Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 81

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het legendarische gat van Wormer: de oorsprong : Geen mysterie, raketinslag, waterput of daliegat, maar ontstaan door droogte en scheurvorming in een verland petgat
  Dekker, L.W. ; Wesseling, J.G. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 24 (2015)4. - ISSN 1382-6069 - p. 73 - 86.
  veengebieden - graslanden - hydrologie - geohydrologie - verdroging (milieu) - scheurvorming - grondwater - peatlands - grasslands - hydrology - geohydrology - groundwater depletion - cracking - groundwater
  Op 17 september 1959 werd de rust in Wormer ruw verstoord door de vondst van een eigenaardig gat met een diameter van circa 60 centimeter in het weiland van veehouder J. Jongert. Ofschoon er steeds is gesproken over 'het Gat van Wormer' gaat het eigenlijk om drie gaten. Het eerste, in het veengrasland van R. Grevers, was al eerder ontdekt, namelijk op 4 juli van hetzelfde jaar. Grevers had het gat echter snel gedempt omdat het een gevaar vormde voor de koeien op zijn land. Het gat van Jongert werd groot nieuws en trok zelfs filmploegen uit Amerika, Canada en tal van Europese landen naar Wormer. De inslag van een projectiel van onbekende makelij leek de meest voor de hand liggende gedachte. En dus verscheen Defensie ten tonele. Onder leiding van kapitein J.J. Blommaart van de Explosieven Opruimingsdienst in Culemborg werd een poging gedaan om met zwaar materieel de boel uit te graven. Blommaart zocht de oorzaak in de inslag van een raket, mogelijk een Russische raket of een trap van een Spoetnik. Het onderzoek in en rondom het gat leverde echter niets op en werd daarom gestaakt. Op 19 augustus 1975 werd opnieuw een gat ontdekt in het een grasland van W. Dokter op geringe afstand van de weilanden waarin in 1959
  de gaten werden gevonden. De gemeente schakelde de Rijks Geologische Dienst in, die concludeerde dat het gat het gevolg was van eerder menselijk ingrijpen. De gaten zouden ontstaan zijn op plekken waar in de middeleeuwen kalkrijke klei uit de ondergrond was gewonnen voor bemestingsdoeleinden. In dit artikel zullen we echter aantonen dat de Wormer gaten het gevolg zijn van een hydrologisch verschijnsel. Ze zijn namelijk ontstaan door uitdroging en scheurvorming van de bovengrond in verlande trekgaten, waaruit vroeger turf is gewonnen.
  Veen kan tegen een klimaatstootje
  Kleis, Roelof ; Nijp, J.J. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)9. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  klimaatverandering - koolstofvastlegging - koolstofcyclus - veengebieden - climatic change - carbon sequestration - carbon cycle - peatlands
  Venen spelen een belangrijke rol in de koolstofcyclus. Een vijfde deel van alle koolstof in de bodem zit in veen. Venen zijn daarmee belangrijke koolstofmagazijnen. Maar blijft die opslagfunctie in stand als het klimaat verandert? Jelmer Nijp promoveerde vorige week op een studie naar het effect van veranderde regenval op venen.
  Fine scale ecohydrological processes in northern peatlands and their relevance for the carbon cycle
  Nijp, J.J. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Juul Limpens; Klaas Metselaar. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575837 - 202
  ecohydrologie - veengebieden - koolstofcyclus - koolstof - klimaat - neerslag - droogte - bodem - ecohydrology - peatlands - carbon cycle - carbon - climate - precipitation - drought - soil
  MCA Verondiepen: multicriteria-instrument voor locatiekeuze en inrichting bij het verondiepen van diepe plassen
  Lange, H.J. de; Gylstra, R. ; Huijsmans, T. ; Nusselein, T. ; Verbeek, S. - \ 2014
  veengebieden - plassen - stort - grondverzet - baggerspeciedepots - beslissingsondersteunende systemen - peatlands - ponds - spoil - earth moving - spoil banks - decision support systems
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden afgewogen. Hiervoor is de MCA Verondiepen ontwikkeld, een multicriteria-instrument om stakeholders op een gestructureerde wijze mee te laten denken over de huidige functie en kwaliteit, impact van herinrichting, en mogelijke nieuwe functie en kwaliteit. De toepassing van de MCA Verondiepen wordt geïllustreerd aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden.
