Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Frame Survey Curaçao’s fishing fleet 2016
  Kraan, Marloes - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C022/17) - 38
  fishing vessels - fisheries - curacao - vissersschepen - visserij - curaçao
  A brief inventory of the current fishing capacity (frame survey) of the insular fishing fleet of Curacao was conducted. Curacao is part of the Kingdom of the Netherlands. It lies in the southern Caribbean, approximately 60km off the coast of Venezuela.
  Estimating a conversion factor for the gears used in the industry survey
  Hal, R. van; Reijden, K.J. van der - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C004/16) - 35
  dover soles - plaice - fishing vessels - fishing gear - conversion - surveys - fish stocks - fishery management - fishery resources - north sea - tong (vis) - schol - vissersschepen - vistuig - conversie - karteringen - visstand - visserijbeheer - visbestand - noordzee
  VIP Report Acoustic Data Collection
  Fassler, S.M.M. ; Brunel, T.P.A. ; Couperus, A.S. ; Gastauer, S. ; Burggraaf, D. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C178/15) - 121
  herrings - whiting - marine fisheries - fish stocks - fishery resources - fishery management - fishing vessels - acoustic tracking - surveys - haringen - wijting - zeevisserij - visstand - visbestand - visserijbeheer - vissersschepen - akoestisch sporen - karteringen
  Visserijlocaties van verschillende visserijen in 2013, net behulp van VMS
  Reijden, K.J. van der; Verkempynck, R. - \ 2015
  IMARES - 7
  visserij - visbestand - monitoring - vis vangen - vissersschepen - noordzee - fisheries - fishery resources - monitoring - fishing - fishing vessels - north sea
  Alle VMS-gegevens bestaan uit een locatie, snelheid en tripnummer. Deze kunnen middels het tripnummer worden gelinkt aan de logboek data. Hierdoor wordt voor elke trip bekend welk tuig gebruikt is, en wat de (geschatte) aanlandingen waren per soort. Voor elk tuig apart wordt per VMS-ping bepaald of het schip op dat moment vissende is. Dat wordt bepaald aan de hand van de snelheid. Vervolgens worden de aanlandingen verspreidt over de VMS-pings, welke als vissend zijn beoordeeld. Soms zijn er reizen waarvan wel logboeken zijn ingevuld, maar er geen VMS-data beschikbaar is. Voor dit project zijn deze reizen niet meegenomen.
  Opbrengsten en kosten in de kottersector : product van Kenniskringen visserij
  Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  visserij - vissersschepen - economische analyse - kosten - opbrengsten - duurzaamheid (sustainability) - fisheries - fishing vessels - economic analysis - costs - yields - sustainability
  Als kottereigenaar is het van belang om economisch duurzaam te ondernemen. De kosten mogen gemiddeld niet hoger liggen dan de verkregen opbrengsten. Maar waar bestaan de kosten en opbrengsten in de kottersector daadwerkelijk uit? In deze factsheet van Kenniskringen Visserij wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kosten en opbrengsten.
  Masterplan Duurzame Visserij LCA - analyse 1e fase: Emissieberekeningen
  Tamis, J.E. ; Vries, P. de - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C121/15A) - 15
  visserij - duurzaamheid (sustainability) - emissie - vissersschepen - fisheries - sustainability - emission - fishing vessels
  In het kader van het Masterplan Duurzame Visserij is een innovatief schip ontworpen en gebouwd: de MDV1. Het doel van dit onderzoek is om emissieberekeningen (CO2, NOx, SO2 en PM) uit te voeren aan het schip MDV1, die te vergelijken met dat van een referentieschip (traditioneel boomkorkotter met wekkerkettingen) en een indicatie af te geven voor (toekomstige) alternatieve ontwerpen. Dit rapport beschrijft de methode en resultaten van de emissieberekeningen.
  Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter)
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI VR2015-008)
  energiebesparing - vissersschepen - brandstofverbruik - rendement - boomkorvisserij - visserijbeheer - energy saving - fishing vessels - fuel consumption - returns - beam trawling - fishery management
  Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (onder andere SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project Brandstofbesparing 75% is gekeken of het brandstofverbruik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiëntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e-kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.
