Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vergoeding Rendac voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers
  Baltussen, W.H.M. ; Hoste, R. ; Meulen, H.A.B. van der; Oosterkamp, E.B. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota 14-005) - 24
  kadaververwijdering - kadaverafval - destructie - vergoeding - kostenanalyse - veterinaire hygiëne - overheidsbeleid - carcass disposal - carcass waste - destruction - compensation - cost analysis - veterinary hygiene - government policy
  Door invoering van wet Dieren per 1 januari 2013 speelt de vraag voor het Ministerie van Economische Zaken of de systematiek voor de bepaling van de vergoeding voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers voor Rendac aanpassing behoeft. Dit onderzoek gaat in op deze vraag. Daarnaast is er de vraag om de systematiek ook op andere punten tegen het licht te houden.
  Veilig landen en stijgen op Schiphol; Vergoedingsregeling graanteelt om ganzen te weren
  Rijk, P.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086155903 - 49
  regionale economie - ganzen - graangewassen - oogsten - vergoeding - vogelbestrijding - regional economics - geese - grain crops - harvesting - compensation - bird control
  In dit rapport zijn aanbevelingen gedaan voor een toekomstige vergoedingsregeling voor het versneld onderwerken van de graanresten (stoppels en gevallen graankorrels) na de graanoogst in de nabijheid van Schiphol (Haarlemmermeerpolder). Als de regeling wordt uitgevoerd zal deze in de weken na de graanoogst de veiligheid van het vliegverkeer naar en van Schiphol bevorderen. In dit rapport zijn twee vergoedingsregelingen doorberedeneerd en berekend. Bij beide regelingen wordt het stro gehakseld en samen met de graanstoppel ondergewerkt. In de ene regeling wordt het land geploegd en bij de andere regeling wordt een groenbemester ingezaaid. De voorgestelde vergoeding voor beide regelingen ontlopen elkaar niet veel: circa 700 euro per ha. Daarboven op kan voor aanvullende zaken (administratie, monitoren ganzen, overleg) en om het geheel bedrijfseconomisch aantrekkelijker te maken een opslag komen. Voorgesteld wordt om uiteindelijk één regeling aan de graantelers voor te leggen en het verder aan hen over te laten wat men kiest. Als de graanoogstresten (stro en resterende korrels) maar ondergewerkt zijn binnen twee dagen na de oogst.
  Faunaschade ganzen 2011 : Inventarisatie van schade en extra kosten op een aantal akkerbouwbedrijven met ganzenvraat in granen en graszaad
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Wijk, C.A.P. van; Uijthoven, W. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 42
  beweidingsschade - ganzen - vogelbestrijding - vogelafweermiddelen - oogstschade - akkerbouw - vergoeding - graansoorten - graszaden - gewasbescherming - browsing damage - geese - bird control - bird repellents - crop damage - arable farming - compensation - cereals - grass seeds - plant protection
  In 2010 en 2011 zijn in dit project op 6 praktijkbedrijven in totaal 15 praktijkpercelen gevolgd op schade door ganzen en de extra kosten voor verjaging. Het doel was de financiële gevolgen van ganzenschade voor granen en graszaad door een praktijkinventarisatie beter te onderbouwen. Het ging in eerste instantie om schade door overzomerende ganzen. Er zijn diverse waarnemingen gedaan en bij meerdere percelen is bij de oogst de opbrengst bepaald. Verder zijn de maatregelen geïnventariseerd die genomen zijn om de schade te beperken.
  Checklist ganzenschade : wat te doen bij (kans op) schade door ganzen?
  Wijk, C.A.P. van - \ 2011
  Melkvee Magazine 10 (2011)4. - p. 43 - 43.
  melkveehouderij - beweidingsschade - ganzen - vergoeding - maatregelen - dairy farming - browsing damage - geese - compensation - measures
  Veel melkveehouders krijgen vroeg of laat te maken met ganzenschade. Het PPO-AGV geeft via een checklist aan hoe te handelen bij dreigende of reeds aangerichte schade door ganzen.