  Goed bodembeheer op veen boert beter : maatregelen voor duurzaam bodembeheer voor melkveehouders op veen
  Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 17
  veehouderij - veengebieden - graslandbeheer - bodemkwaliteit - bemesting - bodemfumigatie - controlelijsten - livestock farming - peatlands - grassland management - soil quality - fertilizer application - soil fumigation - checklists
  Deze brochure is een product van het praktijknetwerk Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter. Veehouders in het veenweidegebied hadden het gevoel, dat er ten opzichte van zand en klei te weinig aandacht is voor onderzoek naar de bodemkwaliteit op veen. De aanleiding van dit netwerk was om de kennis over bodemkwaliteit in het algemeen en specifiek over veenbodems te ontsluiten. Veehouders wilden in het netwerk meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en –beheer op grasproductie. Gewerkt is aan een soort checklist om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen te formuleren vanuit 6 elementen: organische stof, bodemchemie, bodemleven, bodemstructuur, waterhuishouding en beworteling.
  Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer
  Hoving, I.E. ; Schooten, H.A. van; Pleijter, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 720) - 20
  veengronden - waterstand - maïs - proefvelden - drainage - agrarische bedrijfsvoering - veengebieden - veehouderij - peat soils - water level - maize - experimental plots - drainage - farm management - peatlands - livestock farming
  Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaterstanden minder daalden. Onderwaterdrains versterkten dit effect. Dit vermindert in potentie de maaivelddaling.
  Geboeid door het verleden. Beschouwingen over historische ecologie
  Schaminee, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050114493 - 184
  historische ecologie - veengebieden - heidegebieden - prunus serotina - ecologisch herstel - nederland - zuid-afrika - natuurbeheer - historical ecology - peatlands - heathlands - prunus serotina - ecological restoration - netherlands - south africa - nature management
  Geboeid door het verleden heeft de historische ecologie tot onderwerp, een vakgebied waaraan je steeds meer verslingerd raakt naarmate je dieper in de verhalen doordringt. De geschiedenis van natuur en landschap vormt de bakermat voor het bestaan en de identiteit van ieder mens, zo verwoordde Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen) onlangs in zijn inaugurele rede. In een achttal beschouwingen komt een geweldige verscheidenheid aan thema’s aan bod, vaak met verrassende inzichten en conclusies. Ieder hoofdstuk is geschreven door een student samen met een gerenommeerde vakge­noot. Hoe zag het Nederlandse landschap er uit aan het eind van de Middeleeuwen? Wat is de toekomst van de heiden in ons land? Hoe ontstonden onze vennen, de pelen op de grens van Brabant en Limburg, onze beemden in de uiterwaarden? In hoeverre is de natuur ons land eigenlijk wel maakbaar, en hoe kunnen we het beste omgaan om invasieve struiken in onze bossen. Allemaal vragen waarop getracht wordt een antwoord te vinden.
  Ecosysteemdiensten in de westelijke veenweiden
  Smit, A. ; Vogelzang, T.A. ; Lenssinck, F.A.J. ; Westerhof, R. ; Oude Boerrigter, P. ; Jansen, E. ; Jansen, P.C. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Blaeij, A.T. de - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2286) - 62
  gebiedsontwikkeling - ecosysteemdiensten - veenweiden - gebiedsgericht beleid - phragmites - riet en rotan - veengebieden - groene hart - utrecht - noord-holland - zuid-holland - area development - ecosystem services - peat grasslands - integrated spatial planning policy - phragmites - canes and rattans - peatlands - groene hart - utrecht - noord-holland - zuid-holland
  Aan de hand van de Triple-O benadering, die een goede en duurzame benutting van ecosysteemdiensten als startpunt voor gebiedsontwikkeling neemt, is het gebied onder de loep genomen. Doel was het aanreiken van nieuwe ideëen en concepten voor de inrichting van het westelijke veenweidegebied en het testen van de benadering. Hierbij zijn de stappen Ontdekken, Overeenkomen en Ontwikkelen gevolgd. De ervaringen met het toepassen van de Triple-O benadering zijn over het algemeen positief. Het heeft geleid tot andere ideëen en nieuwe inzichten, vooral bij de uitwerkingen van de twee business cases 'Waterboeren' en 'Rietteelt'. Het ruimtelijk verbinden van de diensten die het gebied kan leveren en de benutting ervan was ingewikkelder dan gedacht. Dit had veel te maken met het feit dat de schaal waarop ecosysteemdiensten worden geleverd per dienst verschilt en vaak anders is dan het schaalniveau waarop deze worden benut. De ecosysteemdienstenbenadering binnen het Triple-O concept lijkt zeker toepasbaar om beslissers bewust te maken van de potenties van het gebied en te helpen onderzoeken in hoeverre die potentie wordt benut. Het opschalen van de resultaten naar andere kansrijke gebieden lijkt niet zinvol. De ervaring is dat er juist zoveel meerwaarde te halen valt uit de lokale situatie en de verwachting is dat uitwerking van bedrijfssystemen met rietteelt of met water juist erg afhankelijk is van de lokale actoren (ondernemers, overheden). De uitwerkingen zijn daarom niet zo gemakkelijk naar elders de kopieren, de toepassing van de Triple-O benadering wel.
