Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid : input voor agendavorming van de Balans van de Leefomgeving 2014
  Boonstra, F.G. ; Gerritsen, A.L. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 47) - 35
  natuur - natuurbeleid - verantwoordelijkheid - overheid - milieubeheer - milieubeleid - nederland - nature - nature conservation policy - responsibility - public authorities - environmental management - environmental policy - netherlands
  The Natinonal Government carries system responsibility for nature. Some ambiguity in the understanding ofthe concept of system responsibility seems to exist, however. The ways in which system responsibility isimplemented vary in practice also. The Ministry of Infrastructure and the Environment gives expression to itssystem responsibility within spatial planning in a largely facilitating manner, but its role also shows someregulating elements. With regard to water policy there is, on the contrary, a largely regulating interpretationwith some facilitating elements. The Ministry of the Interior has a facilitating role concerning the issue ofdemographic decline. The Ministry of Economic Affairs is still searching for a way to handle its systemresponsibility in nature policy and is showing at the time of this research (beginning 2013) an inclinationtowards a largely facilitating role. The Assessment of the Dutch Human Environment may be helpful with thissearch by clarifying the concept, indicating further options for implementation and making clear what theconsequences will be of the different possible roles.
  Conference Report: Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation
  Kusters, C.S.L. ; Guijt, I. ; Buizer, N.N. ; Brouwers, J.H.A.M. ; Roefs, M.M.I. ; Vugt, S.M. van; Wigboldus, S.A. - \ 2015
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-103) - 39
  evaluation - program evaluation - innovations - responsibility - monitoring - conferences - development projects - development programmes - society - developing countries - netherlands - gelderland - evaluatie - programma-evaluatie - innovaties - verantwoordelijkheid - monitoring - conferenties - ontwikkelingsprojecten - ontwikkelingsprogramma's - samenleving - ontwikkelingslanden - nederland - gelderland
  This report presents the key highlights and contributions from the conference ‘Monitoring and Evaluation for Responsible Innovation’ that was held on 19-20 March 2015 in Wageningen, the Netherlands. This conference was part of the International Year of Evaluation, and is the eighth annual ‘M&E on the Cutting Edge’ conference. These events are organised by Centre for Development Innovation, Wageningen University and Research centre and Learning by Design. The conference focused on how monitoring and evaluation efforts can support the kind of transformative and responsible innovation needed to tackle critical questions for society.
  Doe het zelf : burgerinitiatieven in de natuur
  Nijland, R. ; Dam, R.I. van - \ 2015
  WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 28 - 31.
  natuurbeheer - burgers - groenbeheer - landschapsbeheer - bewonersparticipatie - samenwerking - verantwoordelijkheid - maatschappelijk draagvlak - governance - nature management - citizens - management of urban green areas - landscape management - community participation - cooperation - responsibility - public support - governance
  Samen met Irini Salverda en Roel During schreef Van Dam het boek Burgers en hun Landschap. Dat biedt een overzicht van tien jaar onderzoek naar burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief. Wat bezielt deze bevlogen burgers, welke drijfveren hebben ze en welke strategieën hanteren ze om succesvol te zijn. Om vervolgens het proces tussen burgers en overheid soepeler te laten verlopen, biedt Alterra hulp. ‘We hebben een leernetwerk opgezet en organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen tussen gemeentes, provincies, ministeries, waterschappen en natuurorganisaties"
  Towards responsible scaling up and out in agricultural development : An exploration of concepts and principles
  Wigboldus, S.A. ; Leeuwis, C. - \ 2013
  Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR; Knowledge, Technology & Innovation Group, Wageningen UR - 77
  landbouwontwikkeling - schaalverandering - verantwoordelijkheid - good practices - multi-stakeholder processen - innovaties - agricultural development - scaling - responsibility - good practices - multi-stakeholder processes - innovations
  Discussion paper prepared for the CGIAR Research Program on Integrated Systems for the Humid Tropics.
  Dierenwelzijnsbeleid: hoe blijf je bij de tijd?
  Hopster, H. - \ 2011
  Lectoraat Dierenwelzijn
  dierenwelzijn - beleid - gemeenten - dierethiek - verantwoordelijkheid - opvoeding - dieren - animal welfare - policy - municipalities - animal ethics - responsibility - child rearing practices - animals
  Presentatie gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid
  Houd oog voor verhaal achter de cijfers
  Termeer, C.J.A.M. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)april. - p. 12 - 12.
  overheidsbeleid - overheidsbestedingen - besluitvorming - controle - beleidsevaluatie - verantwoordelijkheid - government policy - public expenditure - decision making - control - policy evaluation - responsibility
  Controle vraagt om cijfers, maar complexe vraagstukken zijn moeilijk in cijfers te vangen. Het is daarom vooral belangrijk dat we in het vizier houden waar de cijfers over gaan, en durven te leren van fouten, zegt bestuurskundige Katrien Termeer
  Veiligheid beter verankeren in ruimtelijke plannen
  Neuvel, J.M.M. ; Schaijk, A. - \ 2009
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 27 (2009)4. - ISSN 1571-0122 - p. 32 - 33.
  rampen - controle - veiligheid - ruimtelijke ordening - overheidsbeleid - consultancy - maatregelen - risicobeheersing - gebiedsontwikkeling - verantwoordelijkheid - gemeenten - disasters - control - safety - physical planning - government policy - consultancy - measures - risk management - area development - responsibility - municipalities
  De ruimtelijke planner kan een forse bijdrage leveren aan het vergroten van de mogelijkheden voor rampenbeheersing en dus aan een duurzame en veilige ruimtelijke inrichting. De regionale brandweer adviseert de ruimtelijke planners hierbij, maar tot op heden werken veiligheidsadviezen van de brandweer slechts marginaal door in bestemmingsplannen, blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit
  Food for talk: discursive identities, food choice and eating practices
  Sneijder, P.W.J. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Hedwig te Molder. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085044024 - 220
  voedingsgewoonten - ethiek - morele waarden - psychologie - consumptiepatronen - internet - communicatie - analyse - sociale interactie - eetstoornissen - moraal - verantwoordelijkheid - identiteit - feeding habits - consumption patterns - appetite disorders - ethics - moral values - psychology - social interaction - internet - communication - analysis - moral - responsibility - identity
  This thesis focuses on the construction and use of identities in food interaction. Insights from discursive psychology and conversation analysis are drawn upon to examine the interactional functions of identities in online food talk.

