Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Masterplan tripsbestrijding in bloemisterijgewassen
  Messelink, G.J. ; Leman, A. ; Weel, P.A. van; Holstein, R. van; Vijverberg, Roland ; Kruidhof, H.M. ; Huang, T. ; Wiegers, G.L. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1
  tuinbouw - glastuinbouw - endofyten - natuurlijke vijanden - bestrijdingsmethoden - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - potplanten - tomatenbronsvlekkenvirus - afdekken - vallen - windtunnels - horticulture - greenhouse horticulture - endophytes - natural enemies - control methods - frankliniella occidentalis - chrysanthemum - rosaceae - alstroemeria - amaryllis - pot plants - tomato spotted wilt virus - casing - traps - wind tunnels
  Het doel van dit project is om tot betere bestrijdingsstrategieën van trips in de sierteelt onder glas te komen door 1) een weerbaarder gewas met endofyten, 2) preventieve inzet van natuurlijke vijanden en 3) gedragsmanipulatie van volwassen tripsen. Deze pijlers worden vervolgens geïntegreerd tot een systeemaanpak. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Lobster trap detection at the Saba Bank
  Beek, I.J.M. van - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C091/12) - 35
  zeekreeften - vallen - detectie - visserijbeheer - saba - lobsters - traps - detection - fishery management - saba
  According to previous studies and anecdotal evidence there are a lot of lost lobster traps at the Saba Bank. One study estimated the loss to be between 210 and 795 lobster traps per year. The Saba Bank is an approximately 2,200 km2 submerged area and spiny lobster (Panulirus argus) is one of the main fisheries with an annual economic value over USD 1 million. The traps get lost due to a combination of bad weather moving or damaging traps and marker buoy lines, ship traffic running into and cutting marker buoy lines and removal of marker buoy or theft of traps by vandals. Lost traps are a concern for the Saba Bank fisheries management, because of the potential impact of ghost fishing by lost traps and the damage to the benthic environment. IMARES was commissioned by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation to advise on a method to detect lost lobster traps. The objective of this desk study was to provide information for the sustainable management of the lobster fisheries and the conservation of the Saba Bank. In this report we investigate the most efficient method for the detection of lost lobster traps from a small vessel in water between 15 and 50 meter depth. We not only address methods for the location of traps, but also recommend methods for the retrieval of traps and measurement of ghost fishing. Side scan sonar in combination with a magnetometer is recommended as the best, most efficient method to locate lost lobster traps in order to retrieve them. This is not necessarily the most cost-efficient method to respond to the problem of future traps loss, as preventive measures tend to be more effective and less costly than curative measures. However, a detection survey can be used to better estimate the magnitude of the problem of already lost traps. It is not realistic that a detection survey can locate all lost traps that are present on the Saba Bank.
  Beheersing appelbladgalmug : door geïntegreerde aanpak schade beperken
  Sluis, B.J. van der; Elberse, I.A.M. - \ 2012
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  malus - fruitteelt - cecidomyiidae - plagenbestrijding - vallen - feromonen - monitoring - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - malus - fruit growing - cecidomyiidae - pest control - traps - pheromones - monitoring - plant protection - control methods
  De appelbladgalmug is een erg lastig te bestrijden insect. De larven van deze muggen veroorzaken omkrulling van het blad waardoor ze minder goed bereikbaar zijn. Advies over waarnemen met vallen en lijmplaten en de bestrijding van de appelbladgalmug op het juiste moment met de juiste bestrijdingsmiddelen.
  Seminar: Fish traps in the North Sea : a viable option?
  Vos, B.I. de - \ 2011
  Kenniskringen Visserij
  zeevisserij - visserij - vis vangen - vistuig - vallen - noordzee - marine fisheries - fisheries - fishing - fishing gear - traps - north sea
  In several countries fishers use fish traps. In the Netherlands not many fishers have experience in using this kind of gear. The seminar aimed to stimulate exchange of international experiences and to inform Dutch fishermen (small scale, set net and rod & line fishermen) about this kind of gear. It was supposed to give an answer to the question whether fishing with fish traps is a viable option for Dutch fishers fishing in the North Sea. Finally, ideas on how to move forward should be generated.
  Trapping males of the rosy apple aphid Dysaphis plantaginea
  Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Kogel, W.J. de - \ 2009
  vallen met lokaas - dysaphis plantaginea - mannetjes - vallen - insectenlokstoffen - appels - boomvruchten - bait traps - dysaphis plantaginea - males - traps - insect attractants - apples - tree fruits
  Poster about trapping males of the Rosy apple aphid Dysaphis plantaginea (RAA), an important pest of apple. It is a host alternating species that uses plantain (Plantago spp.) as a summer host.
