Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 9 / 9

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Flora en vegetatie: samen sterker
  Groenendael, J. van; Schaminee, J.H.J. - \ 2010
  Floron Nieuws 2010 (2010)13. - p. 1 - 12.
  vegetatie - plantenecologische groepen - vegetatiekunde - plantengemeenschappen - botanische samenstelling - biodiversiteit - ecosystemen - databanken - informatiesystemen - vegetation - plant ecological groups - vegetation science - plant communities - botanical composition - biodiversity - ecosystems - databases - information systems
  Artikel over het opnieuw ontmoeten van plantenecologen en vegetatiekundigen. Hierdoor kunnen inzichten en de schaalniveaus uit beide vakgebieden met elkaar verbonden worden. In ecologische studies – en dat geldt zeker voor nietmobiele soorten als planten – is de laatste tijd het belang van ruimtelijke verspreiding van soorten en levensgemeenschappen steeds nadrukkelijker naar voren gekomen, evenals de relatie tussen beiden. De ruimtelijke verspreiding van soorten bepaalt de soortenvoorraad waaruit soorten bij elkaar komen en een lokale (planten)gemeenschap vormen. Dit brengt floristen en vegetatiekundigen bij elkaar. Een tweede verandering is de nadruk die meer recent is komen te liggen op de relatie biodiversiteit en ecosysteemfuncties waarbinnen planten een primaire rol hebben.
  Veldgids Plantengemeenschappen
  Schaminee, J.H.J. ; Sykora, K.V. ; Smits, N.A.C. ; Horsthuis, M. - \ 2010
  Zeist : KNNV uitgeverij - ISBN 9789050113090 - 440
  plantengemeenschappen - flora - plantengeografie - plantenecologie - soorten - determinatietabellen - vegetatiekunde - ecologie - nederland - plant communities - flora - phytogeography - plant ecology - species - keys - vegetation science - ecology - netherlands
  Deze gids geeft een compacte beschrijving van alle plantengemeenschappen in Nederland: van open water en moerassen, graslanden en heiden, kust en binnenlandse pioniermilieus, tot ruigten, bossen en struwelen. De gids biedt ook een toegankelijke inleiding over termen en begrippen in de vegetatiekunde. Per plantengemeenschap zijn verspreidingskaartjes, samenvattende tabellen met de belangrijkste soorten en grafieken over standplaats en levensvormen opgenomen. Bovendien bevat het boek determinatiesleutels waarmee de Nederlandse plantengemeenschappen op naam zijn te brengen. De sleutels leiden tot de juiste klasse, waarna aan de hand van standplaatskenmerken en soortensamenstelling op eenvoudige wijze de plantengemeenschap kan worden bepaald.
  Grenzen in beweging : beschouwingen over vegetatiegeografie
  Schaminée, J.H.J. ; Weeda, E.J. - \ 2008
  Zeist : KNNV uitgeverij (Vegetatiekundige Monografieën 1) - ISBN 9789050112871 - 183
  plantengeografie - vegetatie - biodiversiteit - klimaatverandering - europa - nederland - vegetatiekunde - phytogeography - vegetation - biodiversity - climatic change - europe - netherlands - vegetation science
  Grenzen in beweging bevat onder meer hoofdstukken over Europese en mondiale verspreiding van vaatplanten, plantengeografie van Nederland, halfnatuurlijke graslanden, hotspots van plantendiversiteit en effecten van klimaatverandering. Het boek geeft een boeiend overzicht van de historische en recente ontwikkelingen in de vegetatiegeografie. De vele kaartjes, tekeningen, tabellen en grafieken vormen een heldere aanvulling op de tekst. Het is het eerste deel van een reeks Vegetatiekundige Monografieën
  The Dutch Flora in a changing environment
  Pierik, M. ; Ruijven, J. van; Bezemer, T.M. ; Berendse, F. - \ 2007
  klimaatverandering - flora - milieueffect - vegetatie - vegetatiemonitoring - vegetatiekunde - climatic change - flora - environmental impact - vegetation - vegetation monitoring - vegetation science
  Poster about the Dutch flora in a changing environment
  The impact of floodplain sedimentation on vegetation; quantifying nutrient input
  Sival, F.P. ; Makaske, B. ; Maas, G.J. ; Runhaar, J. - \ 2004
  geologische sedimentatie - sedimentatie - vegetatie - voedingsstoffenopname (planten) - voedingsstoffen - voedingsstoffenbalans - vegetatiemonitoring - vegetatiekunde - geological sedimentation - sedimentation - vegetation - nutrient uptake - nutrients - nutrient balance - vegetation monitoring - vegetation science
  Poster outlining a research on the impact of floodplain sedimentation on vegetation; quantifying nutrient input
  SUMO; SUccessieMOdel voor de vegetatie
  Wamelink, G.W.W. - \ 2004