  Discursive psychology (DP) explores how psychological themes, such as identity, are handled and managed in discourse, by participants themselves. The main principle of this approach is that talk is action-oriented. Rather than assuming a cognitive basis for identity, a discursive study focuses on identity as a means of achieving particular interactional goals, such as accounting for food choice.In this respect, the DP perspective marks a shift away from current approaches in anthropology, sociology and social psychology, which largely ignore the notion that identities are part of social actions performed in talk, and thus designed and deployed for different interactional purposes.

  The project is spread across three research settings, namely online interaction on veganism, food pleasure and obesity. The main criterion for selecting these cases was their relationship to recent dominant trends in current food choice, namely ethical considerations, hedonism and weight concerns. These 'motives' are also likely resources for identity-related activities.

  Chapter 2

  In this chapter we draw on a corpus of online discussions on veganism in order to explore the relationship between food choice, eating practices and identity work. A discursive psychological analysis focuses on action, rhetoric and construction. The analyst studies how speakers react to one other and show interpretations of previous turns. The analyst also considers potential alternative versions of descriptions, in order to demonstrate which version of reality is being undermined or countered. The analysis in this chapter demonstrates that participants draw on specific discursive devices to (1) define vegan meals as ordinary and easy to prepare and (2) construct methods of preventing vitamin deficiency, such as taking supplements, as routine procedures. In 'doing being ordinary', participants systematically resist the notion that being a vegan is complicated - in other words, that it is both difficult to compose a meal and to protect your health. In this way, participants protect veganism as an ideology. More generally, it is argued that identities and their category-bound features are part and parcel of participants' highly flexible negotiation packages rather than cognitive predictors of their behaviour.

  Chapter 3

  In this chapter we apply methods developed by conversation analysis and discursive psychology in order to examine how participants manage rules, facts and accountability in a specific ideological area. In particular, we focus on how participants in online discussions on veganism manage the problem posed by alleged health risks such as vitamin deficiency. We show how speakers systematically attribute responsibility for possible deficiencies to individual recipients rather than to veganism.The analysis focuses on a conditional formulation that participants use in response to the recurrent question about supposed health problems in a vegan diet (for example, if you eat a varied diet, there shouldn't be any problems). By using this formulation, participants blur whether they attribute responsibility or predict the absence of health problems. The blurring of logic and morality is used to implicitly ascribe responsibility for potential, assumed shortcomings in the lifestyle (such as calcium deficiency) to the individual. This implicit attribution allows participants to protect veganism as an ideology.                                    

