Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 41

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Resistentieveredeling - Veredeling gericht op resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
  Hop, M.E.C.M. ; Looman, B.H.M. - \ 2016
  Groen Kennisnet
  resistance breeding - plant breeding - selection - selection methods - breeding programmes - breeding methods - plant protection - genetic resistance - teaching materials - resistentieveredeling - plantenveredeling - selectie - selectiemethoden - veredelingsprogramma - veredelingsmethoden - gewasbescherming - genetisch bepaalde resistentie - lesmaterialen
  Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
  Eerste pups outcross Saarlooswolfhond geboren
  Eggink, M. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 20.
  hondenrassen - rassen (dieren) - dierveredeling - zeldzame rassen - veredelingsmethoden - puppy's - dog breeds - breeds - animal breeding - rare breeds - breeding methods - puppies
  De Algemene Vereniging van Liefhebbers voor Saarlooswolfhonden (AVLS) heeft een plan van aanpak opgesteld met als doel de hoge onderlinge verwantschap tussen de honden op termijn te laten afnemen. Dat is hard nodig omdat anders de inteelttoename in de toekomst niet meer beheersbaar zal zijn. Gevolgen daarvan zouden zijn dat erfelijke gebreken toenemen en de vruchtbaarheid verder afneemt.
  Prof. Richard Immink over veredeling van tulpen met behulp van genomics
  Immink, G.H. - \ 2014
  Wagningen : Wageningen UR
  tulpen - bloembollen - genomica - veredelingsmethoden - nieuwe variëteit - tulips - ornamental bulbs - genomics - breeding methods - new variety
  Genomics biedt vele mogelijkheden voor de veredeling van gewassen, zegt Richard Immink, buitengewoon hoogleraar Fysiologie van bloembollen aan Wageningen University. Met genetische informatie van tulpen, bijvoorbeeld, kunnen telers heel gericht nieuwe variaties kweken die precies de gewenste eigenschappen hebben. Een nieuwe tulp op de markt brengen zal daarom een stuk sneller gaan.
  Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 2 : Eindrapport
  Krens, F.A. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 19
  lilium - plantenveredeling - veredelingsmethoden - genetische modificatie - cultivars - resistentie van variëteiten - insectenplagen - aphis gossypii - lilium - plant breeding - breeding methods - genetic engineering - cultivars - varietal resistance - insect pests - aphis gossypii
  Genetisch gemodificeerde lelielijnen, die in een eerder project geproduceerd waren (PT project 12966), zijn in dit vervolgproject verder gekarakteriseerd. Het doel van project PT12966 en dit project was om GM lelies te maken die een tweetal nieuwe genen hebben ontvangen die ze resistent tegen of in ieder geval minder gevoelig zouden maken voor aantasting door bladluizen. Met als doel de introductie van resistentie tegen luizen is natuurlijk de ultieme test een resistentietoets, waarin planten blootgesteld worden aan doelinsecten, in dit geval de katoenluis, Aphis gossypii, als belager van lelies. Twee type toetsen zijn uitgevoerd aan 62 GM lelielijnen.
  Biologische efficiëntie substraatverbruik bij champignon : een genetische analyse
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding (Rapport / Plant Research International 2014-2) - 22
  agaricus - eetbare paddestoelen - substraten - cultuurmethoden - veredelingsmethoden - kruisingen - efficiëntie - agaricus - edible fungi - substrates - cultural methods - breeding methods - crosses - efficiency
  In 2013 is de tweede stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) Welke lijnen zijn geschikt om segregerende populaties te maken. Deze populaties zullen gebruikt worden om genomische gebieden/genen te vinden die de verschillen in efficientie in substraat gebruik kunnen verklaren. De kennis kan gebruikt worden voor zowel veredelen op substraatgebruik als het vinden van alternatieve grondstoffen voor het maken van substraat. Er is in 2013 een selectie gemaakt van negen wild-isolaten en één commerciëel ras van de champignon. Deze stammen dekken de hele variatie van de collectie van Plant Breeding in de efficiëntie van het substraatgebruik (uitgedrukt als g droge stof aan champignons per kg verbruikte organische stof) ook wel biologische effcientie genoemd (BE).
  Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 1 : Eindrapport
  Krens, F.A. - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 17
  lilium - plantenveredeling - cultivars - veredelingsmethoden - genetische modificatie - resistentie van variëteiten - plantenplagen - lilium - plant breeding - cultivars - breeding methods - genetic engineering - varietal resistance - plant pests
  In eerdere projecten is een reproduceerbaar protocol ontwikkeld om lelie cultivars van verschillende typen (Longiflorum en Oriental) genetisch te modificeren en de merker-vrije technologie (geen ongewenste genen meer, alleen doelgenen) toe te passen. Dit project gaat over het produceren van merker-vrije gentech lelies met resistentie tegen bladluizen als overbrengers van virussen. Dit eindrapport deel I brengt verslag uit van de resultaten.
  Introductietraject sleedoornonderstammen
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. ; Ravesloot, M.B.M. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 19
  prunus spinosa - onderstammen - vermeerderingsmateriaal - fruitgewassen - rassen (planten) - selectie - veredelingsmethoden - virussen - gebruikswaarde - kwekersrecht - wettelijke rechten - plantenvirussen - nederland - prunus spinosa - rootstocks - propagation materials - fruit crops - varieties - selection - breeding methods - viruses - use value - breeders' rights - legal rights - plant viruses - netherlands
  Uit het onderzoek naar de gebruikswaarde van sleedoornselecties als onderstam voor pruim zijn sele cties naar voren gekomen die zeer perspectiefvol zijn . Deze hebben een groeikracht tussen die van VVA - 1 en St. Julien A (Van der Steeg et al, 2011 ). PPO is eigenaar van deze selecties. Vanuit de steenfruitsector bestaat hiervoor veel belangstelling . Men wil graag zo snel mogelijk bomen op deze onderstammen kunnen planten. Voordat éé n of meer selecties in de praktijk geïntroduceerd zouden kunnen worden, dien d en ze echter: - virusvrij gemaakt te worden - wettelijk beschermd te worden - vermeerderd te worde n Daarnaast wa s er de behoefte om ‘pilot s ’ op te zetten om de waarde aan de sector te demonstreren. Verder diende ook in het buitenland interesse ge wek t te worden voor het gebruik van deze selecties als onderstam voor pruim, kwets en mogelijk ook voor abri koos, perzik en nectarine. Dit is een grote potentiële afzetmarkt voor de onderstammen, waarmee de collectieve investering geld kan opleveren. In 2011 en 2012 is in een viertal projecten aan deze zaken invulling gegeven. In dit rapport worden de projecten beschreven.
  Bioimpuls gaat lange weg, met zijpaden : perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen
  Lammerts Van Bueren, E. ; Hutten, R.C.B. - \ 2012
  Ekoland 32 (2012)11. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
  biologische plantenveredeling - plantenveredeling - resistentieveredeling - aardappelen - phytophthora infestans - biologische landbouw - veredelingsmethoden - akkerbouw - organic plant breeding - plant breeding - resistance breeding - potatoes - phytophthora infestans - organic farming - breeding methods - arable farming
  Het is een zwaar phytophthora seizoen geweest. Nu zijn telers weer helemaal gespitst op resistente rassen. Daarbij richten de ogen zich op het Bioimpuls veredelingsprogramma. Traditionele veredeling uit wilde rassen is een lange weg, maar levert wel meer op. En niet vergeten: smaak en uiterlijk tellen net zo goed. Tijd voor een update
  Breeding initiatives of seeds of landraces, amateur varieties and conservation varieties : an inventory and case studies
  Osman, A.M. ; Chable, V. - \ 2009
  Driebergen [etc.] : Louis Bolk Instituut [etc.] - 35 p.
