Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 79

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten grondbewerking op bodemstructuur 2014
  Haan, Janjo de - \ 2016
  soil compaction - arable farming - tillage - soil structure - fertilizer application - farm machinery - drivers - green manures - composts - digging - ripping - agricultural research - veenkolonien - teaching materials
  Global Focus Tour Nuffield Veenkolonien 2014 en 2015
  Beldman, A.C.G. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - internationale vergelijkingen - nederland - australië - veenkolonien - eu regelingen - zetmeelgewassen - aardappelen - gebiedsontwikkeling - agricultural education - international comparisons - netherlands - australia - veenkolonien - eu regulations - starch crops - potatoes - area development
  Twee groepen Nuffield scholars kwamen gezamenlijk naar Nederland in juni 2014. Een derde groep scholars bracht juni 2015 een bezoek aan de Veenkoloniën. Een Nuffield scholar reist de wereld rond om informatie te verzamelen om de antwoorden op de belangrijkste vragen van hun Nuffield studie te vinden. Hiervoor leggen ze bezoeken af bij collega ondernemers, bij ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, overheden en daar stellen ze vooral veel kritische vragen. Dit deel van het Global Focus Tour werd op een iets andere manier georganiseerd. Natuurlijk kregen de scholars ook de kans om te leren over de Nederlandse landbouw in het algemeen en op zoek te gaan naar antwoorden voor hun eigen onderwerpen. Maar de Nuffield scholars werden ook 'gebruikt' om te helpen om de huidige situatie in een bepaalde regio in Nederland te analyseren en om te komen met nieuwe ideeën en oplossingen. Eigenlijk is de case study van het gebied "de Veenkoloniën” al begonnen tijdens de conferentie van 2014 scholars in Australië. 2012 Nuffield scholar Henk Smith presenteerde daar al de casus van de Veenkoloniën.
  Blijven boeren in de Veenkoloniën : PPO 't Kompas
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)19. - ISSN 0006-5617 - p. 24 - 27.
  akkerbouw - innovaties - veenkolonien - regionaal landbouwbeleid - rendement - inkomen - samenwerking - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - arable farming - innovations - veenkolonien - regional agricultural policy - returns - income - cooperation - cap - farm income - farm management
  Veenkoloniale boeren moeten het gat vullen dat ontstaat door het wegvallen van inkomenssteun uit Brussel. Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën draagt eraan bij met elf innovatieprojecten.
  Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën
  Booij, J.A. ; Essen, E. van - \ 2015
  Wageningen UR
  akkerbouw - grondbewerking - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - diepe grondbewerking - veengronden - veenkolonien - arable farming - tillage - soil structure - sustainable land use - deep tillage - peat soils - veenkolonien
  Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
  Natuurlijk kapitaal als bron voor verdere vergroening van het GLB
  Melman, D. ; Doorn, A.M. van; Buij, R. ; Gerritsen, A.L. ; Heide, M. van der; Bos, E.J. ; Martens, S. ; Blanken, H. ; Holt, H. ten - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2641) - 178
  agro-ecosystemen - agrarisch natuurbeheer - gebiedsgericht beleid - ecosysteemdiensten - inkomen van landbouwers - gemeenschappelijk landbouwbeleid - salland - veenkolonien - agroecosystems - agri-environment schemes - integrated spatial planning policy - ecosystem services - farmers' income - cap - salland - veenkolonien
  Onderzocht is in hoeverre het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten, de zogenaamde TEEB-benadering, bruikbaar is voor het genereren van mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB vanaf 2020. Hier zijn twee gebieden bij betrokken: Salland en de Veenkoloniën. In gebiedsbijeenkomsten zijn belangrijke ecosysteemdiensten geïdentificeerd en besproken.
  Demonstratie effecten grondbewerking, groenbemester en rijsnelheid op de bodemstructuur
  Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der - \ 2014
  Wageningen UR
  veenkolonien - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - grondbewerking - bodemvruchtbaarheid - landbouwwerktuigen - akkerbouw - bemesting - snelheid - soil structure - tilth - tillage - soil fertility - farm machinery - arable farming - fertilizer application - velocity
  http://youtu.be/FqgEz9T6e_4
  Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding
  Wander, J.G.N. ; Crijns, S. ; Duijzer, F. ; Emmens, E. ; Russchen, H.J. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2014
  Dronten : DLV Plant - 38
  akkerbouw - graansoorten - thinopyrum - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - bodemvruchtbaarheid - bemesting - watererosie - winderosie - meerjarige teelt - rassen (planten) - tarwe - nederland - zuid-limburg - veenkolonien - arable farming - cereals - thinopyrum - sustainable land use - cropping systems - soil fertility - fertilizer application - water erosion - wind erosion - perennial cropping - varieties - wheat - netherlands - zuid-limburg - veenkolonien
  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting (minder uitspoeling) en zuiniger gebruik van inputs.
  Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën. Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Kuhlman, T. ; Prins, H. ; Smit, A.B. ; Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota LEI 14-040) - 28
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - landgebruik - organische stof - klimaatadaptatie - kosten-batenanalyse - veenkolonien - arable farming - sustainable land use - cropping systems - land use - organic matter - climate adaptation - cost benefit analysis - veenkolonien
  Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzakelijk maakt, en welke maatregelen specifiek voor de akkerbouw in de Veenkoloniën geschikt zijn. Hierbij gaat het enerzijds om maatregelen ter aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie), en anderzijds ook om die klimaatverandering te verminderen (mitigatie).
  "Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie ) - 108
  bodemtypen - bodemverbeteraars - veldproeven - zandgronden - zware kleigronden - effecten - bemesting - uitspoelen - gewassen - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden - soil types - soil conditioners - field tests - sandy soils - clay soils - effects - fertilizer application - leaching - crops - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden
  Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar, bij toepassing van de bodemverbeteraars. Deze wordt vergeleken met 3 referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest.
  Bodemkwaliteit Veenkoloniën
  Haan, J.J. de; Asperen, P. van; Visser, J.H.M. ; Wijnholds, K.H. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  bodembescherming - bodembeheer - minimale grondbewerking - bodemvruchtbaarheid - organische stof - akkerbouw - veenkolonien - soil conservation - soil management - minimum tillage - soil fertility - organic matter - arable farming - veenkolonien
  Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het project is het ontwikkelen van praktisch toepasbare maatregelen voor een duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën.
  Systematische benadering: Sleutel tot succes?
  Snippert, T.J.B. ; Stremke, S. - \ 2013
  Agora 29 (2013)2. - ISSN 1380-6319 - p. 35 - 37.
  regionale ontwikkeling - gebiedsontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - bevolkingsafname - veenkolonien - regional development - area development - sustainability - population decrease - veenkolonien
  Groeiende problemen met een krimpende bevolking, ambities voor een duurzaamheidtransitie op het gebied van energie, een toenemend watertekort en een aanmodderende agrarische sector. Kan een systemische benadering de Veenkoloniën helpen een duurzamere toekomst dichterbij te brengen?
  Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones; Plananalyse
  Kempenaar, J. ; Waal, R.M. de; Brink, A. van den - \ 2012
  Deventer : Eo Wijersstichting - 51
  regionale planning - landschapsarchitectuur - gebiedsontwikkeling - duurzame energie - prijzen (competitie) - veenkolonien - biobased economy - regional planning - landscape architecture - area development - sustainable energy - prizes - veenkolonien - biobased economy
  De 9e Eo Wijers ideeënprijsvraag is gehouden tussen juni 2011 en maart 2012 met als titel ‘Nieuwe energie voor de Veenkoloniën, op zoek naar regionale comfortzones’. Net als in voorgaande jaren heeft de Eo Wijersstichting een analyse laten uitvoeren van de ingezonden plannen, deze keer uitgevoerd door de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen UR. De plananalyse heeft zich gericht op een typering van de inzendingen, de voorgestelde ‘methodiek voor duurzame waardecreatie’ in de inzendingen en op het thema (puzzelstukje) energie. De inzendingen zijn voor de plananalyse op een systematische wijze met elkaar vergeleken en bekeken. Hierbij is getracht zo dicht mogelijk bij de opgave en de inzendingen te blijven. Daarnaast is als onderdeel van de plananalyse een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers aan de 9e Eo Wijersprijsvraag. In de opgave van de 9e Eo Wijersprijsvraag is gevraagd naar een ‘methodiek voor duurzame waardecreatie’. De opgave richtte zich daarmee in deze prijsvraag op een strategie of procesontwerp. De inzendingen die hierop zijn binnen gekomen variëren van ‘klassieke’ regionale ontwerpen die uitgewerkt zijn op drieschaalniveaus, tot procesgerichte inzendingen zonder ruimtelijke uitwerking. In het merendeel van de inzendingen staat niet de vormgegeven ruimte of voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling centraal, maar ruimtelijke principes, bouwstenen, voorbeelduitwerkingen, schematische weergaves van het procesontwerp of tijdslijnen presenteren die ideeën. Het zijn hulpmiddelen die ingezet kunnen worden in het proces.
