Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==verkeerspatronen
  Check title to add to marked list
  0ver de Neder-Rijn : onderzoek naar het gebruik van het Lexkesveer
  Vries, J.R. de; Beunen, R. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 112) - 27
  transport over water - rijn - gelderland - overheidsdiensten - verkeerspatronen - water transport - river rhine - gelderland - public services - traffic patterns
  Onderzoek naar het gebruik van de veerpont tussen Randwijk (Betuwe) en Wageningen (Veluwezoom).
  Planning and managing rural recreational traffic flows: why the future can’t be more like the past
  Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de; Beunen, R. - \ 2009
  openluchtrecreatie - verkeerspatronen - monitoring - natuurgebieden - outdoor recreation - traffic patterns - monitoring - natural areas
  The increasing popularity of rural tourism can cause traffic related problems at certain areas. Traffic congestion and parking problems are likely to occur as the infrastructure at these countryside destinations is seldom capable of dealing with the growing number of cars. Values which make the sites attractive to visitors can become under pressure and car traffic can also have negative effects on natural values. To prevent for such impacts, recreational traffic management is required. Recreational traffic management focuses on a smart organisation of recreational traffic flows. It has developed since the 1970s and to-day its character is influencing. Influencing takes place by offering tempting alternative opportunities and packages with varied facilities, based on specific desires of individual recreants. This requires detailed data on recreational use as well as an actor analysis, both on a regional and local scale.
  Kentekenonderzoek Bosgebied Heerde; een analyse van het doorgaand verkeer en het recreatief bestemmingsverkeer
  Beunen, R. - \ 2009
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 11
  recreatie - verkeerspatronen - openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - monitoring - veluwe - recreation - traffic patterns - outdoor recreation - natural areas - road transport - monitoring - veluwe
  Het uitvoeren van een kentekenonderzoek is een geschikte methode om inzicht te krijgen in de routes van het autoverkeer. Het principe van een kentekenonderzoek is eenvoudig. Op alle toegangswegen van het gebied worden gedurende een bepaalde periode de kentekens van het inkomend en uitgaande verkeer genoteerd. Deze gegevens worden vervolgens met elkaar vergeleken om een uitspraak te kunnen doen over de verkeersintensiteit op diverse locaties, de rijrichtingen van het verkeer en over de verhouding tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van het kentekenonderzoek dat op 6 dagen in 2009 in de omgeving van Heerde is gehouden. De Provincie Gelderland heeft namelijk de ambitie om een verbeterde milieu- en recreatiekwaliteit te bewerkstelligen op de Veluwe door middel van het principe van sturen, opvangen, en geleiden van recreatiestromen. De bos- en natuurgebieden in de omgeving van Heerde is een deel van de Veluwe dat in aanmerking zou kunnen komen voor maatregelen op het gebied van het recreatieverkeer.
  Verkeer is als water : verkeersoverlast te lijf met opschaling
  Stobbelaar, D.J. ; Jaarsma, C.F. ; Hoofwijk, H. ; Simons, M.J.A. - \ 2008
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 25 (2008)1/2. - ISSN 1571-0122 - p. 34 - 37.
  wegtransport - platteland - verkeer - dichtheid - monitoring - verkeerspatronen - noord-brabant - road transport - rural areas - traffic - density - monitoring - traffic patterns - noord-brabant
  Veel kleine kernen hebben in toenemende mate last van verkeersdruk. Oplossingen die de gemeentegrenzen net overstijgen, zijn meestal niet afdoende. Een onderzoeksteam van Wageningen UR zoekt de oplossing in Erp in de combinatie van interactieve planvorming, het weerstandenmodel en werken op een hoger schaalniveau
  Recreatieverkeer in de verdrukking: verkeerskundige kan bijdragen aan bereikbaar en verkeersveilig landelijk gebied
  Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. ; Tuunter, E. ; Loon, M. van - \ 2008
  Verkeerskunde 59 (2008)2. - ISSN 0377-8495 - p. 54 - 59.
  recreatie - wegtransport - verkeerspatronen - verkeersveiligheid - recreation - road transport - traffic patterns - traffic safety
  Vrijetijdsverplaatsingen blijven in de verkeerskunde vaak onderbelicht, terwijl het toch om meer dan de helft van de totale mobiliteit gaat. Het wensbeeld is dat deze verplaatsingen zoveel mogelijk plaatshebben in de directe woonomgeving, inclusief het omliggende landelijke gebied. En dat ze mileuvriendelijk, dat wil zeggen te voet of per fiets, worden afgelegd. Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijke gebied zijn dan essentieel. Welke bijdrage kan de verkeerskundige hieraan leveren?