  Checklist ganzenschade : wat te doen bij (kans op) schade door ganzen?
  Wijk, C.A.P. van - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)4. - ISSN 1875-9688 - p. 35 - 35.
  beweidingsschade - ganzen - oogstschade - vergoeding - akkerbouw - browsing damage - geese - crop damage - compensation - arable farming
  Veel akkerbouwers krijgen vroeg of laat te maken met ganzenschade. Het PPO-AGV geeft via een checklist aan hoe te handelen bij dreigende of reeds aangerichte schade door ganzen.
  Tweede voortgangsbericht verdoofd castreren
  Backus, G.B.C. - \ 2008
  's-Gravenhage : LEI Wageningen UR - 2
  agrarische economie - varkenshouderij - varkens - castratie - bedwelmen - kosten - vergoeding - agrarische bedrijfsvoering - financieren - agricultural economics - pig farming - pigs - castration - stunning - costs - compensation - farm management - financing
  Verdoofd castreren wordt gezien als een tussenoplossing zolang het streven om per 2015 volledig te stoppen met castreren niet is bereikt. Hierbij is de inzet deze tussenoplossing zo kort mogelijk te laten duren. Verdoofd castreren is kostenverhogend. Deze kosten zullen door marktpartijen die in hun leveringsvoorwaarden eisen stellen ten aanzien van verdoofde castratie aan de varkenshouders gecompenseerd worden. Ten behoeve van de compensatie aan varkenshouders is het LEI gevraagd een rekenmodel te maken van de kosten alsmede een voorstel hoe deze kosten betaald gaan worden
  Economische effecten van sluiting van het beoogde zeereservaat in de Voordelta voor het viscluster
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Powell, J.P. ; Smit, J.G.P. ; Taal, C. ; Vos, B.I. de; Poppe, K.J. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 1, Wettelijke en dienstverlenende taken ) - ISBN 9789086151004 - 77
  visserij - ecologie - nadelige gevolgen - nederland - visverwerkende industrie - vergoeding - handel - economische analyse - natuurcompensatie - rijnmondgebied - voordelta - aquatische ecologie - zeereservaten - fisheries - ecology - adverse effects - netherlands - fish industry - compensation - trade - economic analysis - nature compensation - rijnmondgebied - voordelta - aquatic ecology - marine protected areas
  In deze studie zijn de privaat-economische effecten van de aanleg van de Maasvlakte II en de bijkomende natuurcompensatie in een deel van de Voordelta geschat voor de visserijsector. In de analyse zijn zowel de visserij als de handel en verwerkende industrie en de toeleverende bedrijven meegenomen. De effecten zijn bepaald aan de hand van informatie over de visserijactiviteiten over de periode 2001-2005, voor het geval de visserijactiviteiten moeten worden verplaatst of beëindigd. Op basis van de afhankelijkheid van de verschillende typen visserijen van de gebieden wordt een schatting gemaakt van het totale effect van de maatregelen. This study estimates the private-economic effects of the construction of the Maasvlakte II and the accompanying ecological compensation in part of the Voordelta will have on the fishing sector. The analysis reviews the effects on the fishing industry, the fish trade, and the fish-processing and supply industries. The effects of the relocation or termination of the fishing operations are determined on the basis of information about fishing operations during the period 2001-2005. An estimate of the total effect of the measures is made on the basis of the dependency of the various fishing sub-sectors on these regions.
