Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 23

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waarden van het label Nationaal Park voor Nationaal Park Weerribben-Wieden
  Goossen, C.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2798) - 45
  nationale parken - bezoekers - natuurgebieden - toeristen - natuurbescherming - noordwest-overijssel - national parks - visitors - natural areas - tourists - nature conservation - noordwest-overijssel
  Dit rapport beschrijft de effecten van het dragen van het label Nationaal Park op het bezoek aan
  natuurgebied Weerribben-Wieden. Uit een panelonderzoek blijkt dat 25% zegt dat het label Nationaal
  Park een (doorslaggevende) rol heeft gespeeld bij de beslissing om het natuurgebied te bezoeken. Van
  de Nederlanders zegt 34% gevoelig voor het label ‘Nationaal Park’ te zijn. Een directe invloed op het
  bezoek aan de Weerribben-Wieden is beperkt. Uit dit onderzoek blijkt dat vooral toeristen de
  economische waarden van het label Nationaal Park voor de Weerribben-Wieden bepalen en de
  bewoners vooral de sociaal-emotionele waarden van het label. De economische toegevoegde waarde
  van het label kan geschat worden tussen de 10% en 40%. De sociaal-emotionele waarden zijn
  belangrijk voor het vergroten van het ecologisch en economisch belang van een Nationaal Park. Het
  draagvlak voor het behoud en bescherming van natuurgebieden kan ermee worden vergroot. De
  affiniteit van mensen die daarvoor nodig is, is in en rond de Weerribben-Wieden aanwezig.
  Mass mapping : state of art en nieuwe ideeën om bezoekersaantallen in natuurgebieden te meten
  Goossen, C.M. ; Kiers, M.A. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 29) - 44
  actieve recreatie - bezoekers - recreatieonderzoek - natuurgebieden - monitoring - methodologie - active recreation - visitors - leisure research - natural areas - monitoring - methodology
  Om bezoekersaantallen in natuurgebieden te kunnen tellen, zijn traditionele methoden en nieuwe technieken vergeleken. De traditionele methoden zijn online-onderzoek, modellen die het bezoek voorspellen en on-site methoden. Traditionele methoden met telslangen en infrarode sensoren zijn het best om alleen bezoekersaantallen te genereren. De modellen FORVISIT en MASOOR geven een redelijke indicatie van het aantal bezoekers en de spreiding van bezoekers over een gebied. Nieuwe technieken als GSM, sociale media en Photo location based data kunnen op dit moment nog niet gebruikt worden om bezoekersaantallen te meten. De privacywetgeving bemoeilijkt het analyseren van GSM-data en de ruimtelijke onnauwkeurigheid en onvolledigheid in typen recreanten spelen een beperkende rol. Wel kunnen de nieuwe technieken gebruikt worden om globaal inzicht te krijgen in drukke en minder drukke delen van een natuurgebied. Meer onderzoek is nodig om alle methoden te valideren.
  Het gebruik van Fietspad 10
  Vries, J.R. de; Jaarsma, C.F. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 110) - ISBN 9789461730718 - 23
  rijwielpaden - recreatie - fietsen - openluchtrecreatie - monitoring - duingebieden - bezoekers - zuid-holland - cycleways - recreation - bicycling - outdoor recreation - monitoring - duneland - visitors - zuid-holland
  Verkenning mogelijkheden voor verwijderen Japanse oesters in recreatiezones Grevelingenmeer
  Wijsman, J.W.M. ; Perdon, K.J. ; Mesel, I.G. de - \ 2010
  Yerseke : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C051/10) - 25
  recreatiegebieden - bezoekers - wonden - oesters - schelpen - verwijdering - grevelingen - effecten - amenity and recreation areas - visitors - wounds - oysters - shells - removal - grevelingen - effects
  De wildgroei van oesters in de recreatiegebieden van het Grevelingenmeer leidt tot overlast voor surfers en badgasten die zich regelmatig verwonden aan de scherpe schelpen. In dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om oesters te verwijderen uit de recreatiezones bij de Brouwersdam (Kabbelaarsbank, De Punt en Westrepart).
