Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Opties vervanging Stern
  Boois, I.J. de; Bolle, L.J. ; Vries, M. de; Graaf, M. de; Os-Koomen, E. van - \ 2016
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research C108/16) - 23
  boten - monitoring - vistuig - vismethoden - vervanging - ijsselmeer - boats - monitoring - fishing gear - fishing methods - replacement - lake ijssel
  In het kader van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij is het noodzakelijk om alternatieven aan te reiken voor de bemonsteringen die momenteel door RV Stern worden uitgevoerd. RV Stern zal binnen een aantal jaren niet meer beschikbaar zijn. Dit rapport beschrijft voor de verschillende monitoringen welke vereisten aan een vervangend schip gesteld worden en welke mogelijke alternatieven voorhanden zijn.
  Gezien de relatief ondiepe wateren waarin beide surveys plaatsvinden, verdient het vooralsnog de voorkeur met gieken te vissen om de schroefwaterimpact te minimaliseren. Begin 2017 wordt door Wageningen Marine Research een rapport gepubliceerd met daarin resultaten van een vergelijkende visserij tussen de Stern (gieken) en Navicula (A-frame achterover). Aan de hand van deze rapportage zal duidelijk worden wat de impact mogelijk is en welke methode de voorkeur heeft.
  Opties vervanging Isis
  Boois, I.J. de; Bolle, L.J. ; Troost, K. ; Perdon, K.J. ; Bol, R.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C132/15) - 33
  visserij - schepen - vervanging - alternatieve methoden - monitoring - bemonsteren - fisheries - ships - replacement - alternative methods - monitoring - sampling
  In het kader van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij is het noodzakelijk om alternatieven aan te reiken voor de bemonsteringen die momenteel door RV Isis worden uitgevoerd. RV Isis zal vanaf 2017 niet meer beschikbaar zijn. Dit rapport beschrijft voor de verschillende monitoringen welke vereisten aan een vervangend schip gesteld worden en welke mogelijke alternatieven voorhanden zijn.
  Investeringen glastuinbouwbedrijven gedaald
  Jukema, G.D. - \ 2013
  Agri-monitor 2013-12 (2013). - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  glastuinbouw - innovaties - investering - rendement - vervanging - bedrijfseconomie - bedrijfsmanagement - greenhouse horticulture - innovations - investment - returns - replacement - business economics - business management
  Investeringen in de glastuinbouw staan de laatste jaren onder druk. In de jaren 2007 en 2008 werd veel geïnvesteerd. Door de lage rendementen van de laatste jaren is er weinig ruimte voor experimenten en vernieuwingen en beperken bedrijven zich tot vervangingsinvesteringen. De moderniteit van de bedrijven loopt terug.
  Onkruidbestrijding in zomerbloemen met Basta 200
  Bulle, A.A.E. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)212. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  zomerbloemen - onkruidbestrijding - herbiciden - toelating van bestrijdingsmiddelen - vervanging - vervangmiddelen - summer flowers - weed control - herbicides - authorisation of pesticides - replacement - substitutes
  Onkruidbestrijding in zomerbloemen is een stuk lastiger geworden sinds het middel Gramoxone niet meer is toegestaan. Gramoxone was een veelgebruikt afbrandmiddel. Het werd ingezet in de winter en het vroege voorjaar; voordat gewassen opnieuw gingen uitlopen en in de zomer op afgemaaide gewassen. In verschillende zomerbloemgewassen is onderzocht of het middel Basta 200 hiervoor toegepast kan worden als volvelds behandeling voor opkomst en als rijbehandeling.
  Verjonging oude lanen bezien vanuit een duurzaamheidsperspectief
  Kopinga, J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 6
  stadsomgeving - bomen - straatbomen - velling - heraanplanten - vervanging - soorten - klimaatverandering - opwarming van de aarde - standplaatsfactoren - nederland - urban environment - trees - street trees - felling - replanting - replacement - species - climatic change - global warming - site factors - netherlands
  Visie van de auteur over welke boomsoorten uit het oogpunt van de klimaatverandering en duurzaamheid teruggeplant kunnen woren in historische lanen, die ook blijvend passen in de cultuurhistorische sfeer van die lanen.
  "Herontwerp de melkveesector" : duurzaamheid melkveehouderij gaat volgens ASG-onderzoeker Bram Bos verder dan nieuwe stal of duurzamere koe
  Knaap, J.P. van der; Bos, A.P. - \ 2008
  Veeteelt 25 (2008)18. - ISSN 0168-7565 - p. 42 - 43.
  melkveehouderij - melkkoeien - levensduur - productieve levensduur - vervanging - slacht - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - interviews - dairy farming - dairy cows - lifespan - productive life - replacement - slaughter - sustainability - farm management - interviews
  Bram Bos haalde dit jaar de landelijke pers met uitspraken, dat de Nederlandse koe veel te vroeg naar het slachthuis wordt afgevoerd. Ondanks de stijging van de levensproductie bij afvoer dit jaar, blijft de ASG-onderzoeker kritisch over de levensduur van de koe. ‘Stimuleren van herfstafkalven is slecht voor de levensduur van de koe.’