  Ecologische relaties tussen het IJmeer en zijn omgeving; een verkenning van de mogelijkheden en perspectieven voor compensatie van aantasting van het IJmeer
  Molenaar, J.G. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1235) - 77
  wetlands - vogels - habitats - meren - kwaliteit - natuurbescherming - vergoeding - nederland - aquatische ecosystemen - ecologische hoofdstructuur - noord-holland - habitatrichtlijn - randmeren - wetlands - birds - habitats - lakes - quality - nature conservation - compensation - netherlands - aquatic ecosystems - ecological network - noord-holland - habitats directive - randmeren
  Dit rapport is een verkennende studie naar de ecologische kwaliteiten van het IJmeer en de wet¬landgebieden in de regio, en van de ecologische relaties tussen het IJmeer en die wetlands, als basis voor het opsporen van opties voor compensatie voor aantasting van het Vogelrichtlijngebied IJmeer. Als achtergrond hiervoor geeft het eerst een beschouwing van het wezen van wetlandeco¬systemen in het algemeen en delta-ecosystemen in het bijzonder, toespitsend op de West-Neder¬landse situatie. Rekening houdend met Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water resulteert de studie in drie relatief kansvolle opties: versterking van de positie van het IJmeer, versterking van de natte as Noord-Zuid en versterking van de natte as Oost-West. Aan de orde komen de gebieden: IJmeer, Markermeer, Gooimeer, Eemmeer, Zuidelijk Flevoland (Oostvaardersplassen en Lepelaarsplassen); West-Nederlandse veenplassen
  Rendeert natuurcompensatie?
  Gaaff, A. ; Vader, J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150304 - 49
  landbouwbeleid - natuurbescherming - habitats - vergoeding - efficiëntie - nederland - economische aspecten - natuur - agricultural policy - nature conservation - habitats - compensation - efficiency - netherlands - economic aspects - nature
  In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar de toepassing van natuurcompensatie. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande literatuur en een aantal gesprekken met praktijkdeskundigen. Er is specifieke aandacht besteed aan effectiviteit en efficiëntie van natuurcompensatie. Ecologische aspecten zijn buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek geeft een overzicht van bevindingen, leerpunten, knelpunten en kennisleemten ten aanzien van de doeltreffendheid van natuurcompensatie. This report describes an exploratory study into the application of compensation for nature. The study was based on existing literature and a number of interviews with field experts. Specific attention was given to effectiveness and efficiency of compensation for nature. Ecological aspects were not considered. The study provides an overview of findings, learning points, bottlenecks and knowledge gaps regarding the effectiveness of compensation for nature.
  Wandelpaden op land- en tuinbouwbedrijven: animo, mogelijkheden en vergoedingssysteem
  Rijk, P.J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052429816 - 42
  agrarische economie - landbouwbedrijven - voetpaden - paden - constructie - onderhoud - vergoeding - compensatiebedragen - platteland - recreatie - agricultural economics - farms - footpaths - paths - construction - maintenance - compensation - compensatory amounts - rural areas - recreation
  Dit rapport geeft inzicht in de animo, mogelijkheden en een vergoedingssysteem voor het aanleggen en beheren van wandelpaden op land- en tuinbouwbedrijven. Hierbij wordt teruggegrepen op een aantal reeds gepubliceerde rapporten en op nog niet eerder gepubliceerd onderzoek op dit gebied (een representatieve enquête onder 700 land- en tuinbouwers). In het bijzonder is in het rapport ingegaan op de financiële vergoedingen die gegeven zullen moeten gaan worden aan de land- en tuinbouwers die een wandelpad over hun bedrijf zouden willen aanleggen. Ook aan de wijze waarop en de randvoorwaarden waaronder de financiële vergoeding tot stand zou moeten komen komt aan de orde. This report provides insight into the enthusiasm and possibilities for the laying and maintenance of footpaths on farms and horticultural holdings, as well as insight into a system of compensation. A number of previously published reports on this topic are referred to once again, in addition to as yet unpublished research in this field (a representative survey of 700 farmers and horticulturalists). The report particularly looks at the financial compensation that will need to be given to farmers and horticulturalists wishing to lay a footpath on their land. Attention is also paid to the manner in which the financial compensation would need to be effected as well as the conditions attached to this.
  Natuurcompensatie : hoe werkt het in de praktijk?