  plantenveredeling - landrassen - conservering - veredelingsmethoden - plantenvermeerdering - plant breeding - landraces - conservation - breeding methods - propagation
  One of the objectives of the Farm Seed Opportunities (FSO) project is to develop on farm breeding methodologies for the conservation and development of landraces, amateur and conservation varieties. The starting point for the development of these methodologies are the already existing experiences of farmers, small scale seed producers and researchers. To be able to draw on the expertise of these practitioners, we have selected five breeding initiatives for in depth case-studies. Prior to the selection of the five cases we carried out an inventory of all known initiatives within the European Economic Area. Results are presented in this report
  De rol van honingbijen bij de teelt van zaden
  Calis, J.N.M. ; Boot, W.J. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International
  honingbijen - apidae - zaadproductie - zaaizaadindustrie - siergewassen - kruisbestuiving - veredelingsmethoden - stuifmeel - bestuiving - honey bees - apidae - seed production - seed industry - ornamental crops - cross pollination - breeding methods - pollen - pollination
  Een eerste stap in de productie van veel voedsel$ en siergewassen is de teelt van zaden. Deze zaden zijn meestal het resultaat van geslachtelijke voortplanting. In bloemen vinden we vruchtbeginsels, vrouwelijke voortplantingsorganen, en meeldraden, mannelijke voortplantingsorganen. Uit de helmknoppen van de meeldraden komt stuifmeel vrij, wat je kunt zien als kleine capsules met erfelijke informatie
  Cisgenese brengt appelveredeling in stroomversnelling
  Dodde, H. ; Schouten, H.J. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)20. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - appels - rassen (planten) - veredelingsmethoden - weefselkweek - genen - anthocyaninen - genetische variatie - resistentieveredeling - cisgenese - fruit growing - apples - varieties - breeding methods - tissue culture - genes - anthocyanins - genetic variation - resistance breeding - cisgenesis
  De veredeling van het eerste schurftresistente appelras duurde meer dan vijftig jaar. Cisgenese versnelt het veredelingsproces aanzienlijk door rechtstreekse toevoeging van de gewenste natuurlijke appelgenen aan een bestaand ras. Henk Schouten van PRI verwacht in 2012 de eerste schurftresistente appels van Inova-Fruitrassen te kunnen plukken
  Alle cellen hebben dezelfde erfelijke informatie. DNA: het receptenboek van de plant
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)6/7. - p. 26 - 27.
  dna - hybridisatie - veredelingsmethoden - plantenveredeling - rassen (planten) - glastuinbouw - dna - hybridization - breeding methods - plant breeding - varieties - greenhouse horticulture
  DNA is de drager van erfelijke informatie. DNA muteert soms en daaruit kunnen nieuwe eigenschappen ontstaan. Veredelaars maken gebruik van natuurlijke variatie, maar genetische modificatie kan hun werk gemakkelijker maken
  Organic agriculture requires process rather than product evaluation of novel breeding techniques
  Lammerts Van Bueren, E. ; Verhoog, H. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Struik, P.C. ; Haring, M.A. - \ 2007
  NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 54 (2007)4. - ISSN 1573-5214 - p. 401 - 412.
  plantenveredeling - veredelen - veredelingsmethoden - technologie - biotechnologie - biologische landbouw - evaluatie - plant breeding - breeding - breeding methods - technology - biotechnology - organic farming - evaluation - plants - propagation - integrity
  In organic agriculture the use of genetically modified organisms (GMOs) is banned. Recently, two novel breeding techniques have been developed, i.e., cisgenesis and reverse breeding, both of which are based on gene technology but should raise less moral concerns from the public. Whether the products of these breeding processes are classified as GMOs depends on the interpretation of the relevant EU regulations. In cisgenic plants, the genes introduced through genetic modification are from a crossable donor plant so that the source of the genes is considered to be of the same nature. In reverse breeding, the recombinant genes, essential to the breeding process, are no longer present in the product resulting from the entire breeding process, and thus the product as such is not transgenic. Should varieties obtained through cisgenesis or reverse breeding be allowed in organic agriculture? The answer to this question depends on whether the product or the process of breeding is taken into account. Assessment based on the product implies a choice of an ethical approach that only considers the extrinsic consequences of human action by making a risk-benefit analysis. It neglects so-called intrinsic, ethical arguments related to the applied technology (the process) itself. The organic movement uses the intrinsic argument of ‘unnaturalness’ against genetic engineering. We therefore conclude that products of cisgenesis and reverse breeding should be subject to the current GMO-regulations in organic agriculture and should thus be banned from organic agriculture.
