Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 6 / 6

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kwantificering van volumes en prijzen van biobased en fossiele producten in Nederland : de waardepiramide en cascadering in de biobased economy
  Bos, H.L. ; Oever, M.J.A. van den; Meesters, K.P.H. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1493) - 39
  biobased economy - waardetheorie - waardeketenanalyse - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - tarwe - agro-industriële ketens - biomassa - biomassa cascadering - nederland - biobased economy - value theory - value chain analysis - sustainability - biorefinery - wheat - agro-industrial chains - biomass - biomass cascading - netherlands
  In de overheidsvisie op de biobased economy ‘de keten sluiten’ uit 2007 is de waardepiramide geïntroduceerd als een model voor de verdere ontwikkeling van technologie. In de afgelopen jaren is de piramide steeds meer wijdverbreid geraakt en gebruikt als aanzet voor debat. Hierbij is de waardepiramide en de daaraan gekoppelde cascadering in de discussies over biobased economy ook betrokken op duurzaamheid en de sociaal ethische aspecten van inzet van biomassa. De vraag die centraal staat in dit onderzoek is om een benadering te geven van het volume en de waarde per eenheid van de grondstoffen en producten die zich in de verschillende trappen van de piramide bevinden, en daarbij tevens grondstoffen en producten uit biomassa, waar relevant, te vergelijken met grondstoffen en producten uit fossiele bronnen. In dit onderzoek is teruggegaan naar de kern van de waardepiramide en wordt de waardepiramide kwantitatief onderbouwd vanuit een economisch perspectief.
  Balancing the people, profit and planet dimensions in international marketing channels : a study on coordinating mechanisms in the Nile perch channel from Lake Victoria
  Kambewa, E. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Hans van Trijp; Tiny van Boekel, co-promotor(en): Aad van Tilburg; Paul Ingenbleek. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085046233 - 187
  sustainability - marketing channels - natural resources - society - environment - value theory - quality - world - food chains - contracts - fishermen - middlemen - fisheries - lates niloticus - lakes - kenya - networks - duurzaamheid (sustainability) - marketingkanalen - natuurlijke hulpbronnen - samenleving - milieu - waardetheorie - kwaliteit - wereld - voedselketens - contracten - vissers - tussenpersonen - visserij - lates niloticus - meren - kenya - netwerken
  Keywords: people, profit, planet, marketing channels, contracts, sustainability, quality,LakeVictoria, conjointanalysis.

  Sustainable development hinges on a combined focus of its impact on society (people), the environment (planet) and to its economic value (profit). Increasingly, it is being recognized that these people, profit and planet dimensions are interlinked and an important challenge for public and private policy is to take them jointly into account. This inter-linkage is particularly evident in international channels that build on scarce natural resources from developing countries, which is the focus of this thesis. Specifically, we focus on how international marketing channels can be organized in order to enhance the balance between the people, profit and planet dimensions of the sustainable development such that small-scale primary producers from developing economies are integrated into the international marketing channels in a way that adds to the profitability of the channel and the welfare of the local communities, without compromising the sustainability of natural resources. We focus on contracts as mechanism to stimulate welfare, sustainability and quality at primary stages of the channel. We apply a number of theoretical approaches namely transaction costs economics, social - and network theory, and property rights theory to develop and test arguments for contracts to stimulate sustainable and quality-enhancing practices. We undertook both case study and conjoint analysis to develop and test our arguments.

