Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 311

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==veldproeven
Check title to add to marked list
Kansrijke eiwitgewassen : eindrapportage veldproeven 2016
Prins, U. ; Timmer, R.D. - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 10 p.
eiwitproducten - eiwitrijke voedingsmiddelen - veldproeven - lupinen - peulvruchten - glycine (fabaceae) - tuinbonen - rassen (planten) - eiwitgehalte - plantaardig eiwit - protein products - protein foods - field tests - lupins - grain legumes - faba beans - varieties - protein content - plant protein
Kansrijke eiwitgewassen is een project dat in 2016 tot stand is gekomen vanuit de Brancheorganisatie Akkerbouw rond de teelt van peulvruchten voor menselijke consumptie. In dit project wordt aansluiting gezocht bij het reeds lopende project vanuit de Europese Unie, Protein-2-Food dat zich naast de teelt ook richt op de verwerking en vermarkting van nieuwe consumentenproducten op basis van plantaardige eiwitten. In deze eindrapportage wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de teeltproeven in 2016. In deze veldproeven is gekeken naar blauwe en witte lupine, veldbonen en soja. De proeven lagen op twee locaties: Klazienaveen (Veenkoloniën) op dalgrond en WPR-Lelystad (Flevopolder) op jonge zeeklei. Vanwege het hoge kalkgehalte van het proefveld in Lelystad zijn hier geen blauwe lupines uitgezaaid. Uitvoering van de proeven werd in Lelystad verzorgd door WPR en in Klazienaveen door het LBI.
Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen
Balen, D.J.M. van; Janmaat, L. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - consumptieaardappelen - rassenproeven - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - varieties - table potatoes - variety trials - field tests - arable farming
De biologische agf-keten heeft de ambitie om bio-aardappelen te produceren en het winkelschap te vullen met goede kwaliteit biologische consumptieaardappelen. Dat vergt de komende jaren de nodige inspanning. Kwekers werken aan verruiming van het assortiment resistente rassen. Telers zorgen voor goed resistentiemanagement. Winkels gaan het aanbod aanpassen en kiezen voor sterke rassen. Jaarlijks worden de aardappelrassen getest op vatbaarheid, productie en kwaliteit. De infectiedruk was afgelopen jaar hoog. Hoe hebben de rassen gepresteerd?
Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
Pilotproef algengroei op geïnundeerd perceel : Onderzoek op een praktijkbedrijf in de Wieringermeer naar de mogelijkheden om algen te kweken op perceel dat in zomer en najaar wordt geïnundeerd ter bestrijding van schadelijke aaltjes
Hoek, H. ; Weide, R.Y. van der - \ 2016
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO 709) - 25 p.
algenteelt - biomassa productie - inundatie - gewasbescherming - proefprojecten - veldproeven - akkerbouw - biobased economy - algae culture - biomass production - flooding - plant protection - pilot projects - field tests - arable farming
Maatschap Hoorsman uit Wieringerwerf heeft enkele jaren ervaring met inundatie van percelen ter bestrijding van (aardappelcyste)aaltjes, waarbij wordt geïnundeerd met water uit het IJsselmeer. Daarbij was het opgevallen dat gedurende het seizoen in het inundatie water algengroei kan ontstaan. Algen kunnen eventueel geoogst worden en zouden daarna wellicht kunnen dienen als veevoer of als bron van andere producten. In een kleine pilotproef is in 2015 op een geïnundeerd perceel van Hoornsman nagegaan of er in het inundatie water substantiële algengroei plaatsvind en om welke algen het gaat. Daarbij zijn de van nature aanwezige algensoorten aangevuld (“aangeënt”) met algensuspensie van Chlorella spp. die op het PPO-agv is gekweekt.
