheid van dioxines en polychloorbifenylen (PCB's).
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
Regio intelligence Utrecht: vergelijkbaarheid van informatie
Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI notitie ) - 30
regionale economie - economische ontwikkeling - utrecht - economische analyse - regional economics - economic development - economic analysis
recente informatie over de economische potentie van de regio Utrecht. Het ministerie is specifiek geïnteresseerd in het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven. Het project beoogt voor de provincie Utrecht: 1. in kaart te brengen welke informatie over de regionaal-economische potentie van de regio (publiekelijk) beschikbaar is, specifiek gericht op het verdienvermogen van kleine en grote bedrijven; 2. een onderlinge vergelijking te maken van de beschikbare informatie/onderzoeken door een analyse uit te voeren van de gebruikte uitgangspunten, indicatoren en methodieken; 3. op basis van die analyse aan te geven waar eventuele hiaten zitten in termen van data en methodieken.
Utrecht Groen & Gezond
Heide, R. van der; Meijer, A. ; Helsdingen, A. van; Paalvast, E. ; Klemm, W. - \ 2014
Architectuurcentrum Aorta - 36
stadsomgeving - utrecht - stedelijke planning - openbaar groen - woonwijken - ontwerp - economische analyse - beplantingen - stadsontwikkeling - welzijn - urban environment - urban planning - public green areas - residential areas - design - economic analysis - plantations - urban development - well-being
Met deze publicatie maakt Aorta een eerste stap naar een groenere en gezondere stad. Daarin wordt verkend wat dat betekent voor de inrichting van de stad (ontwerp), welke partijen daarin zouden kunnen acteren (rollen) en hoe dat betaald wordt (kosten en baten). Wat dat betekent en welke stappen nodig zijn, is uitgewerkt aan de hand drie schaalniveaus die in elkaars verlengde liggen: de stad, wijk en straat en drie deelgebieden: Rivierenwijk, Oud-Hoograven (Beatrixplein e.o.) en Nieuw-Hoograven Zuid.
Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek
Delft, S.P.J. van - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2550) - 47
graslanden - plaggen steken - bodemchemie - grondwaterstand - fosfaat - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodemonderzoek - natura 2000 - vechtstreek - utrecht - grasslands - sod cutting - soil chemistry - groundwater level - phosphate - ecological restoration - nature development - soil testing
Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst een selectie gemaakt van te onderzoeken percelen. Hiervoor zijn bodemtype, drooglegging en kwelverwachting vergeleken met de abiotische randvoorwaarden voor Blauwgrasland. Daarna is gedetailleerd veldonderzoek uitgevoerd in Hollands Ankeveen (0,51 ha) en Weersloot Oost (18,76 ha). Daarnaast is 1,65 ha in Het Hol onderzocht. Hierbij is een gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaart gemaakt, zijn waterkwaliteitsmetingen gedaan en is het bodem- en pH-profiel beschreven op 22 locaties. Op deze locaties zijn bodemmonsters genomen van twee dieptes waaraan de fosfaattoestand is gemeten en beoordeeld. Door combinatie van deze gegevens en vergelijking met de abiotische randvoorwaarden is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en een inrichtingsadvies opgesteld. Met name de fosfaattoestand is in de huidige situatie vaak ongeschikt, maar ook de vochttoestand is vaak aan de droge kant. Door afgraven van de bovengrond tot 20 à 30 cm kan ca. 13 ha beter geschikt gemaakt worden voor Blauwgrasland. Het valt te overwegen ook enkele percelen die al geschikt lijken toch ondiep af te plaggen om de vochttoestand verder te verbeteren
Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen : modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op maaivelddaling, waterbeheer, wateroverlast en waterkwaliteit in peilvak 9
Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Jansen, P.C. ; Massop, H.Th.L. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2480) - 124
drainage - veenweiden - bodemdaling - wateraanvoer - graslanden - ondergrondse drainage - polders - modellen - utrecht - peat grasslands - subsidence - water advance - grasslands - subsurface drainage - models
Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van grootschalige toepassing van onderwaterdrains op de maaivelddaling, het waterbeheer, wateroverlast en de waterkwaliteit in Peilvak 9 in polder Groot-Wilnis Vinkeveen. Bijzonder en belangrijk aan deze studie is dat de effecten over vijftig jaar zijn doorgerekend. Toepassing van onderwaterdrains halveert de maaivelddalingsnelheid in de gebiedsdelen waarin de drains zijn aangebracht tot 5 mm per jaar. In de rest van het peilvak neemt op de langere termijn de maaivelddaling af met 17%. De gemiddelde maaivelddalingsnelheid in het peilvak bedraagt dan 6 mm per jaar. Veenbehoud kost water, vooral in een wegzijgingsgebied als Peilvak 9.
