Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Neveneffecten op fauna van maatregelen bij inrichting en beheer van (verontreinigde) terreinen
  Stumpel, A.H.P. ; Pol, J.J.C. van der; Klok, T.C. ; Brink, N.W. van den - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1453) - 90
  fauna - nadelige gevolgen - verontreinigde bodems - verontreiniging - maatregelen - fauna - adverse effects - polluted soils - pollution - measures
  In dit rapport worden neveneffecten op fauna beschreven van gangbare maatregelen die worden ingezet bij risico’s van bodemverontreiniging. Hier wordt een overzicht gepresenteerd van de aanwezige kennis. Doel is het verminderen van de neveneffecten van te nemen maatregelen (in relatie tot verontreiniging van de (water)bodem) op de soorten die beschermd moeten worden. De belangrijkste conclusie uit deze studie is dat op basis van voldoende kennis over stoffen, habitats en soorten, er rekening kan worden gehouden met eventuele neveneffecten van maatregelen. Soorten en habitats hebben daarbij baat bij uitvoering in fasen (tijd) en gespreid (ruimte
  Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's
  Tuinstra, J. ; Faber, J.H. ; Eijk, D. van der - \ 2006
  Land + Water 46 (2006)6/7. - ISSN 0926-8456 - p. 32 - 33.
  risicoschatting - verontreinigde bodems - verontreinigingsbeheersing - milieueffect - besluitvorming - herstel - ecotoxicologie - krimpenerwaard - risk assessment - polluted soils - pollution control - environmental impact - decision making - rehabilitation - ecotoxicology - krimpenerwaard
  Bij de beoordeling van de urgentie van een sanering kunnen in eerste instantie eenvoudige criteria het uitgangspunt zijn voor een ecologische risicobeoordeling. Deze algemene eerste-stap beoordeling (tot voor kort onderdeel van de zogenaamde Sanerings Urgentie Systematiek, SUS) bestaat uit een vergelijking van de aangetroffen concentraties in de relevante bodemlaag met een ecologische risicoconcentratie in grond, gebaseerd op een gemiddelde van effectniveaus van stoffen op bodemorganismen. Het nadeel is dat deze methode weinig rekening houdt met de lokale situatie. Dus blijft na het uitvoeren van een SUS-beoordeling de vraag bestaan of er werkelijk sprake is van ecologische risico¿s. De Triade-benadering biedt hiervoor een oplossing, zoals toegepast ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard.
  Workshop: Praktijklessen uit de Krimpenerwaard Triade : adviezen voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade als methode voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling van bodemverontreiniging
  Tuinstra, J. ; Faber, J.H. ; Eijk, D. van der; Vegter, J.J. ; Moolenaar, S.W. ; Rutgers, M. - \ 2005
  Gouda : SKB-Duurzame Ontwikkeling Ondergrond (SKB Rapport PT5407) - 46
  verontreinigde bodems - ecologie - landgebruik - risico - risicoschatting - toxiciteit - bodemgiftigheid - ecotoxicologie - bodemkwaliteit - veenweiden - krimpenerwaard - polluted soils - ecology - land use - risk - risk assessment - toxicity - soil toxicity - ecotoxicology - soil quality - peat grasslands - krimpenerwaard
  De Triade geldt als een geaccepteerd instrument om de effecten van bodemverontreiniging op het bodemecosysteem te meten. In dit rapport zijn adviezen verwoord voor de verdere ontwikkeling en toepassing van de Triade, als methode om ecologische risico's van bodemverontreiniging te bepalen. Zij zijn gebaseerd op de ervaringen uit het Krimpenerwaard project en de discussies gevoerd in de workshop "Praktijkervaringen met de Krimpenerwaard Triade" op 12 september 2005
  Kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems: van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem
  Faber, J.H. - \ 2004
  verontreinigde bodems - natuurbeheer - natuurontwikkeling - ecotoxicologie - beslissingsmodellen - ecologische modellering - polluted soils - nature management - nature development - ecotoxicology - decision models - ecological modeling
  Informatie pamflet uit de bodem- en natuurprogramma’s : kwetsbaarheid en kansrijkdom van natuurdoelen op verontreinigde bodems: van eco(toxico)logische expertise naar een beslissingsondersteunend systeem De beschreven methodiek is bruikbaar wanneer de relatieve kansrijkdom voor alternatieve natuurdoelen moet worden beoordeeld, zowel bij natuurontwikkeling (inrichting) als bij natuurbeheer
  Flotation and remediation of contaminated sludge and soil
  Koopal, L.K. ; Mulleneers, H.A.E. - \ 2003
  In: Role of Interfaces in Environmental Protection / Barany, S., Dordrecht : Kluwer Academic Publishers (NATO Science Series IV Earth and Environmental Scienc 24) - ISBN 9781402014789 - p. 489 - 506.