  Flyshoot visserij in relatie met de instelling van bodem beschermende maatregelen voor het Friese Front en de Centrale Oestergronden
  Rijnsdorp, A.D. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C065/15) - 23
  visserij - bodemecologie - onderwatergronden - vissersschepen - vismethoden - vistuig - waterbodems - mariene gebieden - nadelige gevolgen - noordzee - bodembescherming - milieueffect - fisheries - soil ecology - subaqueous soils - fishing vessels - fishing methods - fishing gear - water bottoms - marine areas - adverse effects - north sea - soil conservation - environmental impact
  Dit rapport geeft een samenvatting van de ‘state of the art’ kennis met betrekking tot de impact van bodemberoerende vistuigen en bespreekt de te verwachte effecten van de flyshoot methode in vergelijking met de andere vismethoden.
  Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
  vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot - raja
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
  Investigation into fishing activity near offshore piplines
  Hintzen, N.T. ; Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C035/15) - 18
  noordzee - visserij - pijpleidingen - beschadigingen - vissersschepen - bufferzones - risicoanalyse - north sea - fisheries - pipelines - injuries - fishing vessels - buffer zones - risk analysis
  On the North Sea bottom lie numerous pipelines to link oil- or gas offshore drilling units, - platforms and processing stations on land. Although pipeline tubes are coated and covered with protective layers, the pipelines risk being damaged through man-made hazards like anchor dropping and fishing activities with bottom trawls. This study provides, as a proof of concept, a map of fishing intensities in a buffer area around the pipelines that can be used in a GIS application by Fugro to assess risks and advise TAQA Energy B.V. on e.g. additional survey activities. The addition of a fishing intensity layer to the procedure currently applied by Fugro may improve the overall risk assessment for pipeline damages.
  Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd
  Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 2014-039) - 46
  pleuronectiformes - vissersschepen - vistuig - boomkorvisserij - pulsvisserij - innovaties - milieueffect - brandstofverbruik - kosten-batenanalyse - pleuronectiformes - fishing vessels - fishing gear - beam trawling - pulse trawling - innovations - environmental impact - fuel consumption - cost benefit analysis
  By integration of pulse-technique in SumWing gear (“flat beam”) a new, working and marketable pulsewing fishing gear model has been developed. This as an alternative gear for beam trawl, specifically suitable for catching sole. Economic results of pulsewing seems to be better than the results of using beam trawl and SumWing and impact on ecology is considerably less. Compared to beam trawl, less fish was landed and a lower revenues were realised per day at sea, but less fuel consumption and as a result of that lower costs shows better margins to pay other costs. Fuel consumption related to landed fish (per kilogram) shows also lower figures. In this report just calculations are made for fishing vessels of 2.000 hp. Till 2011 no smaller vessels (Eurocutters, 300 hp) were active with pulsewing fishing gear.
  Bedrijfsovername : checklist bedrijfsopvolging en -overdracht
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Haan, H. de - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI 14-092) - 19
  visserij - vissersschepen - vissers - bedrijfsopvolging - taxatie - financieren - controlelijsten - fisheries - fishing vessels - fishermen - succession - valuation - financing - checklists
  Deze publicatie voorziet in een checklijstlijst voor bedrijfsopvolging en –overdracht ten aanzien van de Nederlandse kottersector. Aandacht wordt geschonken aan: algemene vragen, waardebepaling, financiering en fiscale aspecten. Toegevoegd zijn relevante literatuur en websites.
  Masterplan Duurzame Visserij; Haalbaarheidsonderzoek 2e fase
  Taal, C. ; Hoefnagel, A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 67
  visserij - visserijbeheer - vissersschepen - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - zeevisserij - noordzee - fisheries - fishery management - fishing vessels - innovations - sustainability - marine fisheries - north sea
  De Stuurgroep Masterplan duurzame Visserij heeft samen met vijf specifieke werkgroepen (Techniek, Financiën, Bestuur en politiek, Aanwending bestaande schepen en Duurzaamheid) onderzoek verricht naar vernieuwingskansen voor de platvisvloot. Er is vooral gekeken naar effecten op economische en duurzaamheidsindicatoren bij rigoureus innoveren in de scheepsbouw en in visserijmethoden.
  A study on overcapacity in the Dutch flatfish sector
  Bartelings, H. ; Soma, K. - \ 2010
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI : Research area Natural resources ) - ISBN 9789086154456 - 75
  pleuronectiformes - visserijbeheer - visserij - vissersschepen - inkomen - kosten - toekomst - economische analyse - pleuronectiformes - fishery management - fisheries - fishing vessels - income - costs - future - economic analysis
  This report addresses the important issue of overcapacity in the fishery sector. The main objectives of the research were to estimate current incomes and costs in the Dutch flatfish sector. And future fishing capacity under various scenarios.