  Chapter 4

  Chapter 4 draws on insights from discursive psychology to demonstrate how members of an online forum on food pleasure handle the hedonic appreciation of food in everyday interaction. The analysis focuses on how participants work up and establish their identities as 'gourmets'. A dominant tool in performing this identity work is the discursive construction of independent access to knowledge of and experience with food items, in order to compete with or resist the epistemic superiority of a preceding evaluation. Participants formulate their judgments in such a way that they are independent of or even superior to evaluations of the same dish in previous turns. The construction of independent access to and knowledge of culinary items is important in the interactional achievement of an identity as a gourmet who not only likes good food, but who knows what good food is .   

  Contrary to sensory approaches to food choice, this study portrays the enjoyment of food as an achievement that comes into being through interaction. We discuss the wider implications of this study for the relationship between food, identity and taste.

  Chapter 5

  Weight management is a problematic activity, involving issues of accountability and control.  In this chapter, we focus on how people discursively manage these issues in an online support group.  A discursive psychological approach is used to highlight some of the practices employed by participants to handle their dieting failures, like overeating or binging, in terms of blame and accountability. We focus on the way in which participants describe lapses in dieting while at the same time heading off 'mind explanations' such as a lack of control of one's eating practices, which would raise delicate issues regarding the narrator's personal identity. It is shown how participants work up a disinterested account of their lapse by presenting a detailed factual account of what happened and how they feel, while not spelling out what these 'facts' mean. Furthermore, their accounts display the lapse as a one-off incident or choice in an ongoing process. The one-off event itself is scripted up as recognizable and logical in a chain of events, thereby inviting the recipient to dismiss a possible explanation in terms of the speaker's psychological make-up.

  Rather than treating attribution as a cognitive process, the study shows how attributions can be studied as situated productions that perform identity-implicative work through managing accountability and blame.

