Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? : zoektocht naar draagvlak voor gescheperde begrazing met streekeigen Mergellandschapen
  Schrijver, R.A.M. ; Westerink, J. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 326) - 46
  schapenhouderij - kuddes (herds) - begrazing - natuurbeheer - vegetatiebeheer - landbouwkundig onderzoek - limburg - financieren - landbouwbeleid - sheep farming - herds - grazing - nature management - vegetation management - agricultural research - limburg - financing - agricultural policy
  Het vinden van een nieuwe economische basis voor gescheperde kuddes is van belang voor het landschap, de natuur en het levend cultuurhistorisch erfgoed. Dit onderzoek draagt bij aan het nadenken over nieuwe richtingen en het vinden en opbouwen van een nieuwe ‘klantenkring’. Binnen het kader van het grotere onderzoeksproject ligt de nadruk van het onderzoek door Wageningen op het in kaart brengen van de belangen van alle betrokken partijen en het van hieruit ontwerpen van een nieuw sociaal contract waarmee de schaapskudde in het Gulpdal duurzaam in stand kan worden gehouden.
  Mogelijkheden van Remote Sensing voor vegetatiemonitoring in Nederland : verkenning van de toegevoegde waarde van de huidige Remote Sensing-technieken op gangbare methoden voor de monitoring en beoordeling van de kwaliteit van beheertypen en habitattypen
  Mücher, S. ; Wijngaart, R. van der; Huiskes, H.P.J. ; Meijninger, W.M.L. ; Schmidt, A.M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2591) - 115
  vegetatiebeheer - vegetatiemonitoring - remote sensing - vegetation management - vegetation monitoring - remote sensing
  De huidige vegetatie(structuur)monitoringmethoden voor de beoordeling van habitats zijn arbeidsintensief en kostbaar. De frequentie van de huidige vegetatiemonitoring is daardoor vaak laag en heeft het mogelijke risico dat de beheerder / beleidsmaker te laat in de gaten krijgt dat de kwantiteit of kwaliteit van een habitat achteruitgaat. Remote-sensingdata en -technieken bieden de mogelijkheid om sneller inzicht te krijgen in tussentijdse veranderingen. Hoewel de ontwikkelingen in Remote Sensing (RS) snel gaan, worden deze technieken nog maar weinig ingepast in de huidige werkprocessen.
  De strategie rond dak- en gevelgroen
  Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 27
  groene gevels - groene daken - vegetatiebeheer - stedelijke gebieden - ecosysteemdiensten - economische analyse - neerslag - woningen - particulier eigendom - besluitvorming - kosten-batenanalyse - green walls - green roofs - vegetation management - urban areas - ecosystem services - economic analysis - precipitation - dwellings - private ownership - decision making - cost benefit analysis
  In dicht bevolkte stadsdelen is een groot deel van de daken privaat eigendom, en hebben stadsbesturen de vergroening van de daken niet in eigen hand. Groene daken leveren echter diensten die juist voor de stad als geheel gewenst zijn. Voor de particuliere eigenaar wegen de aanlegkosten niet op tegen de te verwachten private baten. Het stadsbestuur zal er dus voor moeten zorgen dat het voor eigenaren de moeite waard wordt om een groen dak aan te leggen, wil de stad van de voordelen kunnen profiteren. In de literatuurstudie is daarom ook gekeken naar de oplossingsrichtingen die worden genoemd, om de aanleg van dak- en gevelgroen te stimuleren. Daarnaast is uitgezocht of de oplossingsrichtingen alle bezwaren kunnen wegnemen. In Nederland zijn 12 gemeentes die een subsidieregeling voor groene daken hebben of hadden. Als onderdeel van de hier beschreven studie is daarom in vraaggesprekken met een deel van deze gemeentes nagegaan hoe deze regelingen in de praktijk functioneren.