  Nieuwe signaalplaten en geurstoffen zijn monitors, geen bestrijders (Gedegen scouten en frequent signaalplaten vervangen is het parool)
  Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)3. - p. 48 - 49.
  kassen - teelt onder bescherming - biologische bestrijding - geurstoffen - feromonen - vervanging - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - monitoring - bloementeelt - glastuinbouw - snijbloemen - greenhouses - protected cultivation - biological control - odours - pheromones - replacement - integrated pest management - detection - monitoring - floriculture - greenhouse horticulture - cut flowers
  Effectieve signaalplaten helpen om plaaginsecten vroegtijdig te signaleren en de populatieontwikkeling te monitoren. De keuze van de plaat is echter minder belangrijk dan de gebruiksdiscipline en de juiste interpretatie van de waarnemingen. Geurstoffen vergroten de effectiviteit van vangplaten. Beide instrumenten zijn hulpmiddelen en leveren geen structurele bijdrage aan plaagbeheersing
  Vloeren: voldoende loopcomfort voor koeien loont
  Biewenga, G. ; Ouweltjes, W. - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)5. - ISSN 0168-7565 - p. 74 - 74.
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - stallen - vloeren - bouwconstructie - vervanging - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - cow housing - stalls - floors - building construction - replacement - farm management
  Attendering op lopend onderzoek naar de begaanbaarheid van bestaande roostervloeren en dichte vloeren en hoe de begaanbaarheid verbeterd kan worden
  Opfok in dienst van vervanging? : balanceren tussen óf alle kalveren aanhouden óf zo min mogelijk opfokken
  Saatkamp, H.W. ; Ouweltjes, W. ; Walle, K. van der; Hogeveen, H. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)10. - ISSN 0168-7565 - p. 46 - 48.
  melkveehouderij - melkvee - kalveren - vervanging - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cattle - calves - replacement - farm management
  Eerste artikel in een serie van drie over jongvee en vervangingsbeleid
  Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers
  Vereijken, J.M. - \ 2003
  Meat & Meal Management 3 (2003)5. - ISSN 1572-073X - p. 4 - 7.
  dierlijke eiwitten - vlees - vervanging - plantaardig eiwit - vleesvervangers - voedselproductie - voedselvoorziening - erwten - wereldvoedselproblemen - peulvruchten - sojaeiwit - dierlijke producten - vee - milieuwetenschappen - animal proteins - meat - replacement - plant protein - meat alternates - food production - food supply - peas - world food problems - grain legumes - soya protein - animal products - livestock - environmental sciences
  Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten
  Normale veevervanging en hoge gezondheidskosten op high-techbedrijf
  Thomassen, I. ; Kamp, A. van der - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 31 - 33.
  melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - diergezondheid - vervanging - verbetering van de veestapel - dierziekten - preventie - ziektepreventie - ziektebestrijding - veeartsenijkunde - kosten - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - melkproductie - melkopbrengst - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - proefboerderijen - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - animal health - replacement - herd improvement - animal diseases - prevention - disease prevention - disease control - veterinary medicine - costs - farm management - farm comparisons - milk production - milk yield - pilot farms - demonstration farms - experimental farms
  Vergelijking van de veevervanging op het high-techbedrijf in de jaren 1999 - 2001 met het gemiddelde van de proefbedrijven over 1992-1999 laat een normale veevervanging zien op het high-techbedrijf.
  Oude koe niet hetzelfde als duurzame koe
  Ouweltjes, W. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)6. - ISSN 1570-8586 - p. 20 - 21.
  melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - duurzaamheid (sustainability) - gebruiksduur - productieve levensduur - vervanging - veestapelstructuur - leeftijd - leeftijdsstructuur - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - sustainability - longevity - productive life - replacement - herd structure - age - age structure
  De gedachte is dat minder duurzaamheid tot meer vervanging leidt.
  Geld verdienen - Investeer in een goede roostervloer
  Swierstra, D. - \ 2000
  Veehouderij Techniek 33 (2000)4. - ISSN 1387-3105 - p. 16 - 17.
  huisvesting van koeien - ligboxen - stallen - roostervloeren - vervanging - melkveehouderij - cow housing - cubicles - stalls - grid floors - replacement - dairy farming
  Mogelijkheden om gladde roostervloeren op te ruwen of te vervangen
  Vervangingsindex: houd slecht producerende jonge zeugen aan
  Vos, F. ; Elst-Wahle, L. ter; Vesseur, P. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)3. - ISSN 1382-0346 - p. 20 - 21.
  zeugen - zwangerschap - vervanging - uitselecteren - sows - pregnancy - replacement - culling
  Het PV heeft een index ontwikkeld om op basis van objectieve criteria zeugen te kunnen vervangen. Het blijkt dat slecht producerende jonge zeugen beter kunnen worden aangehouden. De index is een praktisch bruikbaar hulpmiddel bij vervangingsbeslissingen.