  Lokken en bestrijden van de taxuskever : Eindrapportage
  Elberse, I.A.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 21
  gewasbescherming - boomkwekerijen - euonymus - otiorhynchus - plagenbestrijding - insectenbestrijding - pesticiden - lokstoffen - vallen - plant protection - forest nurseries - euonymus - otiorhynchus - pest control - insect control - pesticides - attractants - traps
  Bestrijding van taxuskever is een groot knelpunt in de boomkwekerij. Eerder onderzoek heeft een lokval voor taxuskever opgeleverd. Dit vervolgproject bestond uit verdere beproeving van de lokval, tezamen met de lokstof. Aan de PT-financiering was medefinanciering van een fabrikant als voorwaarde gesteld.
  Roze appelluis in de val gelokt
  Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)13. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - mengsels - feromonen - geurstoffen - eriosoma lanigerum - levenscyclus - vallen - vangmethoden - spuiten - proeven op proefstations - fruit growing - mixtures - pheromones - odours - life cycle - traps - trapping - spraying - station tests
  Onderzoekers van Plant Research International en PPO-fruit ontdekten combinaties van geurstoffen die door de mannetjes van roze appelluis worden gebruikt om de vrouwtjes te vinden. Geuren spelen een belangrijke rol in het leven van bladluizen, met deze geurmengsels konden de mannetjes in de val worden gelokt
  Voorkom ritnaaldschade door doelgerichte bestrijding van kniptor
  Rozen, K. van - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 april. - 2005
  elateridae - coleoptera - larven - bodeminsecten - vallen - vangmethoden - plagenbestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische bestrijding - aardappelen - wintertarwe - akkerbouw - elateridae - coleoptera - larvae - soil insects - traps - trapping - pest control - integrated pest management - biological control - potatoes - winter wheat - arable farming
  In dit artikel wordt uiteengezet hoe u de schade door ritnaalden kunt voorkomen door monitoring. In bouwplannen met graszaad, wintertarwe, aardappelen kan ritnaaldschade optreden. Doordat de levenscycles van de ritnaald 4 jaar duurt, is het moeilijk om in te schatten of er in het jaar dat er aardappelen geteeld worden ook ritnaalden zijn. In 2004 is een nieuwe methode op de markt verschenen voor monitoring van kniptoren. Bij deze methode kan voorafgaand aan de aardappelteelt een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheden ritnaalden in het jaar van de aardappelteelt. Een bestrijding kan dan voortijdig worden uitgevoerd. Deze methode biedt nieuwe mogelijkheden om ritnaaldschade drastisch te beperken met geringe kosten.
  Oriënterend onderzoek naar geleedpotigen in liggend dood hout van zomereik en grove den
  Moraal, L.G. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Burgers, J. ; Dimmers, W.J. ; Lammertsma, D.R. ; Kats, R.J.M. van; Martakis, G.F.P. ; Heijerman, Th. ; Poutsma, J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1101) - 67
  ongewervelde dieren - quercus robur - pinus sylvestris - dood hout - hout - fauna - biodiversiteit - vallen - nederland - invertebrates - quercus robur - pinus sylvestris - dead wood - wood - fauna - biodiversity - traps - netherlands
  Naar schatting is 40-50 % van de totale bosfauna, gebonden aan dood hout. De aanwezigheid van dood hout is dus zeer belangrijk voor de biodiversiteit en afbraakcycli. De Nederlandse geleedpotigenfauna van dood hout is echter vrij onbekend. Het is dus ook nog onbekend of beheerssubsidies gericht op het verrijken van het bos met dood hout snel tot een vergroting zullen of kunnen leiden van aantallen soorten en individuen. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de volgende vragen: 1. Is dood hout van een bepaalde boomsoort bepalend voor de diversiteit van geleedpotigen? 2. Wat is de relatie tussen verteringstadium en het voorkomen van soorten? 3. Zijn soorten met een geringe mobiliteit wel in staat om nieuwe bossen te koloniseren? Voor het onderzoek werd dood hout van Zomereik en Grove den van vroege en late verteringstadia in afgesloten kistvallen gelegd. De geleedpotigen werden uitgekweekt in de periode 23 mei 2003 - 17 juni 2004. Bij Zomereik zijn in totaal 101 soorten, en bij Grove den zijn 80 soorten gevonden. Het verschil in soortensamenstelling tussen Zomereik en Grove den in Garderen/Staverden, is significant anders dan die in Amerongen. Het effect van de boomsoort wordt dus mede bepaald door typische, locatiegebonden soorten in beide locaties. Verder zijn aanwijzingen verkregen dat, onder invloed van meer dood hout in het bos, de ecologie verschuift naar soorten die minder mobiel zijn. Ook wat betreft de methodische ontwikkeling heeft het onderzoek interessante gegevens opgeleverd. De door ons gemodificeerde kistvallen zijn efficiënt en betrouwbaar gebleken en geven zekerheid dat gevangen soorten uit een bepaald stuk stam komen; de methode is aan te bevelen bij verder onderzoek