  Paddenstoelen: diversiteit verhogend beheer. infoblad veldwerkplaats
  Terhürne, R.L. ; Ozinga, W.A. ; Keizer, P.J. - \ 2014
  Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren
  vegetatiebeheer - paddestoelen - bosecologie - habitats - natuurbeheer - veldwerk - vegetation management - mushrooms - forest ecology - habitats - nature management - field work
  Paddenstoelen zijn een groot deel van het jaar onzichtbaar, maar ze spelen in vele ecosystemen een belangrijke rol. Schimmels behoren tot de ecologisch functionele groep van de reducenten, d.w.z. ze verzorgen de afbraak van organisch materiaal dat door groene planten is opgebouwd. Doordat paddenstoelen andere eisen aan hun standplaats stellen dan planten, profiteren ze niet automatisch van beheer gericht op planten. Wat zijn de mogelijkheden om met het beheer meer op het behoud en herstel van de diversiteit aan paddenstoelen in te spelen?
  The ecology and psychology of agri-environment schemes
  Dijk, W.F.A. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Geert de Snoo; Frank Berendse, co-promotor(en): Anne Marike Lokhorst; Jasper van Ruijven. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570078 - 110
  slootkanten - oevervegetatie - vegetatiebeheer - soortenrijkdom - agrarisch natuurbeheer - subsidies - houding van boeren - ecologie - psychologie - ditch banks - riparian vegetation - vegetation management - species richness - agri-environment schemes - subsidies - farmers' attitudes - ecology - psychology
  Het agrarisch natuurbeheer in slootkanten staat centraal, met als doel de diversiteit aan plantensoorten langs slootkanten toe te laten nemen. De afgelopen tien jaar hebben namelijk verschillende onderzoeken aangetoond dat tot nu toe de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer beperkt is geweest. In dit proefschrift is zowel vanuit ecologisch als psychologisch perspectief onderzocht welke factoren het resultaat van het agrarisch natuurbeheer hebben beperkt.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west - Groningen : Evaluatie 2007 - 2012
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van; Sonneveld, C. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C082/13) - 59
  kweldergronden - bodemdaling - vegetatiebeheer - polders - plantengemeenschappen - groningen - salt marsh soils - subsidence - vegetation management - polders - plant communities - groningen
  Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en het referentiegebied in de kwelderwerken in West-Groningen van de jaren 2007 t/m 2012. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden, waar nuttig, ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten.
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen.
  Dirkx, G.H.P. ; Oostenbrugge, R. van; Egmond, P.M. van; Wortelboer, R. - \ 2013
  De Levende Natuur 114 (2013)3. - ISSN 0024-1520 - p. 98 - 101.
  natuurbeheer - vegetatiebeheer - getijden - natuurontwikkeling - aquatische ecologie - grevelingen - nature management - vegetation management - tides - nature development - aquatic ecology - grevelingen
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bieden kijkrichtingen bij het nadenken over de toekomst van natuur? Die vraag proberen we te beantwoorden aan de hand van een concrete casus: De Grevelingen. De kijkrichtingen zijn: vitale natuur; beleefbare natuur; functionele natuur; inpasbare natuur
  Onbeperkt houdbaar: advies voor een nieuw natuurbeleid in Nederland
  Berendse, F. ; Leeuwen, B. van; Arts, B.J.M. ; Bade, T. ; Kuks, S.M.M. - \ 2013
  De Levende Natuur 114 (2013)3. - ISSN 0024-1520 - p. 74 - 83.
  natuurbeleid - vegetatiebeheer - natuurbeheer - habitats - oppervlakte (areaal) - natuurgebieden - nature conservation policy - vegetation management - nature management - habitats - acreage - natural areas
  In mei 2011 ontving Illka Hanski uit handen van de Zweedse koning Karel Gustaaf de prestigieuze Crafoord prize. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de wiskundige theorie die de effecten van oppervlakte en versnippering van natuur op de populaties van wilde planten en dieren beschrijft. Ongeveer gelijktijdig doemden in Nederland de contouren op van een drastische koerswijziging van de overheid, die een einde zou maken aan het Nederlandse natuurbeleid dat sinds 1990 op deze theorie was gebaseerd. Er werden ingrijpende bezuinigingen aangekondigd, van meer dan 70%. Nooit eerder was de kloof tussen regeringsbeleid en wetenschappelijk inzicht zo diep. Deze koerswijziging heeft de aanzet gegeven tot een politieke en maatschappelijke herbezinning op nut en noodzaak van het natuurbeleid.
