Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie aanbrengen oliefilm op strooisel bij leghennen in volièrehuisvesting = Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimization of oil application on litter of aviary housing for layers
  Winkel, A. ; Emous, R.A. van; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van; Riel, J.W. van; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 597) - 36
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - huisvesting van kippen - volières - zaadoliën - vernevelen - strooisel - fijn stof - emissie - luchtverontreiniging - stalklimaat - poultry farming - hens - egg production - chicken housing - aviaries - seed oils - fogging - litter (plant) - particulate matter - emission - air pollution - stall climate
  This report describes research into the application of a film of rapeseed oil on the litter floor of aviary housing for laying hens as a mitigation measure for particulate matter. Distribution of the oil film over the floor and dose-effect relationships were investigated. Emission reductions for PM10 were 31, 64 and 81% at dosages of 15, 30 and 45 ml/m2 respectively.
  Koud vernevelen vergeleken
  Spits, H.G. ; Wustman, R. - \ 2011
  Nieuwe Oogst : ledenblad LTO Noord. LTO Noord, ed. Oost/West 7 (2011)35. - ISSN 2210-4984 - p. 24 - 24.
  kiemremming - consumptieaardappelen - aardappelen - vernevelen - vernevelaars - opslag - sprout inhibition - table potatoes - potatoes - fogging - mist blowers - storage
  Verschillende technieken worden gebruikt voor de toediening van kiemremmingsmiddelen bij de bewaring van consumptieaardappelen. De al meerdere jaren gebruikte Swingfog, een heetvernevelingstechniek, heeft gezelschap gekregen van enkele koudvernevelingstechnieken. In twee bewaarseizoenen zijn de drie koudvernevelingstechnieken onderling vergeleken.
  Onderzoek naar de effectiviteit van koudverneveling van zuig- en blaasventilatie bij kistenbewaring van aardappelen : in 2010 is in twee proeven de effectiviteit van Diabolo SL op zilverschurft onderzocht
  Bus, C.B. - \ 2011
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV (PPO publicatie 405) - 20
  opslag - aardappelen - helminthosporium solani - bewaarziekten - vernevelen - fungiciden - storage - potatoes - helminthosporium solani - storage disorders - fogging - fungicides
  In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre blazen en zuigen met koudvernevelapparatuur tot een vergelijkbaar effectiviteit leidt van imazalil in vergelijking met dit product vernevelen over de vallende aardappelen tijdens het inschuren.
  Verder verhogen opbrengst paprika vergt andere maatregelen (interview met o.a. Barbara Eveleens)
  Stijger, H. ; Eveleens, B.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)6/7. - p. 62 - 63.
  vruchtgroenten - teeltsystemen - kassen - teelt onder bescherming - milieubeheersing - klimaatregeling - bevochtigingsapparatuur - vernevelen - gewasopbrengst - proeven op proefstations - paprika - glastuinbouw - groenten - fruit vegetables - cropping systems - greenhouses - protected cultivation - environmental control - air conditioning - humidifiers - fogging - crop yield - station tests - sweet peppers - greenhouse horticulture - vegetables
  In een paprikaproef leverde luchtbevochtiging productieverhoging op doordat de luchtramen minder snel open gingen en er meer CO2 in de kas bleef. Van diffuus glas mag ook productieverhoging worden verwacht. Voor een eventuele sprong in productieverhoging bij de paprika’s ziet paprikateler Sjaak van Kester meer in de veredeling naar betere rassen zonder zaadproductie en met een regelmatige vruchtzetting.
  Aardbeiendenktank meet eerste resultaten van Het Nieuwe Telen: Bodemisolatie bespaart enorm op koeling (interview met Ruud Maaswinkel)
  Sterren, M. van der; Maaswinkel, R.H.M. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)12. - p. 20 - 21.