  afvalwaterbehandeling - flotatie - slib - verontreinigde bodems - waste water treatment - flotation - sludges - polluted soils
  Flotation, traditionally applied in mineralogy, has been used more recently in wastewater treatment, soil and sediment remediation and paper de-inking. The latter types of application may differ from mineral separation by the fact that the particles that should be floated are often partially hydrophobic and this will have consequences for the use of collectors and frothers. The focus is on sludge flotation because large quantities of contaminated harbor sludge or polluted soil require treatment and remediation by flotation is a potential alternative for classification. The results show that in two of the three cases studied collector addition has a negative effect.
  Actief bodembeheer in de Krimpenerwaard; meer inzicht in verontreinigde ophogingen en dempingen
  Boels, D. - \ 2001
  Land + Water 41 (2001)4. - ISSN 0926-8456 - p. 24 - 27.
  soil management - polder soils - damping - polluted soils - risk assessment - random sampling - ground cover - covers - zuid-holland - krimpenerwaard - bodembeheer - poldergronden - dempen - verontreinigde bodems - risicoschatting - willekeurige bemonstering - grondbedekking - bedekkingsmaterialen - zuid-holland - krimpenerwaard
  In de Krimpenerwaard is onderzoek gedaan naar verontreinigde locaties in het landelijk gebied: ophogingen en dempingen met verontreinigd materiaal. Er is een methode ontwikkeld om de risico's te bepalen van verschillende soorten dempingen en om de veiligheid en duurzaamheid van de afdeklagen te beoordelen
  ABR: omgaan met natuurrisico's
  Faber, J.H. ; Knoben, R.A.E. ; Harmsen, J. ; Guchte, C. van de - \ 2001
  Bodem 11 (2001)2. - ISSN 0925-1650 - p. 68 - 70.
  bodembeheer - bodem - bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - herstel - rivieren - verontreinigde bodems - milieueffect - risicoschatting - ecologie - natuurbescherming - natuur - ecotoxicologie - reconstructie - grondverzet - uiterwaarden - soil management - soil - soil pollution - pollution control - rehabilitation - rivers - polluted soils - environmental impact - risk assessment - ecology - nature conservation - nature - ecotoxicology - reconstruction - earth moving - river forelands
  Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing van de risico-evaluatie bij herinrichtingsprojecten. Met speciale aandacht voor de ecotoxicologische risico's bij natuurontwikkelingsprojecten ('gebiedsgerichte acceptabele risico's voor de functie natuur'). Voor de Rijn-uiterwaarden is speciaal gekeken naar de risico's voor de natuur bij verplaatsing van grond verontreinigd met PAK en zware metalen
  De gevolgen van het omzetten van landbouwgrond in natuur; van proceskennis naar de ontwikkeling van beslissingsondersteunende systemen
  Vries, W. de; Römkens, P.F.A.M. ; Ma, W.C. ; Dobben, H.F. van; Kros, J. - \ 2000
  Bodem 10 (2000)6. - ISSN 0925-1650 - p. 224 - 226.
  bodemverontreiniging - verontreinigde bodems - zware metalen - voedingsstoffen - eutrofiëring - milieueffect - bodemchemie - ecologie - toxicologie - landbouwgrond - landbouwgronden - natuurbescherming - herstel - bodemgeschiktheid - milieutoets - risicoschatting - landgebruik - ecotoxicologie - natuur - beslissingsondersteunende systemen - soil pollution - polluted soils - heavy metals - nutrients - eutrophication - environmental impact - soil chemistry - ecology - toxicology - agricultural land - agricultural soils - nature conservation - rehabilitation - soil suitability - environmental assessment - risk assessment - land use - ecotoxicology - nature - decision support systems
  Chemische, ecologische en ecotoxicologische gevolgen van de omzetting van landbouwgrond naar natuur. Landbouwgrond is niet altijd schoon en vooral kalkarme gronden verzuren snel. Niet alleen verzuring, vermesting en verdroging spelen een rol maar ook de risico's van bodemverontreiniging (met name zware metalen) nemen toe. Het beslissingsondersteunende systeem Bonanza (Bodembeoordelingssysteem voor natuurontwikkeling in met nutriënten en zware metalen verontreinigde (voormalige) agrarische gebieden) integreert de kennis over de processen die een rol spelen na verandering van landgebruik, en kwantificeert de ecologische effecten
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.