Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 676

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Camping De Braamhorst : quickscan naar het voorkomen van beschermde natuurwaarden op camping De Braamhorst e.o. i.r.t. de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum voor 300 bewoners
  Ottburg, F.G.W.A. ; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Vries, D. de - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2756) - 27
  natuurwaarde - natuur - inventarisaties - kampeerplaatsen - milieubeheer - natura 2000 - natuurbeheer - veluwe - natural value - nature - inventories - camp sites - environmental management - natura 2000 - nature management - veluwe
  Dit is een quickscan van campingterrein De Braamhorst waar is gekeken naar beschermde natuurwaarden in relatie tot een voorgenomen locatie voor 300 asielzoekers.
  Beeltenis van W.C.H. Staring herleeft - Medaillon en nieuw afgietsel gemaakt van grafmonument Staring
  Chardon, W.J. ; Windt, R. de; Comans, R.N.J. - \ 2015
  Bodem 25 (2015)2. - ISSN 0925-1650 - p. 8 - 9.
  bodem - wetenschappers - kunst - veluwe - achterhoek - soil - scientists - arts - veluwe - achterhoek
  Dit artikel beschrijft de geschiedenis van een gipsen medaillon van de geoloog Winand C.H. Staring (1808-1877), het leven van de kunstena(a)r(es) Fre Jeltsema (1879-1971) die het maakte voor een bronzen plaquette en een penning, en de omzwervingen die dit kunstwerk maakte.
  Afgraven, bodemtransplantaties en uitstrooien van maaisel op voormalige landbouwgronden
  Noppen, F. van; Bosch, M. ; Wubs, E.R.J. ; Haanstra, L. ; Verbaan, D. ; Houwelingen, G.D.B. van; Philippona, J. ; Ekeris, R. van; Putten, W.H. van der; Bezemer, T.M. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 222 - 226.
  heidegronden - heidegebieden - herstelbeheer - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodem - bodembeheer - experimenten - natuurbeheer - gelderland - veluwe - heathland soils - heathlands - restoration management - ecological restoration - nature development - soil - soil management - experiments - nature management - gelderland - veluwe
  Op de Reijerscamp bij Wolfheze zijn de effectiviteit van bodemtransplantaties en het uitstrooien van maaisel voor het ontwikkelen van heide en heischraal grasland op een voormalig landbouwgebied vergeleken. Deze natuurherstelmaatregelen zijn toegepast en getest in gebieden waar de toplaag van de bodem (de voormalige bouwvoor) is afgegraven en in niet-afgegraven gebieden. Wat zijn de resultaten van dit experiment en welke meerwaarde levert bodemtransplantatie voor natuurontwikkeling op?
  Het uitzetten van macrofauna als beekherstelmaatregel
  Verdonschot, R.C.M. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2015
  H2O online (2015)3 oktober.
  herstelbeheer - waterlopen - macrofauna - ecologisch herstel - waterbeheer - evaluatie - larven - veluwe - restoration management - streams - macrofauna - ecological restoration - water management - evaluation - larvae - veluwe
  In het voorjaar van 2014 zijn in de herstelde middenloop van de Heelsumse beek op de Veluwe enkele duizenden larven van de voor laaglandbeken karakteristieke kokerjuffer Lepidostoma basale uitgezet. De reden om de natuur een handje te helpen is dat veel beekinsecten zich slecht verspreiden. Soorten die van nature in zo’n beek thuishoren lijken veel door beekherstelmaatregelen geschikt gemaakte beken niet te kunnen bereiken. In dit artikel wordt de situatie een jaar na het uitzetten van dieren besproken. Was het project succesvol en welke consequenties heeft dit voor de evaluatie van beekherstelprojecten?
  De kuddes van Ede, Rheden en Epe-Heerde
  Kruk, M. van der; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, K. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)3. - ISSN 0929-905X - p. 6 - 9.
  veluws heideschaap - kuddes (flocks) - veluwe - heidegebieden - natuurgebieden - diergezondheid - kenmerken - rassen (dieren) - schapenrassen - veluwe heath sheep - flocks - veluwe - heathlands - natural areas - animal health - traits - breeds - sheep breeds
  Deze keer de schijnwerpers op vier andere kuddes Veluwse heideschapen.