  Verkeer is als water... : overlast, veiligheid, bereikbaarheid en landschapskwaliteit in de casus Erp, Brabant
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. ; Simons, M.J.A. ; Jaarsma, C.F. - \ 2007
  Wageningen : WUR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 235) - ISBN 9789085850779 - 77
  wegtransport - platteland - dichtheid - monitoring - verkeer - verkeerspatronen - nederland - noord-brabant - road transport - rural areas - density - monitoring - traffic - traffic patterns - netherlands - noord-brabant
  Verkeersdruk zorgt voor overlast in het dorp Erp. Al jaren wordt gepraat over een oplossing voor dit probleem. Recentelijk heeft deze discussie meer vaart gekregen door het voornemen van de gemeenteraad een rondweg om Erp aan te leggen. Reden om Wageningen UR de verkeersstromen te laten onderzoeken, om uit de impasse te komen. De overlast blijkt te bestaan uit twee los van elkaar staande verkeersstromen: verkeer dat dóór het verblijfsgebied rijdt (met name verkeer dat Boekel en Erp gebruikt om naar Veghel en ’s Hertogenbosch te gaan) en verkeer van binnen het verblijfsgebied (in deze verkeersstroom is het vooral het vrachtverkeer van en naar het industrieterrein dat overlast veroorzaakt). Deze twee verkeersstromen staan niet alleen los van elkaar, ze verschillen ook in niveau: regionaal versus lokaal.
  "Kom mee naar buiten......" ... een tijdsbesteding met perspectief!
  Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. ; Huis, F. ; Tuunter, E. ; Loon, M. van - \ 2007
  - 10
  verkeersgeleiding - verkeerspatronen - plattelandsomgeving - toegangsrecht - vrijetijdsindustrie - recreatie op het platteland - kennis - infrastructuur - ruimtelijke ordening - kennismanagement - controlled traffic - traffic patterns - rural environment - right of access - leisure industry - rural recreation - knowledge - infrastructure - physical planning - knowledge management
  De vraag naar mobiliteit is voor een belangrijk deel gericht op verplaatsingen in de vrije tijd. Om redenen van beperkt beschikbare vrije tijd en belasting van het milieu is het gewenst dat deze verplaatsingen zoveel mogelijk per fiets en te voet plaats kunnen vinden in de directe woonomgeving van de mobilist. Tot die directe woonomgeving wordt niet alleen de stedelijke woonwijk zelf, maar ook het omliggende landelijke gebied gerekend. Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van dat landelijke gebied zijn daarbij essentieel. Door verschillende bedreigingen, waaronder een toenemende barrièrevorming doori nfrastructuur, is dit echter allerminst vanzelfsprekend. Tegen deze achtergrond laat deze bijdrage zien hoe de verkeerskundige kan bijdragen aan een bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig landelijk gebied
  Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel VIII
  Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2003
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 95) - ISBN 9789067547185 - 144
  recreatie - openluchtrecreatie - bezoekers - monitoring - verkeerspatronen - nederland - noord-holland - recreation - outdoor recreation - visitors - monitoring - traffic patterns - netherlands - noord-holland
  Agricultural vehicles and sustainable safe road traffic: solving conflicts on arterial highways
  Jaarsma, C.F. ; Botma, H. ; Ark, R.G.H. van; Willems, G.P.A. - \ 2003
  Transport Reviews 23 (2003)4. - ISSN 0144-1647 - p. 471 - 488.
