Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 33

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mogelijkheden voor de implementatie van het biomassawerf concept in de Greenport Gelderland : deel 3: Logistieke cases
  Annevelink, E. ; Oever, M.J.A. van den; Gogh, J.B. van; Dam, J.E.G. van - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1546) - 75
  biobased economy - biomassa - reststromen - beschikbaarheid - logistiek - biomassa productie - biomassaconversie - verzamelen - analyse - betuwe - biobased economy - biomass - residual streams - availability - logistics - biomass production - biomass conversion - collection - analysis - betuwe
  Het project ‘Biomassawerf – verwerken van reststromen’ (BO-21.03-001-002) vormt een onderdeel van het Biobased gedeelte van het BO-programma Keteninnovaties Plantaardig (KIP) van het Ministerie van Economische Zaken. Deze nota is het derde deel van de rapportage uit dit project, en is een vervolg op de nota’s: ‘Deel 1. Stakeholder analyse & biomassabeschikbaarheid’ (Annevelink et al., 2013) en ‘Deel 2. Het biomassawerf concept: voorbeelden, theorie & checklist’ (Annevelink et al., 2014a). Het specifieke doel van dit derde deelrapport is om de logistiek rond mogelijke biomassawerven in beeld te brengen d.m.v. specifieke cases. Dit rapport start in Hoofdstuk 2 met feedback vanuit de logistieke praktijk op het biomassawerf concept zoals dat is beschreven in Rapport Deel 2. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 beschreven hoe de logistieke case studies zijn uitgevoerd. Daarna volgen de resultaten van drie verschillende case studies in de Greenport Gelderland, n.l. rond houtige reststromen in de fruitteelt (Hoofdstuk 4), houtige reststromen uit de laanbomenteelt (Hoofdstuk 5) en het afscheiden van fosfaat en andere componenten uit champost (Hoofdstuk 6). Tenslotte worden algemene conclusies en aanbevelingen uit de cases studies gegeven in Hoofdstuk 7.
  Floor egg collection device
  Vroegindeweij, B.A. ; Kortlever, J.W. ; Wais, E. ; Henten, E. van - \ 2014
  Farm Technology Group Wageningen UR
  grondeieren - verzamelen - pluimveehouderij - eierproductie - landbouwtechniek - floor eggs - collection - poultry farming - egg production - agricultural engineering
  This video presents the results of the development and testing of an egg collection device for autonomous floor egg collection, which is part of the development of Poultrybot. The device is dedicated to the collection of floor eggs, and consists of a bended helical spring. Test have been performed with various settings under lab and field conditions, and revealed that collection rates of more than 95% can be achieved.
  Pilot beverage cartons : extended technical report
  Thoden van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Keijsers, E.R.P. ; Pretz, Th. ; Feil, A. ; Jansen, M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1440) - ISBN 9789461739803 - 229
  dranken - verpakkingsmaterialen - verpakking - recycling - verzamelen - nederland - beverages - packaging materials - packaging - recycling - collection - netherlands
  This report gives a technological description of the four common collection and recycling schemes that have been tested in the Netherlands as part of the pilot beverage cartons in 2013. During this pilot the collection and recycling of beverage cartons was tested in 37 different municipalities, with various separate collection systems and 2 recovery facilities.