  Watersense eindrapport
  Buitenkamp, M. ; Veen, A. van der; Haan, J.J. de; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  Assen : Watersense - 51
  waterbeheer - sensors - meettechnieken - beslissingsondersteunende systemen - grondwaterstand - oppervlaktewater - waterstand - akkerbouw - waterschappen - watervoorziening - veenkolonien - drenthe - water management - sensors - measurement techniques - decision support systems - groundwater level - surface water - water level - arable farming - polder boards - water supply - veenkolonien - drenthe
  Dit rapport beschrijft de resultaten van het project WaterSense, dat liep van 2008 tot en met 2012. In het project zijn de mogelijkheden van sensortechnologie onderzocht voor waterbeheer door landbouwers, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel van WaterSense was: - het onderzoeken en ontwikkelen van het concept van een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheer met behulp van sensortechnologie; - validatie van het concept aan de hand van een demonstratiesysteem. In WaterSense zijn diverse aspecten van meten, modelleren en sturen met betrekking tot waterkwantiteit, waterkwaliteit en landbouw onderzocht.
  Mogelijkheden voor beperking van stuifschade
  Paauw, J.G.M. ; Wijnholds, K.H. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 519) - 32
  winderosie - erosiebestrijding - drijfmest - beregening - mulchen - zandgronden - akkerbouw - veenkolonien - drenthe - wind erosion - erosion control - slurries - overhead irrigation - mulching - sandy soils - arable farming - veenkolonien - drenthe
  Rundveedrijfmest is in het verleden gebruikt als antistuifdek op zand- en dalgronden. De mestwetgeving verbiedt deze toepassing echter in verband met de verplichte emissiearme toepassing van mest. De praktijk is daarom al jaren op zoek naar alternatieven voor een goede bescherming van landbouwgrond tegen verstuiven in het voorjaar. In 2012 is op PPO proefboerderij ’t Kompas een proef uitgevoerd. Daarbij zijn de volgende maatregelen toegepast: houtmulch, cellulose (beide in 50% dosering èn 150% dosering) rundveedrijfmest, gevolgd door beregening (4 ton water per ha)
  Analyse Sorbisense metingen Watersense op proefbedrijf 't Kompas
  Haan, J.J. de; Wijnholds, K.H. ; Kooij, J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV
  waterverontreiniging - meettechnieken - proefvelden - oppervlaktewaterkwaliteit - grondwaterkwaliteit - zandgronden - akkerbouw - pesticiden - fosfaten - stikstof - veenkolonien - water pollution - measurement techniques - experimental plots - surface water quality - groundwater quality - sandy soils - arable farming - pesticides - phosphates - nitrogen - veenkolonien
  Metingen naar concentraties van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgevoerd in het Watersense proefveld op PPO-locatie ’t Kompas te Valthermond. Gedurende ruim een jaar is de waterkwaliteit gemeten. Voordeel van Sorbisense metingen ten opzichte van standaardmetingen is dat over een lange tijd bemonsterd wordt. De techniek is echter niet bruikbaar voor operationele metingen waarop direct actie kan volgen omdat de analyse van de monsters in een laboratorium uitgevoerd moeten worden.
  Perspectieven door kracht : advies Commissie Landbouw Veenkoloniën
  Rabbinge, R. - \ 2012
  Stadskanaal : Projectbureau Agenda voor de Veenkoloniën - 8
  regionale ontwikkeling - agro-industriële sector - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouw - markteconomie - samenwerking - veenkolonien - regional development - agroindustrial sector - cap - agriculture - market economics - cooperation - veenkolonien
  Op dit moment behoren de Veenkoloniën internationaal gezien tot de gebieden met de beste vooruitzichten voor de grootschalige productie en hoogwaardige verwerking en vermarkting van bijvoorbeeld zetmeel, suiker en zuivel. Met de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat naar verwachting in 2014 van kracht wordt, verandert dat. De opbrengstprijzen worden voortaan vooral door de wereldmarkt bepaald en zullen daardoor grotere pieken en dalen gaan vertonen. Voor de producenten betekent dit een minder voorspelbare en sterker fluctuerende inkomstenstroom. Daardoor zullen de huidige bedrijven op agro‐industriële bedrijventerreinen (nog) meer samen moeten werken.
