Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het nieuwe meten
  Ramaker, R. ; Khoury, C.K. - \ 2015
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)15. - ISSN 1389-7756 - p. 18 - 19.
  publicaties - publiceren - publiciteit - verspreiding van onderzoek - statistiek - onderzoekers - publications - publishing - publicity - diffusion of research - statistics - research workers
  Al decennialang wordt wetenschappelijke kwaliteit en invloed op dezelfde manier gemeten. Maar deugt die methode nog wel in een wereld die door digitalisering en social media ingrijpend is veranderd? Altmetrics biedt een alternatief.
  Internationaal kennisplatform opmaat naar duurzame biologische tuinbouw : Project Netwerk Biogreenhouse
  Arkesteijn, M. ; Meijer, R.J.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 19 - 19.
  glastuinbouw - biologische landbouw - cultuurmethoden - kasgewassen - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - doelstellingen - projecten - greenhouse horticulture - organic farming - cultural methods - greenhouse crops - knowledge transfer - diffusion of research - objectives - projects
  Halverwege 2012 werd Netwerk Biogreenhouse in het leven geroepen. Het project is nu halverwege de looptijd van vier jaar. Doel van dit internationaal kennisplatform is om alle beschikbare kennis te bundelen, afstemmen van onderzoek op het gebied van bedekte biologische teelten en het beïnvloeden van de Europese innovatie-agenda.
  Onderzoek WUR-PPO verandert
  Dolmans, N.G.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Boom in business 5 (2014)3. - ISSN 2211-9884 - p. 28 - 33.
  landbouwkundig onderzoek - houtachtige planten - productschappen - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - modificatie - inventarisaties - agricultural research - woody plants - product boards - knowledge transfer - diffusion of research - modification - inventories
  Overzicht onderzoeksprojecten van het onderzoeksteam Bomen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.
  Bundeling onderzoek biologische teelten krijgt steeds meer vorm (interview met Rob Meijer)
  Velden, P. van; Meijer, R.J.M. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)9. - p. 39 - 39.
  glastuinbouw - biologische landbouw - cultuurmethoden - kasgewassen - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - doelstellingen - greenhouse horticulture - organic farming - cultural methods - greenhouse crops - knowledge transfer - diffusion of research - objectives
  Eind oktober komen ze weer bij elkaar in Avignon, onderzoekers en adviseurs uit heel Europa en Canada die zich bezig houden met bedekte biologische teelten. Hun doel is onderzoek op elkaar af te stemmen en de Europese innovatieagenda te beïnvloeden. Dat is hard nodig, vindt onderzoeker Rob Meijer. Hij is ook voorzitter.
  'Gaat de onderzoekskraan dicht, dan staat sector over enkele jaren droog'(interview met Sjaak Bakker)
  Staalduinen, J. van; Bakker, J.C. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)9. - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - financieren - toegepast onderzoek - innovaties - beleid - verspreiding van onderzoek - technologieoverdracht - greenhouse horticulture - agricultural research - financing - applied research - innovations - policy - diffusion of research - technology transfer
  Nu het Productschap Tuinbouw is weggesaneerd, is het ook gedaan met de collectieve financiering van onderzoek. Volgens Sjaak Bakker, business unit manager van Wageningen UR Glastuinbouw, dient de sector haar eigen bijdrage aan strategisch toegepast onderzoek snel op de rit te krijgen. Lukt dat niet, dan zullen ook de subsidiestromen vanuit Den Haag en Brussel opdrogen. Dat kan onherstelbare schade aanrichten. Vooralsnog blijft hij optimistisch.
  Ervaringen over onderzoeksamenwerking gedeeld (interview met Marloes Kraan)
  Kraan, M.L. - \ 2013
  Visserijnieuws 33 (2013)22. - ISSN 1380-5061 - p. 6 - 7.
  visserij - verspreiding van onderzoek - kennisoverdracht - europa - canada - fisheries - diffusion of research - knowledge transfer - europe - canada
  De Nederlandse vissers Johan Baaij (TH 10) rn Rene Sperling (OD 6) brachten in mei 2013 samen met twee Italiaanse en Spaanse vissers en onderzoekers en Marloes Kraan van IARES een werkbezoek aan de Canadese oostkust. Het betrof een uitwisseling in het kader van de zogeheten Europese GAP2-project over onderzoekssamenwerking. Met als doel: ervaringen delen over praktijkonderzoek in de visserij. De Europese delegatie was te gast bij de Canadian Fisheries Research Network (CFRN).