  Die van Ede begrazen al heel lang de Ginkelse en Eder
  hei. De huidige herders, Aart en Henk van den Brandhof, hebben in
  respectievelijk de jaren ‘80 en ‘90 de kuddes overgenomen van hun
  vader Bart. De kudde van Epe-Heerde begraast al meer dan vijftig
  jaar de Renderklipen. Bij de oprichting van de kudde van Rheden in
  de jaren zestig speelde de eigenares van het landgoed Heuvel een
  belangrijke rol.
  Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - amphibia - business parks - standing water - wildlife passages - nature management - veluwe
  Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhoudsplan te maken. Relatief eenvoudige voorzieningen voor padden en kikkers, zullen zonder onderhoud namelijk binnen enkele jaren nutteloos blijken.
  Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014
  Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. ; Weeda, E.J. ; Griffioen, A.J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2616)
  vegetatiemonitoring - habitats - vegetatietypen - nationale parken - heidegebieden - eolisch zand - graslandgronden - natuurgebieden - inventarisaties - veluwe - vegetation monitoring - habitats - vegetation types - national parks - heathlands - aeolian sands - grassland soils - natural areas - inventories - veluwe
  In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en draagt belangrijk bij aan oppervlakten habitattype van de Veluwe, met name voor Zandverstuivingen (848 ha), Stuifzandheiden (270 ha), Zure vennen en Heideveentjes (16 ha), Vochtige heiden (27 ha), Heischrale graslanden (189 ha) en Oude eikenbossen (240 ha). Ten opzichte van de kartering in 2007 zijn er op hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen: de oppervlakte zandverstuivingen is met maximaal 10% afgenomen, vooral door successie naar Stuifzandheiden; Stuifzandheiden zijn afgenomen ten gunste van Droge heiden; de oppervlakte Heischrale graslanden is praktisch gelijk gebleven; vergrassing met Pijpenstrootje is voortgeschreden; de oppervlakten Vochtige heiden en Zure vennen zijn niet wezenlijk veranderd; habitattype Zwakgebufferde vennen is nieuw onderscheiden met een zeer klein oppervlakte; de oppervlakte Heideveentjes is toegenomen door betere inventarisatie; Jeneverbesstruwelen en Oude eikenbossen zijn in oppervlakte gelijk gebleven; het weinig voorkomende type Beuken-eikenbossen met hulst is uitgebreid met een deel dat in 2007 ten onrechte niet was onderscheiden. De vegetatietypen zijn toegekend aan 11 natuurbeheertypen waarvan N16.01 Droog bos met productie 48% van de oppervlakte inneemt, gevolgd door N01.01 Droge heide met 22% en N07.02 Zandverstuiving met 14%. De overige typen beslaan elk minder dan 5% van de oppervlakte. Vooralsnog is alleen het landschapsbeheertype L01.07 Lanen onderscheiden.
  Eerste gekweekte rivierkreeften uitgezet
  Ramaker, R. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  rivierkreeft - aquatische ecologie - herintroductie van soorten - bedreigde soorten - habitats - plassen - veluwe - crayfish - aquatic ecology - reintroduction of species - endangered species - habitats - ponds - veluwe
  Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de Nederlandse natuur. De Europese rivierkreeft kwam tot voor kort nog slechts voor in één Nederlandse vijver en het leek slechts een kwestie van tijd tot de soort uit ons land zou verdwijnen. Een kweekprogramma moet nu de Europese rivierkreeft behouden voor Nederland. Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn inmiddels weggenomen, maar de kreeftenpest vormt nog steeds een grote bedreiging.