  Pilot beverage carton collection and recycling 2013: Concise technical report
  Thoden Van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Keijsers, E.R.P. ; Pretz, Th. ; Feil, A. ; Jansen, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1439) - ISBN 9789461739797 - 32
  verpakkingsmaterialen - dranken - recycling - verzamelen - packaging materials - beverages - recycling - collection
  This report gives a technological description of the four common collection and recycling schemes that have been tested in the Netherlands as part of the pilot beverage cartons in 2013. During this pilot the collection and recycling of beverage cartons was tested in 37 different municipalities, with various separate collection systems and 2 recovery facilities. The pilot demonstrated that it is technically possible to collect and recycle Dutch beverage cartons. The recycled pulp from all tested collection methods is relatively similar in properties. Also, the fibres are relatively strong and the microbiological load is relative high, this limits the applicability. Hence, corrugated boxes are a well-suited application for these pulps. Four different collection and recycling schemes were tested; separate collection, co-collection with plastics, co-collection with paper & board and recovery. The efficiency of most schemes is limited by the net collection yields and for some schemes also the sorting yield. The net collection yields are determined by different factors, such as the percentage of high rise buildings, the execution of the collection system (service level, communication, etc.) and the space inside the houses to store and keep beverage cartons separate until collection. The recovery recycling chains were most efficient, although one of the two chains suffered from a relative low sorting yield. Nevertheless, this sorting step can be improved. Two different co-collection chains with plastic packages were studied; the Milieuzakken and the Kunststof Hergebruik chains. The Milieuzakken-chain is already established for several years and the collection retrieves almost all the beverage cartons that are expected to be present in its collection area. However, the collected material contains also relative large amounts of residual waste, which hampers the sorting and recycling and reduces the overall efficiency. The Kunststof Hergebruik co-collection chain was set-up specially for this pilot and suffered from low collection yields and low sorting yields. Although the rural area around Deventer already reached a near complete collection of all beverage cartons, for most other collection areas more time is necessary to mature the collection system and obtain higher collection yields. For improved sorting ideally an investment is required which would make the sorting process much more efficient, since the current facility was not designed and equipped for the efficient sorting of beverage cartons. The separate collection scheme suffered from relative low net collection yields, varying from 3% to 57% with a weight-averaged mean of 20%. This collection system needs time to mature and obtain higher net collection yields. For a few municipalities (with relatively low collection yields) some adjustments to the system are necessary. Also, the co-collection scheme with paper & board in general suffered from low net collection yields. Although in the high-rise area of Etten-Leur the largest net collection yield for a high-rise area was recorded of 50%. The subsequent sorting was inefficient, due to the similarity of the materials. In the future, an ideal co-collection chain would be constructed without a sorting facility. The mixture would be integrally pulped and recycled as is now the current operation in a new facility in Nortrup (Germany).
  Duurzaam ontwerp van de aan- en afvoer van drinkwater
  Pieterse-Quirijns, E.J. ; Scheffer, W. ; Agudelo Vera, C.M. ; Blokker, E.J.M. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2012)21. - ISSN 0166-8439 - p. 37 - 39.
  drinkwater - afvalwater - verzamelen - hergebruik van water - simulatiemodellen - duurzaamheid (sustainability) - drinking water - waste water - collection - water reuse - simulation models - sustainability
  Het simulatiemodel SIMDEUM geeft een betrouwbare voorspelling van koud- en warmwaterverbruik in woningen, gebouwen en utiliteitsbouw en kan daardoor een cruciale rol spelen bij het bevorderen van duurzaamheid in de waterketen. Zo leiden op het model gebaseerde rekenregels tot energie-efficiënte ontwerpen van leidingwaterinstallaties. Ook maakt het model het mogelijk grijs- en hemelwatersystemen goed te dimensioneren en geeft het inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van het afvalwater, zoals temperatuur en concentratie aan nutriënten. Deze informatie is nodig in processen waarin energie of nutriënten uit afvalwater teruggewonnen worden.
