Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 31

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  5 years of Industry survey: Does the industry survey improve current stock assessments for plaice and sole?
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Trapman, B.K. ; Verkempynck, R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C039/16) - 31
  plaice - dover soles - fish stocks - fishing gear - fisheries - fish industry - schol - tong (vis) - visstand - vistuig - visserij - visverwerkende industrie
  This report describes the results of the industry survey; an annual survey targeting sole and plaice on-board of the commercial fishing vessels UK45 and OD1. The survey was set up following the wish of the fishing industry to deliver data for stock assessments themselves, which are collected using commercially representative fishing gears. This survey was expected to make stock assessment results more accurate and to increase trust of the fisheries industry in stock assessments.
  De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel : economische analyse van de sector, ontwikkelingen en trends
  Beukers, R. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2014-026) - ISBN 9789086157099 - 87
  visverwerkende industrie - handel - vis - economische analyse - tendensen - werkgelegenheid - omzet - import - export - fish industry - trade - fish - economic analysis - trends - employment - turnover - imports - exports
  Dit onderzoek geeft inzicht in de economische situatie van de visverwerkende industrie en visgroothandel in Nederland door een analyse van de economische structuur van de sector en de belangrijkste ontwikkelingen. De bedrijven in de visverwerkende industrie en visgroothandel hadden in 2013 een gezamenlijke omzet van 3.6 miljard euro; een groei van 7% ten opzichte van de omzet in 2009. 70% van de totale omzet van Nederlandse visverwerkende bedrijven en visgroothandels werd behaald uit export; 30% werd gerealiseerd op de binnenlandse markt.
  Business Case Fishmasters
  Ham, E. van der; Ras, P. ; Splinter, G.M. - \ 2013
  Stichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) - 10
  visverwerkende industrie - visproducten - marktinformatie - ketenmanagement - samenwerking - fish industry - fish products - market intelligence - supply chain management - cooperation
  Case waar de strategie vanFishmasters, onderdeel van de Kennemervis Groep en leverancier van een breed scala aan verse, diepgevroren en voorbewerkte vis en visproducten wordt beschreven aan de hand van de zeven bouwstenen van STAP. STAP staat voor “STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten in Nederland.
  Economische effecten van een aanlandplicht voor de Nederlandse visserij
  Buisman, F.C. ; Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-rapport 2013-062) - ISBN 9789086156573 - 48
  visserij - visserijbeleid - economie - kosten-batenanalyse - bijvangst - marketing - discards - vismeel - visverwerking - visverwerkende industrie - nederland - fisheries - fishery policy - economics - cost benefit analysis - bycatch - marketing - discards - fish meal - fish processing - fish industry - netherlands
  The total net costs of the introduction of a landing obligation for the Dutch fishing fleet are estimated to amount to between 6 and 28 million euros, depending on the way in which the quotas are modified and the prices of the by-catches to be landed. In this regard, it is assumed that the catch composition and all fishing activities will be the same as in the baseline year (2011). This study therefore says nothing about how fishermen could modify their fishing activities in order to reduce the costs of the landing obligation, and what the effects of such a modification would be. In the event that the catch quotas remain the same as the current quotas plus discards (scenario 1), the costs of the landing obligation for the entire Dutch offshore fishing fleet would amount to between 6 and 14 million euros. By far the largest share of these costs would be borne by the cutter sector. The additional revenues from the landed by-catches are greatly dependent on the prices at which they can be sold, and do not compensate for the extra costs incurred in order to land the by-catches. The additional costs for full monitoring of all fishing trips by means of cameras would amount to approximately 6 million euros. The costs of observers on all trips would amount to approximately 18 million euros. The costs of enforcement may work out lower if less than 100% of the ships and trips are checked.
  Vietnam kan nieuwe bron voor kokkels worden
  Poelman, M. - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)aug. - p. 7 - 7.
  schaal- en schelpdierenteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - visverwerkende industrie - hangcultuur - kokkels - risicoschatting - eu regelingen - haccp - vietnam - shellfish culture - shellfish fisheries - fish industry - off-bottom culture - clams - risk assessment - eu regulations - haccp - vietnam
  Wageningse onderzoekers gaan Vietnam helpen om de puntjes op de i te zetten bij hun monitoringsprogramma voor de voedselveiligheid van schaal- en schelpdieren, en ze bijscholen in risicomanagement en HACCP-audits. Want Vietnam wil graag de controles op visproductie verbeteren en meer kokkels, mosselen en oesters naar Europa gaan exporteren.