  Renkumse landgoederen en buitenplaatsen : vista's participatie
  During, R. ; Jagt, P.D. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 320) - ISBN 9789462573857 - 86
  landgoederen - buitenplaatsen - erfgoed - landschapsbeheer - veluwe - estates - country estates - heritage areas - landscape management - veluwe
  De Veluwezoom is rijk aan landgoederen en buitenplaatsen. Alleen al binnen de gemeente Renkum is er een dertigtal aanwezig. Dit maakt de zuidelijke Veluwezoom en de gemeente Renkum in het bijzonder tot een bijzonder fraai gebied, dat vanouds veel bezoekers trekt. Het jaar 2012 stond in het teken van de buitenplaatsen en landgoederen en dit heeft geleid tot een groot aantal initiatieven om de bekendheid bij het publiek te vergroten en om herstelwerkzaamheden op de agenda te zetten. Eén van de initiatieven behelsde het samenstellen van een Atlas van het buitenplaatsenlandschap van dit Gelders Arcadië. Deze atlas maakt in één oogopslag duidelijk hoe omvangrijk het cultuurbezit is en dat er goed beleid nodig is om dit duurzaam te beheren. De gemeente Renkum heeft de follow up van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen vormgegeven met een visievormend project. Echter werd de stap van de atlas met daarin nog slechts de inventarisatie van buitenplaatsen en landgoederen en de visie op het benutten, behouden en beheren, door een aantal bezorgde burgers van Oosterbeek te groot geacht. Deze hebben zich verenigd in de Initiatiefgroep Visie voor Landgoederen. Ze hebben een sterk pleidooi gehouden om eerst een waardestellend onderzoek te laten plaatsvinden voordat er gewerkt kan worden aan visievorming. Dit wetenschapswinkelrapport geeft een invulling aan deze wens en is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van studenten van de WUR en van de TUDelft.
  OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede
  Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2627) - 31
  amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - amphibia - business parks - standing water - wildlife passages - nature management - veluwe
  Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd om ook in de toekomst de paddenpopulatie duurzaam te kunnen laten voortbestaan. De gemeente Ede neemt het beheer en onderhoud van de genomen maatregelen voor haar rekening. In dit rapport een beheer- en onderhoudsplan voor het gebied.
  Assessment of evaporative water loss from Dutch cities
  Jacobs, C.M.J. ; Elbers, J.A. ; Brolsma, R. ; Hartogensis, O.K. ; Moors, E.J. ; Rodríguez-CarreteroMárquez, M.T. ; Hove, B. van - \ 2015
  Building and Environment 83 (2015). - ISSN 0360-1323 - p. 27 - 38.
  klimaatverandering - temperatuur - stedelijke gebieden - evaporatie - waterbudget - rotterdam - veluwe - climatic change - temperature - urban areas - evaporation - water budget - rotterdam - veluwe - urban heat-island - energy-balance - large-aperture - evapotranspiration - exchange - surface - scintillometers - requirements - environments - manchester
  Reliable estimates of evaporative water loss are required to assess the urban water budget in support of division of water resources among various needs, including heat mitigation measures in cities relying on evaporative cooling. We report on urban evaporative water loss from Arnhem and Rotterdam in the Netherlands, using eddy covariance, scintillometer and sapflow observations. Evaporation is assessed at daily to seasonal and annual timescale. For the summer half-year (April–September), observations from Arnhem and Rotterdam are consistent regarding magnitude and variability of evaporation that typically varies between 0.5 and 1.0 mm of evaporation per day. The mean daily evaporative cooling rate was 20–25 Wm-2, 11–14% of the average incoming solar radiation. Evaporation by trees related to sapflow was found to be a small term on the water budget at the city or neighbourhood scale. However, locally the contribution may be significant, given observed maxima of daily sap flows up to 170 l per tree. In Arnhem, evaporation is strongly linked with precipitation, possibly owing to building style. During the summer season, 60% of the precipitation evaporated again. In Rotterdam, the link between evaporation and precipitation is much weaker. An analysis of meteorological observations shows that estimation of urban evaporation from routine weather data using the concept of reference evaporation would be a particularly challenging task. City-scale evaporation may not scale with reference evaporation and the urban fabric results in strong microweather variability. Observations like the ones presented here can be used to evaluate and improve methods for routine urban evaporation estimates.
  De natuurwaarde van flora en vegetatie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe:
  Bijlsma, R.J. ; Bokdam, J. ; Dam, D. van; Visser, N. - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 246 - 252.
  natuurwaarde - flora - vegetatietypen - natura 2000 - nationale parken - veluwe - natural value - flora - vegetation types - natura 2000 - national parks - veluwe
  Natura 2000 vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Bijna 40% van de totale oppervlakte van het Nationale Park de Hoge Veluwe wordt ingenomen door Natura 2000-habitattypen. De vraag is, in hoeverre deze typen de natuurwaarde van flora en vegetatie afdoende vertegenwoordigen. Hierbij beschouwen we niet alleen bijzondere vegetatietypen die niet onder een habitattype vallen, maar analyseren ook de verspreiding van (habitat)typische soorten die karakteristiek worden geacht voor habitattypen en een rol spelen bij de formele kwaliteitsbeoordeling.
  Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe
  Spek, Th. ; Bijlsma, R.J. ; Bokdam, J. ; Dam, Douwe van; Visser, Niko - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 240 - 245.
  ecosysteembeheer - historische ecologie - nationale parken - cultuurlandschap - veluwe - ecosystem management - historical ecology - national parks - cultural landscape - veluwe
  Hoewel het landschap in het Nationale Park De Hoge Veluwe op het eerste gezicht grotendeels natuurlijk lijkt, blijkt bij nadere beschouwing dat de mens in vrijwel alle tijden van de geschiedenis grote invloed op de natuur van dit gebied heeft uitgeoefend. Juist de eeuwenlange wisselwerking tussen natuur en mens maakt De Hoge Veluwe tot een interessante staalkaart van historisch-ecologische landschappen. Kennis van de cultuurhistorische gelaagdheid en van het historisch ontstaan en beheer van lokale ecosystemen biedt belangrijke handvatten voor toekomstig beheer.
  Ruimtelijke klimaatagenda regio Stedendriehoek
  Doorn, W. van; Duteweert, P. ; Nap, R. ; Goosen, H. ; Bijsterveldt, M.A.J.C. van - \ 2014
  Regio Stedendriehoek - 30
  klimaatverandering - regionale planning - nadelige gevolgen - kostenanalyse - veluwe - achterhoek - climatic change - regional planning - adverse effects - cost analysis - veluwe - achterhoek
  Zowel de regio Stedendriehoek als de provincie Gelderland hechten veel waarde aan een leefomgeving, waar het goed wonen, werken en leven is. Met de opgaven van de regio (bereikbaarheid, leefomgeving, sociaal kapitaal en innovatie) en de majeure opgaven van de provincie (stedelijke netwerken en Veluwe) wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven. Een goede leefomgeving gaat ook over bodem, water en groen. De ambitie die regio, provincies en het waterschappen op dit punt bindt, is het realiseren van een veerkrachtig en toekomstbestendig water- en bodemsysteem. Dit willen we bereiken door nauw met elkaar en andere partners samen te werken. Om de samenwerking aan een duurzaam bodem- en watersysteem vorm en inhoud te geven, is volgens de benadering van de natuurlijke alliantie, in de regio Stedendriehoek gewerkt aan de ‘Ruimtelijke Klimaatagenda’. Hierin zijn bodem, water, groen op regionaal niveau samengebracht tot één beeld van het (huidige) natuurlijke bodem- en watersysteem. Vanuit dit natuurlijk bodem- en watersysteem is vooruit gekeken naar effecten van klimaatverandering en naar kansen die het natuurlijk systeem biedt voor nieuwe economische initiatieven. Vervolgens zijn de verkregen inzichten in beelden en kaarten (veerkracht en regionale economie) vastgelegd.
  Klimaatatelier Rheden
  Merrebach, M. van; Bijsterveldt, M.A.J.C. van; Grond, V. - \ 2014
  Rheden : Gemeente Rheden - 22
  klimaatverandering - klimaatadaptatie - gemeenten - veluwe - gelderland - climatic change - climate adaptation - municipalities - veluwe - gelderland
  De Provincie Gelderland wil vanuit haar klimaatprogramma klimaatbestendigheid stimuleren. Naast aandacht voor klimaatverandering in provinciaal beleid wordt ook actief richting regio’s en gemeenten gewezen op het belang en de meerwaarde van klimaatadaptatie. Dat gebeurt onder andere door het houden van een klimaatatelier. Een van de klimaatateliers is op 25 november 2013 georganiseerd voor de gemeente Rheden. Dit atelier werd goed bezocht en had een primeur: 2 wethouders waren bij het ochtendprogramma aanwezig. Het klimaatatelier bestond uit 3 ‘blokken’: • Doel en kader door vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie Gelderland • Toelichtingen op het klimaatbeleid en de gevolgen voor Rheden, én op de situatie van bodem, water en groen in de gemeente. • Aanzet voor een adaptatiestrategie door het schetsen op ruimtelijke mogelijkheden en een discussie over governance, samenwerking en beleid.
