Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 101

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2016
  Damme, C.J.G. van; Verver, S.W. - \ 2017
  IJmuiden : Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO) (CVO report / Centre for Fisheries Research 17.007) - 63
  visserijbeheer - visbestand - visserijbeleid - zeevisserij - schaal- en schelpdierenvisserij - monitoring - onderwaterakoestiek - vis - fishery management - fishery resources - fishery policy - marine fisheries - shellfish fisheries - monitoring - underwater acoustics - fish
  Maintaining and developing the expertises needed to execute the Dutch fisheries monitoring and advice statutory obligations is the core of the KB WOT Fisheries programme. As fisheries management and policy needs, and thus the WOT requirements, change over time, the KB WOT programme needs to be flexible to respond to these changes. The KB WOT programme seeks to be inventive and participate in the fisheries science development, while maintaining the core expertises and flexibility. The programme operates within the context of the Common Fisheries Policy (CFP), the EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) and the EU Maritime Policy. The KB WOT fisheries programme is established annually and positioned around a number of themes. In 2016 17 projects were originally awarded. However, one project could not meet all the original objectives and with the remaining budget a new project was started on the tool development for monitoring catches on board commercial vessels. The 18 projects within the programme were successfully completed. The focus of the programme in 2016 was on research into mapping the seafloor, development of tools and framework for monitoring catches on board commercial vessels, data storage and accessibility and method development for assessment of marine resources. As the basis of the KB WOT Fisheries is maintaining and developing key expertise for the WOT programme, a considerable part of the funds was used for projects that standardise fish ageing, fish and shellfish monitoring and development of fisheries acoustics techniques and expertise. These subjects are essential for ensuring the high quality of fish stock assessments and management. Of the 18 projects funded in 2016, six were carried out in international collaboration with other institutes in- and outside Europe. These partnerships provide a large amount of added value, since resources and expertise from these other countries contribute to the outcomes of the KB WOT Fisheries programme. Also, a large part of the KB WOT resources is specifically dedicated to international collaboration and exchange of science. This ensures that Wageningen Marine Research researchers remain at the centre of scientific developments and international fisheries research. The programme was also very productive in terms of publications, presentations and developing new methods or tools for fisheries research. Over 20 international presentations were given at meetings, workshops and symposia, and 24 international and national reports were written. 9 new methods or models were developed, 4 peer reviewed publications published and 1 scientific publication prepared
  Verslag evaluatiebijeenkomst "Onbedoelde Bijvangst in Beeld"
  Strietman, W.J. ; Siemensma, M. - \ 2016
  Wageningen Economic Research - 12
  dierenwelzijn - wilde dieren - diergezondheid - vis - animal welfare - wild animals - animal health - fish
  Ketenanalyse en productverkenning voor valorisatie pelagische bijvangst en bijproducten
  Broeze, J. ; Poelman, M. ; Kals, J. ; Rurangwa, E. ; Vogel-van den Bosch, H.M. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789462577091 - 27
  bijvangst - reststromen - bioraffinage - vis - hydrolyse - veevoeder
  Dit rapport presenteert een analyse naar alternatieve mogelijkheden voor verwaarding van visbijvangst ten opzichte van vismeel.

  Het hier gerapporteerde onderzoek omvat een brede inventarisatie van mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. Door middel van een expert-brainstorm en een inventarisatie van recente productinnovaties in de markt zijn de volgende ideeën gegenereerd:
  A. afzet van beschadigde vis voor bewerkte voedseltoepassingen;
  B. verwerking van huiden tot leder;
  C. geur- en smaakstoffen op basis van vis-eiwitten; ook attractanten t.b.v. visvoer;
  D. bioactieve peptiden (met gezondheidsbevorderende eigenschappen), te produceren door middel van (enzymatische of evt. zure) hydrolyse;
  E. vis-eiwit als allergeen-vrij (afgezien van parvalbumin) alternatief voor koemelk en sojamelk (denk aan babyvoeding);
  F. collageen voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of technische toepassingen;
  G. fosfolipiden voor emulsies (zoals margarine);
  H. visolie in voeding; geur en smaak kunnen gemaskeerd worden;
  I. mineralen-vitamines-supplementen uit vis, o.a. selenium, vitamines a, d en e;
  J. silage (auto-hydrolyse), waarbij de vissilage verder kan worden gescheiden in:
  o eiwitten voor diervoeder (bijvoorbeeld nat voor varkens; droog voor pluimvee);
  o olie scheiden/zuiveren.
  Vanuit de sector zelf is idee (A) in de praktijk gebracht: beschadigde vis wordt succesvol in de bestaande markt afgezet. Dit idee is mede daarom in het project niet verder uitgewerkt.
  Door het projectteam en vertegenwoordigers uit de pelagische sector zijn uit bovenstaande lijst drie opties geselecteerd voor verdere analyse:
  1. Silage gericht op grondstof voor diervoeders (optie J).
  2. Silage met winning van bioactieve peptiden (combinatie van opties D en J)
  3. Milde hydrolyse gericht op winning van bio-actieve peptiden (optie D).