  Een nieuwe roofmijt tegen trips in chrysant: Verzamelen en kweken van Neoseiulus reductus
  Linden, A. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1148) - 15
  biologische bestrijding - roofmijten - thrips - chrysanthemum - verzamelen - massakweek - neoseiulus - nieuwe soorten - nederland - biological control - predatory mites - thrips - chrysanthemum - collection - mass rearing - neoseiulus - new species - netherlands
  Referaat De biologische bestrijding van trips in chrysant is begonnen als een afgeleide van de tripsbestrijding met roofmijten in vruchtgroentegewassen. Oorspronkelijk werd hiervoor Neoseiulus cucumeris ingezet. Maar met een roofmijt die van nature voorkomt op chrysant, trips nimfen eet en bij voorkeur ook spint, kan de biologische bestrijding mogelijk worden verbeterd. Bij inventarisatie in Hongarije van chrysant buiten werd de roofmijt Neoseiulus reductus Wainstein gevonden. Deze roofmijt is ook in Nederland inheems en is gevonden op Alchemilla, Delphinium, Lunaria en aardbei. Er is een kweek opgezet van deze roofmijt om hiermee proeven te kunnen doen. Het bleek dat de roofmijten niet alleen stuifmeel aten, maar ook meelmijten (Acarus farris). Dit biedt goede vooruitzichten voor het ontwikkelen van een massakweek. Het kweeksucces van Neoseiulus reductus op meelmijten is na een jaar vergelijkbaar met kweken van andere roofmijten zoals Neoseiulus cucumeris en Amblyseius andersoni. Er is voor het eerst vastgesteld dat N. reductus de nimfen van californische trips op chrysant eet. Uit de literatuur is bekend dat deze roofmijt spint en weekhuidmijten eet. Neoseiulus reductus bleek zich na eenmalig uitstrooien te handhaven op chrysant. Ook na maanden waren zowel volwassen roofmijten als eieren nog aanwezig. Abstract Biological control of thrips in chrysanthemum has started years ago with predatory mites, such as Neoseiulus cucumeris, which were successful in greenhouse vegetables. However a predatory mite which occurs naturally in chrysanthemum and is predatory on thrips and spider mites might result in an improvement of the biological control. Neoseiulus reductus Wainstein was found in a survey of predatory mites in chrysanthemum in Hungary. Neoseiulus reductus is also indigenous in The Netherlands and was found on Alchemilla, Delphinium, Lunaria and strawberry. A rearing of this predatory mite was started for future experiments. It turned out that the predatory mites eat pollen, but also storage mites (Acarus farris). This makes it possible to develop a mass-rearing. After one year the rearing success was comparable with the rearing of other species such as Neoseiulus cucumeris and Amblyseius andersoni. On chrysanthemum N. reductus appeared to predate nymphs of western flower thrips, while the species was already known as a predator of spider mites and broad mites. After releasing Neoseiulus reductus in chrysanthemum, adults and eggs could still be found after months.
  Voorbij de Ark? Consequenties voor de kernactiviteiten en het collectiebeleid van dierentuinen
  Keulartz, J. - \ 2010
  Filosofie en Praktijk 31 (2010)4. - ISSN 0167-2444 - p. 77 - 86.
  dierentuinen - milieu - milieubeheer - verzamelen - dierentuindieren - zoological gardens - environment - environmental management - collection - zoo animals
  De auteur stelt dat de milieucrisis de wereld van de dierentuin niet onberoerd heeft gelaten. Dienden dierentuinen aanvankelijk vooral 'ter lering en vermaak', later verschoof het accent meer en meer naar soortbehoud. Daarbij werd 'Captivity for Conservation' hét motto van de moderne dierentuin. In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de verschuiving in de missie van dierentuinen, waarna nagegaan wordt wat de betekenis daarvan is voor de kernactiviteiten van dierentuinen en het collectiebeleid.
  Resource recovery from black water
  Graaff, M.S. de - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Grietje Zeeman; Hardy Temmink. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855484 - 192
  rioolafvalwater - nieuwe sanitatie - anaërobe afbraak - bio-energie - nitrificatie - verzamelen - riolering - urine - sewage effluent - new sanitation - anaerobic digestion - bioenergy - nitrification - collection - sewerage - urine
  New sanitation systems based on separation at source offer a large potential for resource recovery from wastewater, e.g. energy and nutrients from black water and irrigation water from grey water. This review focuses on the components in source separated black water. The treatment options for the key components are reviewed, focusing on recovery of organic compounds, nitrogen and phosphorus and removal of hormones, pharmaceutical residues and pathogens. A feasible treatment system for black water (faeces and urine), collected with vacuum toilets, would consist of anaerobic treatment followed by struvite precipitation for phosphorus recovery and autotrophic nitrogen removal. By applying these techniques, it is possible to produce 56 MJ/p/y of electricity, representing 40% of the energy that now is required for conventional WWTPs. Furthermore, the production of global artificial phosphorus fertilizer can be reduced by maximum 21%. As an alternative a higher degree of separation could be applied by separating the urine from the faeces, but this only would be feasible if the urine can be directly reused as a fertilizer. The issue of hormones, pharmaceuticals and pathogens in wastewater and their entry into the environment requires more research to determine to which extent additional treatment is necessary. Finally, the scope of this thesis is explained and the research questions which were addressed are presented.