  Gijsen, J.J.C. ; Dam, R.I. van; Prins, A.H. - \ 2003
  Wageningen : Natuurplanbureau (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering 2003/13) - 85
  natuurbescherming - ruimtelijke ordening - habitats - vergoeding - richtlijnen (directives) - beleid - milieuwetgeving - nederland - nature conservation - physical planning - habitats - compensation - directives - policy - environmental legislation - netherlands
  Voor Natuurbalans 2003 heeft Alterra een studie verricht naar de toepassing van natuurcompensatie in de praktijk, met name in en nabij beschermde natuurgebieden. Bij de bescherming van natuurgebieden staat het "nee, tenzij" beginsel centraal: ingrepen die schade berokkenen aan natuurgebieden zijn niet toegestaan, tenzij er zwaarder wegende belangen zijn
  Vier proeftuinen in ontwikkeling; Gebiedsanalyses, plannen, inkomens en een nieuwe vergoedingssystematiek natuur en landschap
  Rijk, P.J. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052428239 - 36
  agrarische economie - subsidies - landschap - vergoeding - wandelpaden - nederland - natuurbescherming - agrarisch natuurbeheer - natuur - groningen - overijssel - zuid-holland - limburg - agricultural economics - subsidies - landscape - compensation - trails - netherlands - nature conservation - agri-environment schemes - nature - groningen - overijssel - zuid-holland - limburg
  Om daadwerkelijk meer natuur en landschap te gaan realiseren met behulp van de inzet van agrariërs is een nieuw vergoedingssystematiek noodzakelijk. Dit rapport biedt de bouwstenen voor dit nieuwe vergoedingssysteem en geeft inzicht in de structuur van de land- en tuinbouw, gebiedsplannen voor natuur en landschap en inkomens in de gebieden 'Het Reitdiep' (Groningen), 'Noordoost-Twente' (Overijssel), 'Land van Wijk en Wouden' (Zuid-Holland) en 'Heuvelland' (Limburg). Nader wordt ingegaan op de huidige vergoedingsmogelijkheden van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en op andere vergoedingssystemen om de land- en tuinbouwsector meer te betrekken bij nieuwe en bestaande natuur en landschapsontwikkelingen. Apart aandacht is gegeven aan de toegankelijkheid van de gebieden door middel van wandelpaden. In elk gebied zijn ook de reacties gepeild van een aantal agrariërs. Concrete voorstellen worden gedaan voor een regionaal marktconform vergoedingssysteem. Dit zowel voor bestaande natuur- en landschapelementen als voor nieuwe. Voor nieuwe elementen wordt naast een vergoeding voor gederfd inkomen op de grond (verdiende saldo's plus een stimulansbonus van 20%) een vergoeding voor mogelijk verlies aan vermogen voorgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met randverliezen. Een andere optie is 'nieuw groen is vrij groen' of een langdurig concurrerend contract (dan treedt dit vermogensverlies niet op). Voor een aantal landschapselementen is deze nieuwe vergoedingssystematiek uitgewerkt.
  De kleine groene kikker in Buitenvaart. Beoordeling van de effecten van de aanleg van bedrijventerrein Buitenvaart 2 in de gemeente Hoogeveen op het duurzaam voortbestaan van de Kleine groene kikker (Rana lessonae) en mogelijkheden voor compensatie
  Blitterswijk, H. van; Stumpel, A.H.P. ; Vliet, C.J.M. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 765) - 25
  rana - kikkers - industrieterreinen - milieueffect - milieuwetgeving - vergoeding - natuurbescherming - nederland - rana - frogs - industrial sites - environmental impact - environmental legislation - compensation - nature conservation - netherlands
  Mede in het licht van de Flora- en faunawet worden de effecten beoordeeld van de geplande aanleg van een bedrijventerrein in de gemeente Hoogeveen op de populaties Kleine groene kikker (Rana lessonae). Tevens worden maatregelen genoemd ter compensatie en mitigatie van deze effecten.