  Het eerste opties betreft silage: onder toevoeging van zuur worden eiwitmoleculen opgeknipt tot onder andere peptiden en aminozuren. Het silage-product kan worden afgezet als veevoeder, bijvoorbeeld als alternatief voor sojameel. Helaas levert deze business case een negatief resultaat.

  Bij de tweede optie, hydrolyse, worden eiwitketens ook opgeknipt in kleinere stukken, vooral peptiden. Maar hierbij wordt het proces beter gecontroleerd, zodat relatief grote hoeveelheden waardevolle specifieke peptide-moleculen worden gevormd. Hydrolyse kan ook worden uitgevoerd door toevoeging van zuur, maar dan bij gecontroleerde temperatuur en procestijd (het proces wordt gestopt door neutralisatie). Het meest doelgericht kunnen specifieke peptiden worden gevormd door gebruik van enzymen in plaats van zuur.
  Hydrolysaten kunnen worden afgezet als voedselingrediënt (bijvoorbeeld met aangepaste technische eigenschappen), als gezondheidsbevorderend bio-actieve component (in voeding of als voedingssupplement) of voor diervoerdertoepassingen.
  Hoewel wetgeving dat niet expliciet voorschrijft, wordt in dit rapport geconcludeerd dat voor humane consumptie de vis voor het hydrolyseproces moet worden gestript. Dit drijft de prijs voor het ingangsmateriaal aanzienlijk op.
  Uit kosten-batenanalyses van zowel de veevoeder-optie als voor humane toepassingen volgt een positieve business case. Maar deze positieve uitkomsten zijn wel sterk afhankelijk van prijzen van zowel het ingangsmateriaal als de eindproducten. Omdat ontwikkeling van deze opties op basis van vis in de kinderschoenen staat, is amper informatie over afzetprijzen beschikbaar is. Omdat deze prijzen kritisch zijn voor een positieve business case, wordt aangeraden bij een eventuele vervolgontwikkeling ook mogelijke afnemers te betrekken.

  Als laatste idee is nog gekeken naar een mogelijke tussenvorm tussen silage en hydrolyse: bioactieve moleculen uit silage. Helaas blijkt dat zelfs bij minimale hoeveelheid zuur (ondergrens wordt bepaald door eisen voor houdbaarheid) het product na enkele maanden bewaring te ver gehydrolyseerd is (meeste bio-actieve peptiden zijn afgebroken tot aminozuren). Dus, alleen door een beperkte (vooral qua tijd) hydrolysestap kan nog een product met bio-actieve waarde worden geproduceerd.