  Chapter 6

  In chapter 6, we provide an overview of the main observations in this study and formulate recommendations for future research. The study as a whole shows that identity construction is active and ongoing. This thesis has shown how identities were constructed to manage inferential implications of food choice. Such implications, for example 'complicatedness' in the case of veganism, 'abnormality' for obesity and 'subjectivity' for food pleasure, are managed by formulating rhetorical alternatives - ordinariness, normality and objectivity respectively. The relevance of rhetorical alternatives in everyday talk shows that identities are not fixed, but are flexible and negotiable. This implies that groups of consumers cannot be addressed as if they have only one identity, imposed from the outside. In this chapter, we discuss the importance of knowledge claims and accountability in identity work. We also discuss findings relating to the specifics of using online data compared to conversational data. Future research may draw attention to identity construction in face-to-face food conversations and in food interaction in other domains than the three examined in this study.
  MVO-prestatiemeting bij agrafood-ondernemingen; Keuzen, alternatieven en consequenties
  Pierick, E. ten; Boone, J.A. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789052429786 - 150
  landbouwindustrie - duurzaamheid (sustainability) - ondernemerschap - besluitvorming - prestatieniveau - beoordeling - nederland - meting - bedrijven - bedrijfseconomie - verantwoordelijkheid - maatschappelijk verantwoord ondernemen - agribusiness - sustainability - entrepreneurship - decision making - performance - assessment - measurement - businesses - netherlands - business management - responsibility - corporate social responsibility
  This report looks at various moments at which decisions can be made during the development of a system for the measurement of performance in the field of sustainable entrepreneurship and corporate social responsibility. Particular attention is devoted to the decision-making moments during the first two phases of the development process: the definition of the need for information and the design of a draft performance measurement system. The discussion on the different alternatives and the consequences of certain choices is based on (a) a study of the literature focusing on applications, and (b) a reflection on a few empirical studies that have been - or are to be - carried out within LEI.
  Medeverantwoordelijkheid voor natuur
  Overbeek, M.M.M. ; Lijmbach, S.E.E.M. - \ 2004
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Rapport ) - ISBN 9789076998107 - 191
  natuurbescherming - gedrag - attitudes - milieubeheer - morele waarden - samenleving - regering - particuliere organisaties - consumenten - beleid - nederland - verantwoordelijkheid - omgevingspsychologie - nature conservation - behaviour - environmental management - moral values - society - government - private organizations - consumers - policy - netherlands - responsibility - environmental psychology
  Environmental Liability of US farmers for pesticide use, livestock production and genetically modified crops.
  Grossman, M.R. ; Centner, T.J. ; Hall, P.K. - \ 2004
  Agrarisch recht 64 (2004)5. - ISSN 0167-4242 - p. 275 - 291.
  wettelijke aansprakelijkheid - toerekenbaarheid - regelingen - veehouderij - veehouderijbedrijven - akkerbouw - pesticiden - genetische modificatie - boerensector - agrarische bedrijfsvoering - vs - milieuwetgeving - chemische bestrijding - verantwoordelijkheid - legal liability - accountability - regulations - environmental legislation - livestock farming - livestock enterprises - arable farming - chemical control - pesticides - genetic engineering - farm sector - farm management - usa - responsibility
  Ingegaan wordt op de milieuwetgeving en -aansprakelijkheid in de V.S. in 'talgemeen, waarna in 't bijzonder wordt ingegaan op de wetgeving vooraansprakelijkheid achtereenvolgens in de dierlijke productie, bij het gebruikvan pesticides en bij toepassing van genetische modificatie
  Implementing corporate social responsibility into netchains in a transparent way : opportunities and challenges
  Wolfert, J. ; Kramer, K.J. ; Schans, J.W. van der - \ 2003
  The Hague : LEI (Exploration paper for KLICT TR171/3) - 19
  voedselindustrie - ondernemerschap - bedrijfsvoering - sociaal bewustzijn - duurzaamheid (sustainability) - doorzichtigheid van de markt - maatschappelijk verantwoord ondernemen - verantwoordelijkheid - agro-industriële ketens - strategisch management - food industry - entrepreneurship - management - social consciousness - sustainability - market transparency - corporate social responsibility - responsibility - agro-industrial chains - strategic management
  Today, liability and responsebility are two important topics in agrifood chains. Liability is mainly connected with food safety. Responsibility concerns how a product is produced, and has an ecological and an ethical dimension: is the product produced in an environmentally and socially sound manner? In contrast to liability, responsibility is not a legal concept but a moral or political one. The main issue in this paper is 'how can corporate social responsibility (CSR) be implemented in integrated netchains in a transparent way?'. The focus is on responsibility, but is closely connected with liability
  Duurzaam consumeren of ecologisch burgerschap?
  Spaargaren, G. - \ 2003
  In: Burgers en Consumenten: tussen tweedeling en twee-eenheid / Dagevos, H., Sterrenberg, L., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789076998367 - p. 70 - 84.
  houding van consumenten - consumentengedrag - verantwoordelijkheid - consumer attitudes - consumer behaviour - responsibility
  Het stakeholder-model: over economie, bedrijfsethiek en landbouw
  Jongeneel, R.A. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)4. - ISSN 0921-481X - p. 197 - 207.
  landbouwondernemingen - agrarische economie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - ethiek - agrarische bedrijfsvoering - morele waarden - waarden - verantwoordelijkheid - bedrijfseconomie - farm enterprises - agricultural economics - farm development - ethics - farm management - moral values - values - business management - responsibility
  Oktober 2002 kwam LTO met de basisnotitie "Agrarisch ondernemen op maatschappelijke gronden" naar buiten. De notitie is bedoeld als basis voor discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen het brede kader van economie en ethiek wordt in dit artikel ingegaan op het pleidooi voor integrale economische ethiek van Peter Ulrich, gevolgd door een analyse van het stakeholder-model. Tenslotte wordt de betekenis van het stake-holder model voor maatschappelijk ondernemen in de landbouw bekeken
  'Consument en burger', betekenis voor de markt van landbouwproducten en voedingsmiddelen
  Meulenberg, M.T.G. - \ 2003
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 43 - 54.
  voedingsmiddelen - landbouwproducten - consumptie - sociaal bewustzijn - marketing - consumentengedrag - houding van consumenten - verantwoordelijkheid - foods - agricultural products - consumption - consumer behaviour - consumer attitudes - social consciousness - marketing - responsibility
  Als tegenhanger van het begrip 'maatschappelijk verantwoord ondernemen' wordt hier het begrip 'maatschappelijk verantwoord consumeren' (MVC) gedefinieerd. Achtereenvolgens komen aan de orde: de inpassing van MVC in gangbare theorieën van het consumentengedrag, de invloed van maatschappelijke trends op MVC, belemmeringen voor MVC, en hoofdpunten van een marktbeleid gericht op de bevordering van MVC
  The future of environmental education in a postmodern world?
  Jarnett, A. ; Jickling, B. ; Sauve, L. ; Wals, A.E.J. ; Clarkin, P. - \ 1998
  Yukon : Yukon College - ISBN 9780969415022 - 244
  milieueducatie - morele waarden - ethiek - gedrag - milieu - ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - klimaatverandering - opwarming van de aarde - broeikaseffect - wereld - verantwoordelijkheid - toekomst - environmental education - environment - development - sustainability - moral values - ethics - behaviour - climatic change - global warming - greenhouse effect - world - responsibility - future
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.