Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==veenmoerassen
Check title to add to marked list
The use of molecular chemistry (pyrolysis-GC/MS) in the environmental interpretation of peat
Schellekens, J. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Thomas Kuijper, co-promotor(en): Peter Buurman. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737823 - 161
turf - veengronden - vegetatie - degradatie - sphagnum - gewasanalyse - vegetatietypen - pyrolyse - moleculaire technieken - chemie - veenmoerassen - peat - peat soils - vegetation - degradation - sphagnum - plant analysis - vegetation types - pyrolysis - molecular techniques - chemistry - bogs
Soak systems of an Irish raised bog : a multidisiciplinary study of their origin, ecology, conservation and restoration
Crushell, P.H. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; J.G.M. Roelofs. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085852544 - 200
veenmoerassen - vegetatie - conservering - ecologie - ierse republiek - geschiedenis - ecologisch herstel - historische ecologie - natuurgebieden - herstelbeheer - bogs - vegetation - conservation - ecology - irish republic - history - ecological restoration - historical ecology - natural areas - restoration management
Soak systemen (systemen met een laagveenvegetatie omgeven door ombrotroof veen), kortweg soaks, zijn zeldzame elementen in hoogvenen die bijdragen aan de heterogeniteit van deze ecosystemen. Ze worden beschouwd als belangrijke elementen in het hoogveen die behouden en hersteld dienen te worden. Teneinde meer inzicht te krijgen in soak systemen, hebben wij historisch, biogeochemisch en ecologisch onderzoek verricht aan twee soaks in Clara bog
Competition between Sphagnum mosses in European raised bogs : the effect of a changing climate
Robroek, B.J.M. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; Frank Berendse, co-promotor(en): Juul Limpens. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047544 - 148
sphagnum - veenmoerassen - concurrentie tussen planten - water - fotosynthese - europa - natuurgebieden - sphagnum - bogs - plant competition - water - photosynthesis - europe - natural areas
De effecten van klimaatsveranderingen op ecosystemen domineren steeds vaker het nieuws. Toch is er nog maar weinig bekend over de effecten op hoogvenen, terwijl deze een grote rol spelen in het vastleggen van koolstof, een belangrijk element voor broeikasgassen. Veenmossen spelen daarin een cruciale rol. Bjorn Robroek toonde aan dat veranderingen in temperatuur, waterstanden en veranderende regenwater patronen, als gevolg van klimaatsveranderingen, een effect kunnen hebben op de veenmossamenstelling in hoogvenen. Als de huidige klimaatsscenario’s uit zullen komen, zullen vooral bultvormende soorten en soorten met een meer zuidelijke distributie gaan domineren. Maar ook dat de concurrentiekracht anders verandert bij verschuivingen in de beschikbaarheid van water
Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren; eindrapportage 2003-2006
Lamers, L. ; Geurts, J. ; Bontes, B. ; Sarneel, J. ; Pijnappel, H. ; Boonstra, H. ; Schouwenaars, J.M. ; Klinge, M. ; Verhoeven, J. ; Ibelings, B. ; Donk, E. van; Verberk, W. ; Kuijper, B. ; Esselink, H. ; Roelofs, J. - \ 2006
Ede : LNV-DK (Rapport DK nr. 2007/057-O) - 286