  Geconcludeerd wordt dat milde hydrolyse het beste perspectief beidt. Toepassing voor zowel voedsel als diervoeders is mogelijk. Echter, voor voedingstoepassingen heeft bijvangst een nadeel ten opzichte van bijproduct van visverwerking omdat de vis gestript moet worden. Diervoedertoepassing past daarom beter.
  Voor zowel voedings- als diervoedertoepassing zal ook de markt nog ontwikkeld moeten worden.
  Heldere herleidbaarheid in de visketen
  Asselt, E.D. van; Roest, J.G. van der; Staats, M. ; Kok, E.J. ; Cuijpers, H.J.J. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.013) - 39
  technologie - visproducten - analytische methoden - naspeurbaarheid - vis - visverwerking - diepvriesvis - schaaldieren - garnalen - kabeljauw - verse producten - technology - fish products - analytical methods - traceability - fish - fish processing - frozen fish - shellfish - shrimps - cod - fresh products
  Heldere herleidbaarheid betekent dat kenmerken die bij verkoop worden toegekend aan visproducten terug te herleiden zijn in de keten. Het gaat daarbij om aspecten als de vissoort, maar ook de geografische oorsprong en de processing van de vis. Om de consument volledig inzicht te bieden in productinformatie is de etiketteringswetgeving ((EU) 1169/2011) recent aangescherpt en dienen dergelijke aspecten op het etiket vermeld te worden. In dit project is onderzocht welke administratieve en analytische methoden gebruikt kunnen worden om de voorgeschiedenis van visproducten aan te tonen. Er is gewerkt aan vier deelprojecten die door de projectpartners als prioriteit werden aangemerkt: administratieve traceerbaarheid in de kabeljauwketen, aantonen van watergehaltes in garnalen, vaststellen van geografische oorsprong van witpootgarnalen en onderscheid tussen verse en ontdooide vis. De resultaten van deze vier onderzoeken zijn in dit rapport beschreven.
  Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens
  Staats, M. ; Roest, J.G. van der; Pustjens, A.M. ; Voorthuijzen, M.M. ; Dijk, J.P. van; Prins, T.W. ; Boerrigter-Eenling, G.R. ; Koot, A.H. ; Pelt-Heerschap, H.M.L. van; Spiegel, M. van der; Ruth, S.M. van; Kok, E.J. - \ 2015
  RIKILT (Rikilt-rapport 015) - 67
  noordzee - vis - vissen - analytische methoden - schol - north sea - fish - fishes - analytical methods - plaice
  Dit rapport beschrijft de resultaten van onderzoek dat is uitgevoerd binnen het project "Analysemethoden voor de bepaling van authenticiteit in visketens". Het project heeft als doel om methoden te ontwikkelen waarmee de authenticiteit (soort, geografische herkomst en productiewijze) van Noordzeevissen kan worden vastgesteld. In dit project is gewerkt aan vier deelprojecten: Ketenanalyse naar vermenging van schol (Pleuronectes platessa) uit de Noordzee met andere vissoorten, ontwikkeling en initiële validatie van een moleculaire barcoding methode om Noordzeevissoorten in gemengde monsters te identificeren, bepaling van de geografische herkomst van schol en productiemethode van tarbot met behulp van isotoopratio's en chemische fingerprint en toepassing van de ontwikkelde analytische methoden in Noordzeevisketens. De resultaten van deze onderzoeken zijn in dit rapport weergegeven.
  Uit Je Eigen Stad
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2015
  Aquacultuur 2015 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 17 - 24.
  groenten - vis - bedrijven - voedselproductie - stadslandbouw - aquacultuur - visteelt - viskwekerijen - groenteteelt - aquaponics - innovaties - vegetables - fish - businesses - food production - urban agriculture - aquaculture - fish culture - fish farms - vegetable growing - aquaponics - innovations
  In 2010 vatte drie ondernemers het plan op om bij de Rotterdamse Fruithaven een loods en het erom heen gelegen rangeerterrein een landbouwkundige bestemming te geven. Het duurde tot 2012 voordat voldoende kapitaal en vergunningen waren geregeld en met de aanleg van Uit Je Eigen Stad begonnen kon worden. Inmiddels is er veel bereikt (waaronder een werkend aquaponics systeem met een inhoud van 125 m3) en worden groente, tilapia, Afrikaanse meerval, paddenstoelen en kippen in het eigen restaurant en in Rotterdam en omgeving verkocht. Maar de medewerkers van Uit Je Eigen Stad rusten niet en gaan door met het testen en proberen van verschillende gewassen, productiewijzen, producten, markten en evenementen. We bezochten het bedrijf en spraken met Ivo Haenen.
  Over het welzijn van in zee gevangen vis
  Jonge, F.H. de; Boon, N. ; Brauner, M. ; Dakriet, N. ; Kumar Ghosh, A. ; Jansen, J. ; Hamoen, J. ; Kok, J. de; Hürlimann, R. ; Laan, R. ; Marbus, S. ; Merema, P. ; Pijcke, N. ; Rooijen, K. van; Stolwijk, D. ; Vissia, S. ; Vrijenhoek, M. ; Willemsma, A. ; Zaalberg, R. ; Zagenia, F. - \ 2015
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 322) - 57
  dierenwelzijn - vis - wilde dieren - diergezondheid - visserij - zeevisserij - vismethoden - animal welfare - fish - wild animals - animal health - fisheries - marine fisheries - fishing methods
  De Stichting Vissenbescherming heeft de hulp van de wetenschapswinkel van Wageningen UR ingeroepen. Zij vraagt haar te ondersteunen met onderzoek dat een stap voorwaarts kan betekenen op weg naar een vissenwelzijnskeurmerk voor in het wild gevangen (zee)vis. In totaal 19 studenten (3 studententeams en 2 masterstudenten) deden voor de wetenschapswinkel (literatuur)onderzoek naar a) welzijn van vissen (met name platvis) in relatie tot de visserij en b) maatschappelijke agendering op het gebied van vissenwelzijn. Op grond van een literatuurstudie wordt geconcludeerd dat steeds meer wetenschappelijke argumenten erop wijzen dat ook vissen pijn lijden en emoties kunnen ervaren. Voor diegenen die deze argumenten in twijfel trekken wordt door Elder bepleit het “voorzorgsprincipe” te hanteren, waarbij ernaar gestreefd wordt het risico op pijn en leed bij vissen zoveel mogelijk te voorkomen.
  Tafel van Louise Fresco : tentoonstelling Foodtopia, Boerhaave Museum
  Fresco, L.O. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  voedingsmiddelen - algen - aardappelen - appels - etiketteren van voedingsmiddelen - insecten als voedsel - overgewicht - robots - brood - dierenwelzijn - vis - voedselproductie - foods - algae - potatoes - apples - nutrition labeling - insects as food - overweight - robots - bread - animal welfare - fish - food production
