Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fisheries displacement effects related to closed areas : a literature review of relevant aspects
  Slijkerman, D.M.E. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C170/15) - 51
  marine fisheries - fishing grounds - displacement - environmental protection - socioeconomics - fishery management - north sea - netherlands - zeevisserij - visgronden - verplaatsing - milieubescherming - sociale economie - visserijbeheer - noordzee - nederland
  Vergelijking visserij - intensiteit op basis van AIS -VMS in de Voordelta
  Hintzen, N.T. ; Vries, P. de; Looije, D. ; Glorius, S.T. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C068/14) - 50
  boomkorvisserij - nadelige gevolgen - visgronden - voordelta - schatting - voorspellen - beam trawling - adverse effects - fishing grounds - voordelta - estimation - forecasting
  IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Voordelta, als compensatiegebied aangewezen voor de aanleg van de tweede Maasvlakte, daadwerkelijk een (positief) effect hebben op onder andere de bodemfauna. Onderdeel van de compensatiemaatregelen zijn verscherpte regelgeving voor de visserij en gedeeltelijke sluiting voor de visserij.
  Waardekaarten Belgische 3 tot 4,5-mijlszone
  Hal, R. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C025/14) - 19
  visserij - visgronden - visvangsten - rendement - economische analyse - belgië - fisheries - fishing grounds - fish catches - returns - economic analysis - belgium
  Waardekaarten en tabellen van een geselecteerd deel van de kottervloot binnen de Belgische 3 tot 4,5mijls zone.
  Waardekaarten Belgisch EEZ
  Hal, R. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004/14) - 19
  visserij - visgronden - visvangsten - rendement - economische analyse - belgië - fisheries - fishing grounds - fish catches - returns - economic analysis - belgium
  Rapport over de waardekaaarten en tabellen van een deel van de kottervloot binnnen het Belgisch Exclusieve Economische Zone (EEZ).
  Visserijintensiteit in Maasvlakte 2 & zandwinputten
  Steenbergen, J. ; Machiels, M.A.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C169/13) - 23
  boomkorvisserij - visgronden - zandafgravingen - nadelige gevolgen - havens - rijnmondgebied - beam trawling - fishing grounds - sand pits - adverse effects - harbours - rijnmondgebied
  In 2008 is begonnen met de aanleg van de Maasvlakte 2; een schiereiland westwaarts van de haven van Rotterdam. Door de aanleg is er visgrond definitief verdwenen. Zand om het eiland aan te leggen werd gewonnen in de zogenaamde zandwinputten. In en rondom deze putten was beperkte visserij mogelijk gedurende de actieve zandwinning. In dit rapport wordt de (boomkor) visserijintensiteit in het ruime gebied van Maasvlakte 2 en de zandwinputten in de periode van 2004 tot en met 2012 weergegeven op basis van het Vessel Monitoring System (VMS) en logboekgegevens. Het is aannemelijk dat er verplaatsing heeft plaatsgevonden van de visserijactiviteiten waardoor de daadwerkelijke schade (deels) is gecompenseerd. Op basis van de huidige exercitie kan dit echter niet met zekerheid worden vastgesteld.
  Beantwoording helpdeskvraag 'voorgestelde gesloten gebieden Vlakte van de Raan'
  Kooten, T. van; Craeymeersch, J.A.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C106/13) - 14
  benthos - mariene gebieden - visgronden - natura 2000 - noordzee - benthos - marine areas - fishing grounds - natura 2000 - north sea
  De belangrijkste randvoorwaarde om de onderzoeksvraag (wat is het effect...) te kunnen onderzoeken door middel van sluiting van de voorgestelde 3 gebieden is dat de gebieden voldoende representatief zijn voor het gehele N2000 gebied ‘Vlakte van de Raan’. Deze representativiteit moet tot uiting komen in: 1. De mate waarin de gebieden bevist worden 2. De samenstelling van de benthosgemeenschap 3. De abiotische condities
  Shrimp fisheries and aquaculture : making a living in the coastal frontier of Berau, Indonesia
  Gunawan, B. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser, co-promotor(en): A.S. Sidik. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461732866 - 233
  garnalen - schaal- en schelpdierenvisserij - schaal- en schelpdierenteelt - aquacultuur - kustgebieden - vissers - middelen van bestaan - plattelandsontwikkeling - visgronden - hulpbronnenbeheer - toezicht - besluitvorming - levensomstandigheden - indonesië - shrimps - shellfish fisheries - shellfish culture - aquaculture - coastal areas - fishermen - livelihoods - rural development - fishing grounds - resource management - surveillance - decision making - living conditions - indonesia
  Towards abundance estimates for jack mackerel in the South Pacific based on acoustic data collected by the commercial vessels
  Brunel, T.P.A. ; Faessler, S.M.M. ; Haan, D. de; Hintzen, N.T. ; Kamp, P.H.J. van der; Ybema, M.S. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C149/10) - 21
  pelagische visserij - vissersschepen - akoestisch sporen - gegevens verzamelen - makrelen - zuidelijke stille oceaan - visgronden - mariene ecologie - pelagic fishery - fishing vessels - acoustic tracking - data collection - mackerels - south pacific - fishing grounds - marine ecology
  Pelagic trawlers make intensive use of echosounders and therefore could potentially be used as acoustic data collection platforms. This project investigated the possibility of collecting acoustic data and its potential utility to estimate fish stock biomass. The scope of the project was to develop and - when possible - test the tools that would be necessary for large scale data collection from commercial vessels, and investigate the suitability of acoustic data to derive abundance indices.