  Nadeelcompensatie visserijsector bij infrastructurele ingrepen in kust- of zeegebied
  Buisman, E. ; Wilde, J.W. de; Grift, R. ; Jansen, O. - \ 2002
  Den Haag : LEI - 96
  visserij - visserijbeleid - schade - vergoeding - werkzaamheden - erkende regelingen - beleidsondersteuning - fisheries - fishery policy - damage - compensation - manipulations - approval schemes - policy support
  Doel van dit rapport is een aanzet te geven voor het ontwikkelen van richtlijnen voor schadevergoeding en schadevaststelling aan de visserij in geval van schade door infrastructurele werken in kust- of zeegebied. Dit rapport inventariseert welke methoden ter beschikking staan bij de vaststelling van schade en waaruit het juridisch kader bestaat tegen de achtergrond waarvan een. schaderegeling uiteindelijk zal gaan functioneren. Op basis hiervan wordt tevens aangegeven welke keuzes zullen moeten worden gemaakt bij het ontwerp van een nieuwe regeling. De regeling zelf zal moeten worden ontwikkeld in overleg tussen overheid en visserijsector. Het is de bedoeling dat dit rapport als basis zal kunnen dienen voor de te voeren discussies en duidelijk maakt welke methoden ter beschikking staan bij de vaststelling van schade.
  Chaperonnes, deelproject 1 Deel 1: De systematiek om tot indicatoren voor gevaren in de voedselketen te komen
  Swanenburg, M. ; Rijsman, V.M.C. ; Teeuw, J. ; Mengelers, M.J.B. ; Noordam, M.Y. ; Schwarz-Bovee, A. ; Oosterom, E.W. - \ 2001
  Wageningen [etc.] : RIKILT [etc.] - 37
  dierlijke eiwitten - voedselketens - toezicht - vergoeding - monitoring - animal proteins - food chains - surveillance - compensation - monitoring
  Ecologische effecten van de Hanzelijn op Vogelrichtlijngebieden; effectbepaling in het kader van de EU-Vogelrichtlijn; aanvullende rapportage Drontermeer
  Koolstra, B.J.H. ; Reijnen, M.J.S.M. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 176b) - 21
  vogels - bescherming - beschermde gebieden - milieueffect - habitats - railtransport - spoorwegen - vergoeding - nederland - ijssel - randmeren - ecologie - fauna - infrastructuur - ornithologie - spoorlijn - versnippering - Overijssel - Flevoland - Drontermeer - birds - protection - reserved areas - environmental impact - habitats - rail transport - railways - compensation - netherlands - river ijssel - randmeren - fauna
  Mede naar aanleiding van de onderzoeksresultaten die zijn beschreven in Alterra-rapport 176 heeft Railinfrabeheer aanvullend akoestisch onderzoek laten doen om de te verwachten effecten van de Hanzelijn op het Drontermeer nauwkeuriger in beeld te krijgen. Tevens bestond er behoefte om inzichtelijk te maken wat het effect op de conclusies zou zijn als er een andere drempelwaarde als verstoringsmaat gebruikt zou worden. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre de conclusies uit Alterra-rapport 176 dienen te worden herzien of aangevuld naar aanleiding van de resultaten van het aanvullend akoestisch onderzoek.
  Dijkgraslandbeheer in West-Brabant; agrarische inpasbaarheid en kosten
  Voskuilen, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 320.3) - 60
  graslandbeheer - dijken - erosiegevoeligheid - bescherming - agrarische bedrijfsvoering - vergoeding - natuurbescherming - noord-brabant - economie - grasland - landbouw - natuur - Brabant - grassland management - dykes - erodibility - protection - farm management - compensation - nature conservation - noord-brabant
  Dit rapport beschrijft een onderzoek naar mogelijkheden voor inpassing van het toekomstig gewenste beheer van dijkgraslanden van de primaire waterkeringen in West-Brabant in de bedrijfsvoering van agrariërs, en naar de kostenaspecten van dit beheer. Het is een onderdeel van een studie naar optimalisatie van het beheer van dijkgraslanden in opdracht van het Hoogheemraadschap van West-Brabant. Het dijkgraslandbeheer is primair gericht op de bevordering van de erosiebestendigheid van de dijken. Binnen deze randvoorwaarde is het toekomstig gewenst beheer vertaald in beheersvormen met het accent op agrarisch medegebruik (basispakketten) en vormen gericht op de ontwikkeling van natuurwaarden (pluspakketten). De inpasbaarheid van de verschillende beheersvormen is beoordeeld op basis van kenmerken van de bedrijven van de huidige dijkgebruikers, de huidige pachtcontracten en gesprekken met huidige gebruikers.