  Hoe ziet ons eten er in de toekomst uit? En waar halen we het vandaan? Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, is gastconservator van de tentoonstelling FOODTOPIA in museum Boerhaave. Deze filmpjes zijn onderdeel van de tentoonstelling en geeft een kijkje in de toekomst van ons voedsel. Onderwerpen zijn: algen, aardappel, de appel, etiketten, insecten, overgewicht, respect, robots, brood, dierenwelzijn en vis.
  De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel : economische analyse van de sector, ontwikkelingen en trends
  Beukers, R. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2014-026) - ISBN 9789086157099 - 87
  visverwerkende industrie - handel - vis - economische analyse - tendensen - werkgelegenheid - omzet - import - export - fish industry - trade - fish - economic analysis - trends - employment - turnover - imports - exports
  Dit onderzoek geeft inzicht in de economische situatie van de visverwerkende industrie en visgroothandel in Nederland door een analyse van de economische structuur van de sector en de belangrijkste ontwikkelingen. De bedrijven in de visverwerkende industrie en visgroothandel hadden in 2013 een gezamenlijke omzet van 3.6 miljard euro; een groei van 7% ten opzichte van de omzet in 2009. 70% van de totale omzet van Nederlandse visverwerkende bedrijven en visgroothandels werd behaald uit export; 30% werd gerealiseerd op de binnenlandse markt.
  Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
  Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
  visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - discards - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
  De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
  Bodybuilding for fitter fish
  Palstra, A.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  vis - diergezondheid - visproductie - kweekvis - universitair onderzoek - fish - animal health - fish production - farmed fish - university research
  Verschillende vissoorten groeien sneller als ze sporten, zegt onderzoeker Arjan Palstra. Kweekvissen krijgen nu maar weinig lichaamsbeweging, en worden daardoor obees. Door ze op de juiste snelheid te laten zwemmen, worden ze gezonder, en gaan ze ook nog eens efficiënter om met voer.
  Beperkte exportkansen voor kweekvis in Oost-Europa
  Tacken, G.M.L. ; Dagevos, H. ; Lakner, D. ; Valeeva, N.I. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)4. - ISSN 1382-2764 - p. 6 - 8.
  aquacultuur - kweekvis - vis - siluridae - export - marktverkenningen - rusland - aquaculture - farmed fish - fish - siluridae - exports - market surveys - russia
  Zodra de grenzen voor kweekvis in Rusland weer open zijn, kan dit een heel interessante afzetmarkt voor Nederlandse meervalachtigen zijn. Ondanks dat landen als Polen en Hongarije een duidelijke viscultuur hebben, zijn dit minder interessante exportmarkten, omdat de vraag sterk seizoensgebonden en prijsgericht is.
  Vis langer houdbaar dankzij vriesdroger op zonne-energie
  Bartels, P.V. - \ 2014
  Wageningen UR
  visproducten - vis - voedselbewaring - voedselverspilling - vriesdroging - droogmethoden - visverwerking - gedroogde vis - afrika - fish products - fish - food preservation - food wastage - freeze drying - drying methods - fish processing - dried fish - africa
  In veel Afrikaanse landen gaat vis verloren omdat er geen koeling voorhanden is. Een vriesdroger die is ontwikkeld door de Wageningse onderzoeker Paul Bartels en Ebbens Engineering is veel verspilling te voorkomen. De gedroogde vis is ook zonder koeling lang houdbaar.
  Vis onbekend : zoeken naar het waarom van de geringe visconsumptie in Nederland
  Dagevos, H. ; Zaalmink, W. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota 14-089) - 19
  visconsumptie - vis - visproducten - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - consumptiepatronen - fish consumption - fish - fish products - food consumption - nutrition and health - consumption patterns
  Vanuit verschillende perspectieven is gezocht naar mogelijke antwoorden op de vraag waarom de visconsumptie in het Nederland van vandaag relatief gering is.
  Vissers betrekken in onderzoek en beheer: in de toekomst 9 miljard monden te voeden (interview met Marloes Kraan en Floor Quirijns)
  Kraan, M.L. ; Quirijns, F.J. - \ 2014
  Visserijnieuws 34 (2014)14. - ISSN 1380-5061 - p. 4 - 4.
  visserij - vis - vissers - duurzaamheid (sustainability) - wetenschappelijk onderzoek - aquatische ecosystemen - visserijbeheer - ecosystemen - fisheries - fish - fishermen - sustainability - scientific research - aquatic ecosystems - fishery management - ecosystems
  Hoe betrekken we vissers bij onderzoek en beheer? Dat was het hoofdthema van de conferentie 'Fisheries Dependent information' vorige maand in Rome. Maar ook onderwerpen als de aanlandplicht en monitoring met camera's kwamen voorbij. Aanweizig op de conferentie was een flinke Nederlandse delegatie. Marloes Kraan en Floor Quirijns van IMARES Wageningen UR en Inger Wilms (CVO) doen kort verslag.
  Intelligente verpakkingen
  Heising, J.K. - \ 2014
  Wetenschap24.nl
  voedselverpakking - intelligente verpakkingen - vis - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselveiligheid - voedselverspilling - food packaging - smart packaging - fish - perishable products - keeping quality - storage life - food safety - food wastage
  Hoe kun je voorkomen dat goede vis wordt weggegooid? Jenneke Heising (Wageningen University) heeft een verpakking ontwikkeld met een ingebouwde chip die kan 'ruiken' of de vis nog goed is voor consumptie.
  Intelligent packaging for monitoring food quality: a case study on fresh fish
  Heising, J.K. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Tiny van Boekel, co-promotor(en): Matthijs Dekker; Paul Bartels. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739186 - 171
  voedselverpakking - rauwe vis - vis - voedselkwaliteit - kwaliteitszorg - tracking en tracing - detectie - food packaging - raw fish - fish - food quality - quality management - tracking and tracing - detection