  Bijen in en rond de stad : een literatuurstudie
  Cornelissen, A.C.M. - \ 2012
  Entomologische Berichten 72 (2012)1-2. - ISSN 0013-8827 - p. 120 - 124.
  apidae - stedelijke ecologie - insect-plant relaties - vegetatiebeheer - apidae - urban ecology - insect plant relations - vegetation management
  Ondanks dat verstedelijking een negatief effect heeft op de samenstelling en grootte van bijenpopulaties ten opzichte van meer natuurlijke gebieden, kan het stedelijk gebied fungeren als leefgebied voor wilde bijen. In vergelijking met het boerenland is het stedelijk gebied zelfs relatief rijk aan soorten. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat tussen de 13 en 40% van het aantal bijensoorten in ‘natuurlijke’ referenties ook wordt aangetroffen in tuinen, wegbermen, parken en industrieterreinen. Bloemenrijkdom en -diversiteit zijn de belangrijkste factoren die het voorkomen van wilde bijen in de stad verklaren. Het effect van het aanbieden van nestgelegenheid is niet of nauwelijks onderzocht. Met aangepast beheer van bijvoorbeeld het openbaar groen, is het mogelijk bijenpopulaties in het stedelijk gebied te faciliteren en zelfs te ontwikkelen
  Natuur en veiligheid, gaan ze nog samen?
  Makaske, B. ; Maas, G.J. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)2. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 31.
  vegetatiebeheer - uiterwaarden - rivieren - natuurontwikkeling - hydrodynamica - overijssel - vegetation management - river forelands - rivers - nature development - hydrodynamics - overijssel
  "Natuur en veiligheid gaan duurzaam samen in het winterbed van de rivieren", zo stelde Han Sluiter in het Vakblad NBL van september 2011. Het was een reactie op een recent onderzoek van Alterra en Duurzame Rivierkunde, waarin wordt geconcludeerd dat de huidige rivierkundige maatregelen onvoldoende ruimte bieden voor grootschalige natuurontwikkeling langs de IJssel. De auteurs van deze publicatie geven een samenvatting van dit onderzoek en bespreken vervolgens de reactie van Han Sluiter.
  Ontwikkeling van de zeereep onder dynamisch kustbeheer op Oost-Ameland; onderzoek naar de bijdrage van duinbeheer op de kustveiligheid
  Jong, B. de; Slim, P.A. ; Riksen, M.J.P.M. ; Krol, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2152) - 78
  kustbeheer - duingebieden - vegetatiebeheer - waterstand - bescherming - nederlandse waddeneilanden - coastal management - duneland - vegetation management - water level - protection - dutch wadden islands
  Dynamisch kustbeheer is na 1990 (1e Kustnota) ingevoerd als meer natuurlijk alternatief voor regulier kustbeheer. In deze studie is de ontwikkeling van de zeereep onder dynamisch kustbeheer op Oost-Ameland onderzocht. Het onderzochte kustvak heeft tussen 1995 en 1999 gediend voor een experiment met het invoeren van dynamisch kustbeheer. Met behulp van hoogtebestanden (JARKUS en laseraltimetriedata) is de ontwikkeling van het volume van de zeereep geanalyseerd. Hoogwatergebeurtenissen zijn bekeken om hun invloed op de ontwikkeling van de zeereep te bepalen. Tenslotte is ook de ontwikkeling van vegetatiebedekking onderzocht door luchtfoto’s van 2003 en 2009 te analyseren en met elkaar te vergelijken.
  Natuur- en pitrusontwikkeling in het beekdal van de Geeserstroom : bodemtoestand 3-5 jaar na inrichting
  Sival, F.P. ; Kemmers, R.H. ; Bolhuis, P.R. ; Jong, B. de - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2129) - 40
  juncus effusus - vegetatiebeheer - natuurontwikkeling - bodemchemie - fosfaten - beekdalen - ecologisch herstel - drenthe - juncus effusus - vegetation management - nature development - soil chemistry - phosphates - brook valleys - ecological restoration - drenthe
  Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het verwerven van inzicht in de effectiviteit van maatregelen om de ongewenste ontwikkeling van Pitrus bij natuurontwikkeling te voorkomen en bestrijden. In het Geeserstroomgebied vindt op grote schaal natuurontwikkeling plaats op voormalige landbouwgronden en is een experiment opgezet om te toetsen via welke inrichtings- en beheersmaatregelen de vestiging en dominantie van Pitrus kan worden voorkomen.