  Veenmossen in het Haaksbergerveen
  Weeda, E.J. - \ 2011
  In: Excursieverslagen 2006 / van Dort, K., Haveman, R., Janssen, J.A.M., Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 104 - 112.
  sphagnum - plantengeografie - vegetatietypen - veengebieden - natura 2000 - twente - overijssel - phytogeography - vegetation types - peatlands
  Het Natura 2000-gebied Haaksbergerveen in Zuid-Twente was in 2006 uitgekozen als terrein voor de jaarlijkse veenmosexcursie. De verscheidenheid aan veenmossen is onder meer te danken aan de invloed van grondwater die op veel plaatsen in het veen speurbaar is. Niet alle genoemde soorten zijn tijdens de excursie waargenomen. De zeldzaamste, S. subsecundum, is alleen in 1980 en 1982 verzameld en werd bij de veenmosrevisie door Gerard Dirkse gewaarmerkt
  Natuur in Nederland
  Berendse, F. - \ 2011
  Zeist : KNNV - ISBN 9789050113762 - 304
  natuur - landschap - planten - dieren - beekdalen - veengebieden - polders - kustgebieden - steden - nederland - nature - landscape - plants - animals - brook valleys - peatlands - coastal areas - towns - netherlands
  Dit boek presenteert in één uitgave alles wat je wilt weten over de Nederlandse natuur: planten, dieren en landschappen, samenhang en ontstaansgeschiedenis, landgebruik en wandelmogelijkheden. De auteur schreef dit boek in de traditie van de klassieker Wilde Planten. Ook hij behandelt de natuur per landschapstype. Maar hij richt zich zowel op planten als op vogels, vlinders en paddenstoelen. Er wordt een beschrijving gegeven van tien Nederlandse landschappen, van de Drentse hoogvenen tot de duinen, van de Gelderse beekdalen tot de polders en van het rivierenland tot de Limburgse heuvels. Ook de steden passeren de revue.
  Bodem en hydrologie Weersloot-Oost; een verkenning
  Delft, S.P.J. van - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
  zandgronden - veengebieden - oxidatie - hydrologie - bodem - kwel - natuurgebieden - utrechtse heuvelrug - sandy soils - peatlands - oxidation - hydrology - soil - seepage - natural areas - utrechtse heuvelrug
  Het onderzoeksgebied ligt op de kwelrijke flank van de Utrechtse Heuvelrug en bestaat uit bemeste cultuurgraslanden op humeuze zand- en veenbodems. Natuurmonumenten wil in het gebied een kwaliteitsslag maken en denkt daarbij aan kamgrasweides, dotterbloemhooilanden en blauwgraslanden.