Pilot onderwaterdrains Utrecht
Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Houwelingen, K.M. van; Kleef, J. van; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2479) - 146
landbouw - peilbeheer - veenweiden - weidevogels - eutrofiëring - wateraanvoer - drainage - modellen - utrecht - krimpenerwaard - agriculture - water level management - peat grasslands - grassland birds - eutrophication - water advance - models
Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit onderzocht. De meetresultaten zijn uitgewerkt en geëvalueerd met de modellen SWAP en ANIMO. Een overzicht van eerder en lopend onderzoek naar maaivelddaling, waterkwantiteit, waterkwaliteit, bedrijfseconomische aspecten en effect op weidevogels is gegeven en betrokken in de conclusies. In de conclusies zijn ook de resultaten van een pilot in de Krimpenerwaard opgenomen (gerapporteerd in Alterra-rapport 2466). De hoeveelheden in en uit te pompen water blijken in het algemeen toe te nemen. Het effect op de waterkwaliteit is in het algemeen neutraal of gunstig. Melkveehouders zijn in het algemeen positief over de effecten van onderwaterdrains.
Green-Blue infrastructure for a resilient and healthy city
Etteger Ma, R. van; Haan, H.J. de; Buizer, I.M. ; Stremke, S. ; Klemm, W. ; Schrijver, R. ; Hetem, V. ; Takeda, M.A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 164
regionale planning - landschapsarchitectuur - groene zones - klimaatverandering - stedelijke gebieden - utrecht - openbaar groen - regional planning - landscape architecture - green belts - climatic change - urban areas - public green areas
This book, Atelier 2014-Utrecht, is a perspective on sensible use and optimisation of the green-blue structures in the City of Utrecht.
Onderwaterdrainage halveert bodemdaling veenweiden
Hoving, I.E. - \ 2014
You Tube / LR Wageningen UR
veengronden - peilbeheer - sloten - waterstand - graslanden - bodemdaling - drainage - utrecht - peat soils - water level management - ditches - water level - grasslands - subsidence
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond.
De waarden van de groene stad
Timmermans, W. ; Cilliers, J. ; Slijkhuis, J. - \ 2014
Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Planning by surprise ) - ISBN 9789068240351 - 48
planning - landschapsarchitectuur - openbaar groen - volksgezondheid - stedelijke gebieden - economische evaluatie - groenbeheer - utrecht - landscape architecture - public green areas - public health - urban areas - economic evaluation - management of urban green areas
Groen zorgt voor een gezonde, leefbare, rendabele, schone en mooie stad, maar is ook economisch interessant voor de stad als vestigingsklimaat van bedrijven. In het Europese project Value (Valuing Attractive Landscapes in the Urban Economy) hebben tien partners van 2008 tot 2012 samengewerkt om bewijs te verzamelen van de economische meerwaarde die groen heeft voor steden. VHL op zijn beurt, onderzocht planningsmethoden over economische meerwaarde van het stadsgroen. In samenwerking met de gemeente Amersfoort is dit via experimenten in praktijk gebracht.
Rietteelt als mogelijke bouwsteen voor een duurzaam water- en bodembeheer in natte veengebieden
Korevaar, H. ; Werf, A.K. van der - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 544) - 48
phragmites - landgebruik - bodembeheer - waterzuivering - biomassa - ecosysteemdiensten - bodemdaling - veenweiden - haalbaarheidsstudies - utrecht - land use - soil management - water treatment - biomass - ecosystem services - subsidence - peat grasslands - feasibility studies
De teelt van riet is één van de mogelijke alternatieven voor het huidige landgebruik en systeem van waterbeheer in de veenweidegebieden en kan helpen de bodemdaling te beperken. In deze haalbaarheidsstudie komen aan bod: de thema's water, bodem, broeikasgassen, natuurwaarden, maatschappelijke aspecten, en economische aspecten. Vervolgens komen de mogelijke functies aan bod: waterzuivering, waterberging, bodemdaling, buffering van natuur, oeverbescherming, biodiversiteit, biomassateelt en recreatie. De marktprijs van rietbiomassa is momenteel te laag om rietteelt rendabel te maken. Een betaling voor ecosysteemdiensten is nog niet genoeg ontwikkeld om daarmee een goede beloning voor o.a. waterzuiverinbg, klimaatadaptaie en bodemdaling te genereren.
Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden
Delft, S.P.J. van; Maas, G.J. ; Brouwer, F. - \ 2014
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2493) - 75
natuurontwikkeling - bodemchemie - bodemgeschiktheid - fosfor - eutrofiëring - veenweiden - ecologisch herstel - utrecht - nature development - soil chemistry - soil suitability - phosphorus - eutrophication - peat grasslands - ecological restoration
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 100 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van twintig boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 76 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door een verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld
Convenant "Schoon water Utrechtse fruitteelt"
Spanjers, B. ; Wenneker, M. ; Mombarg, H. ; Bruchem, J. van - \ 2013
H2O online
fruitteelt - pesticiden - waterkwaliteit - emissiereductie - milieubeleid - utrecht - fruit growing - pesticides - water quality - emission reduction - environmental policy
Gewasbeschermingsmiddelen uit de fruitteelt overschrijden op verschillende plekken de norm in grond- en oppervlaktewater van de provincie Utrecht. De belangrijkste boosdoener (captan) en de emissieroutes zijn opgespoord. Fruittelers, waterschap en provincie ontwierpen samen een aanpak voor verbetering.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.