  modellen - vegetatie - vegetatietypen - bodemchemie - biodiversiteit - vegetatiekunde - models - vegetation - vegetation types - soil chemistry - biodiversity - vegetation science
  Informatieblad over SUMO, of te wel SUccessieMOdel voor de vegetatie. Het model SUMO modelleert de vegetatieontwikkeling op het niveau van vegetatiestructuur. Verder worden in het model meegenomen de bodemchemie, biodiversiteit en vegetatietype
  Plantverband en dunning Pinus carbaea morelet : eerste volledige hoogtemeting in het proefvak te Moeroekreek; Vegetatiekundige veranderingen in ongerept drooglandbos : inrichting proefperken te Kamp 8; Techniek natuurlijke verjonging drooglandbos : zuivering en eerste vrijstelling in proefvak Mapanebrug 1967; Optreden van kanker bij Eucalyptus sp. : resultaten van een drietal in 1966 en 1967 ingerichte proeven; Vegetatiekundige veranderingen in ongerept drooglandbos : opname ondergroei proefveldjes in het Arboretum te Kamp 8, Mapanegebied (deel 3)
  Graaf, N.R. de; Boerboom, J.H.A. - \ 1968
  Paramaribo : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos rapporten no. 11)
  landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - suriname - pinus caribaea - plaatsen op afstand - vegetatiekunde - vegetatiemonitoring - natuurlijke verjonging - eucalyptus - kanker (plantenziektekundig) - bosbouw - bossen - bosdynamiek - bosecologie - agricultural research - research projects - suriname - pinus caribaea - spacing - vegetation science - vegetation monitoring - natural regeneration - eucalyptus - cankers - forestry - forests - forest dynamics - forest ecology
  Dit bestand bevat vijf verslagen van onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum landbouwkundig onderzoek Suriname. De onderwerpen van deze verslagen hebben te maken met vegetatie-onderzoek, plantenziekten, vegetatiekundige veranderingen en techniek voor natuurlijke verjonging van een drooglandbos.
  Successie in geëxploiteerd drooglandbos : inrichting en eerste opname der proefvakken te Mapane en Coesewijne; Wortelontwikkeling van Pinus caribaea morelet : de invloed van aard plantmateriaal en bemesting nagegaan aan een acht maanden oude kultuur; Vegetatiekundige veranderingen in ongerept drooglandbos : opname ondergroei proefveldjes in het Arboretum te Kamp 8, Mapanegebied (deel 2); Optreden van kanker bij Eucalyptus sp. : verloop van de aantasting in een 2 jaar oude kultuur en de invloed van bemesting (deel 1)
  Faber, J. - \ 1968
  Paramaribo : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos rapporten no. 9)
  plantensuccessie - ecologische successie - bosdynamiek - wortels - pinus caribaea - vegetatiekunde - kanker (plantenziektekundig) - eucalyptus - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - suriname - bossen - bosecologie - plant succession - ecological succession - forest dynamics - roots - pinus caribaea - vegetation science - cankers - eucalyptus - agricultural research - research projects - suriname - forests - forest ecology
  Dit bestand bevat vier verslagen van onderzoeksprojecten uitgevoerd door centrum landbouwkundig onderzoek in Suriname. De verslagen hebben betrekking op successie in drooglandbossen, vegetatiekundige veranderingen, plantenziekten en wortelontwikkeling.
  Techniek natuurlijke verjonging drooglandbos : inrichten proefvak te Mapane en opname 1967; Optreden van kanker bij Eucalyptus sp. : orie͏̈nterende opname in de plantverband/dunningsproeg vab vak 9A, Coesewijne, KM 10; Techniek natuurlijke verjonging drooglandbos : bemonstering gee͏̈xploiterd bos Mapanegebied; Vegetatiekundige veranderingen in ongerept drooglandbos : opname ondergroei proefveldjes in het Arboreatum te Kamp 8, Mapanegebied (deel 1)
  Consen, J.R. ; Lavieren, L.P. van - \ 1967
  Paramaribo : Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (Celos rapporten no. 3)
  bossen - natuurlijke verjonging - vegetatiekunde - vegetatiemonitoring - eucalyptus - kanker (plantenziektekundig) - suriname - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - bosecologie - forests - natural regeneration - vegetation science - vegetation monitoring - eucalyptus - cankers - suriname - agricultural research - research projects - forest ecology
  Dit bestand bevat vier verslagen van onderzoeksprojecten uitgevoerd door landbouwkundig centrum in Suriname. De verslagen hebben betrekking op drooglandbos en techniek voor natuurlijke verjonging en vegetatiekundige veranderingen, en het optreden van kanker bij Eucalyptus.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.