  Veengebieden bij veenwouden
  Jager, H.J. ; Weeda, E.J. - \ 2010
  In: Excursieverslagen 2005 / J.A.M. Janssen K. van Dort, R. Haveman, Wageningen : Plantensociologische Kring Nederland - p. 60 - 63.
  natuurreservaten - veengebieden - vegetatietypen - friesland - nature reserves - peatlands - vegetation types - friesland
  De veengebieden ten westen en noorden van Veenwouden vormen restanten van een groot hoogveen, dat vanaf de late middeleeuwen in ontgonnen (Van der Ploeg 1993). Toen het kleinschalige veenontginningslandschap in de 20e eeuw grootscheeps herontgonnen werd, zijn enkele delen als monument gespaard. Aan de westkant aan de rand van Tytsjerksteradiel wist It Fryske Gea in 1961 Het Ottema-Wiersma-reservaat veilig te stellen. Enkele kilometers noordoostwaards, in Dantumadeel, kwam het Houtwiel in beheer bij Staatsbosbeheer
  Maaiveldsdaling als gevolg van afbraak van veen
  Massop, H.T.L. ; Kwakernaak, C. - \ 2010
  S.n.
  veengebieden - bodemdaling - veengronden - oxidatie - groene hart - peatlands - subsidence - peat soils - oxidation - groene hart
  “Wat is de uiteindelijke maaivelddaling als de afbraak van veen doorgaat als gevolg van de huidige ontwatering in de landbouwgebieden?”. Deze vraag richtte zich vooral op de het Hollands-Utrechts veenweidegebied. Hierbij gaat het dus om veengebieden die landbouwkundig worden gebruikt.
  How the CH4 balance and the total GHG balance are changing if agricultural peat lands are transformed into wetland nature
  Schrier-Uijl, A.P. ; Kroon, P. ; Hendriks, D. ; Veenendaal, E.M. ; Leffelaar, P.A. ; Berendse, F. - \ 2010
  Wageningen UR
  natuurontwikkeling - landbouwgrond - veengebieden - methaan - broeikasgassen - emissiereductie - nederland - nature development - agricultural land - peatlands - methane - greenhouse gases - emission reduction - netherlands
  Peat oxidation in agricultural peatlands can be reduced if those peatlands are being restored by raising the water table and by reducing agricultural intensity. These measures alter the carbon cycle and probably turn greenhouse gas sources into sinks. However, large uncertainty exist of such measures on the methane (CH4) balance and on the contribution of CH4 in the total greenhouse gas balance. Therefore, a landscape scale experiment has started in 2005 in which three peat areas are sampled for CO2 and CH4 and in which agricultural intensity ranges from high to low. The poster shows the results and conclusions.
  Ecosysteemdiensten: nieuw anker voor omgevingsbeleid?
  Melman, T.C.P. ; Heide, C.M. van der; Braat, L.C. ; Udo de Haes, H.A. - \ 2010
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 27 (2010)4. - ISSN 0169-6300 - p. 209 - 217.
  natuurbescherming - emissie - bodem - kooldioxide - veengebieden - milieubeheersing - economische analyse - ecosysteemdiensten - nature conservation - emission - soil - carbon dioxide - peatlands - environmental control - economic analysis - ecosystem services
  Ecosysteemdiensten krijgen in het beleid steeds meer aandacht. Éen van de redenen is dat binnen dit concept veel aandacht wordt gegeven aan de financiële waardering ervan. Ecologie en economie worden met elkaar verbonden, maar onomstreden is dat niet. Kan deze verbinding voor toepassing in het beleid geloofwaardig worden uitgewerkt en zijn daar niet grote risico's mee verbonden? Een verkenning
  Carbon pools in tropical peat forest : towards a reference value for forest biomass carbon in relatively undisturbed peat swamp forests in Southeast Asia
  Verwer, C.C. ; Meer, P.J. van der - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2108)
  veengebieden - veengronden - tropische bossen - kooldioxide - ontbossing - biomassa - koolstofvastlegging - gegevens verzamelen - ligstro - zuidoost-azië - peatlands - peat soils - tropical forests - carbon dioxide - deforestation - biomass - carbon sequestration - data collection - litter - south east asia
  Infoblad visstand, sloten en open water : Laagveen en zeeklei 2010
  Klinge, M. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Terlouw, R. - \ 2010
  S.n.
  sloten - ecologisch herstel - fauna - flora - veengebieden - visstand - herstelbeheer - kaderrichtlijn water - natuurbeheer - ditches - ecological restoration - fauna - flora - peatlands - fish stocks - restoration management - water framework directive - nature management
  Goed beheer van sloten en open water kan zorgen voor een toename van biodiversiteit van vis, andere faunagroepen en van flora. Hiernaar wordt ook vanuit de Kaderrichtlijn Water gestreefd. Vooral de inrichting en de waterkwaliteit zijn van belang. Deze worden in dit infoblad besproken.