  These routes are made for walking : understanding the transactions between nature, recreational behaviour and environmental meanings in Dwingelderveld National Park, the Netherlands
  Marwijk, R.B.M. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek; Paul Opdam, co-promotor(en): Birgit Elands. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085854371 - 260
  nationale parken - recreatie - vrijetijdsgedrag - voetpaden - perceptie - bezoekers - nederland - landschapsbeleving - natuurbeheer - drenthe - national parks - recreation - leisure behaviour - footpaths - perception - visitors - netherlands - landscape experience - nature management - drenthe
  Er is aangetoond dat natuurgebieden bijdragen aan het fysieke en psychische welzijn van mensen. Echter, een te hoge recreatiedruk kan kwetsbare ecosystemen beschadigen en bovendien de beleving van bezoekers nadelig beïnvloeden. Zo is het groeiende aantal bezoekers aan bijvoorbeeld de Nederlandse nationale parken voor beheerders van deze gebieden een belangrijk aandachtspunt. Om natuurgebieden effectief te beheren, kunnen zoneringsplannen een nuttig hulpmiddel zijn. Zoneren is het aanbrengen van een ruimtelijke geleding waardoor gebiedsdelen ontstaan die elk bestemd worden voor verschillende activiteiten, ervaringen of bezoekintensiteiten. De ontwikkeling van zoneringsplannen is echter moeilijk als het inzicht ontbreekt in de precieze vraag naar verschillende recreatievormen, belevingen en huidige gebruiksniveaus. Met het voorgaande als uitgangspunt heeft de huidige studie tot doel om de relatie tussen de omgeving, recreatieve belevingen en het gedrag in een natuurgebied te begrijpen
  Nulsituatie Nationaal Park Veluwezoom
  Alterra - Centrum Landschap, - \ 2008
  Wageningen : Alterra - 57
  nationale parken - natuurreservaten - natuurbescherming - landschap - bezoekers - openluchtrecreatie - veluwe - national parks - nature reserves - nature conservation - landscape - visitors - outdoor recreation - veluwe
  Voor het park Veluwezoom als een Nationaal Park in oprichting is een situatieschets van het natuurgebied opgesteld met daarbij een evaluatie van het gevoerde beheer door Natuurmonumenten. Dit document is gemaakt op basis van: - Beheerplan 1996 Nationaal Park Veluwezoom - Toekomstbeeld van de beheereenheid Veluwezoom (2005) - Ideeënschets IJsselpoort - 3 interviews gehouden op 01-02-2008 en 20-02-2008
  Bosjes van Poot : onderzoek bezoekers en honden
  Jaarsma, C.F. ; Kooij, H.J. ; Webster, M.J. - \ 2008
  Wageningen : WUR, LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, Wageningen Universiteit no. 104) - ISBN 9789085851776
  duingebieden - recreatiegebieden - natuurbescherming - honden - stadsparken - hondenfeces - bezoekers - monitoring - nederland - stedelijke gebieden - zuid-holland - duneland - amenity and recreation areas - nature conservation - dogs - urban parks - dog faeces - visitors - monitoring - netherlands - urban areas - zuid-holland
  De Bosjes van Poot is een duingebied dat sinds 1990 behoort tot Natuurmonument Westduinpark. Daarmee valt het onder de Natuurbeschermingswet en in 2008 wordt de aanwijzing tot Natura 2000 gebied verwacht. In opdracht van Dienst Stadsbeheer van Den Haag is nu een onderzoek opgezet en uitgevoerd om beter zicht te krijgen op een gewenst hondenbeleid. De vraagstelling is hoeveel honden er gebruik maken van het gebied en hoe dat over het gebied verdeeld is
  Evaluating the effects of parking policy measures in nature areas
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Regnerus, H.D. - \ 2006
  Journal of Transport Geography 14 (2006)5. - ISSN 0966-6923 - p. 376 - 383.
  recreation - management - resource - visitors
  Parking policy measures are widely used to manage cars in nature areas. Only with data from long-term monitoring projects is it possible to separate ¿normal¿ fluctuation in the number of cars from fluctuation caused by trends or caused by the effects of these measures. An evaluation of measures implemented in two dune areas in the Netherlands shows that parking policy measures affect the number of cars. While the number and location of parking places can be used to manage the number of cars and their spatial distribution in the area, the implementation of parking charges only brings about a temporary effect.