  aardbeien - klimaatregeling - isolatie (insulation) - vernevelen - koelen - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - fruitteelt - strawberries - air conditioning - insulation - fogging - cooling - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving - fruit growing
  Bij Het Nieuwe Telen worden technieken gebruikt als intensiever schermen, een aircobreeze, toepassing van vochtverneveling onder hoge druk, mechanisch koelen in de voornacht en de hiermee gewonnen warmte in de ochtend opnieuw benutten. Bij aardbeien blijkt een eenmalige investering in vloerisolatie flink wat energie te besparen op het koelen. Die isolatie is echter niet het hele seizoen gewenst
  Effecten van verneveling op groei en ontwikkeling van tomaat : teelt van eind april tot eind augustus
  Eveleens-Clark, B.A. ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de; Elings, A. ; Janse, J. ; Qian, T. ; Lagas, P. ; Steenhuizen, J.W. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 643) - 34
  solanum lycopersicum - tomaten - teelt onder bescherming - groei - vernevelen - transpiratie - glastuinbouw - solanum lycopersicum - tomatoes - protected cultivation - growth - fogging - transpiration - greenhouse horticulture
  Sinds enkele jaren staat het telen in geconditioneerde kassen volop in de belangstelling. In deze kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele kassen door toepassing van koeling en verneveling. Het gebruik van verneveling in kassen heeft als voordeel dat er per m3 lucht meer warmte afgevoerd kan worden, waardoor de ramen meer gesloten kunnen blijven en de CO2 concentratie hoger blijft.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: labproef karakterisering van olievernevelaars (druppelgrootte en snelheid) = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses : laboratory study: characterizing oil spraying nozzles (droplet size and velocity)
  Aarnink, A.J.A. ; Hattum, T.G. van - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group, Wageningen UR (Rapport / Animal Sciences Group 229) - 7
  pluimveehouderij - luchtverontreiniging - stofbestrijding - emissie - vernevelen - vernevelaars - koolzaad - raapzaadolie - druppelgrootte - dierenwelzijn - arbeidsomstandigheden - fijn stof - poultry farming - air pollution - dust control - emission - fogging - mist blowers - rape - rapeseed oil - droplet size - animal welfare - working conditions - particulate matter
  Two spraying nozzles have been studied with respect to droplet size and velocity of the sprayed rapeseed oil depending on the applied liquid and air pressures. For the nozzle with a wide angle round spray the air pressure should be lower than the oil pressure and should be in the range of 1.5 and 2.5 bar. For the flat spray nozzle the variation in droplet size is small and the oil and air pressure may vary between 2.0 and 3.0 bar
  Effect verneveling op productie tomaat nihil
  Dieleman, J.A. ; Eveleens, B.A. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)18. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  proeven op proefstations - kassen - vernevelen - teelt onder bescherming - tomaten - evaporatie - vochtigheid - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - station tests - greenhouses - fogging - protected cultivation - tomatoes - evaporation - humidity - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses
  Bij een teelt in geconditioneerde kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele open kassen door het gebruik van koeling en verneveling. Vocht vernevelen is een goede manier om warmte af te voeren. Het voorkomt ziekten en heeft voor de productie geen negatieve gevolgen
  Analyse aircokas bij Freesia 2008 : klimaats- en productievergelijking bij vier Freesiatelers
  Labrie, C.W. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 605A) - 24
  kassen - teelt onder bescherming - freesia - vernevelen - klimaatregeling - plantenontwikkeling - glastuinbouw - productiegroei - greenhouses - protected cultivation - freesia - fogging - air conditioning - plant development - greenhouse horticulture - production growth
  In de zomer van 2008 is bij vier bedrijven het kasklimaat en de productie gevolgd van drie freesia cultivars. Bij de bedrijven met verneveling is een hogere productie in zowel aantal takken als in gewicht gerealiseerd dan bij de bedrijven zonder verneveling. De hogere productie kan vanuit de gemeten klimaatgegevens gezien het beste worden verklaard vanuit de hogere CO2niveau¿s bij de vernevelende bedrijven, dat voornamelijk door de wijze van dosering komt. Het koelende effect van verneveling kan bijgedragen hebben aan een hoger CO2niveau omdat het beperkte ventilatie mogelijk maakt. Door verneveling kan droogtestress worden vermeden. Hierdoor blijven huidmondjes langer open om CO2 op te nemen en kan er waarschijnlijk meer licht worden toegelaten. Door deze combinatie met een hogere CO2 concentratie kan meer fotosynthese worden gerealiseerd. Uit verder onderzoek zal moeten blijken, tot welke waarden men kan gaan.