  Praktijkervaringen met vacuümtechnologie voor toiletten [thema afvalwater]
  Telkamp, P. ; Mels, A.R. ; Bulk, J. van den - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)10. - ISSN 0166-8439 - p. 50 - 52.
  nieuwe sanitatie - aangepaste technologie - bouwconstructie - hygiëne - woningen - vacuümpompen - scheiding - verzamelen - afvalwater - milieutechnologie - new sanitation - appropriate technology - building construction - hygiene - dwellings - vacuum pumps - separation - collection - waste water - environmental technology
  Nieuwe sanitatiesystemen gebaseerd op scheiding van geconcentreerde en minder geconcentreerde huishoudelijke afvalstromen aan de bron komen zowel internationaal als nationaal steeds meer in de belangstelling. Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk. Dit artikel beschrijft het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door Tauw en WUR/LeAF bij een appartementencomplex in Deventer dat voorzien is van vacuümtoiletten voor de inzameling van zwart water. Daarnaast is aanvullend onderzoek verricht bij het EET-project 'Lemmerweg-Oost' in Sneek. Dit project is een initiatief van Landustrie en Wageningen Universiteit en Researchcentrum
  Report of a Spinacia collecting expedition to Uzbekistan and Tajikistan: Itinerary, collected material and data
  Kik, C. - \ 2008
  Wageningen, The Netherlands : CGN (Report / CGN, Centre for Genetic Resources 2008/12 ) - 20
  spinacia - genetische bronnen van plantensoorten - verzamelen - verzamelmissies - genenbanken - wilde verwanten - oezbekistan - tadzjikistan - spinacia - plant genetic resources - collection - collecting missions - gene banks - wild relatives - uzbekistan - tajikistan
  The CGN spinach collection is of global importance given its size and the small number of existing spinach collections. Wild relatives of spinach are poorly represented in any of those collections. Therefore, a collection mission has been performed aiming at the broadening of the genetic base of spinach (Spinacia oleracea). This report provides details on this collecting mission, i.e. the collecting of a wild relative of spinach, S. turkestanica, in its natural habitat in Central Asia, in particular in the countries Uzbekistan and Tajikistan. In addition, landraces of S. oleracea have been sampled. A number of Dutch breeding companies sponsored the mission, which is duely recognized and appreciated.
  Biological black water treatment combined with membrane separation
  Voorthuizen, E.M. van; Zwijnenburg, A. ; Meer, W. van der; Temmink, H. - \ 2008
  Water Research 42 (2008)16. - ISSN 0043-1354 - p. 4334 - 4340.
  afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - filtratie - membranen - voedingsstoffen - terugwinning - scheiding - verzamelen - rioolwater - prestatieniveau - waste water treatment - biological treatment - filtration - membranes - nutrients - recovery - separation - collection - sewage - performance - bioreactors - phosphorus
  Separate treatment of black (toilet) water offers the possibility to recover energy and nutrients. In this study three combinations of biological treatment and membrane filtration were compared for their biological and membrane performance and nutrient conservation: a UASB followed by effluent membrane filtration, an anaerobic MBR and an aerobic MBR. Methane production in the anaerobic systems was lower than expected. Sludge production was highest in the aerobic MBR, followed by the anaerobic MBR and the UASB-membrane system. The level of nutrient conservation in the effluent was high in all three treatment systems, which is beneficial for their recovery from the effluent. Membrane treatment guaranteed an effluent which is free of suspended and colloidal matter. However, the concentration of soluble COD in the effluent still was relatively high and this may seriously hamper subsequent nutrient recovery by physical¿chemical processes. The membrane filtration behaviour of the three systems was very different, and seemed to be dominated by the concentration of colloidals in the membrane feed. In general, membrane fouling was the lowest in the aerobic MBR, followed by the membranes used for UASB effluent filtration and the anaerobic MBR.