  Kennis, Innovatie en Voedselzekerheid: Een reflectie op topsectoren, kennisarrangementen en ontwikkelingssamenwerking
  Kupper, H.A.E. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen University, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - 30
  overheidsbeleid - publiek-private samenwerking - onderzoeksinstituten - ontwikkelingssamenwerking - voedselzekerheid - innovaties - kennis - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - Nederland - government policy - public-private cooperation - research institutes - development cooperation - food security - innovations - knowledge - knowledge transfer - diffusion of research - Netherlands
  In the Dutch government's new top sector policy a leading role for directing research efforts by public research institutes will be played by business. This also counts for research projects in developing countries. In recent studies, the Centre for Development Innovation (CDI) described how knowledge institutes in the Netherlands and in developing countries have been co-operating in development projects. Case studies have been described concerning food security in African countries showing diverse roles knowledge institutes can play to secure the production, supply and marketing of food. In addition to the studies, a policy brief has been presented by CDI with a number of policy recommendations.
  Veel boeren benutten kennis uit onderzoek
  Beers, P.J. - \ 2012
  Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 8 - 9.
  kennisoverdracht - kennisvalorisatie - verspreiding van onderzoek - kennis - biologische landbouw - akkerbouw - onkruidbestrijding - publiek-private samenwerking - Nederland - knowledge transfer - knowledge exploitation - diffusion of research - knowledge - organic farming - arable farming - weed control - public-private cooperation - Netherlands
  Is te achterhalen hoeveel onderzoekskennis boeren daadwerkelijk benutten? Ja, laat recent onderzoek zien. Er is zelfs uit op te maken hoe onderzoekers boeren kunnen stimuleren om hun kennis te combineren met eigen ideeën, zodat ze nieuwe toepassingen vinden voor hun eigen bedrijf.
  Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming; Deelrapport Kennisontwikkeling en -verspreiding
  Wal, A.J. van der; Velenturf, A. ; Spruijt, J. ; Mulder, H. - \ 2011
  Culemborg : CLM Onderzoek en Advies BV / Wur-PPO (CLM rapport 767 - 2011) - 183
  geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - pesticiden - milieueffect - kennisoverdracht - landbouwkundig onderzoek - verspreiding van onderzoek - geïntegreerde bestrijding - nederland - integrated pest management - plant protection - pesticides - environmental impact - knowledge transfer - agricultural research - diffusion of research - integrated control - netherlands
  Dit rapport beschrijft de resultaten van de evaluatie van de ontwikkeling en verspreiding van kennis over geïntegreerde gewasbescherming, in de periode 2000-2010. Deze evaluatie is uitgevoerd door het CLM in samenwerking met WUR-PPO en vormt een onderdeel van de Eindevaluatie Duurzame Gewasbescherming (EDG). In de evaluatie van kennisontwikkeling en –verspreiding van geïntegreerde gewasbescherming staan twee vragen centraal. Welk onderzoek is uitgevoerd naar nieuwe of verbeterde teeltsystemen en welke nieuwe of verbeterde teeltsystemen heeft dit opgeleverd? In welke mate heeft het toepassen van nieuwe of verbeterde teeltsystemen tot verbeterd bedrijfsmanagement geleid en in welke mate heeft dit toepassen effect gehad op reductie van milieueffecten?
  Visie op doorwerking van kennis uit onderzoek in de praktijk van het bedrijfsleven : achtergrond bij methode en aanpak voor het meten van doorwerking van kennis uit onderzoeksprojecten
  Kupper, H.A.E. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Educatie en Competentie Studies - 11
  kennisvalorisatie - kennis - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - publiek-private samenwerking - methodologie - Nederland - knowledge exploitation - knowledge - knowledge transfer - diffusion of research - public-private cooperation - methodology - Netherlands
  Voortbrengingsketens die willen innoveren hebben behoefte aan goed georganiseerde kennisketens. Het creëren, ontwikkelen en gebruiken van kennis van essentieel belang. Deze kennisprocessen dragen bij aan duurzaamheid en innovatie in de economische sectoren. Het in gang zetten en uitvoeren van de verschillende kennisprocessen is doorgaans verdeeld over de praktijkwereld en de onderzoekswereld. Praktijk en onderzoek hebben elk hun eigen kijk op en kennis van de werkelijkheid. In dit document behorend bij de handleiding willen we meer duidelijkheid verschaffen over de visie, concepten en uitgangspunten die we gebruikt hebben voor het ontwikkelen van de methode. Ons vertrekpunt bij het beantwoorden van de vraag naar kennisbenutting en –doorwerking is de overweging dat kennis nut heeft voor een gebruiker indien de gebruiker betekenis kan geven aan de kennis in zijn praktijkcontext.