  Ecologische effecten van de Hanzelijn op vogelrichtlijngebieden : effectbepaling in het kader van de EU-Vogelrichtlijn
  Koolstra, B.J.H. ; Beintema, A.J. ; Schotman, A.G.M. ; Reijnen, M.J.S.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 176) - 72
  vogels - bescherming - beschermde gebieden - milieueffect - habitats - railtransport - spoorwegen - vergoeding - nederland - ijssel - birds - protection - reserved areas - environmental impact - habitats - rail transport - railways - compensation - netherlands - river ijssel
  De verschillende tracévarianten van de nieuw aan te leggen Hanzelijn doorsnijden een tweetal in het kader van de EU-Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszones. Een derde speciale beschermingszone ligt in de invloedssfeer van een van de tracévarianten. Dit project geeft inzicht in de vraag of, en zo ja in welke mate, er bij de aanleg en het gebruik van de Hanzelijn negatieve effecten optreden binnen de drie speciale beschermingszones van de EU-Vogelrichtlijn. Ook wordt beschreven of en hoe de schadelijke effecten kunnen worden gemitigeerd en of gecompenseerd.
  Voorkomen extra fosfaatoverschot bij beheersovereenkomsten
  Haan, M.H.A. de; Vellinga, Th.V. ; Schreuder, R. ; Mandersloot, F. - \ 2000
  Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 188) - 78
  landbouw bedrijven - natuurbescherming - wetgeving - vergoeding - melkveehouderij - mineralen - fosfor - nederland - mineraalovermaat - monitoring - overschotten - farming - mineral excess - monitoring - surpluses - nature conservation - legislation - compensation - dairy farming - minerals - phosphorus - netherlands
  Veehouders in een relatienotagebied kunnen een beheersovereenkomst sluiten. Zij kunnen zo in hun bedrijfsvoering maatregelen nemen die een positief effect hebben op natuur- en landschapswaarden. Dat kan leiden tot een verhoging van het fosfaatoverschot.
  Een vooronderzoek naar de inbreng van natuurmaatregelen in de planvorming en uitvoering van wegenprojecten (LARCH-SNIP/MAAT)
  Pouwels, R. ; Grift, E.A. van der - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 73) - 67
  infrastructuur - wegen - wegenbouw - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - vergoeding - modellen - informatiesystemen - natuurbescherming - habitats - indicatorsoorten - fauna - nederland - infrastructure - roads - road construction - sustainability - environmental impact - compensation - models - information systems - nature conservation - habitats - indicator species - fauna - netherlands
  Momenteel bestaat er geen onderbouwde en getoetste methode om versnipperingseffecten van auto(snel)wegen te kwantificeren en de effecten van ontsnipperende maatregelen te beoordelen. Vanuit de regionale directies van Rijkswaterstaat wordt dit als een knelpunt ervaren. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat is daarom het project SNIP/MAAT gestart. Het doel van dit project is te komen tot een generieke methode die de ecologische effecten van hoofdwegen inclusief mitigerende en compenserende maatregelen kan beschrijven. Uiteindelijk moet de methodiek in een geautomatiseerd model beschikbaar komen. Aan Alterra is de opdracht verleend om de generieke methode uit te werken en om deze binnen het huidige model LARCH operationeel te maken. Het project SNIP/MAAT is in vier fasen opgedeeld. Dit rapport betreft de resultaten van fase 1, waarin de methode in hoofdlijnen is uitgewerkt en waarin de aansluiting met het model LARCH is aangegeven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.