  Kenniskringen verdiepen zicht in markt, trends en positionering : bezoek aan de European seafood exposition 2011
  Strietman, W.J. ; Makkus, C. - \ 2011
  Kenniskringen Visserij
  visverwerkende industrie - visconsumptie - voedselindustrie - viskwekerijen - schaal- en schelpdierenteelt - handelsbeurzen - tendensen - fish industry - fish consumption - food industry - fish farms - shellfish culture - trade fairs - trends
  Op dinsdag 3 mei 2011 bezochten leden van negen kenniskringen de European Seafood Exposition (ESE) in Brussel. De ESE is één van de grootste visvakbeurzen ter wereld. Vishandels- en visverwerkingsbedrijven uit de hele wereld presenteren zich hier. Doel van het bezoek was kennis vergaren over trends in vis- en visproducten, de positie van Nederlandse vis in de internationale markt, hoe andere producten worden gepositioneerd en wat de Nederlandse visserij hiervan kan leren. In dit document staat een verslag van deze dag.
  Kenniskringen Visserij : Nederlandse vissers en viskwekers zetten koers op een innovatieve en duurzame toekomst = Fisheries Study Groups : Dutch fishers and fish farmers are steering towards an innovative and sustainable future
  Taal, C. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR
  visserij - samenwerking - schaal- en schelpdierenvisserij - visverwerkende industrie - schaal- en schelpdierenteelt - kennisoverdracht - informatieverspreiding - fisheries - cooperation - shellfish fisheries - fish industry - shellfish culture - knowledge transfer - diffusion of information
  Informatiefolder over de kenniskringen Visserij.
  Visverwerking en visgroothandel in Nederland; Recente ontwikkelingen
  Beukers, R. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - ISBN 9789086155040 - 95
  visverwerking - visverwerkende industrie - visproducten - agrarische handel - sectorale analyse - fish processing - fish industry - fish products - agricultural trade - sectoral analysis
  Het Productschap Vis heeft het LEI gevraagd een analyse te maken van de economische positie en de belangrijkste ontwikkelingen in de visverwerking en visgroothandel in Nederland. Het rapport is een update van vergelijkbare onderzoeken die in 2000 en 2005 in opdracht van het Productschap Vis zijn uitgevoerd. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op bedrijfseconomische gegevens van visverwerkende bedrijven en visgroothandels
  Perspectief voor herpositionering schol
  Schans, J.W. van der; Beukers, R. ; Smit, J.G.P. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Natuurlijke hulpbronnen ) - 31
  visverwerkende industrie - vis vangen - schol - marktonderzoek - marktanalyse - duurzaamheid (sustainability) - ketenmanagement - fish industry - fishing - plaice - market research - market analysis - sustainability - supply chain management
  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het marktonderzoek schol dat in 2009 door het LEI is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het North Sea Fish Center (NSFC). De rapportage geeft een analyse van de Nederlandse scholsector en beschrijft de resultaten van interviews die zijn uitgevoerd met retailers in Groot-Brittannië, Zweden en Duitsland over de marktpositie van schol in deze landen. Ten slotte is een eerste aanzet gegeven tot mogelijkheden voor herpositionering van schol. De rapportage moet bijdragen aan het bieden van een duurzaam perspectief voor de Nederlandse scholsector.
  Improving the utilization of Silver carp (Hypopthalmichthys Molitrix) and other under-utilized fish species, especially Fresh water Bream (Abramis brama)
  Bartels, P.V. ; Kals, J. - \ 2008
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG) 767) - 71
  visverwerkende industrie - visverwerking - visproductie - visproducten - nieuwe producten - dierlijke eiwitten - snijden - voedselverwerking - karper - iran - fish industry - fish processing - fish production - fish products - new products - animal proteins - cutting - food processing - carp - iran
  Economische effecten natuurcompensatie Tweede Maasvlakte op de visserijsector
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Beukers, R. ; Smit, J.G.P. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086152629 - 93
  agrarische economie - vis vangen - visverwerkende industrie - visserij - ecologie - economische impact - visserijbeleid - natuurcompensatie - rijnmondgebied - voordelta - agricultural economics - fishing - fish industry - fisheries - ecology - economic impact - fishery policy - nature compensation - rijnmondgebied - voordelta
  In deze studie zijn de privaat economische effecten van de aanleg van de Maasvlakte II en de bijkomende natuurcompensatie in een deel van de Voordelta geschat voor de visserijsector. In de analyse zijn zowel de visserij als de handel en verwerkende industrie en de toeleverende bedrijven meegenomen. De effecten zijn bepaald aan de hand van informatie over de visserijactiviteiten over de periode 2005-2007, voor het geval de visserijactiviteiten moeten worden verplaatst of beëindigd. Op basis van de afhankelijkheid van de verschillende typen visserijen van de gebieden in kwestie wordt een schatting gemaakt van het totale effect van de maatregelen.This study assesses the private-economic effects of the construction of Maasvlakte II and the related ecological compensation to the fishing sector in part of the Voordelta. The analysis reviews the effects on the fishing industry, the fish trade and the fish-processing and supply industries. The effects of the relocation or termination of fishing operations are determined on the basis of information about fishing operations during the period 2005-2007. An estimateof the total effect of the measures is made on the basis of the dependency of the various fishing subsectors on these areas.