veenmoerassen - laagveengebieden - ecosystemen - ecologisch herstel - biodiversiteit - hydrologie - waterkwaliteit - waterbeheer - plassen - nederland - aquatische ecosystemen - biologisch waterbeheer - natura 2000 - bogs - fens - ecosystems - ecological restoration - biodiversity - hydrology - water quality - water management - ponds - netherlands - aquatic ecosystems - biological water management
Dit rapport presenteert de resultaten en conclusies van het onderzoek aan laagveenwateren binnen het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur in de eerste fase (obn, 2003-2006). In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoekslocaties. Vervolgens worden in Hoofdstuk 4 de belangrijkste bevindingen van het correlatieve onderzoek naar de samenhang tusen biodiversiteit en milieukwaliteit gepresenteerd, met in Hoofdstuk 5 de rol van hydrologie in het laagveenlandschap. In de daaropvolgende hoofdstukken 6 tot en met 10 staan de onderzoeksvragen, methoden, resultaten en conclusies van de verschillende deelonderzoeken weergegeven met betrekking tot visstandsbeheer (Hoofdstuk 6), water- en veenkwaliteit (Hoofdstuk 7), verlanding en veenvorming (Hoofdstuk 8), voedselwebrelaties (Hoofdstuk 9) en fauna (Hoofdstuk 10). Ten slotte worden in Hoofdstuk 11 de belangrijkste conclusies van het onderzoek in de eerste fase samengebracht en bediscussieerd, in relatie tot de directe betekenis voor het laagveenbeheer. Dit zal uitgewerkt worden aan de hand van de nieuw gegenereerde kennis en bestaande literatuur over de betreffende milieuproblemen (‘ver’-thema’s), en de voor- en nadelen van beschikbare OBN-maatregelen. Als afsluiting wordt aan de hand van de resultaten in fase 1 aangegeven welke onderzoeksvragen geprioriteerd zijn voor de tweede fase
Moerasvogels op peil; deelrapport 3 werk in uitvoering: een evaluatie van beheersexperimenten gericht op het bevorderen van jonge verlandingsstadia
Huiskes, H.P.J. ; Beemster, N. ; Hommel, P.W.F.M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 828.3) - 62
moerassen - veenmoerassen - vogels - vegetatie - plantensuccessie - natuurbescherming - evaluatie - marshes - bogs - birds - vegetation - plant succession - nature conservation - evaluation
Dit rapport beschrijft aan de hand van een bureauevaluatie de effecten van 24 beheers¬experimenten gericht op de ontwikkeling van jonge verlandingsstadia. De geëvalueerde beheers¬ingrepen zijn onder te brengen in de 4 categorieën: waterdiepte, waterpeilfluctuatie, waterkwaliteit en vegetatiebeheer. De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit de Database Moerasvogelprojecten, die benaderbaar is via de website www.moerasvogels.nl. Uit de evaluatie blijkt het grote belang van waterkwaliteit en waterpeilfluctatie voor het opgang brengen van een nieuwe verlandingscyclus. Wanneer in een later ontwikkelingsstadium getracht wordt een stagnerende verlanding weer te op gang te brengen zal veelal teruggegrepen moeten worden op drastische ingrepen, waaronder het drooglegging, vergroten van waterdiepte (o.a. door afgraven) en het uitvoeren van vegetatiebeheer (kappen van bos, maaien van riet)
Expansion of invasive species on ombrotrophic bogs: desiccation or high N deposition?
Tomassen, H.B.M. ; Smolders, A.J.P. ; Limpens, J. ; Lamers, L.P.M. ; Roelofs, J.G.M. - \ 2004
Journal of Applied Ecology 41 (2004)1. - ISSN 0021-8901 - p. 139 - 150.