  Het meten van doorwerking van kennis uit onderzoeksprojecten : achtergrond van de methode en handleiding bij de aanpak
  Kupper, H.A.E. ; Beers, P.J. ; Wink, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR, leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies - 20
  kennisvalorisatie - kennis - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - publiek-private samenwerking - methodologie - biologische landbouw - Nederland - knowledge exploitation - knowledge - knowledge transfer - diffusion of research - public-private cooperation - methodology - organic farming - Netherlands
  productie- en dienstenketens is het creëren, ontwikkelen en gebruiken van kennis van essentieel belang. Deze kennisprocessen dragen bij aan duurzaamheid en innovatie in economische sectoren. Het in gang zetten en uitvoeren van de verschillende kennisprocessen in maatschappelijke sectoren is verdeeld over de praktijkwereld (bedrijfsleven), de onderzoekswereld (kennisinstellingen) en de beleidswereld (overheid). Het ministerie van EL&I verstrekt regelmatig opdrachten om nieuwe kennis te creëren of om bestaande kennis verder te ontwikkelen. Het inzicht in het nut ervan is echter gebrekkig. Er zijn ook geen methoden beschikbaar om systematisch en betrouwbaar het gebruik van de ontwikkelde kennis te evalueren en vast te stellen of deze kennis heeft bijgedragen aan het bereiken van beleidsdoelen; dus of er doorwerking van kennis is. Daarom heeft het ministerie van EL&I opdracht gegeven om een methode te ontwikkelen waarmee kennisdoorwerking gemeten kan worden. Deze brochure bevat achtergronden en de handleiding bij het gebruik van de methode.
  Seminar duurzame glastuinbouw : ontwerp en analyse
  Meeteren, U. van - \ 2011
  glastuinbouw - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - agrarisch onderwijs - kwekers - strategisch management - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - knowledge transfer - diffusion of research - agricultural education - growers - strategic management - innovations - sustainability
  Het seminar ‘Ontwerp en analyse duurzame glastuinbouw’ heeft tot doel om kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen wetenschap, onderwijs en praktijk. Studenten en docenten van mbo, hbo en Wageningen Universiteit en ondernemers nemen er aan deel. Het is een integratie van academisch onderzoek, beroepsonderwijs en de praktijk.
  Lunchlezingen Centre for Marine Policy
  Verroen, S.L. - \ 2011
  marien milieu - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - communicatie - marine environment - knowledge transfer - diffusion of research - diffusion of information - communication
  Doelstelling van het project is om onderzoek, praktijk en onderwijs op het gebied van gebruik en beheer van de zee bij elkaar te brengen d.m.v. een informele lezingcyclus.
  Winkel voor nimby's
  Meerstadt, N.S. - \ 2010
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 4 (2010)21. - ISSN 1874-3625 - p. 18 - 19.
  verspreiding van onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - wetenschap - diffusion of research - scientific research - science
  Met je voeten in de klei, onderzoek in de haarvaten van de maatschappij. Wat Wageningen UR wil, doet de Wetenschapswinkel al vijfentwintig jaar: Wageningse wetenschap naar de maatschappij brengen. Maar niet volgens het principe u-vraagt-wij-draaien. Al is dat voor een klant soms even slikken.
  Special: Kennisbasis
  Bakema, F. ; Hogendorf, S.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR (Kennis.Online )
  overheidsbeleid - kennis - verspreiding van onderzoek - onderzoeksprojecten - bereikt resultaat - landinrichting - klimaatverandering - voedselveiligheid - gezondheidsvoedsel - verandering - duurzame ontwikkeling - ketenmanagement - duurzame landbouw - government policy - knowledge - diffusion of research - research projects - achievement - land development - climatic change - food safety - health foods - change - sustainable development - supply chain management - sustainable agriculture
  Verslag van de kennisbasisdag van 12 mei 2009 en de belangrijkste onderzoeksresultaten uit 2008
  Bioconnect; vernieuwend, succesrijk, spraakmakend
  Steverink, M.H.A. - \ 2009
  biologische landbouw - verspreiding van onderzoek - netwerken (activiteit) - samenwerking - kennisoverdracht - organic farming - diffusion of research - networking - cooperation - knowledge transfer
  In deze brochure wordt het kennisnetwerk Bioconnect beschreven: het ontstaan, de werkwijze van Bioconnect en de resultaten. De onderzoekers en deelnemers komen aan het woord. Het basisprincipe van Bioconnect - ondernemers sturen het onderzoek aan - wordt goed uitgelegd. Een belangrijk hoofdstuk gaat over ketenpartners die deelnemen. Innovatie komt pas goed tot haar recht als alle betrokkenen goed samenwerken.