  Anaerobic treatment as a core technology for energy, nutrients and water from source-separated domestic waste(water)
  Zeeman, G. ; Kujawa, K. ; Mes, T.Z.D. de; Graaff, M.S. de; Abu-Ghunmi, L.N.A.H. ; Mels, A.R. ; Meulman, B. ; Temmink, B.G. ; Buisman, C.J.N. ; Lier, J.B. van; Lettinga, G. - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)8. - ISSN 0273-1223 - p. 1207 - 1212.
  afvalwaterbehandeling - anaërobe afbraak - energiebehoud - fosfor - stikstof - verwijdering - scheiding - verzamelen - afvalwater - urine - nieuwe sanitatie - waste water treatment - anaerobic digestion - energy conservation - phosphorus - nitrogen - removal - separation - collection - waste water - urine - new sanitation - greywater - reactor
  Based on results of pilot scale research with source-separated black water (BW) and grey water (GW), a new sanitation concept is proposed. BW and GW are both treated in a UASB (-septic tank) for recovery of CH4 gas. Kitchen waste is added to the anaerobic BW treatment for doubling the biogas production. Post-treatment of the effluent is providing recovery of phosphorus and removal of remaining COD and nitrogen. The total energy saving of the new sanitation concept amounts to 200 MJ/year in comparison with conventional sanitation, moreover 0.14 kg P/p/year and 90 litres of potential reusable water are produced
  Decentralized sanitation and reuse in Dutch Society: social opportunities and risks : final report for the EET-DESAR project, Wageningen, 1 January 2008
  Hegger, D.L.T. ; Vliet, B.J.M. van; Spaargaren, G. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen University, Environmental Policy Group - 161
  milieubeleid - volksgezondheidsbevordering - decentralisatie - hergebruik van water - waterbeheer - afvalwater - nederland - urine - verzamelen - scheiding - environmental policy - sanitation - decentralization - water reuse - water management - waste water - netherlands - collection - separation
  The diffusion and acceptation of decentralized sanitation and reuse (DESAR) technologies requires major changes in the social technological systems of water provision and wastewater treatment. The radical shift away from the basic principles of sewer technology justifies the term technological transition. Technological transitions encompass much more than a change of hardware. The new techniques require a different technological regime as well: the set of rules and regulations and institutional organisation are until now perfectly geared to manage sewer systems, not DESAR systems. Equally radical are the changes that users, suppliers, plumbers and service managers need to make in their daily (professional) practices. In 2001 a consortium of environmental engineers and sociologists, municipalities, utilities and housing developers started to develop, study and implement several techniques of on-site anaerobic wastewater treatment in the built environment. The social scientific component in this E.E.T. funded project addresses social problems of implementation and provider- and consumer acceptance of DESAR technologies. [Aim]: The aim of this research is to analyse the role of citizen-consumers in the niche management of DESAR and other sustainable sanitation technologies. The changing relations between citizen-consumers and providers of sanitation services that result from implementing these new technologies will be assessed. The improved insights into socio-technical routes of design, diffusion, implementation and use of Desar technologies gathered from this research will be very useful for the future application of such technologies and will thereby contribute to the ecological modernization of urban water management. [Research]: The research uses a comparative case study approach. The case studies will be executed in the Netherlands, both in new building projects and in situations of retro-fitting of existing infrastructure. The cases will be selected using a matrix with 4 variables, which allows for the categorisation of the cases into conventional systems, alternative systems and modernized mixtures. The 10 final case studies will mainly fall in the last two categories although some conventional cases will be included to serve as a reference. For these cases, the social barriers and opportunities of Desar technologies will be assessed, using a refined version of Gidden's Social Practices model. The advantage of this model is that end-users are not studied in isolation, but in relation to the provider network they are being served by.
