Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Horse Power : Exhibition
  Missel, L. - \ 2014
  Wageningen UR Library : Wageningen UR Library
  paarden - werkdieren - dieranatomie - geschiedenis - verzamelingen - tentoonstellingen - horses - working animals - animal anatomy - history - collections - exhibitions
  The focus on this exhibition is on the study of horses in general and of their anatomy in particular.
  Kleurrijk Wageningen 750
  Missel, L. - \ 2013
  Bibliotheek Wageningen UR
  lokale geschiedenis - steden - stadsontwikkeling - nederzetting - historische geografie - gelderse vallei - veluwe - tentoonstellingen - verzamelingen - local history - towns - urban development - settlement - historical geography - gelderse vallei - veluwe - exhibitions - collections
  Deze tentoonstelling is gemaakt ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van stadsrechten voor Wageningen. Wageningen en haar omgeving kent een unieke historische ontwikkeling van vestingstad tot universiteitsstad. Door de universiteit is Wageningen ook vaak als object van onderzoek en onderwijs gebruikt. Hoe dat alles zijn neerslag heeft gehad is te zien in drie thema’s die vaak met de kleuren blauw, rood en groen worden aangeduid: Wageningen is ontstaan bij een doorwaadbare plek van de Rijn. Het water (blauw) in en rond Wageningen heeft altijd een grote rol gespeeld in de geschiedenis van de stad. De nederzetting groeit uit van een vestingstad met bebouwing (rood) tot een universiteitsstad waar geleefd en gewerkt wordt in én met het groen: natuur, landbouw en tuin & landschap.
  100 years plant breeding : exhibition Wageningen UR Library & Plant Breeding
  Missel, L. ; Gerritsma, W. ; Niks, R.E. ; Eck, H.J. van - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Library, Speciale Collecties - 23
  plantenveredeling - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - plant breeding - history - exhibitions - collections
  Tekstboekje bij de gelijknamige tentoonstelling.
  Groen van toen: van buitenplaats tot schooltuin
  Oldenburger-Ebbers, C.S. ; Karssen, J. - \ 2012
  Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 27
  publieke tuinen - tuinen bij het huis - openbare parken - tuinen - tuinarchitectuur - geschiedenis - tentoonstellingen - verzamelingen - public gardens - domestic gardens - public parks - gardens - garden architecture - history - exhibitions - collections
  Grote technische ontwikkelingen en toenemende welvaart hebben in de loop der eeuwen de natuur dichter bij de mens gebracht. In deze tentoonstelling staat de gebruiker van het door de mens geschapen groen centraal. Rond drie thema’s: particulier groen, wandelen in openbaar groen en wonen in het groen, wordt de bezoeker meegenomen langs tuinen van adel en burgerij, door openbare parken, dierentuinen en schooltuinen en tenslotte door tuinsteden, villaparken en arbeiders-woonwijken. De tentoonstelling toont aan dat de Nederlandse tuin- en landschaps-architectuur altijd beïnvloed is geweest door ideeën uit Duitsland, Frankrijk en Engeland. Er worden boeken getoond van auteurs zoals Petrus Lauremberg (Horticultura, libris II, 1632), Anthoine Dezallier d'Argenville (La theorie et la pratique du jardinage, 1711) en William Robinson (The English flower garden, 1893). Hun invloed is terug te vinden in boeken, kaarten, foto’s en ontwerpen van o.a. Heinrich Witte (Tuinen, villa’s en buitenplaatsen, 1876-1878), Henri Hartogh Heys van Zouteveen (Boomen en heesters in parken en tuinen, 1908), Leonard Springer en vele anderen. De tentoongestelde documenten plaatsen de gebruikers van het groen in eigen tijd en omgeving.
  Stammen identificeren met vingerafdrukken
  Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2003
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2003 (2003)17. - ISSN 1380-359X - p. 9 - 9.
  eetbare paddestoelen - agaricus - dna-fingerprinting - databanken - soortendiversiteit - verzamelingen - edible fungi - agaricus - dna fingerprinting - databases - species diversity - collections
  PPO-databank met stammencollectie wordt middels genetische fingerprint geidentificeert op soortechtheid
  Accession management. Combining or splitting accessions as a tool to improve germplasm management efficiency
  Sackville-Hamilton, R. ; Engels, J.M.M. ; Hintum, T.J.L. van; Koo, B. ; Smale, M. - \ 2002
  Rome : IPGRI (IPGRI technical bulletin no. 5) - ISBN 9789290435167 - 65
  genetische bronnen van plantensoorten - verzamelingen - bedrijfsvoering - germplasm - plant genetic resources - germplasm - collections - management
  Integratie en operationalisatie van strategische archieven binnen Alterra, TAGA-, BIS- en Dorschkamparchief; een definitiestudie
  Ehlert, P.A.I. ; Leeters, E.E.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 485) - 86
  onderzoeksinstituten - integratie - informatie - verzamelingen - bodem - type voorbeelden - nederland - archieven - bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - bosbouw - grondmonsters - kennisinfrastructuur - kennismanagement - landbouw - natuur - nutriënten - research institutes - integration - information - collections - soil - type specimens - netherlands - archives - contaminanten
  Door reorganisatie binnen de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek beschikt Alterra over drie archieven: TAGA, BIS en Dorschkamparchief. De archieven bevatten bodem- en gewasgegevens over een lange periode en zijn afkomstig van een groot aantal onderzoekingen gericht op de landbouw, de bodem en op bosbouw. Alle archieven stellen de bodem centraal. De archieven zijn complementair qua inhoud aan informatie. Daardoor versterken de archieven elkaar. Alterra beschikt daardoor over een unieke wetenschappelijke en strategische collectie. De archieven verschillen in de mate van ontsluiting: BIS is relatief goed ontsloten omdat het is gerelateerd aan de bodemkaart van Nederland; de ontsluiting van TAGA en Dorschkamparchief laat te wensen over. De toegankelijkheid van de drie archieven is onvoldoende. In het kader van strategische expertiseontwikkeling is een studie uitgevoerd om de drie archieven beter te ontsluiten en toegankelijk te maken. Daartoe is de informatie van de archieven beschreven en is de structuur voor een gemeenschappelijke interface opgesteld. Om deze interface te kunnen gebruiken zal de mate van ontsluiting van TAGA en Dorschkamparchief verbeterd moeten worden. Een gemeenschappelijke opslag van monsters en bijhorende gegevens van TAGAen Dorschkamparchief wordt aanbevolen. Het rapport geeft aan welke onderdelen verbetering behoeven. De structuur van de interface staat toe dat integraal in de drie bestanden informatie opgevraagd kan worden. Daarnaast kunnen de archieven onafhankelijk op gewenste informatie onderzocht worden.