  In organic agriculture the use of genetically modified organisms (GMOs) is banned. Recently, two novel breeding techniques have been developed, i.e., cisgenesis and reverse breeding, both of which are based on gene technology but should raise less moral concerns from the public. Whether the products of these breeding processes are classified as GMOs depends on the interpretation of the relevant EU regulations. In cisgenic plants, the genes introduced through genetic modification are from a crossable donor plant so that the source of the genes is considered to be of the same nature. In reverse breeding, the recombinant genes, essential to the breeding process, are no longer present in the product resulting from the entire breeding process, and thus the product as such is not transgenic. Should varieties obtained through cisgenesis or reverse breeding be allowed in organic agriculture? The answer to this question depends on whether the product or the process of breeding is taken into account. Assessment based on the product implies a choice of an ethical approach that only considers the extrinsic consequences of human action by making a risk-benefit analysis. It neglects so-called intrinsic, ethical arguments related to the applied technology (the process) itself. The organic movement uses the intrinsic argument of 'unnaturalness' against genetic engineering. We therefore conclude that products of cisgenesis and reverse breeding should be subject to the current GMO-regulations in organic agriculture and should thus be banned from organic agriculture.
  Het waarom en hoe van DuRPh: duurzame resistentie tegen Phytophthora in aardappel door cisgene merkervrije modificatie
  Haverkort, A.J. ; Boonekamp, P.M. ; Jacobsen, E. ; Lotz, L.A.P. ; Visser, R.G.F. - \ 2007
  Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 238 - 241.
  aardappelen - vermeerderingsmateriaal - rassen (planten) - phytophthora infestans - plantenziekteverwekkende schimmels - pesticiden - genetische modificatie - milieueffect - plaagresistentie - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - celkloneren - veredelingsmethoden - genetische transformatie - genetische gewasbescherming - economie - potatoes - propagation materials - varieties - phytophthora infestans - plant pathogenic fungi - pesticides - genetic engineering - environmental impact - pest resistance - innovations - sustainability - cell cloning - breeding methods - genetic transformation - genetic control - economics
  Begin 2005 verzocht de interdepartementale Commissie Biotechnologie Wageningen UR een onderzoeksprogramma op te stellen voor een perspectiefvol GMO-project. Dit met het oog op de Nederlandse innovatieagenda en behoud of vergroting van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Uitgangspunt daarbij was de Integrale Nota Biotechnologie (2000) met als centraal motto het verantwoord en zorgvuldig benutten van kansen ten behoeve van economie en duurzame landbouw. De keuze viel op een 'proof of principle' project van een duurzaam Phytophthoraresistente aardappel vanwege de economische aspecten zoals de kosten van beheersing van de ziekte en het veiligstellen van de winstgevendheid van de pootgoedsector. Milieuaspecten zoals reductie van de emissie van chemicaliën en een verminderd energiegebruik voor de toediening telden eveneens mee alsook het vergroten van de wetenschappelijk innovatiekracht
  Aanpak zwarte vlekken in peen nog blinde vlek
  Groot, S.P.C. ; Köhl, J. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 62 (2007)35. - ISSN 0925-9694 - p. 42 - 43.