  verkeersveiligheid - transport - trekkers - voertuigen - verkeerspatronen - plattelandswegen - traffic safety - transport - rural roads - tractors - vehicles - traffic patterns
  Addressing the issues of traffic safety in rural areas presents a constant challenge. The mix of light and heavy vehicles and the considerable differences in speed among these traffic participants result in high risks and delays for the faster vehicles. Agricultural vehicles (AVs) in particular have such an impact on traffic, especially when using arterial highways. This paper reviews the problems of safety and delays that AVs cause on arterial highways, and the appropriate mitigation. The concept of 'sustainable safety' in The Netherlands focuses on these problems, because of the proposed construction of parallel roads alongside all arterial highways. However, Dutch accident statistics cannot justify the high costs for the construction of parallel roads alongside 7000 km of arterial highways. Delays experienced by fast traffic are another reason for separating AVs from other road users with parallel roads. Alternative measures alongside the arterial highway, such as passing bays, restricting AVs to travelling at off-peak only and improving the conspicuity of the AVs, may be more cost-effective ways of reducing delays and/or improving traffic safety on arterial highways. Another solution may be to eliminate the need for AVs to use the arterial highway by altering their routes. For this purpose, land reallocation projects (as practised in Holland) can provide a useful tool.
  Passeerplaatsen voor landbouwverkeer: sober, maar Duurzaam Veilig alternatief voor parallelwegen
  Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. ; Ark, R.G.H. van; Botma, H. - \ 2003
  Verkeerskunde 54 (2003)7. - ISSN 0377-8495 - p. 24 - 29.
  trekkers - verkeersveiligheid - verkeerspatronen - platteland - plattelandswegen - wegtransport - rural roads - tractors - traffic safety - traffic patterns - road transport - rural areas
  Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdam Waterleidingduinen - Deel VII. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in het jaar 2001
  Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen UR (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 93) - ISBN 9789067546751 - 144
  recreatie - openluchtrecreatie - bezoekers - monitoring - verkeerspatronen - nederland - noord-holland - recreation - outdoor recreation - visitors - traffic patterns - netherlands
  Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel VI. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in 2000
  Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 90) - ISBN 9789067546645 - 144
  recreatie - recreatieonderzoek - bezoeken - tellen - bezoekers - verkeer - verkeerspatronen - karteringen - duinen - watervoorziening - gegevensanalyse - nederland - noord-holland - recreation - leisure research - visits - counting - visitors - traffic - traffic patterns - surveys - dunes - water supply - data analysis - netherlands
  Monitoring recreatieverkeer op de Posbank. Voorstel voor een methode in het volgende decennium, op basis van een analyse van de monitoring in de jaren negentig
  Baltjes, C.R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 87) - ISBN 9789067546478 - 54
  verkeer - verkeerspatronen - openluchtrecreatie - monitoring - gegevens verzamelen - nederland - methodologie - gelderland - toekomst - traffic - traffic patterns - outdoor recreation - methodology - data collection - netherlands - future
  De Bergsche Maasveren anno 2001. Maatschappelijke betekenis en effecten van door Rijkswaterstaat voorgestelde maatregelen
  Willems, K.P.J. ; Jaarsma, C.F. ; Heijman, W.J.M. ; Doorn, T. van der - \ 2001
  Wageningen : Wetenschapswinkel - ISBN 9789067546546 - 82
  binnenvaart - overheidsdiensten - verkeerspatronen - noord-brabant - inland waterway transport - public services - traffic patterns - noord-brabant
  Eind negentiende eeuw is in het Noorden van de provincie Noord-Brabant ten behoeve van een betere waterafvoer de Bergsche Maas gegraven. Omdat hierdoor het Land van Heusden en Altena in tweeën werd gesplitst, heeft Rijkswaterstaat ter compensatie van de nadelen een aantal veerponten in de vaart gebracht. Later zijn ook twee bruggen aangelegd. Rijkswaterstaat (directie Noord-Brabant) wil nu in het kader van bezuinigingen de pontveren afstoten. De Vereniging De Bergse Maasveren heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd om een onderzoek te bemiddelen dat inzicht verschaft in de maatschappelijke betekenis van de Bergsche Maasveren en mogelijke verkeerskundige, economische, duurzaamheids- en leefbaarheidseffecten van de voorgestelde maatregelen. De Vereniging De Bergse Maasveren wil het onderzoek gebruiken om bezwaren tegen het besluit van Rijkswaterstaat te onderbouwen. Het onderzoek wordt als afstudeerstudie verricht bij de Leerstoelgroep Landgebruiksplanning van Wageningen Universiteit.