  Review Stroomlijn, Meerkosten regulier beheer terreinen Natuurbeschermingsorganisaties in het kader van Stroomlijn
  Jong, J.J. de; Schrijver, R.A.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 8
  natuurbeheer - uiterwaarden - vegetatiebeheer - kostenanalyse - nature management - river forelands - vegetation management - cost analysis
  Het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is er allereerst op gericht om de vegetatie in de uiterwaarden van de grote rivieren zodanig op orde te brengen dat de terreinbeheerders (NBO’s en particulieren) in aanmerking komen voor een Wbr-vergunning. Deze vergunningen borgen een langjarig beheer dat voldoet aan de eisen die uit rivierkundig oogpunt worden gesteld. De beheerplannen vormen de basis voor de Wbr-vergunningen. De voorliggende studie handelt over "een raming van de meerjarige extra reguliere beheerkosten in het winterbed".
  Laagveen en zeeklei 2010 : Dotterbloemhooilanden
  Hoek, D. van der; Riet, B. van de; Schie, M. - \ 2010
  S.n.
  graslanden - hooiland - weiden - caltha - vegetatiebeheer - natuurbeheer - grasslands - meadows - pastures - caltha - vegetation management - nature management
  Tot halverwege de vorige eeuw kwamen dotterbloemhooilanden veelvuldig voor, in de benedenlopen van beekdalen en het veengebied. Vanwege de rijke flora en fauna streven veel beheerders er naar ze terug te krijgen. Dit infoblad bekijkt de omstandigheden waaronder het mogelijk is dotterbloemhooilanden terug te krijgen en de mogelijke stimulerende maatregelen.
  Infoblad herstel van akkerflora
  Kloen, H. ; Haveman, R. - \ 2010
  bouwland - vegetatietypen - vegetatiebeheer - plantenecologie - akkerranden - natuurbeheer - arable land - vegetation types - vegetation management - plant ecology - field margins - nature management
  Akkers met een goed ontwikkelde begroeiing van akkerkruiden hebben een grote nostalgische waarde. Het beeld van wuivende korenhalmen, met daartussen het rood van klaprozen, het wit van kamilles en het blauw van korenbloemen appelleert sterk aan ons gevoel van oorspronkelijkheid. Het is mede daardoor dat veel natuurbeheerders proberen om op delen van hun terreinen dit soort akkerflora weer te herstellen. De kleurrijke akkers hebben bovendien niet alleen een grote natuurwaarde, maar ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Tot voor honderd jaar geleden namelijk domineerden graanvelden het Nederlandse landschap. Het beheer en het herstel van deze akkers gaat echter lang niet altijd even goed. Dit infoblad geeft in het kort aan wat de eigenschappen zijn van die typische akkerflora en welke maatregelen kunnen leiden tot het herstel ervan en bovendien wat kansrijke locaties zijn voor het nieuwe natuurakkers.
  Infoblad beheer en herstel van Kievitsbloemlanden : Rivierenlandschap 2010
  Corporaal, A. - \ 2010
  S.n.
  fritillaria - vegetatie - natuurbescherming - vegetatiebeheer - bodem - klei - ecologisch herstel - fritillaria - vegetation - nature conservation - vegetation management - soil - clay - ecological restoration
  Informatieblad over beheer en herstel van Kievitsbloemlanden. Voor het beheer van kievitsbloemlanden moet naar het hele systeem worden gekeken.