  Onderzoek naar de noodzaak van verfijning bladluismonitoring in de pootaardappelteelt
  Bos, D. ; Bus, C.B. - \ 2001
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Projectrapport 1154389) - 28
  aphididae - natuurlijke vijanden - geïntegreerde plagenbestrijding - plagenbestrijding - gewasbescherming - lokstoffen - vangmethoden - vallen - aphididae - natural enemies - integrated pest management - pest control - plant protection - attractants - trapping - traps
  In 1999 en 2000 is nagegaan in hoeverre het mogelijk is om met een dichter systeem van bladluismonitoring een goede indruk te krijgen van het aantal vliegende virusoverbrengende bladluizen zodat een pootgoedteler niet meer preventief hoeft te spuiten tegen luizen, maar alleen spuit als dit nodig is. Hiertoe zijn in twee regio’s op twee afstanden (1 en 5 km) van het NAK-meetpunt extra waarnemingen gedaan. Dit is gebeurd middels het afkloppen van planten en gele vangbakken. Daarnaast is op één plaats een “lijmval” vergeleken met een gele vangbak. Voor een goede bepaling van de AVD bleek determinatie – uit te voeren door deskundigen – van de gevangen bladluizen noodzakelijk te zijn
  Hamsterharen: bron van informatie
  Teeffelen, A.J.A. van; Apeldoorn, R.C. van; Verkem, S. - \ 2001
  Zoogdier 12 (2001)1. - ISSN 0925-1006 - p. 11 - 14.
  cricetus cricetus - monitoring - detectie - vallen - kleefvallen - haar - animal burrows - hamsters - cricetus cricetus - monitoring - detection - traps - sticky traps - hair - animal burrows - hamsters
  Beschrijving van een nieuwe techniek voor hamsterburchtinventarisaties: met een haarval kan onderzocht worden of de burcht door hamsters bewoond wordt of niet
  Kleine zoogdieren betrouwbaarder en efficiënter inventariseren
  Bergers, P.J.M. ; Haye, M. La - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)2. - ISSN 0024-1520 - p. 52 - 58.
  kleine zoogdieren - muizen - inventarisaties - karteringen - vallen - vangmethoden - veldwerk - small mammals - mice - inventories - surveys - traps - trapping - field work
  Een vergelijking van de resultaten van drie inventarisatiemethoden om de aanwezigheid van kleine zoogdieren in een gebied vast te stellen: standaardmethode met Longworth inloopvallen en zes controles; IBN-methode, idem met vier controles; IBN+-methode, idem maar vallen overdag dicht
  Kleine zoogdieren inventariseren: aanpak in grote heterogene gebieden
  Haye, M. La; Bergers, P.J.M. - \ 1999
  Zoogdier 10 (1999)1. - ISSN 0925-1006 - p. 19 - 24.
  kleine zoogdieren - soortendiversiteit - populatiedichtheid - populatie-ecologie - biologische technieken - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - inventarisaties - monitoring - biometrie - statistische analyse - dieren - territorium - habitats - milieu - vegetatie - vegetatietypen - vallen - vangmethoden - veldwerk - observatie - populatiebiologie - overijssel - noordwest-overijssel - small mammals - species diversity - population density - population ecology - biological techniques - measurement - estimation - recording - data collection - inventories - monitoring - biometry - statistical analysis - animals - territory - habitats - environment - vegetation - vegetation types - traps - trapping - field work - observation - population biology - overijssel - noordwest-overijssel
  Hoe kan met een zo klein mogelijke vangstinspanning 95% zekerheid worden verkregen over de aan- of afwezigheid van een soort in een gebied. Uitleg over de toepassing van de IBN-methode bij het vaststellen van de soortensamenstelling d.m.v. vallenonderzoek in verschillende vegetatietypes van De Wieden en de Weerribben (VZZ-onderzoek 1997)
  Effectiviteit bij de muskusrattenbestrijding : muskusrattenvangsten tijdens een onderzoek naar onbedoeld gevangen dieren
  Niewold, F.J.J. - \ 1992
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 014) - 33
  dieren - lokaas - nuttige organismen - vangen van dieren - uitsterven - jagen - mechanische methoden - nederland - netten - plantenplagen - gewasbescherming - ratten - vangmethoden - vallen - ondatra zibethicus - schadelijke dieren - animals - baits - beneficial organisms - capture of animals - extinction - hunting - mechanical methods - netherlands - nets - plant pests - plant protection - rats - trapping - traps - ondatra zibethicus - noxious animals
  Afschrikmiddelen tegen zoogdieren
  Anonymous, - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2931)
  lokaas - bibliografieën - bosschade - zoogdieren - plantenplagen - gewasbescherming - afweermiddelen - vallen - baits - bibliographies - forest damage - mammals - plant pests - plant protection - repellents - traps
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.