  Motorvermogen van vissersschepen naar de wettelijke normen; Eindevaluatie Co-management en motorvermogen
  Hoefnagel, E.W.J. ; Mil, E.M. van - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086154548 - 162
  vissersschepen - vis vangen - motoren - kracht - capaciteit - normen - rechtshandhaving - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbeleid - Nederland - fishing vessels - fishing - engines - power - capacity - standards - law enforcement - public-private cooperation - sustainability - agricultural policy - Netherlands
  Dit onderzoeksverslag betreft een eindevaluatie van de uitbreiding van het co-managementsysteem op het vlak van het motorvermogen. In deze derde evaluatie wordt de uitvoering, naleving en effectiviteit van het arrangement onderzocht. Co-management blijkt een geschikt instrument om het proces op gang te brengen het motorvermogen van viskotters beheersbaar te maken. Dit proces is ondersteund door de hoge olieprijs en verslechterde economische situatie in de visserij, waardoor vissers er belang bij hebben zuinig om te gaan met energie en daardoor geneigd zijn hun scheepsmotor niet voluit te gebruiken.
  Towards abundance estimates for jack mackerel in the South Pacific based on acoustic data collected by the commercial vessels
  Brunel, T.P.A. ; Faessler, S.M.M. ; Haan, D. de; Hintzen, N.T. ; Kamp, P.H.J. van der; Ybema, M.S. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C149/10) - 21
  pelagische visserij - vissersschepen - akoestisch sporen - gegevens verzamelen - makrelen - zuidelijke stille oceaan - visgronden - mariene ecologie - pelagic fishery - fishing vessels - acoustic tracking - data collection - mackerels - south pacific - fishing grounds - marine ecology
  Pelagic trawlers make intensive use of echosounders and therefore could potentially be used as acoustic data collection platforms. This project investigated the possibility of collecting acoustic data and its potential utility to estimate fish stock biomass. The scope of the project was to develop and - when possible - test the tools that would be necessary for large scale data collection from commercial vessels, and investigate the suitability of acoustic data to derive abundance indices.
  Management challenges from technological development in commercial fisheries
  Eigaard, O.R. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): J.R. Nielsen. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856801 - 113
  visserij - visserijbeheer - visbestand - vistuig - vissersschepen - technologie - duurzaamheid (sustainability) - europa - zeevisserij - visstand - visvangsten - fisheries - fishery management - fishery resources - fishing gear - fishing vessels - technology - sustainability - europe - marine fisheries - fish stocks - fish catches
  The major objective of this synthesis has been to throw light on how technological development in fisheries can complicate efforts to balance harvesting capacity and fish resources. The basis of achieving this objective has been the compilation of technological data from a selection of European fisheries, which cover some main principles of how technological development influences catch rates and fishing mortality. This work has been based largely on sociological approaches in the form of interviews with fishermen, gear manufacturers, ship yards, suppliers of electronic equipment, etc., as well as exploration of historical and commercial data from the same type of sources. That is, retrieval of technological data in very incompatible formats from a broad and heterogeneous set of sources and structuring the data in an operational manner.
  Building on this empirical material a bottom-up analytical framework embracing technical, economical, sociological and biological aspects was established, in which to understand the technological development in fisheries and its effects on the marine resources. Using this framework the concept of technological development was related to the main components and mechanisms of the European fisheries system. It was established i) how new fishing technology is developed in a bifurcated process of either radical or gradual nature, ii) how the speed and extent of technology spread is very uneven among the different vessel groups of the commercial fleet, iii) how catch increase is the main driver of technology uptake on board the vessels, iv) how this objective can be achieved through technologically mediated improvements of gear catchability, fish finding and navigation and effort utilisation at sea, and v) how both input and output oriented fisheries management is challenged by these bearings of technological development in commercial fisheries.
  The main message from this bottom-up approach was that irrespective of the management system in force technological development in commercial fisheries will take place with catch efficiency increases as the main driver and the main effect.
  Even though radical and gradual development of technology in fisheries is inevitable, and almost indifferent to the regulations in force, the sensitivity of the main management principles to the effects of technological development are far from uniform. This became evident as analyses of five European case study fleets demonstrated i) how technological development can complicate output control by adding uncertainty to standard stock assessment procedures, ii) how short-term input control (in terms of effort quotas) can be undermined by technologically induced efficiency increases, which decouple nominal effort from effective effort, and iii) how long-term input control (in terms of buy back schemes and other capacity control measures) are also undermined by efficiency changes from both temporal and structural technological development.