  'Ook buiten Europa duurzaam vissen'
  Spliethoff, P.C. - \ 2010
  Kennis Online 7 (2010)juni. - p. 12 - 12.
  visserij - visserijbeheer - visserijbeleid - duurzaamheid (sustainability) - oostelijke centrale atlantische oceaan - west-afrika - visvangsten - visgronden - fisheries - fishery management - fishery policy - sustainability - eastern central atlantic - west africa - fish catches - fishing grounds
  Waar nu buitenlandse megaschepen vissen voor de West-Afrikaanse kust, zouden de landen dat over vijftien jaar met hun eigen vloot moeten doen. Dan moet er nog wel wat te vangen zijn. Het wordt tijd dat Nederland zich daar eens voor gaat inzetten, vindt Petra Spliethoff.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2009 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C045/10) - 13
  platichthys flesus - bot (vissen) - visserij - visziekten - visgronden - ecotoxicologie - waddenzee - westerschelde - eems-dollard - platichthys flesus - flounder - fisheries - fish diseases - fishing grounds - ecotoxicology - wadden sea - western scheldt - eems-dollard
  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2009 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
  Vismonitoring in het IJsselmeer en Markermeer in 2008
  Overzee, H.M.J. van; Boois, I.J. de; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Willigen, J.A. van - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES, Vestiging IJmuiden C029/09) - 95
  vissen - monitoring - visbestand - inventarisaties - visstand - ijsselmeer - visgronden - fishes - monitoring - fishery resources - inventories - fish stocks - lake ijssel - fishing grounds
  IMARES maakt ten behoeve van het visserijbeleid, het integraal waterbeheer en het visstandbeheer door middel van het reguliere bemonsteringsprogramma een jaarlijks geactualiseerde inventarisatie van de visstand op basis van monitoring van de visbestanden en de visserij. Het IJsselmeer en Markermeer zijn in het najaar bemonsterd met behulp van een onderzoeksvaartuig gebruik makend van een grote kuil en een elektrostramienkor. De vangsten zijn op soort gesorteerd en gemeten op lengte. Daarnaast zijn gegevens verzameld van de soorten die door de commerciële visserij zijn gevangen en aangeland bij afslagen rond het IJsselmeer en Markermeer
  Cruise report hydro acoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with R.V. Tridens, 17 March - 04 April 2008
  Ybema, M.S. ; Bakker, C. ; Pasterkamp, T.L. ; Armstrong, E. ; Tijssen, D. ; Kloppmann, M. ; Freijser, J. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES 08.013) - 18
  wijting - micromestistius poutassou - inventarisaties - visbestand - atlantische oceaan - visgronden - whiting - micromestistius poutassou - inventories - fishery resources - atlantic ocean - fishing grounds
  This is the report of the Dutch part of the international North East Atlantic hydro acoustic survey for blue whiting. The survey is coordinated by ICES and has been executed annually. The purpose of the survey is to estimate the blue whiting stock of the North East Atlantic. The ICES uses this estimation is as a “tuning index” to assess the North East Atlantic blue whiting stock. The applied method was echo integration. By sailing transects over the survey area, the total acoustic cross-section can be calculated by surface area sampled. Trawling identified species composition of localized schools. The length composition of each species was determined. Blue whiting was examined on age and fecundity from which a split up stock structure was made
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2007 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C007/08) - 51
  platichthys flesus - visserij - visziekten - visgronden - ecotoxicologie - waddenzee - westerschelde - eems-dollard - platichthys flesus - fisheries - fish diseases - fishing grounds - ecotoxicology - wadden sea - western scheldt - eems-dollard
  De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters bot waarvan biologische parameters werden bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. In 2007 is het chemisch onderzoek op de locaties Westerschelde, Waddenzee en Eems+Dollard uitgevoerd. De verzamelde gegevens en analyse+uitkomsten worden aangeleverd in dit rapport.