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel. Deel XVII - Gebruik & waardering in 2005
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. - \ 2006
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp nr. 7) - ISBN 9789085850502 - 53
  recreatieonderzoek - recreatie - openluchtrecreatie - duingebieden - monitoring - verkeer - bezoekers - perceptie - evaluatie - nederland - zuid-holland - leisure research - recreation - outdoor recreation - duneland - monitoring - traffic - visitors - perception - evaluation - netherlands - zuid-holland
  Ten behoeve van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) voert de Wageningen Universiteit en Research­centrum (WUR) een meerjarig monitoringsonder­zoek uit naar het recreatief gebruik van het duingebied Meijendel. Doel van het onderzoek is het verkrij­gen van inzicht in aard en omvang van het gebruik van dit ge­bied en hiermee samenhangende variabelen. Daartoe worden vanaf maart 1992 veldwaarnemingen verricht in het gebied. In deze nota worden de resultaten beschreven van het gebruik en waardering van Meijendel in 2005. Daarnaast worden de gegevens vergeleken met vergelijkbare onderzoeken uit 1990, 2000 en 2001.
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XVI; Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2004 - februari 2005
  Webster, M.J. ; Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. - \ 2005
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 101) - ISBN 9789067549677 - 92
  recreatieonderzoek - duingebieden - openluchtrecreatie - recreatie - projecten - monitoring - bezoekers - wegtransport - verkeer - dichtheid - tijd - nederland - zuid-holland - leisure research - duneland - outdoor recreation - recreation - projects - monitoring - visitors - road transport - traffic - density - time - netherlands - zuid-holland
  Recreatieonderzoek Wageningen
  AVANAR : Afstemming Vraag en Aanbod Natuur als Recreatieruimte : auditverslag
  Ottens, H.F.L. ; Timmermans, H.J.P. - \ 2004
  Wageningen : Natuurplanbureau (Reeks 'Planbureau-werk in uitvoering' werkdocument 2004/05) - 29 p.
  natuurbescherming - openluchtrecreatie - bezoekers - aanbodsevenwicht - natuur - nature conservation - outdoor recreation - visitors - supply balance - nature
  Natuur en recreatie in evenwicht : de ontwikkeling van een zoneringsinstrument
  Henkens, R.J.H.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)5. - ISSN 1388-4875 - p. 106 - 109.