  Background

  Foods are prone to quality degradation in the whole supply chain, but the possibilities for monitoring the quality of foods inside the package are limited. When sensors of quality indicators are included into the package of a food, the package can become an intelligent packaging that is able to communicate information about the packed food. An intelligent packaging could be used to monitor quality attributes of the food and translate this into a message about the quality of the packed food that is communicated to all actors in the supply chain. Knowledge of the quality status of the food could lead to improvements in quality based logistic decision making in the food chain and reduce food waste. In this thesis the possibilities and pitfalls to use intelligent packaging to monitor the quality of foods were explored.

  Aim of this thesis

  The objective of this thesis was to study and develop an intelligent packaging concept that can monitor and predict food quality within the supply chain. Intelligent packaging systems, based on a direct or indirect quality monitoring sensor and combined with mathematical models, were evaluated on their abilities to predict the quality of the packed perishable foods under different conditions that can occur in the supply chain. The development of new non-destructive methods for monitoring changes in the freshness status of packed fresh fish was chosen as a case study for the proof of principle of the application of intelligent packaging for monitoring food quality.

  Results

  First, a literature study was performed on the possibilities for intelligent packaging for monitoring the quality of foods (chapter 2). One of the conclusions was that foods that benefit the most from intelligent packaging are expensive, highly perishable foods. Foods with a known or low variation in initial quality can benefit from sensors that monitor the environmental conditions surrounding the food that influence the quality of the packed foods. Foods with an unknown or high variation in the initial quality need sensors that directly monitor a quality attribute of the food itself.