  Beheer en herstel van kievitsbloemlanden : verslag veldwerkplaats, Rivierenlandschap Rouveen, 19 april 2010
  Corporaal, A. - \ 2010
  [s.l.] : S.n. - 4
  vegetatiebeheer - fritillaria meleagris - hydrologie - graslanden - ecologisch herstel - natuurbeheer - abiotiek - ecohydrologie - overijssel - vegetation management - fritillaria meleagris - hydrology - grasslands - ecological restoration - nature management - abiotic conditions - ecohydrology - overijssel
  Over kievitsbloemlanden zijn er veel vragen. Welke (a)biotische omstandigheden zijn gunstig en hoe groot is de bandbreedte? Hoe zit het met de hydrologie? Is er een combinatie mogelijk van kievitsbloemen en weidevogels? Hoe kom je van dertig exemplaren naar onafzienbare vlaktes? Hoe keer je een teruglopende of verouderende stand? Tijdens deze veldwerkplaats zoeken we samen naar antwoorden.
  Van griend naar hoog kwalitatief ooibos : verslag veldwerkplaats rivierenlandschap, Hank, 27 april 2010
  Weeda, E.J. ; Sluiter, H. - \ 2010
  [S.l.] : S.n. - 4
  oevervegetatie - bossen - zachthout - vegetatiebeheer - natuurbeheer - uiterwaarden - riparian vegetation - forests - softwoods - vegetation management - nature management - river forelands
  De veldwerkplaats heeft een wat andere opzet dan gebruikelijk. De inleidingen vinden pas plaats in het veld zelf, op de boot om precies te zijn. Excursieleider Weeda wil namelijk vooral ter plaatse laten zien wat een zachthoutooibos is. Hij wil in het veld laten zien hoe een ontwikkeld ooibos er uit kan zien en welke stadia je vanuit de nulsituatie zult doorlopen om uiteindelijk dat mooie ooibos te krijgen.
  Vegetatieontwikkeling van schraalland op fosfaatrijke grond : verslag veldwerkplaats, algemeen, Meppen, 20 april 2010
  Kemmers, R.H. ; Jong, B. de; Heek, F. van - \ 2010
  [S.l.] : S.n. - 7
  vegetatiebeheer - landbouwgronden - graslandbeheer - fosfaten - bodemchemie - ecologisch herstel - natuurgebieden - drenthe - vegetation management - agricultural soils - grassland management - phosphates - soil chemistry - ecological restoration - natural areas - drenthe
  Het nadeel van het creëeren van schraalgrasland op voormalige landbouwgrond is het te hoge fosfaatgehalte, wat leidt tot Pitrus, is de heersende gedachte. Tijdens deze veldwerkplaats werden we geïntroduceerd in het schraalgrasland-experiment in het Geeserstroomgebied. Wat vooral duidelijk werd is dat de relatie tussen Pitrus en fosfaat niet zo eenduidig is. Fosfaat is wel belangrijk, maar er spelen nog meer factoren mee waarvan het effect niet goed bekend is. In het Geeserstroomgebied bleek dat de uitgangssituatie van de grond een rol speelt.
  Urgent bedreigde typische soorten en vegetatietypen van Natura 2000-habitattypen
  Epe, M.J. ; Wallis de Vries, M.F. ; Bouwma, I.M. ; Janssen, J.A.M. ; Kuipers, H. ; Keizer-Vlek, H.E. ; Niemeijer, C.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1909) - 70
  vegetatietypen - bedreigde soorten - natura 2000 - habitats - vegetatiebeheer - nederland - vegetation types - endangered species - natura 2000 - habitats - vegetation management - netherlands
  Dit rapport is de weerslag van een onderzoek naar de urgent bedreigde en potentieel urgent bedreigde typische soorten en de urgent bedreigde en potentieel urgent bedreigde vegetatietypen van de habitattypen van de Natura 2000-gebieden. In totaal zijn 67 typische soorten als Urgent Bedreigd gecategoriseerd; nog eens 26 soorten zijn gecategoriseerd als Potentieel Urgent Bedreigd. Voor de vegetatietypen geldt dat er 15 (sub)associaties Urgent bedreigd zijn. Op een bijbehorende cdrom wordt voor al deze soorten en vegetaties de huidige verspreiding gegeven, of herstel binnen of buiten Natura 2000 zou moeten plaatsvinden, wat de knelpunten hierbij zijn en waar de beste herstellocaties gelegen zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.