  Wandelingen door het kennislandschap : ervaringen met samenwerking tussen Beleidsondersteunend Onderzoek en Groen Onderwijs
  Potters, J.I. ; Beuze, M. de; Geerling-Eiff, F.A. ; Kupper, H.A.E. ; Wals, A.E.J. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 90
  agrarisch onderwijs - samenwerking - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - proefprojecten - natuur- en milieueducatie - agricultural education - cooperation - knowledge transfer - diffusion of research - pilot projects - nature and environmental education
  Het is de wens van LNV dat onderzoekskennis beter benut wordt in het groene onderwijs. Om hieraan tegemoet te komen hebben een aantal clusterleiders van Wageningen UR het initiatief genomen een Taskforce BO-GO in het leven te roepen. Deze Taskforce heeft in 2007 het project ‘Versterking kenniscirculatie tussen Beleidsondersteunend Onderzoek en Groen Onderwijs – Pilots 2007’ gestart. In het afgelopen jaar zijn in alle clusters van het beleidsondersteunend onderzoek (BO), dat Wageningen UR uitvoert in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), pilots gestart om de samenwerking met het groene onderwijs (GO) te initiëren en te versterken.
  Van 'kennis op de plank' naar 'Kennissen in beweging!' : onderwijsdag ondernemerschap, Dronten, 18 november 2008
  Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den; Beldman, A.C.G. ; Kortstee, H.J.M. ; Oosterhoff, W. ; Vrolijk, M. - \ 2008
  [Wageningen] : Wageningen UR - 36
  onderwijs - onderwijsonderzoek - ondernemerschap - kennis - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - kennisoverdracht - education - educational research - entrepreneurship - knowledge - diffusion of research - diffusion of information - knowledge transfer
  De brochure Onderwijsdag Ondernemerschap 2008 is een bundeling van alle posters met resultaten van onderzoek en onderwijsontwikkeling die tijdens deze door LNV gefinancierde onderwijsdag van het project Ondernemerschap van Onderzoek naar Onderwijs zijn gepresenteerd. In dat programma vindt kennisontwikkeling op het gebied van ondernemerschap plaats in nauwe samenwerking met overheid, ondernemers en het onderwijs. De afgelopen periode is er vanuit het programma juist veel aandacht geweest om de kennis beter te laten benutten Deze brochure is zelf een goed voorbeeld geworden van een nauwe samenwerking tussen onderzoek en onderwijs
  Open dag met internationaal tintje : onderzoek
  Krikke, A.T. - \ 2008
  BloembollenVisie 2008 (2008)138. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
  bloembollen - sierplanten - onderzoeksinstituten - verspreiding van onderzoek - innovaties - broeien - plantenziekten - onkruidbestrijding - gewasbescherming - open dagen - voorlichting - informatieverspreiding - kennisoverdracht - ornamental bulbs - ornamental plants - research institutes - diffusion of research - innovations - scalding - plant diseases - weed control - plant protection - open days - extension - diffusion of information - knowledge transfer
  Op 24 april 2008 organiseert PPO een speciale open dag die ondernemers uit de bloembollen- en vaste plantenketen een gevarieerd programma biedt met de nieuwste innovaties. 's Ochtends komen praktijkgerichte verhalen van bedrijfsleven en kennisinstellingen aan bod. De middag is een kennismarkt: bedrijven tonen hun laatste innovaties voor de sector, er zijn posters met informatie van internationale kennisinstellingen en PPO presenteert recente informatie uit het praktijkonderzoek
  Kijk in de kas: een interactieve leeromgeving voor telers (interview met Fokke Buwalda)
  Arkesteijn, M. ; Buwalda, F. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 36 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - onderzoek - verspreiding van onderzoek - informatieverspreiding - computers - glastuinbouw - kennisoverdracht - computernetwerken - market gardens - greenhouses - protected cultivation - research - diffusion of research - diffusion of information - computers - greenhouse horticulture - knowledge transfer - computer networks
  De webportal Kijk in de Kas is een interactief instrument om praktijk- en onderzoekskennis uit te wisselen. Teler kunnen een virtueel kijkje nemen bij vijf collega's. Klimaatmodel KASPRO rekent mee en produceert mooie plaatjes. De betrokken onderzoekers en telers geven via weblogs hun commentaar. Ze streven op deze manier naar een betere koppeling van onderzoek en praktijk op het gebied van de energiebesparing
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.