  Ontwikkeling van een emerging risks identificatie systeem : (resultaten 2006 en vervolgactiviteiten in 2007)
  Roest, J.G. van der; Marvin, H.J.P. - \ 2008
  Wageningen : RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid (Rapport / RIKILT, Instituut voor Voedselveiligheid 2008.105) - 13
  voedselveiligheid - risicoschatting - risicofactoren - visverwerkende industrie - visverwerking - zalm - food safety - risk assessment - risk factors - fish industry - fish processing - salmon
  Het beleid (Ministerie van LNV) heeft de wens geuit om vroegtijdig nieuwe problemen van voedselveiligheid te kunnen signaleren. Het huidige (4-jarige) Emerging Risks-onderzoek binnen het BO-programma maakt daar onderdeel van uit. In het jaar 2006 is een verdieping verricht naar indicatoren die van belang zijn voor identificatie van potentiële nieuwe en onvoorziene risico’s waarbij de visproductieketen en in het bijzonder de zalmproductieketen als voorbeeld is genomen. Daarnaast is tijdens een mini-conferentie de mening gepeild van en kennis uitgewisseld met experts over early warning systems afkomstig uit Nederland (RIKILT, VWA, RIVM, LEI, AFSG en TNO) en uit het buitenland (DEFRA (UK), EFSA (Italië), ECDC (Zweden) en FAO (Italië). Hierbij is ook gediscussieerd over de rol van de stakeholders en hun percepties met betrekking tot emerging risks. Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek uit 2006 en geeft daarnaast inzicht in de vervolgactiviteiten die in 2007 zijn uitgevoerd
  Sociaaleconomische indicatoren van de Nederlandse vissector
  Smit, J.G.P. ; Taal, C. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Ketens ) - ISBN 9789086151707 - 33
  agrarische economie - landbouwsector - vis vangen - visverwerkende industrie - visverwerking - arbeid (werk) - arbeidsmarkt - sociale economie - nederland - agricultural economics - agricultural sector - fishing - fish industry - fish processing - labour - labour market - socioeconomics - netherlands
  Cijfermatig overzicht van werkgelegenheid en inkomen van de totale Nederlandse vissec-tor in 2006. In de Nederlandse vissector werken ruim 20.000 mensen. Vooral in de visver-werking en de visdetailhandel werken veel personen met een flexibele arbeidsrelatie. Het totale aantal fte's bedraagt ruim 15.000. Bijna een derde van de medewerkers in de vissec-tor bestaat uit vrouwen. Het totale inkomen in de vissector is geschat op 644 miljoen euro. A figures-based overview of employment and income of the total Dutch fish sector in 2006. Over 20,000 people are employed within the Dutch fish sector. Within the fish pro-cessing and fish retail sections, there are particularly large numbers of people working on the basis of a flexible employment relationship. The total number of fte's amounts to over 15,000. Almost a third of those working within the fish sector are female. The total income of the fish sector is estimated at ¿644 million.
  De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel
  Smit, J.G.P. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151189 - 57
  vis - visverwerkende industrie - visproducten - visverwerking - landbouwsector - nederland - marktstructuur - landbouw als bedrijfstak - fish - fish industry - fish products - fish processing - agricultural sector - netherlands - market structure - agriculture as branch of economy
  Cijfermatig overzicht van de sectorstructuur en de marktresultaten van de visverwerkende industrie en groothandel in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op enquêtes van alle bedrijven in de sector, aangevuld met statistische gegevens. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2005. De visverwerkende industrie en groothandel bestaat uit bijna 300 bedrijven. De bedrijven zijn ingedeeld in acht sectoren op basis van activiteiten, verwerkte vissoorten en de markten waarin het bedrijf actief is. Van de sectoren zijn economische kengetallen gepresenteerd en zijn indicaties gegeven van veranderingen in de omgeving van de sector. A data-based overview of the sector structure and the market results of the fish-processing industry and wholesale in the Netherlands. The data is based on surveys carried out among all businesses in the sector, supplemented with statistical data. The figures relate to the year 2005. The fish-processing industry and wholesale sectors consist of almost 300 businesses. The businesses are divided into eight sectors based on activities, processed fish types and the markets in which the businesses are active. Key economic figures are presented for these sectors, and indications are given of changes in the environment of the sector.