  Humus- en vegetatiereeksen als hulpmiddel voor natuurbeheer : enkele voorbeelden op basis van de SBB-referentiepunten
  Waal, R.W. de; Hommel, P.W.F.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2049) - 53
  bodemchemie - humushorizonten - vegetatietypen - indicatoren - duingebieden - veengebieden - hoogveengebieden - klei - bodem-plant relaties - beekdalen - natuurgebieden - soil chemistry - humus horizons - vegetation types - indicators - duneland - peatlands - moorlands - clay - soil plant relationships - brook valleys - natural areas
  In dit rapport zijn voor enkele belangrijke fysiotopen (standplaatstypen) de humusgegevens aan de vegetatiegegevens gekoppeld in de vorm van enkele karakteristieke vegetatie-humusreeksen. Het betreft hier fysiotopen in duinvalleien, laagvenen, beekdalen, zeekleigebieden en hoogvenen. De gegevens zijn afkomstig van het Staatsbosbeheer-project Terreincondities, het z.g. referentieproject. Door vegetatie- en humusgegevens van natuurterreinen, aangevuld met enkele eenvoudig veldkenmerken van de standplaats, naast de reeks te leggen wordt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen van de vegetatie. Door dit inzicht kan een effectiever beheer in deze natuurterreinen gevoerd worden.
  Onderwaterdrains in het veenweidegebied : de gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling
  Jansen, P.C. ; Querner, E.P. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1872) - 56
  bodemdaling - graslanden - waterbeheer - drainage - ondergrondse drainage - veengebieden - oxidatie - grondwateraanvulling - oppervlaktewater - grondwaterstand - wateraanvoer - bodembeheer - veenweiden - groene hart - subsidence - grasslands - water management - drainage - subsurface drainage - peatlands - oxidation - groundwater recharge - surface water - groundwater level - water advance - soil management - peat grasslands - groene hart
  De toepassing van onderwaterdrains wordt gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. Deze nieuwe techniek roept nog wel de nodige vragen op. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van het project ‘Waarheen met het Veen’ voor het gebied rond de plaats Zegveld is ontwikkeld. Onderwaterdrains in combinatie met een hoger peil verminderen de maaivelddaling aanzienlijk. Nadelige effecten van onderwaterdrains zijn extra inlaatwater en meer water om uit te pompen.
  How the methane balance changes if agricultural peatlands are transformed into wetland nature and how this transformation influences the total carbon balance - contribution to cost action ES0804
  Schrier-Uijl, A. ; Kroon, P.S. ; Hendriks, D. ; Veenendaal, E.M. ; Leffelaar, P.A. ; Berendse, F. - \ 2009
  In: Water in a Changing Climate. Progress in Land-Atmosphere Interactions and Energy/Water Cycle Research, Proceedings of the 6th International Scientific Conference on the Global Energy and Water Cycle and 2nd Integrated Land Ecosystem - Atmosphere Processes Study (iLEAPS) Science Conference, 24-28 August 2009, Melbourne, Australia. - Melbourne : - ISBN 9789525855012 - p. 149 - 152.
  methaan - veengebieden - landbouw - wetlands - koolstofcyclus - natuurontwikkeling - nederland - methane - peatlands - agriculture - wetlands - carbon cycle - nature development - netherlands
  In the Netherlands eutrophic peatlands have been drained for centuries and in the last 50 years peatlands have been drained even more deeply to make modern agriculture possible. The resulting peat oxidation makes that these peatlands are major CO2 sources. It has been suggested that peat oxidation can be reduced if agricultural peatlands are tranformed into wetland nature by raising the water table and by reducing agricultural intensity. the measures alter the carbon cycle and porbably turn greenhouse gases into sinks. A landscape scale experiment has started in 2005 in which three areas have been chosen in which agricultural intensity ranges from high to low. The effects of transformation of intensively managed peatlands into wetland nature on the carbon balance, and more specifically on the CH4 balance have been studied for more than three years.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.