  Perspectief voor een zelfvoorzienend watersysteem in de Veenkoloniën
  Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. ; Querner, E.P. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)9. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  watervoorziening - watersystemen - retentie - zelfvoorziening - regionale verkenningen - veenkolonien - water supply - water systems - retention - self sufficiency - regional surveys - veenkolonien
  Het klimaat verandert en dat heeft de nodige consequenties voor de zoetwatervoorziening en de verwerking van neerslagpieken. Inmiddels wordt al volop gewerkt aan plannen om Nederland klimaatbestendiger te maken, onder meer in het Deltaprogramma. In deze fase worden strategische keuzen rond lange termijn veiligheid en zoetwatervoorziening voorbereid. In dat kader past ook het verkennende onderzoek naar de watervoorziening in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Met een hydrologisch model is nagegaan of water vasthouden in regionale retentiegebieden een realistisch alternatief kan bieden voor het verminderen of zo mogelijk volledig stoppen van wateraanvoer vanuit het IJsselmeer.
  Duurzame energiebeelden voor de Veenkoloniën op basis van energiepotentiekartering en netwerkanalyses
  Broersma, S. ; Fremouw, M. ; Dobbelsteen, A. van den; Stremke, S. ; Waal, R.M. de; Klap, K. - \ 2011
  Delft : TU Delft (Eindrapport 2.3) - 80
  klimaatverandering - energiebronnen - energiebehoud - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - broeikasgassen - emissie - veenkolonien - climatic change - energy sources - energy conservation - sustainability - sustainable energy - greenhouse gases - emission - veenkolonien
  In juni 2010 is voor de Agenda voor de Veenkoloniën het project Hotspot Veenkoloniën van start gegaan. Binnen dit project is het hoge ambitieniveau gesteld om als regio meer koolstofdioxide vast te leggen dan er uitgestoten wordt. Hiermee zal het gebied een bijzonder grote bijdrage gaan leveren in het tegengaan van klimaatveranderingen. Voor de Hotspot Veenkoloniën zijn diverse deelprojecten uitgeschreven om vanuit verschillende disciplines en mogelijkheden aan deze doelstelling bij te dragen. In dit rapport is een drietal van deze deelprojecten opgenomen: de netwerkanalyse, de energiepotentiestudie en een integrale energievisie. De ruimtelijke bouwstenen van de eerste twee projecten vormen de input voor het ruimtelijke structuurbeeld. Deze integrale energievisie omvat een duurzame energievisie waarin ook rekening is gehouden met de uitkomsten van andere deelstudies.
  't Kompas geeft richting aan veenkoloniale akkerbouw : Interview met Gerard Hoekzema van PPO Valthermond
  Buning, Stefan ; Hoekzema, G.A. - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)9. - ISSN 1875-9688 - p. 26 - 29.
  proefboerderijen - landbouwkundig onderzoek - landbouwvoorlichting - fabrieksaardappelen - akkerbouw - veenkolonien - kennisoverdracht - experimental farms - agricultural research - agricultural extension - starch potatoes - arable farming - veenkolonien - knowledge transfer
  Vrijlevende aaltjes, stuiven, vorstgevoeligheid. Geen probleem uit de Veenkoloniale praktijk is PPO-proefbedrijf ’t Kompas in Valthermond vreemd. Sterker nog, soms zoeken de onderzoekers de moeilijkheden juist op. „We maken met regelmaat bewust de foute keuze om te zien wat het effect op de ontwikkeling van het gewas is”, vertelt bedrijfsleider Gerard Hoekzema.
  Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen
  Querner, E.P. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2110) - 40
  wateraanvoer - wateropslag - bodemwater - watersystemen - simulatiemodellen - veenkolonien - groningen - drenthe - water advance - water storage - soil water - water systems - simulation models - veenkolonien - groningen - drenthe
  De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhankelijk(er) kunnen maken van waterinlaat van buiten de Veenkoloniën. Om een eerste indruk te krijgen van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen zijn berekeningen uitgevoerd met het model SIMGRO. De uitkomsten laten zien dat water vasthouden, extra beregenen of het aanleggen van waterbergingsgebieden goede perspectieven bieden. Het globale karakter van de studie maakt wel dat de resultaten nog een indicatief karakter hebben.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.