Natuurherstel door grondtransplantatie
Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
Organische mestkwaliteit beïnvloedt bodemmicroben en bodemfuncties
Heijboer, A. ; Berge, H.F.M. ten; Ruiter, P.C. de; Kowalchuk, G.A. ; Jorgensen, H.B. ; Bloem, J. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 27-29 (2016). - ISSN 0169-6300 - p. 27 - 29.
agro-ecosystemen - bemesting - bodembiologie - micro-organismen - bodemmicrobiologie - stikstofkringloop - fosfolipiden - veldproeven - brassica oleracea var. gemmifera - agroecosystems - fertilizer application - soil biology - microorganisms - soil microbiology - nitrogen cycle - phospholipids - field tests
Micro-organismen spelen een sleutelrol in bodemfuncties zoals de kringlopen van koolstof en stikstof. Voor een duurzame landbouw is het van belang dat deze kringlopen optimaal functioneren om verliezen van nutriënten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit onderzoek geeft inzicht in de rol van bodemmicroben bij optimalisatie van de stikstofkringloop door toevoeging van zowel minerale kunstmest als verschillende kwaliteiten organisch materiaal.
Fosfaatgehalte in de bodem blijft voldoende hoog : jarenlange fosfaatbemesting volgens bedrijfsspecifieke gebruiksnormen zorgt voor zes procent lagere drogestofopbrengst
Middelkoop, J.C. van; Ehlert, P.A.I. ; Regelink, I.C. - \ 2016
Veeteelt 33 (2016)8. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
bemesting - kunstmeststoffen - fosfaat - graslanden - veldproeven - opbrengen op het land - droge stof - fertilizer application - fertilizers - phosphate - grasslands - field tests - application to land - dry matter
In Nederland is de fosfaatbemesting op grasland via gebruiksnormen beperkt tot een evenwichtsbemesting. Om de verwachte daling van de fosfaattoestand van de bodem en de grasproductie te monitoren, deed Wageningen UR vana f 1997 een veldproef.
Meer bloemen, meer bijen in agrarische landschappen?
Bukovinszki, T. ; Biesmeijer, J.C. ; Wäckers, F.L. ; Prins, H.H.T. ; Kleijn, D. - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 37 - 40.
cultuurlandschap - functionele biodiversiteit - wilde bijenvolken - apidae - bombus - bloemen - bijenstanden - bestuiving - veldproeven - cultural landscape - functional biodiversity - wild honey bee colonies - flowers - apiaries - pollination - field tests
In moderne cultuurlandschappen wordt het voor wilde bijen steeds moeilijker om de benodigde hulpbronnen, zoals bloemen en nestgelegenheid te bemachtigen. Wij willen nagaan of de aanleg van meerjarige bloemenvelden de achteruitgang van wilde bijen in deze landschappen kan tegengaan. De resultaten laten zien dat het verhogen van het aanbod van bloemen kan leiden tot een soortenrijkere gemeenschap van wilde bestuivers, niet alleen in de bloemenvelden zelf maar ook in het omliggende landschap.
Perspectief van bodemverbeteraars : bij de bodem beginnen?
Balen, D.J.M. van; Bussink, W. - \ 2016
Kennisakker.nl 2016 (2016).
bodemverbeteraars - bodemstructuur - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - veldproeven - proefopzet - soil conditioners - soil structure - agricultural research - arable farming - field tests - experimental design
Wat is de waarde van bodemstructuurverbeteraars? Dit is de centrale vraag in een meerjarig onderzoek op 5 locaties waar de werking van diverse producten wordt getoetst. De bodemstructuur van akkerbouwpercelen verslechtert. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), meer piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw worden gezien als de belangrijkste oorzaken. Bodemstructuurverbetaars kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodemstructuur.In deze samenvatting worden de eerste resultaten toegelicht.
Bladbemesting suikerbieten : veldproef in suikerbieten op proefbedrijf Kooijenburg
Russchen, H.J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 28 p.
bladbemesting suikerbieten - arable farming - sugarbeet - foliar application - field tests - experimental farms - sandy soils - boron fertilizers - molybdenum fertilizers - magnesium fertilizers - plant protection - akkerbouw - suikerbieten - toediening op blad - veldproeven - proefboerderijen - zandgronden - boriummeststoffen - molybdeenmeststoffen - magnesiummeststoffen - gewasbescherming
Voor de suikerbietenteelt heeft Yara de bladmeststof Brassitrel Pro in het pakket en heeft de experimentele product F3521 ontwikkeld. De doelstelling van het proefveldonderzoek is om de meerwaarde van de bladmeststoffen Brassitrel Pro en F3521 in de bietenteelt aan te tonen en te vergelijken met gangbare bladmeststoffen Bortrac en Molytrac.