  Praktijkervaringen met zwart- en grijswatersystemen in Noorwegen en Duitsland
  Mels, A.R. ; Telkamp, P. ; Koetse, E. ; Braadbaart, O.D. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)10. - ISSN 0166-8439 - p. 51 - 54.
  nieuwe sanitatie - afvalwaterbehandeling - huishoudens - verzamelen - proefprojecten - afvalwater - urine - duitsland - noorwegen - new sanitation - waste water treatment - households - collection - pilot projects - waste water - urine - germany - norway
  De laatste jaren bestaat wereldwijd steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe sanitatiesystemen die gebaseerd zijn op gescheiden inzameling van geconcentreerde en minder geconcentreerde afvalwaterstromen uit het huishouden. Ook in Nederland vindt het nodige onderzoek plaats en zijn recentelijk enkele projecten gerealiseerd. Wageningen Universiteit verzamelt systematisch de praktijkervaringen uit verschillende EU-landen en vergelijkt deze om de kennis op dit vlak verder te ontwikkelen. Dit artikel presenteert het resultaat van onderzoek naar vier praktijksystemen met vacuüminzameling en grijswaterzuivering in Noorwegen en Duitsland
  Greening sanitary systems: and end-user perspectives
  Hegger, D.L.T. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol; Gert Spaargaren, co-promotor(en): Bas van Vliet. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047117 - 266
  afvalbeheer - afvalwaterbehandeling - milieubeleid - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - nieuwe sanitatie - modernisering - hedendaagse samenleving - verzamelen - urine - stedelijk afvalwater - waste management - waste water treatment - environmental policy - innovations - sustainability - new sanitation - modernization - contemporary society - collection - urine - municipal wastewater
  The central aim of the thesis is to contribute to a transition towards sustainable sanitation and wastewater systems and practices in Western society by developing a social science perspective on sanitation and wastewater management. The empirical core of this study comprises a comparative case study analysis of Dutch, German and Swedish pilot projects in which wastewater management technologies are experimented with in a domestic setting. Desk research, participatory observation and interviews with consumers and providers have been used to analyze these projects in detail
  Anaerobic digestion of concentrated wastewater in DESAR concept
  Kujawa, K. ; Zeeman, G. - \ 2005
  Utrecht : Stowa (STOWA rapport 14)
  waste water treatment - anaerobic treatment - waste water - separation - water reuse - collection - afvalwaterbehandeling - anaërobe behandeling - afvalwater - scheiding - hergebruik van water - verzamelen
  De haalbaarheid van anaërobe vergisting voor de behandeling van geconcentreerd zwartwater en keukenafval en zijn effect op het totale DESAH concept was de hoofdvraag van dit onderzoek. Deze haalbaarheid is uitgedrukt in: - het rendement dat kan worden verkregen in verschillende vergistingconfiguraties bedreven onder verschillende procesomstandigheden; - de kwaliteit en het hergebruikpotentieel van de verkregen producten. Het DESAH concept kent vele variatiemogelijkheden en daarmee is er geen universeel DESAH concept dat past in elke situatie. Er zijn echter elementen die identiek zijn voor alle scenario’s. Eén element is dat afvalwaterstromen gescheiden worden ingezameld op basis van bijvorbeeld de vervuilingsgraad, het type vervuiling en het hergebruikpotentieel van grondstoffen. Drie soorten grondstoffen zijn te onderscheiden: bio-energie (via de omzetting van organisch materiaal), nutrienten (stikstof, fosfaat en kalium) en water (via een geavanceerde nabehandeling van minder vervuilde afvalwaterstromen). De behandeling wordt zo geselecteerd dat het hergebruikpotentieel wordt behouden.