  Het aanhoudingspercentage van slachtzeugen
  Binnendijk, G. ; Huiskes, J. ; Verkuylen, J. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)3. - ISSN 1382-0346 - p. 9 - 11.
  zeugen - slacht - vervanging - uitselecteren - mineralen - boekhouding - sows - slaughter - replacement - culling - minerals - accounting
  Uit de praktijk komen regelmatig vragen over het aanhoudingspercentage van slachtzeugen, met name naar aanleiding van de invoering van het Mineralen Aangifte Systeem (Minas). Op basis van gegevens van het proefbedrijf in Rosmalen is het aanhoudingspercentage van zeugen in verschillende stadia berekend.
  De milieugerichte levenscyclusanalyse
  Satter, I.H.G. ; Braam, C.R. - \ 1999
  Agrabeton 9 (1999)5. - ISSN 0167-3246 - p. 19 - 21.
  vervanging - arbeidsleven - gebouwen - structuren - levensduur - milieu - kwaliteit - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - natuurlijke hulpbronnen - bouwconstructie - onderhoud - recycling - bouwmaterialen - herstel - levenscyclusanalyse - replacement - working life - buildings - structures - lifespan - environment - quality - environmental impact - sustainability - natural resources - building construction - maintenance - building materials - rehabilitation - life cycle assessment
  De overheid streeft naar milieubewust ontwerpen door het meenemen van de 'milieubelasting' als kwaliteitsaspect. De levenscyclusanalyse (LCA) is een algemeen geaccepteerde rekenmethodiek voor het vaststellen van deze 'milieubelasting'
  Contactstructuur van bedrijven met varkens
  Gaag, M. van der; Backus, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)1. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 4.
  hygiëne - huisvesting, dieren - varkens - vervanging - uitselecteren - veevervoer - hygiene - animal housing - pigs - replacement - culling - transport of animals
  In Deurne en Ysselsteyn voert de helft van de zeugenbedrijven maandelijks gelten aan. De zeugen worden op 40% van de locaties tweewekelijks en op 25% wekelijks afgevoerd. Van de locaties met vleesvarkens mest 17% alle eigen biggen af. Bij 90% van de locaties liggen de aanvoeradressen binnen een straal van 25 km.
  Huisvesting; selectie op botsterkte en het ruimen beinvloeden het aantal botbreuken in de slachterij
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)4. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 18.
  hennen - huisvesting, dieren - selectie - karakteristieken - vervanging - karkassamenstelling - hens - animal housing - selection - characteristics - replacement - carcass composition
  Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) 'Het Spelderholt' heeft een proef uitgevoerd met twee lijnen leghennen, die geselecteerd waren op sterkere en zwakkere botten en die individueel in kooien of gezamenlijk in een voliOre gehuisvest waren. In dit artikel wordt ingegaan op de resultaten in verschillende houderijsystemen: individueel in kooien of gezamenlijk in een voliOre. Naast de productieresultaten komen de botsterktemetingen en de botbreuken ten gevolge van het ruimen van de dieren aan de orde. Vooral de huisvesting heeft invloed op de botsterkte en daarmee op het aantal botbreuken.
  Boeren op het scherpst van de snede
  Visch, J. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 17 - 21.
  landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - diergeneeskunde - melkvee - melkveehouderij - selectie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - vruchtbaarheid - diervoedering - melkproductie - vervanging - uitselecteren - melken - melkmachines - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - farms - farming systems - veterinary science - dairy cattle - dairy farming - selection - animal welfare - animal housing - fertility - animal feeding - milk production - replacement - culling - milking - milking machines - productivity - profitability - animal husbandry
  In dit artikel worden de diverse aspecten behandeld voor een goede bedrijfsvoering
  Lichte en zware Peking-eenden vergeleken
  Buisonjé, F.E. de; Reimert, H.G.M. ; Voorst, A. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 31 - 35.
  gewicht - massa - eenden - afmetingen - grootte - karakteristieken - vervanging - uitselecteren - karkassamenstelling - weight - mass - ducks - dimensions - size - characteristics - replacement - culling - carcass composition
  In een proef op het Spelderholt zijn lichte en zware Peking-eenden met elkaar vergeleken. Het onderzoek had betrekking op technische resultaten, uitvalsoorzaken, slachtkwaliteit, activiteit van de dieren, bevedering en botvorming.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.