  Advies ‘Herstel Leuvenumse beek’
  Dongen, R. van; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
  Driebergen : Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur - 20
  waterlopen - herstel - hydrologie van stroomgebieden - maatregelen - inventarisaties - natuurgebieden - veluwe - streams - rehabilitation - catchment hydrology - measures - inventories - natural areas - veluwe
  Het OBN Deskundigenteam Beekdallandschap is gevraagd advies uit te brengen over de geplande herstelmaatregelen in de Leuvenumse beek. Dit advies is verwerkt in de definitieve herstelvisie (Bell Hullenaar) en heeft ook doorgewerkt in de wijze waarop de maatregelen zullen worden uitgevoerd. Kort gezegd heeft het advies ervoor gezorgd dat het herstel van het beeksysteem op meer systematische wijze zal gaan plaatsvinden
  Veluwse malenbossen en het Gortelsche Bos; verslag van een lezing en een excursie
  Laar, J.N. van; Sauren, P. - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)109. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 29.
  bossen - historisch grondgebruik - historische ecologie - veluwe - forests - land use history - historical ecology - veluwe
  Eerder dit jaar, op 24 april 2014, vond een door de Commissie Bosgeschiedenis georganiseerde excursie plaats in het Gortelsche Bos. Dit eeuwenoude bos is een onderdeel van het Kroondomein Het Loo. Zowel de respectabele ouderdom als de vroegere gemeenschappelijk bosbezitsvorm – het behoorde aan een maalschap - maakt het Gortelsche Bos bijzonder.
  Ontsnippering Hart van de Veluwe: de relatie met het Nationale Park De Hoge Veluwe
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. ; Lammertsma, D.R. ; Leidekker, J. ; Ouden, J. den; Liefting, Y. ; Jansen, P.A. - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 268 - 272.
  wildbeheer - nationale parken - fauna - wildpassages - veluwe - wildlife management - national parks - fauna - wildlife passages - veluwe
  Het 5400 ha grote Nationale Park De Hoge Veluwe is al bijna 100 jaar omgeven met een grofwildraster. In 2013 is dit raster open gemaakt voor wilde hoefdieren, als uitwerking van het streven naar ontsnippering van de Veluwe door de Provincie Gelderland. Hier beschrijven we een monitoringsprogramma, waarmee we de gevolgen voor wilde hoefdieren en het beheer daarvan willen meten.
  De bossen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  Ouden, J. den - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 258 - 262.
  bossen - bosbeheer - historische ecologie - nationale parken - veluwe - forests - forest administration - historical ecology - national parks - veluwe
  De bossen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe vormen samen met heide en stuifzanden een gevarieerd landschap waarin cultuurhistorie en natuur doelbewust verweven zijn. Naast een klein aandeel oude bossen en landgoedbossen stamt het grootste deel van het bosoppervlak uit de afgelopen eeuw, en is met veel moeite ontwrocht aan het droge en arme landschap. De afgelopen 100 jaar is het bosbeheer van Het Park gericht op het landschappelijk aantrekkelijker, ecologisch stabieler en economisch rendabeler maken van de bossen. Dit artikel kijkt terug op de beheersgeschiedenis van de bossen in het Park.
  Drie decennia dagvlinder - en broedvogelmonitoring in het Nationale Park De Hoge Veluwe
  Wallis de Vries, M.F. ; Sanders, G. - \ 2014
  De Levende Natuur 115 (2014)6. - ISSN 0024-1520 - p. 277 - 283.
  lepidoptera - broedvogels - fauna - monitoring - nationale parken - veluwe - lepidoptera - breeding birds - fauna - monitoring - national parks - veluwe
  Het Nationale Park De Hoge Veluwe is één van de weinige overgeleven gebieden in Noordwest-Europa waar het heidelandschap zich nog op grote schaal en in zijn ruimtelijke verscheidenheid van stuifzand tot vennen manifesteert. Dankzij een vroeg begin van vlinder- en broedvogelmonitoring in het Park is er veel bekend over de veranderingen in de vlinder- en broedvogelfauna in de laatste drie decennia. Dit artikel vergelijkt de ontwikkelingen in het Park met de landelijke trends.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.