  Sportverkeer kampioen op de korte afstand : onderzoek naar autogebruik door Gelderse sporters
  Caalders, J. ; Elands, B. - \ 2001
  Recreatie en Toerisme 11 (2001)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 27.
  sociologie van vrijetijdsbesteding - vrijetijdsactiviteiten - sport - verkeer - verkeerspatronen - sociology of leisure - leisure activities - traffic - traffic patterns
  De laatste jaren neemt de aandacht voor het vrijetijdsverkeer toe. Vrijetijdsverkeer is verantwoordelijk voor een vergelijkbaar aantal autokilometers als het woon-werkverkeer, maar het is lastiger er grip op te krijgen. Dat komt onder andere vanwege de impulsieve aard van vrijetijdsbesteding en het diffuse en onvoorspelbare karakter van vervoersstromen. Op punten waar de voorspelbaarheid van vervoerstromen groter is dan gemiddeld, wordt al gewerkt aan de regulering hiervan
  Randwegen onder de loep : een verkennend onderzoek naar de effecten van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit
  Kruit, J. ; Lüdtke, S. ; Schöne, M.B. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 188) - 53
  wegen - verkeerspatronen - steden - stedelijke gebieden - stadsrandgebieden - milieueffect - landschapsbescherming - kwaliteit - infrastructuur - mobiliteit - ruimtelijke ordening - stadslandschap - verkeer - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Brabant - Deventer - Enschede - Den Bosch - Breda - Almere - Arnhem - Apeldoorn - roads - traffic patterns - towns - urban areas - urban hinterland - environmental impact - landscape conservation - quality
  Dit rapport beschrijft een verkennend onderzoek naar de invloed van randwegen op de ruimtelijke kwaliteit van het stedelijke weefsel aan de hand van zeven steden: Deventer, Den Bosch, Almere, Arnhem, Enschede, Apeldoorn en Breda. Op basis van het analysemateriaal is een typologie opgesteld van randwegen. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de bijdrage van de verschillende typen randwegen aan de ruimtelijke kwaliteit van stadslandschappen vergroot kan worden.
  Methode voor het bepalen van aslastpatronen voor plattelandswegen
  Wilde, J.G.S. de - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 518) - 39
  verkeer - verkeerspatronen - dichtheid - capaciteit - tellen - onderzoek - voertuigen - rolweerstand - wegen - plattelandswegen - wegtransport - basisproducten - traffic - traffic patterns - density - capacity - counting - research - vehicles - rolling resistance - roads - rural roads - road transport - commodities
  Effects of road density; a case study of the moor frog.
  Vos, C.C. - \ 1997
  In: Habitat fragmentation & infrastructure : proceedings of the international conference "Habitat fragmentation, infrastructure and the role of ecological engineering", 17 - 21 September 1995, Maastricht - The Hague, The Netherlands. - - p. 93 - 97.
  verkeer - verkeerspatronen - dichtheid - capaciteit - tellen - onderzoek - dieren - territorium - habitats - milieu - anura - kikkers - padden - multivariate analyse - correlatieanalyse - regressieanalyse - nadelige gevolgen - milieueffect - menselijke activiteit - traffic - traffic patterns - density - capacity - counting - research - animals - territory - environment - frogs - toads - multivariate analysis - correlation analysis - regression analysis - adverse effects - environmental impact - human activity
  Versnippering
  Ontwikkeling en toepassing van een schattingsmethode voor het jaarbezoek aan strandbad Nulde-Horst
  Jaarsma, C.F. ; Voet, J.L.M. van der - \ 1985
  Recreatie en Toerisme 17 (1985)6. - ISSN 0165-4179 - p. 294 - 298.
  budgetten - capaciteit - tellen - dichtheid - meren - recreatieonderzoek - nederland - openluchtrecreatie - recreatie - onderzoek - zwembaden - tijd - verkeer - verkeerspatronen - transport - budgets - capacity - counting - density - lakes - leisure research - netherlands - outdoor recreation - recreation - research - swimming pools - time - traffic - traffic patterns
  Verslag van de verkeerstellingen op het Dreijencomplex te Wageningen
  Kranenburg, C.W. - \ 1982
  Wageningen : LH - 46
  capaciteit - tellen - dichtheid - onderzoek - wegtransport - verkeer - verkeerspatronen - nederland - gelderland - veluwe - capacity - counting - density - research - road transport - traffic - traffic patterns - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.