  A situational analysis of the context in which primary producers operate lead to a conclusion that primary producers (i.e., fishermen) fail to implement sustainable and quality-enhancing practices because of major bottlenecks that they face such as the degradation of natural resources (i.e., fisheries), limited access to production facilities, information asymmetries and ineffective enforcement. An empirical analysis at fishermen and middlemen levels shows that they are open to contracts as mechanisms to stimulate sustainable and quality-enhancing practices. This is true especially if such contracts provide production facilities, price information, bring fishermen closer to international channels and allow private policy enforcement of sustainable practices. However, both fishermen and middlemen have idiosyncratic preferences for the particular types of contracts. This implies that they should be offered a choice among different contracts. An analysis of channel members in the downstream part of the channel show that in order to create a situation in which fishermen and middlemen are engaged in sustainability and quality-enhancing contracts, downstream channel members and other stakeholders should be engaged in and/or support micro-projects that may enable fishermen to solve the market failures that they face. The channel members farther downstream however may need stakeholder pressure, e.g. from special interest groups to be involved in addressing the market failures in the upstream.
  Contracting for sustainability An analysis of the Lake Victoria-EU Nile perch chain
  Kambewa, E. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860371 - 176
  duurzaamheid (sustainability) - marketingkanalen - natuurlijke hulpbronnen - samenleving - milieu - waardetheorie - kwaliteit - wereld - voedselketens - contracten - vissers - tussenpersonen - visserij - lates niloticus - meren - kenya - netwerken - sustainability - marketing channels - natural resources - society - environment - value theory - quality - world - food chains - contracts - fishermen - middlemen - fisheries - lates niloticus - lakes - kenya - networks
  Boekbesprekingen, Overzichtsartikel
  Frouws, J. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003). - ISSN 0921-481X - p. 233 - 242.
  natuurbescherming - waarden - taxatie - waardetheorie - dissertaties - overzichten - landschapsbescherming - landschapsecologie - ruimtelijke ordening - landgebruik - nature conservation - landscape conservation - landscape ecology - physical planning - land use - values - valuation - value theory - theses - reviews
  Bespreking en vergelijking van drie proefschriften. Het betreft achtereenvolgens: 1) J. Dekker. Dynamiek in de Nederlandse natuurbescherming. Universiteit Utrecht (2002) 2) M.D.T.M. de Jong. Scheidslijnen in het denken over natuurbeheer in Nederland. Technische Universiteit Delft (2002) 3) C.S.A. van Koppen. Echte natuur: een sociaaltheoretisch onderzoek naar natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenleving. Wageningen Universiteit (2002). Het artikel wordt gevolgd door een gezamenlijke kanttekening van Van Koppen en Dekker
  A Great Revolution in Economics - Vienna 1871 and after
  Leen, A.R. ; Houmanidis, L.T. - \ 2001
  Wageningen : Cereales - ISBN 9789080572430 - 192
  economie - economische theorie - consumenten - consumentengedrag - markteconomie - marktconcurrentie - neo-klassieke economie - waardetheorie - geschiedenis - economics - economic theory - consumers - consumer behaviour - market economics - market competition - neoclassical economics - value theory - history
  This book contains a comprehensive perspective on both older and modern Austrian economics. The first part especially describes the older Austrian School of Economics emphasizing both its subjective feature and its theoretical feature. Both features are extensively discussed from a non-Austrian perspective. The second part, in general, describes modern Austrian economics as an extension of Menger's older static subjectivism: a consequent dynamic subjectivism. In particular it examines the question of what the calculative and entrepreneurial consumer looks like in the market process. It also gives an extensive overview of the method of Austrian economics: praxeology.
  The social construction of value: Value theories and John Locke's framework of qualities
  Dolfsma, Wilfred - \ 1997
  European Journal of the History of Economic Thought 4 (1997)3. - ISSN 0967-2567 - p. 400 - 416.
  classification - John Locke - social value theory - valuation - value theory

  Value theory is central to economics. Whenever new economic theories appear on stage, their theory of value is different. I classify value theories along Locke's lines of primary and secondary qualities. When value is thought to inhere in objects, value is a primary quality. The marginalists perceive value as given to objects by autonomous individuals independent of their environment (much like monads) with given preferences. Value here is a secondary quality. Both are unsatisfactory; value is a social construct. The question arises why social value theory, which Clark and Anderson worked on around the turn of the nineteenth century, did not take root.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.