  Baseline studie vis MVII: veldwerkrapportage voorjaar 2007
  Heessen, H.J.L. - \ 2007
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C088/07) - 9
  visserij - kustwateren - vis vangen - vangstsamenstelling - vissen - onvolwassenheid - populatiedichtheid - beschermde gebieden - nederland - visserij-ecologie - visgronden - visvangsten - populatiebiologie - zuid-holland - fisheries - coastal water - fishing - catch composition - fishes - juvenility - population density - reserved areas - netherlands - fisheries ecology - fishing grounds - fish catches - population biology - zuid-holland
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007
  Kesteloo-Hendrikse, J.J. ; Stralen, M.R. van; Fey-Hofstede, F.E. ; Jol, J.G. ; Goudswaard, P.C. - \ 2007
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C071/07) - 44
  schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - populatiedichtheid - bevolkingsspreiding - populatiegroei - statistiek - nederland - visvangsten - visgronden - waddenzee - schelde - zuidwest-nederland - shellfish fisheries - clams - population density - population distribution - population growth - statistics - netherlands - fish catches - fishing grounds - wadden sea - river scheldt - south-west netherlands
  In opdracht van LNV is (tbv het beleid voor kokkelvisserij, zoals neergelegd in EVA II) in voorjaar 2007 het kokkelbestand in de Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee en de Voordelta geïnventariseerd
  Results of the spring 2004 North Sea ichthyoplankton surveys:the distribution of fish eggs and larvae from the international ichthyoplankton survey
  Taylor, N. ; Fox, C.J. ; Bolle, L.J. ; Dickey-Collas, M. ; Fossum, P. ; Kraus, G. ; Munk, P. ; Rolf, N. ; Damme, C.J.G. van - \ 2007
  Copenhagen : ICES (ICES cooperative research report no. 285) - ISBN 9788774820574 - 60
  visbestand - noordzee - karteringen - visstand - visgronden - fishery resources - north sea - surveys - fish stocks - fishing grounds
  Rendement en effecten van verzaaien kokkels in de Westerschelde (REKWES)
  Smaal, A.C. ; Kesteloo-Hendrikse, J.J. - \ 2007
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C007/07) - 13
  schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - visbestand - visproductie - visgronden - westerschelde - bodemfauna - bemonsteren - shellfish fisheries - clams - fishery resources - fish production - fishing grounds - western scheldt - soil fauna - sampling
  In opdracht van het ministerie van LNV en PO Kokkels is een onderzoek uitgevoerd naar rendement en effecten van het verzaaien van kokkels (Cerastoderma edule) in de Westerschelde (Produs deelproject 4a (REKWES)). De monitoring van de schelpdierbestanden is uitgevoerd door Wageningen IMARES te Yerseke (voorheen RIVO-CSO), de samenstelling van de bodem en benthos door het NIOO-CEMO. Het doel van het onderzoek is na te gaan of op deze manier een hogere productie kan worden bereikt dan bij natuurlijke ontwikkeling, en welke effecten dit heeft op het sediment en het bodemleven.
  Correcting bias in commercial CPUE time series due to response of mixed fisheries to management
  Quirijns, F.J. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2005
  IJmuiden : RIVO (ICES CM 2005 Y: 02) - 9
  visserij - visbestand - visserijbeheer - tong (vis) - schol - visvangsten - productiebeperkingen - visgronden - fisheries - fishery resources - fishery management - dover soles - plaice - fish catches - production restrictions - fishing grounds
  Catch per Unit Effort (CPUE) is an important source of information on the development of fish stocks. To get an unbiased estimate of CPUE one of the issues that need to be investigated is the effect of the response of a fleet to management measures. This paper deals with the effect of the response of the Dutch beam trawl fleet to catch restrictions on CPUE of sole and plaice. Using haul-by-haul data from a reference fleet, the directiveness of fishing effort was quantified for both species. The ratio of average CPUE in rectangles 30x30 Nautical miles and average CPUE from sub-squares in the larger rectangles of 10x10 Nautical miles was calculated for each week
  North Sea hydro acoustic herring survey. Survey report for FRV "TRIDENS", 28 June - 21 July 2004
  Ybema, M.S. ; Couperus, A.S. - \ 2004
  IJmuiden : RIVO (Internal report / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research no. 04.02) - 25
  haringen - visbestand - inventarisaties - noordzee - visgronden - onderwaterakoestiek - herrings - fishery resources - inventories - north sea - fishing grounds - underwater acoustics
  Dit is het verslag van de Nederlandse deelname aan de Noordzee akoestische survey voor haring. Deze, door ICES gecoördineerde survey wordt sinds 1991 jaarlijks uitgevoerd. Naast Nederland nemen Schotland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen deel aan de survey. Het doel van de survey is het maken van een schatting van de grootte van de Noordzee-haringpopulatie. Deze schatting wordt gebruikt als een “tuning index” door de ICES Herring AssessmentWorking Group (HAWG) om de omvang van de populatie vast te stellen
  De Europese visserij in het West Afrikaanse opwellingsgebied : aanzet tot inventarisatie van partijen, krachten en instrumenten, uitgevoerd in opdracht van EC-LNV
  Heijden, P.G.M. van der - \ 2002
  Wageningen : Internationaal Agrarisch Centrum - 35
  visserij - overheidsbeleid - visserijbeheer - visbestand - oostelijke centrale atlantische oceaan - europa - visgronden - fisheries - government policy - fishery management - fishery resources - eastern central atlantic - europe - fishing grounds
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.