veenmoerassen - invasies - planten - stikstof - verdroging - veengronden - luchtverontreiniging - fosfor - drainage - betula pubescens - cladonia - molinia caerulea - sphagnum - nederland - ierse republiek - bogs - invasions - plants - nitrogen - desiccation - peat soils - air pollution - phosphorus - netherlands - irish republic - atmospheric nitrogen deposition - caerulea l moench - vulgaris l hull - calluna-vulgaris - molinia-caerulea - nutrient availability - cladonia-portentosa - vascular plants - growth
1. In many ombrotrophic bog areas the invasion of grass (e.g. Molinia caerulea) and tree (e.g. Betula pubescens) species has become a major problem. We investigated whether the invasion of such species is due to high atmospheric nitrogen (N) deposition by conducting a fertilization experiment. 2. The effects of experimentally increased N input on Molinia, Betula and Eriophorum vaginatum were studied in desiccated bog vegetation in Ireland, where there is relatively low background N deposition. Four different N treatments were applied for 3 years: 0 (control), 2, 4 and 8 g m-2 year-1. 3. Ammonium and nitrate concentrations in the peat moisture increased at high N addition rates, leading to significantly higher carbon : nitrogen (C : N) and nitrogen : phosphorus (N : P) ratios in the top layer of the peat. The potential CO2 production rate of the peat was not stimulated at high N addition rates due to severe acidification of the peat. 4. Despite high tissue N : P ratios (above 40), above-ground biomass production by Molinia was stimulated at high N addition rates, and foliar nutrient concentrations were unaffected. In contrast to Molinia, Betula and Eriophorum were unable to increase their above-ground biomass, probably due to P limitation. Regrowth of the lichen Cladonia portentosa was suppressed at high N addition rates. 5. Synthesis and applications. We conclude that the invasion of bogs by Molinia and Betula is likely to be less affected by desiccation than by increased N availability. Apparently, Molinia is well adapted to P-limiting conditions, which may explain its success in regions with increased N deposition levels. The high availability of P in many Dutch bogs compared with Irish bogs, together with prolonged high N deposition levels, may explain the strong increase in both Molinia and Betula observed in the Netherlands. As long as N and P availabilities in Dutch bogs are too high to prevent invasion of Betula and/or Molinia, management measures stimulating growth of Sphagnum mosses could probably reduce the negative effects of high N deposition levels.
Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren
Geurts, J. ; Bontes, B. ; Pijnappel, H. ; Schouwenaars, J.M. ; Klinge, M. ; Kleef, H. van; Lamers, L. - \ 2004
[S.l.] : s.n. - 120
laagveengebieden - plassen - veenmoerassen - herstel - ecologie - waterkwaliteit - waterbeheer - hydrologie - monitoring - nederland - aquatische ecosystemen - fens - ponds - bogs - rehabilitation - ecology - water quality - water management - hydrology - netherlands - aquatic ecosystems
In dit eerste tussenrapport van het OBN-onderzoek aan laagveenwateren staan de resultaten van het onderzoek dat uitgevoerd werd in het afgelopen jaar. Hoofdstuk 3 geeft een beknopt overzicht van de onderzoekslocaties. In de volgende drie hoofdstukken presenteren de drie onderzoekers hun deelonderzoeken: hydrologie, water en veenkwaliteit (hoofdstuk 4), verlanding en veenvorming (hoofdstuk 5) en voedselwebrelaties (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de specifieke problematiek met betrekking tot laagveenfauna en het streven naar de aanstelling van een vierde junior onderzoeker. Tenslotte zullen in hoofdstuk 8 de voornaamste conclusies op een rij worden gezet, waarbij aangegeven wordt hoe de onderzoeksresultaten vertaald kunnen worden naar terrein- en waterbeheer
Machines voor beheer van natte graslanden; een studie naar de kosten van beheer van natte en vochtige graslanden met aangepaste machines
Jong, J.J. de; Schaafsma, A.H. ; Aertsen, E.J.M. ; Hoksbergen, F.T.J. - \ 2003
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 747) - 45
bodems van waterrijke gebieden - veenmoerassen - overstroomde gronden - graslandbeheer - machines - wetland soils - bogs - flooded land - grassland management
In dit rapport is een studie beschreven naar aangepaste machines voor het maaien van natte graslanden. Er zijn onder verschillende omstandigheden tijdstudies verricht naar de machines. Op basis van informatie van de eigenaren van de machines zijn tarieven berekend. Daarnaast is informatie verzameld over het verwerken van maaisel. Onder beheerders van natte graslanden zijn de ervaringen met het gebruik van de verschillende machines geonventariseerd.