  Lange-termijnbewaring van collecties van lelie, tulp en hyacint : eindverslag van het project Lange-termijnbewaring van bolgewassen
  Bonnier, F.J.M. ; Eikelboom, W. ; Holsteijn, H.J.M. van - \ 1995
  Wageningen : CPRO-DLO (Urgentieprogramma bollenziekte- en veredelingsonderzoek ) - 21
  verzamelingen - genenbanken - germplasm - bloembollen - genetische bronnen van plantensoorten - hulpbronnenbehoud - tulpen - tulipa - lelies - lilium - hyacinten - hyacinthus - opslag - tulips - tulipa - lilies - lilium - hyacinths - hyacinthus - collections - gene banks - germplasm - ornamental bulbs - plant genetic resources - resource conservation - storage
  Beschrijving van collecties en de collectievorming van de concentratiebibliotheken in het netwerk landbouwkundige informatie Wageningen
  Spikman, G. ; Weijers, A. - \ 1994
  Wageningen : Bibliotheek LUW - 108
  bibliotheken - acquisitie - verzamelingen - nederland - wetenschappelijke bibliotheken - veluwe - gelderland - libraries - acquisition - collections - netherlands - scientific libraries - veluwe - gelderland
  Tuinbouw algemeen en sierteelt, (Catalogus speciale collecties I: Tuinbouw t/m 1850; dl. 1)
  Missel, L. - \ 1993
  Wageningen : Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen - 84
  bibliografieën - catalogi - verzamelingen - tuinbouw - bibliotheken - sierplanten - zeldzame boeken - bibliographies - catalogues - collections - horticulture - libraries - ornamental plants - rare books
  Kaarten van Stiboka
  Heerema, J.P. ; Slobbe, A.M. van; Westerveld, G.J.W. - \ 1985
  Wageningen : STIBOKA - 48
  kaarten - nederland - bodemkarteringen - verzamelingen - thematische cartografie - maps - netherlands - soil surveys - collections - thematic mapping
  Catalogus Stiboka
  Nota genenbank voor landbouwhuisdieren van de werkgroep die daartoe is ingesteld door de Coordinatiecommissie Fokkerij
  Anonymous, - \ 1981
  Zeist : I.V.O. (IVO rapport no. B-173) - 14
  dierveredeling - dieren - verzamelingen - nederland - planten - animal breeding - animals - collections - netherlands - plants
  Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland
  Slobbe, A. van - \ 1980
  Amersfoort etc. : Nederlandse Vereniging voor Kartografie [etc.] - ISBN 9789064695438 - 205
  kaarten - verzamelingen - bibliotheken - fysische geografie - geschiedenis - nederland - handleidingen - archieven - maps - collections - libraries - physical geography - history - netherlands - guide books - archives
  Overzicht kaarten, uitgave NVK
  Verslag van een bezoek aan de genenbank te Gatersleben, DDR, augustus 1978
  Roelofsen, H.J. - \ 1978
  Wageningen : IVT (Rapport / Instituut voor de veredeling van tuinbouwgewassen no. 144) - 21
  dieren - plantkunde - verzamelingen - proefstations - genen - genetische bronnen - duitsland - plantenveredeling - planten - onderzoeksinstituten - zaadcontrole - zaden - animals - botany - collections - experimental stations - genes - genetic resources - germany - plant breeding - plants - research institutes - seed testing - seeds
  De betekenis van tijdschriftenlijsten voor ons werk : inl. gehouden op de vergadering van de Speciale bibliotheken te Leiden op 27 jan. 1955
  Loosjes, T.P. - \ 1955
  's-Gravenhage : [s.n.] - 22
  bibliografieën - catalogi - verzamelingen - bibliotheken - bibliographies - catalogues - collections - libraries
  Catalogus der geologische en agrogeologische verzamelingen van de Landbouwhoogeschool te Wageningen
  Baren, J. van - \ 1924
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Landbouwhoogeschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 27, verh. 8) - 152
  geologie - hogere agrarische scholen - universiteiten - hoger onderwijs - gebouwen - uitrusting - verzamelingen - museumexemplaren - lesmaterialen - musea - nederland - aardwetenschappen - veluwe - gelderland - geology - agricultural colleges - universities - higher education - buildings - equipment - collections - museum specimens - teaching materials - museums - netherlands - earth sciences - veluwe - gelderland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.