Effect biologische grondontsmetting : gewaswaarnemingen in laanbomen
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-21) - 15 p.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - biologische grondontsmetting - straatbomen - bodemschimmels - verticillium dahliae - veldproeven - groenbemesters - folie - verwelkingsziekten - forest nurseries - ornamental woody plants - biological soil sterilization - street trees - soil fungi - field tests - green manures - foil - wilts
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast door middel van gewaswaarnemingen het effect van BGO vast te leggen.
Effect biologische grondontsmetting op wortellesieaaltje in de teelt van rozen en laanbomen
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2015-20) - 15 p.
houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - biologische grondontsmetting - groenbemesters - folie - veldproeven - pratylenchus penetrans - gewasbescherming - ornamental woody plants - street trees - biological soil sterilization - green manures - foil - field tests - plant protection
Het doel van het project is om op een aantal percelen waarop biologische grondontsmetting (BGO) is toegepast na te gaan welk bestrijdingseffect deze grondbehandeling heeft op het voorkomen van wortellesieaaltje in de grond.
Biologisch redmiddel tegen verwelkingsziekte in de Boomkwekerij : kennis en ervaringen uit een praktijknetwerk
Sluis, B.J. van der; Even, S. - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 33 p.
boomkwekerijen - houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - rosaceae - bodemschimmels - verticillium dahliae - biologische grondontsmetting - detectie - veldproeven - verwelkingsziekten - groenbemesters - folie - forest nurseries - ornamental woody plants - street trees - soil fungi - biological soil sterilization - detection - field tests - wilts - green manures - foil
Het doel van het project is om door samenwerking tussen kwekers, loonbedrijf, onderzoek en teelt-advisering de implementatie van (duurzame) biologische grondontsmetting te stimuleren door het samen opdoen en delen van kennis hierover. Daarnaast is er behoefte aan een snelle en nauwkeurige methode voor detectie van Verticillium in grond de bodem. Deze wordt in een EU-MKB project ontwikkeld. Vanuit het praktijknetwerk zal zo mogelijk kennis uit dit project benut worden.
Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen
Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 609) - 67 p.
fruitteelt - pesticiden - boomgaarden - boomgaardspuiten - spuiten - toxiciteit - drift - veldproeven - gemeenten - fruit growing - pesticides - orchards - orchard sprayers - spraying - toxicity - field tests - municipalities
Spray drift can be limited through the use of drift- reducing nozzles and spray techniques; and is obligatory when applying Plant Protection Products (PPP) alongside waterways in the Netherlands. The spray drift reducing measures implemented to protect the surface water also protect spray drift exposure of bystanders and residents in the neighbourhood of sprayed orchards.Spray drift is estimated at different distances from a sprayed orchard based on earlier performed spray drift field experiments. A differentiation is made to measured spray drift deposition at ground level and estimated airborne spray drift up to 50 m distance from the treated field. Airborne spray drift curves are based on measured airborne spray drift at 7,5 m distance from the last tree row. Airborne spray drift is further divided in exposure in the 0-3 m high air layer and the 3-6 m high air layer. Both for the dormant (before May 1st) and the full leaf situation (after May 1st) analyses have been performed based on spray drift data related to dermal and inhalation exposure of bystanders and residents of some often used plant protection products in the Netherlands. It is shown that spray drift reducing technology (DRT) is important in reducing the exposure risk of bystanders and residents too. Also the effects of filter crops, like wind breaks, hedgerows etc., grown on the edge of the field on exposure of bystanders and residents is shown.