  The initial quality of fresh fish is highly variable and therefore fresh cod fillets require sensors monitoring compounds correlated with the quality of the fish. Therefore, fresh cod was chosen as case example for the development of a quality sensor for intelligent packaging. The content of total volatile basic nitrogen (TVB-N) compounds were identified as possible quality indicator compounds to predict the freshness of fish, the most important quality attribute of fresh fish.

  Noordzeevissers verkopen hun vis zelf via internet : VersvandeVisser.nl
  Eijk, H. van; Wubben, R. ; Taal, C. - \ 2013
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / Innovatienetwerk 13.2.318) - ISBN 9789050595025 - 71
  vis - markten - zeevisserij - zeevissen - handel - internet - logistiek - fish - markets - marine fisheries - marine fishes - trade - internet - logistics
  Vissers kunnen via internet, met een eigen ‘webmarket’, een aanzienlijk hogere omzet en een hogere marge per kilogram vis realiseren in vergelijking met de bestaande verkoopmethode via de visafslag. Met deze nieuwe afzetmogelijkheid in de keten voeren de vissers zelf de regie. De directe relatie met de klant die zo wordt gecreëerd, stelt de visser in staat om meer klantgericht te gaan opereren. De in dit rapport kort uitgewerkte businesscase, webmarket “VersvandeVisser.nl”, verschaft Nederlandse Noordzeevissers inzicht 2 in de rollen, kosten en opbrengsten per ketenschakel. Hiermee is inzichtelijk gemaakt waar mogelijkheden voor vissers liggen om zelf binnen de keten een grotere rol te spelen in het vermarkten van duurzaam gevangen vis, waardoor betere opbrengsten kunnen worden gerealiseerd. Door aan te sluiten op een al opgezette webmarkettool, ’VersvandeKweker.nl’, zou in samenwerking met de visafslag in Scheveningen (UFA, United Fish Auctions) en andere partijen, een pilot moeten worden gestart om rechtstreeks (via internet) verse vis en garnalen aan consumenten en zakelijke klanten te verkopen.
  Microsphere-based binding assays for organic pollutants
  Meimaridou, A. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Michel Nielen, co-promotor(en): Willem Haasnoot. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735768 - 139
  persistente organische verontreinigende stoffen - toxische stoffen - vis - schildklierhormonen - doorstroomcytometrie - screenen - assays - persistent organic pollutants - toxic substances - fish - thyroid hormones - flow cytometry - screening - assays

  In this thesis the “proof of principle” of a preliminary “prototype kit” for the screening of dioxin-like PCBs, PBDEs and PAHs in fish combined with two different simplified generic cleanup procedures, according to the fish fat content, is presented. Toxicants such as the PCBs, PBDEs and PAHs and POPs mixtures (such as the technical mixtures of PCBs (Aroclors)) can be detected at relative low levels (with IC50 values 55±15, 2±0.4 and 4±0.5 ppb for the PCB77, PBDE47 and BaP, respectively) in fish samples in a multiplex, simple and inexpensive manner compared to existing techniques. The 3-plex immunoassay can be performed in two different detection platforms: the traditional flow cytometer- and the new imaging-based bead analyzers. The latter system offers a cheaper analysis and it is an easier transportable platform than the flow cytometer.

  Gezonde vis alternatieven literatuurstudie binnen het beleidsondersteunende project "Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten"
  Sluis, A.A. van der; Vereijken, J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr 1383) - 39
  vis - visconsumptie - docosahexaeenzuur - eicosapentaeenzuur - omega-3 vetzuren - voedingsstoffenbronnen - algen - aanbevolen dagelijkse hoeveelheden - voedingsmiddelenwetgeving - voedselverrijking - voeding en gezondheid - Nederland - fish - fish consumption - docosahexaenoic acid - eicosapentaenoic acid - omega-3 fatty acids - nutrient sources - algae - recommended dietary allowances - food legislation - food enrichment - nutrition and health - Netherlands
  Within the policy supporting project "New market-oriented sustainable protein concepts" (BO-08-018.03-002), a literature study is performed to healthy fish alternatives. The research question was: "What is the nutritional importance of fish consumption, what are alternatives to fish, are there technological and legal barriers, and what are the limits for enrichment with nutritional components?"
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.