  penen - alternaria radicina - schimmelziekten - zaadproductie - teelt - veredelingsmethoden - zaadbesmetting - zaden - koelcellen - landbouwplantenteelt - akkerbouw - carrots - alternaria radicina - fungal diseases - seed production - cultivation - breeding methods - seed contamination - seeds - cold stores - crop husbandry - arable farming
  Telers en handel vrezen de zwarte-vlekkenziekte in bewaarpeen, vooral omdat onvoorspelbaar is wanneer een aantasting ontstaat. Op peen die blakend van gezondheid de koelcel in gaat en na enkele maanden nog gezond is, kunnen zich zwarte vlekken manifesteren nadat de peen uit de bewaring is gehaald
  Sorbus latifolia 'Henk Vink' : een stadsboom die er wezen mag
  Sluis, B.J. van der; Schalk, G. ; Hiemstra, J.A. - \ 2005
  De Boomkwekerij 18 (2005)44. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  sorbus - houtachtige planten als sierplanten - veredelingsmethoden - straatbomen - bosbouw in steden - gebruikswaarde - bomen voor meerdere doeleinden - cultivars - sorbus - ornamental woody plants - breeding methods - street trees - urban forestry - use value - multipurpose trees - cultivars
  Gezond, sterk, weinig onderhoud en windvast, dit zijn de positieve eigenschappen van de nieuwe laanboom Sorbus latifolia 'Henk Vink' en dat is het oordeel na 8 jaar gebruikswaardeonderzoek. Een stadsboom met toekomst
  Gene rose: Genetic evaluation of European rose resources for conservation and horticultural use
  Huylenbroeck, J. van; Smulders, M.J.M. ; Debener, T. ; Nybom, H. ; Gudin, S. ; Cox, P. - \ 2004
  rozen - genetische diversiteit - genetische bronnen van plantensoorten - europese unie - kruisen - veredelingsmethoden - ziekteresistentie - sierteelt - roses - genetic diversity - plant genetic resources - european union - crossing - breeding methods - disease resistance - ornamental horticulture
  Poster about Genetic evaluation of European rose resources for conservation and horticultural use. Genetic dicersity, ornamental value, disease resistance end crossing techniques are evaluated.
  Prototype van sporenloze oesterzwam in aantocht
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2003
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2003 (2003)10. - ISSN 1380-359X - p. 7 - 7.
  paddestoelen - eetbare paddestoelen - rassen (planten) - cultivars - veredelingsmethoden - mushrooms - edible fungi - varieties - breeding methods
  PPO Paddestoelen werkt al vanaf 1996 aan een sporenloze oesterzwam. De eerst sporenloze prototypen kunnen in de praktijk nu worden getest. Veel aandacht is besteed aan het uiterlijk van de paddestoel
  Husbanding the land : agrarian development and socio-technical change in Luoland, Kenya
  Mango, N.A.R. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): N.E. Long; P.G.M. Hebinck. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058086044 - 322
  landbouwontwikkeling - landbouwproductie - aangepaste technologie - kenya - maïs - veredelingsmethoden - landbouw - technologie - innovaties - agricultural development - agricultural production - agriculture - technology - innovations - maize - breeding methods - appropriate technology - kenya

  This study underlines that development processes and more particularly technological change essentially is non-linear. By focusing on two domains of agricultural production in Luoland i.e maize varieties and soil fertility aspects, the study show that both domains are identified as problematic and the actors involved commonly share this. However, as the thesis argues, this cannot be said of the proposed solutions, as these are heavily debated and claims made by one leads frequently to counterclaims by others. In other words, it is more accurate here to talk of knowledge conflicts, encounters and claims, rather than a consensus situation. In analysing these encounters, processes of knowledge production and exchange in the breeding and selection of maize varieties and ways of reproducing soil fertility were explored in detail. To explore these issues further, the recent literature on technology development and technological change provided some theoretical and methodological clues and guidelines. The study has elaborated the various socio-technical networks through which maize spread in Luoland and the regimes that sustained them. It shows that most farmers in Luoland today produce maize from the regime based on the mass selection of local maize, rather than the maize generated by modern hybrid and open pollinated variety breeding techniques. Farmers argue that the myth of the superiority of hybrids no longer holds for them. In exploring the complexities of soil fertility and the strategies to enhance it, the study reveals that farmers have developed soil fertility management strategies of their own that correspond to what we call here the niche or 'hidden novelties' within the socio-technical landscape. These niches operate independently of the predominant hybrid maize and fertiliser regime. These social processes constitute the cores of the socio-technical niches that have emerged over time in Luoland.

  Application of biotechnology and molecular biology and breeding. Gene expression and molecular breeding
  Plas, L.H.W. van der; Dons, J.J.M. ; Vanderleyden, J. ; Loose, M. de - \ 2000
  In: Genome analysis : Proceedings of the XXV International Horticultural Congress International Society for Horticultural Sciences (ISHS) (Acta Horticulturae 521) - ISBN 9789066058538 - p. 294 - 294.
  biotechnologie - moleculaire biologie - genoomanalyse - genexpressie - veredelingsmethoden - plantenveredeling - biotechnology - molecular biology - genome analysis - gene expression - breeding methods - plant breeding
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.