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
Effecten van grondbewerking op bodembiologie en ziektewerendheid van de bodem
Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Bloem, J. ; Scholten, O. ; Balen, D.J.M. van - \ 2015
akkerbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - groenbemesters - veldproeven - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - gewasbescherming - arable farming - ploughing - no-tillage - green manures - field tests - organic farming - reduced tillage - soil quality - plant protection
Op de Broekemahoeve in Lelystad loopt vanaf 2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en biologische akkerbouwrotatie op klei te onderzoeken. Het grond-bewerkingssysteem met ploegen wordt vergeleken met niet-kerende grondbewerking waarbij ook groenbemesters worden toegepast om de bodem in de winter bedekt te houden.
Toepassing van NBS-aardappelsensing in de teelt van zetmeelaardappelen; IJkakker, veldproef 2014 't Kompas
Geel, W.C.A. van; Schans, D.A. van der - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO/PRI-rapport 655) - 28
akkerbouw - bemesting - fabrieksaardappelen - stikstof - veldproeven - sensors - gewasgroeimodellen - gewaskwaliteit - arable farming - fertilizer application - starch potatoes - nitrogen - field tests - crop growth models - crop quality
In het kader van IJkakker worden gewassensoren ingezet als monitor voor gewasontwikkeling. IJkakker heeft tot doel sensorgestuurde teeltmaatregelen te ontwikkelen. Het deelproject IJkakkerbemesting onderzoekt de mogelijkheden in de teelt van aardappelpootgoed en zetmeelaardappel. Uit een opname met gewassensoren kan een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid stikstof die in een gewas zetmeelaardappel is opgenomen. Op basis van een eenvoudig groeimodel dat uit de temperatuursom de totale N-opname door het gewas berekent vanaf opkomst, kan de streefwaarde voor de N-opname op elke willekeurig tijdstip worden vastgesteld. Als de geschatte N-opname uit de sensordata lager is dan de streefopname op het tijdstip van sensing, wordt een stikstofbijmestgift berekend. Deze proef heeft als doel een stikstofbijmestsysteem voor zetmeelaardappel op basis van gewassensing te ontwikkelen en te vergelijken met een standaard praktijkbemesting en een bestaand N-bijmestsysteem gebaseerd op monstername van bodem en gewas.
Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types
Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
3 vragen aan: Joanneke Spruijt, onderzoeker WUR (interview)
Spruijt, J. - \ 2015
Landbouwmechanisatie 66 (2015)4. - ISSN 0023-7795 - p. 9 - 9.
akkerbouw - grondbewerking gericht op bodemconservering - grondbewerking - kosten-batenanalyse - veldproeven - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur na grondbewerking - duurzaam bodemgebruik - opbrengst - arable farming - conservation tillage - tillage - cost benefit analysis - field tests - soil fertility - tilth - sustainable land use - outturn
Het antwoord op 3 vragen over Kosten en baten van NKG bewerking op basis van verschillende onderzoeken in Nederland
Effectiviteit gewasbeschermingsmiddelen tegen koprot in ui : veld experiment 2012-2013
Evenhuis, A. ; Visser, C.L.M. de; Goorden, P. - \ 2015
Wageningen : Kennisakker
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - uien - gewasbescherming - chemische bestrijding - bewaarziekten - botrytis aclada - fungiciden - veldproeven - crop enterprises - onions - plant protection - chemical control - storage disorders - fungicides - field tests
Koprot is een voor de uiensector desastreuze ziekte. Enerzijds omdat de ziekte een forse aanslag pleegt op de kwaliteit en opbrengst van uien in de gehele keten en anderzijds omdat de ziekte maar moeilijk gemanaged kan worden. De ziekte komt infrequent voor en als koprot optreedt is de verrassing, net als de schade, meestal groot. Dit wordt veroorzaakt omdat op het veld geen symptomen van de ziekte te zien zijn in het loof. De uien worden nog schijnbaar gezond geoogst. Als de ziekte voorkomt dan kan de partij in bewaring snel achteruit gaan en onverkoopbaar worden. Op initiatief van het uienplatform in samenwerking met de uiensector is een veldexperiment uitgevoerd om de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van Botrytis aclada gedurende het veldseizoen te bepalen. Hierbij is naast doorspuitschema’s in overleg met de sector ook gekozen voor spuitstrategieën zoals deze in de praktijk kunnen worden toegepast.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.