Relationships between ecotopes, hydrological position and subsidence on Clara Bog and Raheenmore Bog (Ireland)
Schaaf, S. van der; Streefkerk, J.G. - \ 2003
In: Measurement techniques and data assessment in wetlands hydrology / Ignar, S., Nowakowski, P., Okruszko, T., Warsaw : Warsaw Agricultural University Press - ISBN 8372444862 - p. 127 - 136.
veenmoerassen - veengronden - landschapsecologie - hydrologie - wetlands - ierse republiek - bogs - peat soils - landscape ecology - hydrology - irish republic
During the final stage of the Irish-Dutch raised bog study (1989-2001) an effort was made to integrate aspects of vegetation, water quality and hydrology. The basic ecological concept used was the ecotope rather than the plant community. This paper describes the two bogs, the ecotypes, followed by hydrological concepts. Afterwards relationships are developed and discussed
Relationships between biotic and abiotic conditions on Clara Bog (Ireland)
Schaaf, S. van der; Streefkerk, J.G. - \ 2003
In: Ecohydrological processes in Northern wetlands / Järvet, A., Lode, E., [S.l.] : S.n. - p. 35 - 40.
veenmoerassen - veengronden - hydrologie - ierse republiek - ecohydrologie - bogs - peat soils - hydrology - irish republic - ecohydrology
During the final stage of the Irish-Dutch raised bog study (1989-2001) an effort was made to integrate aspects of vegetation, water quality and hydrology
Acrotelm development on Raheenmore Bog (Ireland)
Ploeg, M.J. van der; Heggeler, M.M.A. ; Schaaf, S. van der; Vuurens, S.H. - \ 2003
In: Ecohydrological processes in Northern wetlands. - [S.l.] : S.n. - p. 99 - 104.
veenmoerassen - bodemwater - drainage - hellingen - hydrologie - ierse republiek - bogs - soil water - hydrology - slopes - irish republic
Subsidence on Clara Bog (Ireland) related to water level management in surrounding areas
Heggeler, M.M.A. ; Ploeg, M.J. van der; Schaaf, S. van der; Vuurens, S.H. - \ 2003
In: Ecohydrological processes in Northern wetlands / Järvet, A., Lode, E., [S.l.] : S.n. - p. 266 - 273.
veenmoerassen - veengronden - bodemwater - grondwaterspiegel - bodemdaling - waterbeheer - ierse republiek - waterstand - bogs - peat soils - soil water - water table - subsidence - water management - irish republic - water level
Prospects for Sphagnum bogs subject to high nitrogen deposition
Limpens, J. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058087859 - 143
veenmoerassen - sphagnum - plantenecologie - depositie - plantenvoeding - voedingsstoffenbalans - stikstofkringloop - ecosystemen - bogs - sphagnum - plant ecology - deposition - plant nutrition - nutrient balance - nitrogen cycle - ecosystems

S phagnum bogs harbour a wealth of rare vascular plant and bryophyte species, preserve an amazing pollen record and are long-term sinks for atmospheric carbon. Unfortunately, the relatively low production and decomposition rates, that make these bogs such important environments, also make them vulnerable to changes in atmospheric nitrogen (N) input. The research presented in this thesis had as its aim to investigate to what extent N deposition could affect bogs, and explore whether its influence could render initially successful restoration efforts futile.

We conducted a set of field and greenhouse experiments, aimed at delineating the effects of N and P on the interactions between Sphagnum and vascular plants, epiphytic algae, fungi and other Sphagnum species. In addition, we paid attention to the physiological effects of a high N supply on Sphagnum , and we studied the impact of an elevated N supply on litter quality and decomposition rate, to get an impression of its long-term effects on bog vegetation.

Our results unambiguously showed that a simulated increase in N deposition depressed Sphagnum growth. How this decreased vitality came about is not so straightforward, however. We can distinguish two types of negative N effects on Sphagnum . A direct toxic effect that seems to be linked to the N metabolism of Sphagnum and an indirect effect brought about by intensified interactions with other organisms. Additionally, our results showed that Sphagnum originating from sites with a high N deposition decomposed faster than Sphagnum from a site with intermediate N deposition. This combination of decreased Sphagnum production and increased decomposition nudges the carbon balance of these systems towards the negative, and thus challenges the survival of bogs.