  Zonder stress uiterste uit plant halen in gesloten kas
  Visser, P. de; Weel, P.A. van - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)17. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 17.
  tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - kasgewassen - plantenfysiologie - gesloten systemen - koelen - ontvochtiging - bevochtigen - temperatuur - klimaatregeling - vernevelen - ventilatoren - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - protected cultivation - greenhouse crops - plant physiology - closed systems - cooling - dehumidification - wetting - temperature - air conditioning - fogging - ventilators - greenhouse horticulture
  Koelen, ontvochtigen, bevochtigen, lucht in beweging brengen, zijn teeltmaatregelen die met de opkomst van (semi-) gesloten kassen volop in de belangstelling staan. Onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR Glastuinbouw kijkt in dit artikel vanuit de plantfysiologie naar effecten van klimaatsturing op het gewas.
  UV en Aquanox beste kandidaten voor doding botrytis op gerbera
  Kamminga, H. ; Westra, E.H. ; Os, E. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2008
  Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)13. - ISSN 0042-2223 - p. 49 - 49.
  bloementeelt - kassen - gerbera - ultraviolette straling - fungiciden - organische chloorverbindingen - vernevelen - plantenziektebestrijding - glastuinbouw - uv-lampen - floriculture - greenhouses - gerbera - ultraviolet radiation - fungicides - organochlorine compounds - fogging - plant disease control - greenhouse horticulture - uv lamps
  In de gerberateelt is praktisch niet te voorkomen dat botrytissporen op de bloemen vallen. Ook tijdens de bewaring en transport is het moeilijk om aanstasting tegen te gaan. Een manier om botrytissporen tussen teelt en verhandeling effectief te doden zou daarom welkom zijn. Onderzoek naar bestrijdingsmethoden spitst zich toe op twee kandidaten
  Hogere luchtvochtigheid zorgt voor meer en open huidmondjes : bevochtiging is volgende stap naar conditionering
  Marcelis, L.F.M. ; Arkesteijn, M. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)2. - p. 36 - 37.
  kassen - klimaatregeling - bevochtigingsapparatuur - milieubeheersing - vernevelen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - greenhouses - air conditioning - humidifiers - environmental control - fogging - protected cultivation - greenhouse horticulture
  Luchtbevochtiging is een nieuwe stap naar verdere beheersing van de teelt, zoals assimilatiebelichting dat een aantal jaren geleden was. Luchtbevochtiging in de zomerperiode geeft koeling, voorkomt droogtestress van de plant en zorgt ervoor dat het CO2-gehalte in de kas op een beter peil blijft, doordat de luchtramen meer gesloten blijven. Verder onderzoek moet uitwijzen wat dit betekent voor de verschillende gewassen
  Vernevelen en koelen geven beperkte kwaliteitsverbetering : te hoge temperatuur onder verduisteringsdoek voorkomen(interview met Marcel Raaphorst)
  Staalduinen, J. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 44 - 45.
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - chrysanten - kassen - temperatuur - koelen - vernevelen - gewaskwaliteit - gewasproductie - proeven op proefstations - glastuinbouw - snijbloemen - cultural methods - protected cultivation - chrysanthemums - greenhouses - temperature - cooling - fogging - crop quality - crop production - station tests - greenhouse horticulture - cut flowers
  In de chrysantenteelt loopt de kastemperatuur onder verduisteringsdoek in de zomer soms hoog op. Bij gevoelige rassen kan dat leiden tot teeltvertraging en kwaliteitsproblemen. In opdracht van het PT onderzocht WUR Glastuinbouw of verneveling overdag en/of koeling 's nachts onder gesloten scherm de temperatuur voldoende kan verlagen om deze problemen te voorkomen. Echter door de koele zomer deden zich in de chrysantenteelt weinig problemen voor en was het positieve effect van vernevelen en koelen in de proeven beperkt. Het is niet duidelijk geworden of de noodzakelijke investeringen onder extremere omstandigheden wel worden terugverdiend
  'Vernevelen vraagt anders denken en anders telen' (interview met Marcel Raaphorst)
  Bezemer, J. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)12. - p. 36 - 37.