  The main shortcomings of both output and input oriented management strategies were explored further in relation to the undesired effects from technological development, as well as a multitude of other factors, which have been shown to influence catchability and the reliability of official catch and effort data (e.g. targeting behaviour, discards, high-grading, and environmental conditions). Following this exploration of advantages and disadvantages of the main type of management strategies available, the possibilities of integrating technological development to improve biological sustainability and achieve better agreement with policy objectives were identified and summarized as follows:
  i) The undesired effects of technological development are limited in output controlled fisheries and almost solely restricted to complicating the setting of appropriate TACs, if time series of commercial effort data are part of the underlying stock assessments. When this is the case, assessment procedures should be scrutinized for bias from efficiency trends on a regular basis and time series should be corrected accordingly. However, although insensitive to technological development, the inability of output control to cope with discards and misreporting are serious shortcomings, which in many fisheries have resulted in failure to meet management objectives.
  ii) In contrary, the undesired effects of technological development are comprehensive and difficult to counter in short-term input control systems (effort management). The problem of mismatch between nominal and effective effort can only be solved partly with improved descriptors and the remaining task of predicting and mitigating catchability trends in a system as complex as the commercial fishery is not feasible on a broad basis. Other factors such as targeting behaviour and skipper skills can also contribute substantially to a decoupling of nominal effort from effective effort and with that a mismatch between intended and realized fishing mortality. A great advantage of direct effort control as sole regulation in force is that it gives very little incentive to discard or misreport.
  iii) Fishing power increases from technological development also substantially undermine long-term input control (capacity management), but counteracting these effects with improved capacity descriptors and long-term efficiency projections by major vessel groups is relatively straight forward. However, the long-term perspective of capacity management does not fit well with the changeable character of biological systems, for which reason supplementing short-term regulations (i.e. elements of (i) or (ii) above) are required.
  Consequently, integration of technological development in fisheries management - and of other factors undermining policy objectives - is not a question of either input or output control, but of understanding the complexity of the fisheries system and of tailor making solutions from the mixed input and output regulation toolbox on as fine a scale as possible.  Onderzoek naar de verbetering van tongvangsten in de outrigvisserij
  Marlen, B. van; Berghe, Ch. van den; Craeynest, K. van - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C117/09) - 46
  vistuig - vissersschepen - vis vangen - tong (vis) - optimalisatie - efficiëntie - fishing gear - fishing vessels - fishing - dover soles - optimization - efficiency
  De laatste jaren is de boomkorvisserij onder druk komen te staan vanwege de effecten van deze methode van vissen op het mariene ecosysteem. De recente stijging van gasolieprijzen en daarmee samenhangende brandstofkosten van rond de 0.20 €/ltr tot ca. 0.70 €/ltr brengen de rendabiliteit van deze visserijsector in gevaar. Er wordt dan ook betwijfelt of de huidige boomkorvisserij nog toekomst heeft . Om deze redenen zoeken vissers naar alternatieve vangstmethoden, zoals de ‘outrig’ visserij. Deze methode, waarbij met een bordentrawl vanuit de gieken van een boomkorschip wordt gevist levert een aanzienlijke brandstofbesparing op, maar de vangst van tong is doorgaans minder door geringer bodemcontact.
  Information on fishing vessels and gear dimensions working in areas 35F1-4 and 36F1-4 of the North Sea
  Marlen, B. van; Bol, R.A. - \ 2008
  IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C087/08) - 43
  vistuig - vissersschepen - motoren - kracht - technologie - visserij - fishing gear - fishing vessels - engines - power - technology - fisheries
  This study gives an extract from the Dutch VIRIS database for ICES rectangles 35F1 to 35F4 and 36F1 to 36F4 over the years 2003#2007 by gear type and vessel power. The most common gear type in this area in the beam trawl and most common vessel classes are those with 221 kW (300 hp) and 1471 kW (2000 hp) main engine power. Technical details of the beam trawl gear for the most common vessel class of 1471 kW (2000 hp) are given and also current developments in technology of these gears .
  The dutch non-commercial small-scale fleet in 2006
  Bartelings, H. ; Oostenbrugge, J.A.E. van - \ 2008
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Sectors and enterprises 2008-033) - ISBN 9789086152407 - 37
  vissersschepen - economische indicatoren - nederland - rentabiliteit - risico-baten analyse - fishing vessels - economic indicators - netherlands - profitability - risk-benefit analysis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.