  Economische effecten van sluiting van het beoogde zeereservaat in de Voordelta voor het viscluster
  Oostenbrugge, J.A.E. van; Powell, J.P. ; Smit, J.G.P. ; Taal, C. ; Vos, B.I. de; Poppe, K.J. - \ 2006
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 1, Wettelijke en dienstverlenende taken ) - ISBN 9789086151004 - 77
  visserij - ecologie - nadelige gevolgen - nederland - visverwerkende industrie - vergoeding - handel - economische analyse - natuurcompensatie - rijnmondgebied - voordelta - aquatische ecologie - zeereservaten - fisheries - ecology - adverse effects - netherlands - fish industry - compensation - trade - economic analysis - nature compensation - rijnmondgebied - voordelta - aquatic ecology - marine protected areas
  In deze studie zijn de privaat-economische effecten van de aanleg van de Maasvlakte II en de bijkomende natuurcompensatie in een deel van de Voordelta geschat voor de visserijsector. In de analyse zijn zowel de visserij als de handel en verwerkende industrie en de toeleverende bedrijven meegenomen. De effecten zijn bepaald aan de hand van informatie over de visserijactiviteiten over de periode 2001-2005, voor het geval de visserijactiviteiten moeten worden verplaatst of beëindigd. Op basis van de afhankelijkheid van de verschillende typen visserijen van de gebieden wordt een schatting gemaakt van het totale effect van de maatregelen. This study estimates the private-economic effects of the construction of the Maasvlakte II and the accompanying ecological compensation in part of the Voordelta will have on the fishing sector. The analysis reviews the effects on the fishing industry, the fish trade, and the fish-processing and supply industries. The effects of the relocation or termination of the fishing operations are determined on the basis of information about fishing operations during the period 2001-2005. An estimate of the total effect of the measures is made on the basis of the dependency of the various fishing sub-sectors on these regions.
  Training staff Seafood Industry Authority on QIM 3-6 November 2003, Hull. UK
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2003
  IJmuiden : RIVO (RIVO report 03.017) - 8
  visverwerkende industrie - vis - verse producten - kwaliteit - opleiding - fish industry - fish - fresh products - quality - training
  Vers gesneden fruit : voorzichtig snijden, direct rijden
  ATO, - \ 2001
  Food Management 19 (2001)10. - ISSN 0168-325X - p. 13 - 16.
  gemaksvoedsel - kant-en-klaarvoedsel - voorbereide voedingsmiddelen - houdbaarheid (kwaliteit) - koelsystemen - fruitproducten - maaltijden - consumentengedrag - snacks - visverwerkende industrie - visproducten - handelsbeurzen - convenience foods - instant foods - prepared foods - keeping quality - cooling systems - fruit products - meals - consumer behaviour - snacks - fish industry - fish products - trade fairs
  Vier artikelen over koelverse voedselproducten, zoals gesneden fruit; maaltijd(componenten); convenience-aanbod op de Anuga; en verse vis
  De Nederlandse visverwerkende industrie en groothandel
  Smit, J.G.P. ; Wijk, M.O. van - \ 2001
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052426808 - 67
  visverwerkende industrie - visproducten - vis - voedingsmiddelen - voedselbewaring - nederland - groothandelmarketing - handel - fish industry - fish products - fish - foods - food preservation - wholesale marketing - trade - netherlands
  Cijfermatig overzicht van de sectorstructuur en de marktresultaten van de visverwerkende industrie en groothandel in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op enquêtes van alle bedrijven in de sector, aangevuld met statistische gegevens. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2000. De bedrijven zijn ingedeeld in acht sectoren op basis van activiteiten, verwerkte vissoorten en de markten waarin het bedrijf actief is. Van de sectoren zijn economische kengetallen gepresenteerd en zijn indicaties gegeven van de grondstofvoorziening en het perspectief van de sector. De visverwerkende industrie en groothandel bestaat uit ongeveer 400 bedrijven. Er zijn groeikansen voor visproducten door het toenemende tekort aan vis in de Europese Unie. Structurele uitbreiding op basis van Europese soorten is onmogelijk door de gelimiteerde aanvoer uit de Noordzee.
  Vis u la minute: innovatie in vis
  Wolbrink, M.A.B. ; Kolkman, W.A. - \ 1999
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052425061 - 79
  vis - visconsumptie - visverwerkende industrie - samenwerking - voedselketens - nederland - ketenmanagement - fish - fish consumption - fish industry - cooperation - food chains - netherlands - supply chain management
  Reflections on fisheries management : lessons from the past, options for the future
  Hoefnagel, E. ; Smit, W. - \ 1998
  Den Haag : LEI-DLO - ISBN 9789052424606 - 155
  visserij - visserijbeheer - eigendomsrechten - visverwerkende industrie - noordzee - fisheries - fishery management - property rights - fish industry - north sea
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.