A considerable part of the effects mentioned above depends on the amount of deposited N that Sphagnum can incorporate in its tissue and on the resulting tissue N concentration. As such, the impact of a high N supply is not so much determined by the level of N deposition per se than by the balance between the negative effects of N on the one hand and the supply of potentially growth-limiting factors such as water, P, CO 2 , light and temperature on the other hand. Thus, it seems possible to circumvent an important part of the negative N effects by optimising the overall growing conditions of Sphagnum . However, we must realise that the resilience of the bog ecosystem and the range of conditions under which Sphagnum bogs can survive decrease with N deposition, and thus are limited.

General conclusions: implications for management and restoration
Schouten, M.G.C. ; Streefkerk, J.G. ; Schaaf, S. van der; Ryan, J.B. - \ 2002
In: Conservation and restoration of raised bogs: geological, hydrological and ecological studies / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 0755715594 - p. 210 - 217.
veenmoerassen - hoogveengronden - herstel - wetlands - landschapsbescherming - bogs - bog soils - rehabilitation - landscape conservation
Relationships between biotic and abiotic conditions
Schaaf, S. van der; Streefkerk, J.G. - \ 2002
In: Conservation and restoration of raised bogs / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 0755715594 - p. 186 - 209.
veenmoerassen - veengronden - bodemwater - landschapsecologie - herstel - bodemkwaliteit - aquatische ecosystemen - bogs - peat soils - soil water - landscape ecology - rehabilitation - aquatic ecosystems - soil quality
Bog hydrology
Schaaf, S. van der - \ 2002
In: Conservation and restoration of raised bogs / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 0755715594 - p. 54 - 109.
veengronden - veenmoerassen - bodemwater - hydrologie - ierse republiek - monitoring - waterstand - peat soils - bogs - soil water - hydrology - irish republic - water level
In this chapter results of the hydrological fieldwork on Raheenmore Bog and Clara Bog are presented and discussed
Regional hydrology
Schaaf, S. van der; Streefkerk, J.G. ; Daly, D. ; Johnston, P. - \ 2002
In: Conservation and restoration of raised bogs / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 0755715594 - p. 32 - 53.
veenmoerassen - veengronden - hydrologie - ierse republiek - bogs - peat soils - hydrology - irish republic
The main topic of this chapter is the regional hydrology of Clara Bog
Conservation and restoration of raised bogs : geological, hydrological and ecological studies
Schouten, M.G.C. - \ 2002
Dublin : The Government Stationary Office - ISBN 9780755715596 - 219
veenmoerassen - hoogveengronden - wetlands - landschapsbescherming - herstel - bogs - bog soils - landscape conservation - rehabilitation
Reports on detailed studies in Raheenmoor Bog and Clara Bog, both in County Offaly, that were performed between 1989 and 2001. Containing a wealth of information on the two sites, including regional geology, regional hydrology, bog hydrology, and vegetation ecology, with much attention to hydrochemistry, this book includes an extra chapter on `soaks', areas of mesotrophic or minerotrophic vegetation, occurring on otherwise ombrotrophic bog, which are usually associated with internal drainage systems. An overview is given of the relationships between biotic and abiotic conditions, again with much attention for hydrology and hydrochemistry.
Vegetation
Kelly, L. ; Schouten, M.G.C. - \ 2002
In: Conservation and restoration of raised bogs: geological, hydrological and ecological studies / Schouten, M.G.C., Dublin : The Government Stationary Office - ISBN 9780755715596 - p. 102 - 154.
vegetatie - ierse republiek - veenmoerassen - bodemwater - grondwaterspiegel - waterkwaliteit - ecohydrologie - bogs - vegetation - soil water - water table - water quality - irish republic - ecohydrology
Ontwikkelingen in het Kootwijkerveen, 1984-1999
Londo, G. - \ 2001
Wageningen : Alterra - 22
veengebieden - veenmoerassen - plantengemeenschappen - vegetatie - inventarisaties - flora - nederland - natuurgebieden - natuurontwikkeling - veluwe - gelderland - ecologie - hoogveen - peatlands - bogs - plant communities - vegetation - inventories - netherlands - natural areas - nature development
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.