  cultuurmethoden - teelt onder bescherming - kassen - technieken - klimaatregeling - temperatuur - gewassen - koelen - vernevelen - waterbehoefte - glastuinbouw - cultural methods - protected cultivation - greenhouses - techniques - air conditioning - temperature - crops - cooling - fogging - water requirements - greenhouse horticulture
  De kastemperatuur kan in de zomer hoog oplopen. Koelen, op de één of andere wijze, is dan noodzakelijk. Vernevelen is een manier om de kastemperatuur te verlagen, want vochtige lucht kan meer warmte bevatten dan minder vochtige lucht. Door de vochtige lucht af te voeren, wordt latente en voelbare warmte afgevoerd. Daarbij is het wel zaak dat de teler ook uitgaat van de gewenste planttemperatuur en niet meer alleen van de kastemperatuur. Want het effect van vernevelen op de planttemperatuur bepaalt of de maatregel zinnig is. Planttemperatuurmeters kunnen de teler hierbij behulpzaam zijn. Dat stelt onderzoeker Marcel Raaphorst van WUR Glastuinbouw in Bleiswijk
  Fotosynthese optimaliseren en kwaliteit verbeteren. Van Weel: "Ik wil vooraf de stand van de huidmondjes voorspellen"
  Arkesteijn, Marleen ; Weel, P.A. van - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)2. - p. 20 - 21.
  kassen - landbouwtechniek - vernevelen - fotosynthese - gasuitwisseling - groeifactoren - kooldioxide - huidmondjes - toegepast onderzoek - milieubeheersing - klimaatregeling - glastuinbouw - greenhouses - agricultural engineering - fogging - photosynthesis - gas exchange - growth factors - carbon dioxide - stomata - applied research - environmental control - air conditioning - greenhouse horticulture
  In de praktijk komt het regelmatig voor dat de kasttemperatuur te hoog is en de RV te laag. Als de huidmondjes dan dicht gaan, kan de plant geen CO2 opnemen. Deze is nodig voor de fotosynthese. Als de kas wordt gekoeld door het vernevelen van water hoeven de ramen minder open, waardoor het CO2-gehalte hoger blijft. Dit resulteert in een hogere productie en grotere energiebesparing. Onderzoeker Van Weel wil een model ontwikkelen dat inzicht geeft in de factoren die de stand van de huidmondjes beïnvloeden. Hiermee wil hij cruciale kenmerken ontdekken om de huidmondjes rechtstreeks aan te sturen
  Vloeibare meststof zelden zinvol
  Clevering, O.A. - \ 2003
  Boerderij/Akkerbouw 88 (2003)8. - ISSN 0169-0116 - p. 22 - 23.
  vloeibare meststoffen - stikstofmeststoffen - ammoniummeststoffen - toedieningswijzen - mestgiften - vernevelen - toediening op blad - injectie - gewasopbrengst - akkerbouw - liquid manures - nitrogen fertilizers - ammonium fertilizers - application methods - dressings - fogging - foliar application - injection - crop yield - arable farming
  De wijze van toediening heeft grote invloed op de werking van vloeibare meststoffen. Vanwege de grote kans op ammoniakvervluchtiging leveren urean en ureum geen bemestingsvoordelen op in vergelijking met het strooien van vaste meststoffen
  Effecten van het vernevelen van vloeistoffen ter verlaging van de stofconcentratie in pluimveestallen
  Ellen, H.H. ; Drost, H. - \ 1998
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 76) - 33
  pluimveehouderij - pluimveehokken - luchtverontreiniging - stof - stofbestrijding - vernevelen - spuiten - vloeistoffen (liquids) - arbeidsomstandigheden - poultry farming - poultry housing - air pollution - dust - dust control - fogging - spraying - liquids - working conditions
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij 'Het Spelderholt' (PP) en het Instituut voor Milieu-en Agritechniek (IMAG-DLO) hebben gezamenlijk onderzoek opgestart naar verlaging van de stofconcentratie in pluimveestallen. Dit heeft geresulteerd in het project 'Effecten van het vernevelen van vloeistoffen ter verlaging van de stofconcentratie in pluimveestallen'. Op basis van een literatuurstudie is binnen dit project gekozen om het terugdringen van de stofconcentratie in pluimveestallen door middel van hetvernevelen van vloeistoffen nader te bekijken.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.