  natuurbescherming - recreatie - openluchtrecreatie - zonering - natuurreservaten - beschermde gebieden - publiek - bezoekers - bezoekersgedrag - wildbescherming - draagkracht - populaties - populatie-ecologie - landschapsecologie - landgebruik - landgebruiksplanning - modellen - natuur - Nederland - nature conservation - recreation - outdoor recreation - zoning - nature reserves - reserved areas - audiences - visitors - visitor behaviour - wildlife conservation - carrying capacity - populations - population ecology - landscape ecology - land use - land use planning - models - nature - Netherlands
  Om te bepalen hoeveel recreatiedruk een gebied kan hebben en hoe een zonering is aan te brengen in een natuurgebied ontwikkelde Alterra een model dat recreatiedruk en de mate van verstoring aan elkaar koppelt. Dit zoneringsinstrument bestaat uit de gekoppelde modellen MASOOR en METAPHOR. MASOOR brengt de verspreiding en intensiteit van bezoekersstromen in een gebied in kaart; METAPHOR geeft een beeld van het lokale netwerk van dierpopulaties en de duurzaamheid daarvan. De koppeling tussen beide modellen vormt nog een probleem; onderzoek naar dosis-effect relaties is nodig om meer inzicht te verschaffen in de interactie tussen natuur en recreatie
  Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel VIII
  Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2003
  Wageningen : WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 95) - ISBN 9789067547185 - 144
  recreatie - openluchtrecreatie - bezoekers - monitoring - verkeerspatronen - nederland - noord-holland - recreation - outdoor recreation - visitors - monitoring - traffic patterns - netherlands - noord-holland
  Baten en kosten van natuur. Een regionale analyse van het Roerdal
  Wijnen, W. ; Hofsink, H. ; Bos, E.J. ; Hamsvoort, C.P.C.M. van der; Savornin Lohman, L. de - \ 2002
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052427720 - 98
  agrarische economie - kosten-batenanalyse - landschapsbescherming - natuurbescherming - milieubeheer - recreatie - bezoekers - bedrijven - huiseigenaren - nederland - natuur - agrarisch natuurbeheer - limburg - agricultural economics - cost benefit analysis - landscape conservation - nature conservation - environmental management - recreation - visitors - businesses - homeowners - netherlands - nature - agri-environment schemes - limburg
  Natuur kost niet alleen geld, maar levert ook wat op. In dit onderzoek zijn de kosten en baten van ontwikkeling van natuur in het Roerdal in de periode 1994-2000 geïnventariseerd en zoveel mogelijk gekwantificeerd. Het Roerdal is een onderdeel van het Waardevolle Cultuurlandschap (WCL) Midden-Limburg. De activiteiten van beheerders in het Roerdal zijn grotendeels gefinancierd uit WCL-middelen en andere subsidies, waarschijnlijk van de rijksoverheid. Deze activiteiten leveren baten op voor andere actorgroepen. Vooral recreatieve bedrijven in het Roerdal ontlenen baten aan natuurontwikkeling. Daarnaast zijn er waarschijnlijk baten voor huizenbezitters en blijkt het Roerdal niet-gebruikswaarde te hebben. Deze baten overtreffen de kosten die beheerders hebben gemaakt. Tegen de achtergrond dat het WCL-beleid ten einde is en ook andere subsidiëring door de rijksoverheid niet voor altijd zeker is, is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor verzilvering. Dit betekent dat nieuwe initiatieven moeten worden genomen om de gebiedskwaliteit te behouden en verder te verbeteren, waarbij beheerders en andere actoren in het gebied samenwerken en tot overeenstemming komen over een financiële verdeling. Op basis van de analyse van kosten en baten lijken er mogelijkheden te zijn om tot samenwerking te komen die voor alle partijen voordelig is.
  Waterbeelden; studie naar de beelden van water onder de Nederlandse bevolking
  Langers, F. ; Jacobs, M.H. ; Kralingen, R.B.A.S. van - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Reeks Belevingsonderzoek 5 / Alterra-rapport 628) - 132
  water - recreatiegebieden - landschap - perceptie - attitudes - waterbeleid - nederland - vragenlijsten - bezoekers - natuur - beleving - natuurbeelden - omgevingspsychologie - waternatuur - water - amenity and recreation areas - landscape - perception - attitudes - water policy - netherlands - questionnaires - visitors - nature
  Via een gestructureerde vragenlijst is onderzocht welke beelden van waternatuur voorkomen onder de Nederlandse bevolking. Dit zijn het spontaan wilde, gecontroleerd wilde, harmonische, gemoedelijke en multifunctionele waterbeeld. Ze wijken van elkaar af in de mate waarin burgers vinden dat de mens moet ingrijpen in de natuur en de mate waarin men natuur met menselijke invloeden als echte en mooie natuur beschouwt. Vergelijking van de burgerwaterbeelden met de resultaten uit eerder onderzoek naar waterbeelden onder medewerkers van Rijkswaterstaat maakt duidelijk dat burgers en medewerkers van Rijkswaterstaat in grote lijnen dezelfde denkbeelden over waternatuur delen, maar dat op een meer gedetailleerd niveau ook opvallende verschillen aanwezig zijn.Om na te gaan of gegevensverzameling via internet een alternatief is voor de traditionele schriftelijke vragenlijsten is een experiment opgezet. Zowel qua hoogte van de respons als qua representativiteit van de respons lijkt internet geen goed alternatief te zijn.
  Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdam Waterleidingduinen - Deel VII. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in het jaar 2001
  Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. ; Beunen, R. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen UR (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming 93) - ISBN 9789067546751 - 144
  recreatie - openluchtrecreatie - bezoekers - monitoring - verkeerspatronen - nederland - noord-holland - recreation - outdoor recreation - visitors - traffic patterns - netherlands
  Beleving van bosbeelden; een methode voor het bepalen van de belevingswaarde van bosbeelden en de resultaten van een pilotonderzoek uitgevoerd met deze methode
  Boer, T.A. de; Gerritsen, E. ; Raffe, J.K. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 250) - 52
  bossen - recreatie - taxatie - perceptie - bosrecreatie - bezoekers - nederland - kennis - forests - recreation - valuation - perception - forest recreation - visitors - netherlands - knowledge
  Om de kosten en effecten van bosbeheer te kunnen bepalen, wordt het informatiesysteem kosten-doelrealisatie ontwikkeld. Onderdeel daarvan is de module recreatie, waarmee bepaald kan worden hoe een bosbeeld door recreanten wordt gewaardeerd. Om met de module recreatie uitspraken te kunnen doen, zijn gegevens nodig over de recreatieve waardering van bosbeelden. Om deze gegevens te kunnen verzamelen, is een onderzoeksmethode ontwikkeld. Deze methode is in de praktijk beproefd. De methode en de resultaten van het proefonderzoek zijn in dit rapport beschreven.
  Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel VI. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in 2000
  Webster, M.J. ; Jaarsma, C.F. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 90) - ISBN 9789067546645 - 144
  recreatie - recreatieonderzoek - bezoeken - tellen - bezoekers - verkeer - verkeerspatronen - karteringen - duinen - watervoorziening - gegevensanalyse - nederland - noord-holland - recreation - leisure research - visits - counting - visitors - traffic - traffic patterns - surveys - dunes - water supply - data analysis - netherlands - noord-holland
  Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XI. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2000 - februari 2001
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen UR (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 91) - ISBN 9789067546614 - 100
  vrije tijd - onderzoek - gegevensanalyse - recreatie - methodologie - projecten - monitoring - bezoekers - wegtransport - verkeer - dichtheid - tellen - tijd - nederland - zuid-holland - leisure - research - data analysis - recreation - methodology - projects - visitors - road transport - traffic - density - counting - time - netherlands
  Van 't bos los?; een verkennende studie naar de interactie tussen recreatieve gebruikers en beheerders van het Nederlandse bos
  Moerdijk, L.J. ; Molenaar, H.G. de; Verbij, E.E.M. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 85) - 68
  bosbedrijfsvoering - bosrecreatie - bezoekers - communicatie - voorlichting - milieueducatie - interacties - attitudes - nederland - kennis - natuur - forest management - forest recreation - visitors - communication - extension - environmental education - interactions - attitudes - netherlands - knowledge - nature
  In 1998 is op een inductieve wijze onderzoek gedaan naar de vervreemding die plaatsvindt tussen bosgebruikers en bosbeheerders. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving is de afhankelijkheid van het bos enorm afgenomen en heeft bos vooral een functie van ontspanning en rust. In dit onderzoek is ingegaan op verklarende factoren voor die vervreemding met behulp van een literatuurstudie, participatieve observatie bij excursies en interviews met sleutelfiguren. Vervreemding heeft te maken met verschil in verwachtingen, kennisniveaus, emoties, onderwijs en ruimtedruk. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.