  Performance of UASB septic tank for treatment of concentrated black water within DESAR concept
  Kujawa-Roeleveld, K. ; Fernandes, T. ; Wiryawan, Y. ; Tafwik, A. ; Visser, M. de; Zeeman, G. - \ 2005
  Water Science and Technology 52 (2005)1-2. - ISSN 0273-1223 - p. 307 - 313.
  afvalwater - scheiding - anaërobe behandeling - hergebruik van water - afvalwaterbehandeling - verzamelen - waste water - separation - anaerobic treatment - water reuse - waste water treatment - collection - waste-water
  Separation of wastewater streams produced in households according to their origin, degree of pollution and affinity to a specific treatment constitutes a starting point in the DESAR concept (decentralised sanitation and reuse). Concentrated black water and kitchen waste carry the highest load of organic matter and nutrients from all waste(water)streams generated from different human activities. Anaerobic digestion of concentrated black water is a core technology in the DESAR concept. The applicability of the UASB septic tank for treatment of concentrated black water was investigated under two different temperatures, 15 and 25 °C. The removal of total COD was dependent on the operational temperature and attained 61 and 74% respectively. A high removal of the suspended COD of 88 and 94% respectively was measured. Effluent nutrients were mainly in the soluble form. Precipitation of phosphate was observed. Effective sludge/water separation, long HRT and higher operational temperature contributed to a reduction of E. coli. Based on standards there is little risk of contamination with heavy metals when treated effluent is to be applied in agriculture as fertiliser.
  Stammencollectie PPO bron van kennis
  Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2003
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2003 (2003)11. - ISSN 1380-359X - p. 7 - 7.
  agaricus - eetbare paddestoelen - stammen (biologisch) - wilde stammen - lijnen - stamverschillen - verzamelen - identificatie - cultivaridentificatie - conservering - genetische variatie - landbouwkundig onderzoek - edible fungi - strains - wild strains - lines - strain differences - collection - identification - cultivar identification - conservation - genetic variation - agricultural research
  De stammencollectie van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving omvat meer dan 6.500 schimmelstammen van voornamelijk champignon en oesterzwam. Daarnaast nog circa 200 stammen van andere soorten paddestoelen. Het beheer van de collectie en het onderzoek zijn belicht
  Decentralisatie en hergebruik in de publieke sanitatie. Meer duurzaamheid en grotere robuustheid
  Lettinga, G. ; Kujawa, K. ; Zeeman, G. - \ 2003
  Afvalwaterwetenschap 2 (2003)3. - ISSN 1568-3788 - p. 231 - 244.
  afvalwaterbehandeling - nieuwe sanitatie - scheiding - rioolwater - hergebruik van water - duurzaamheid (sustainability) - anaërobe behandeling - afvalwater - verzamelen - waterzuivering - waste water treatment - new sanitation - separation - sewage - water reuse - sustainability - anaerobic treatment - waste water - collection - water treatment
  In navolging van ontwikkelingen in de industriële sector is het zeer wenselijk dat ook in de publieke sector van de sanitatie wordt gekozen voor een (optimaal) decentrale aanpak. Decentrale Sanitatie en Hergebruik (DESAH) is een brongerichte benadering en sterk innovatief in de zin dat het staat voor een volstrekt ander sanitatieconcept, gericht op besparing en hergebruik van water-, energie en grondstoffen
  Nematoda, Secernentea(Tylenchida, Aphelenchida)
  Loof, P.A. - \ 2001
  Heidelberg : Spektrum Akademischer Verslag - ISBN 9783827410719 - 246
  nematoda - vrijlevende nematoden - zoet water - dieranatomie - morfologie - determinatietabellen - identificatie - verzamelen - aphelenchidae - tylenchidae - taxonomie - centraal-europa - free living nematodes - fresh water - animal anatomy - morphology - keys - identification - collection - taxonomy - central europe
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.