Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) biologische gegevens
  Hoek, M. ; Barneveld, E. van - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C029/16) - 25
  platichthys flesus - bot (vissen) - monitoring - visziekten - nederland - platichthys flesus - flounder - monitoring - fish diseases - netherlands
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2015 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project worden botten van drie locaties verzameld door IMARES en onderzocht op biologische parameters, waaronder visziekten, en gehalten milieukritische stoffen, zowel organische contaminanten als metalen. Tot en met 2013 was het chemisch onderzoek gericht op gezonde mannelijke botten, in lijn met de nieuwe OSPAR/JAMP-richtlijn worden vanaf 2014 gezonde vrouwelijke exemplaren onderzocht. De werkzaamheden zijn volgens protocol uitgevoerd. In 2015 is het chemisch onderzoek naar milieukritische stoffen in bot uitgevoerd op de locaties Kustzone Noordwijk, Westerschelde en Eems-Dollard. Het visziekte-onderzoek is uitgevoerd op de locaties Westerschelde en Eems-Dollard. Dit jaar zijn voor de tweede keer de componenten heptachloor, HBCD en de perfluorverbindingen gemeten in bot, vanwege Richtlijn 2013/39/EU die 12 augustus 2013 is gepubliceerd en rechtsgeldig wordt vanaf 2018. De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd en worden als DIF-files aangeleverd voor opslag in DONAR.
  The fish egg microbiome : diversity and activity against the oomycete pathogen Saprolegnia
  Liu, Y. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Francine Govers; Jos Raaijmakers, co-promotor(en): Irene de Bruijn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577671 - 169
  salmon - fish eggs - marine microorganisms - microbial diversity - bioinformatics - genomics - saprolegnia - oomycota - fish diseases - suppression - fungal antagonists - zalm - visseneieren - mariene micro-organismen - microbiële diversiteit - bio-informatica - genomica - saprolegnia - oömycota - visziekten - onderdrukking - schimmelantagonisten

  Y. Liu

  Prof. dr. F. Govers (promotor); Prof. dr. J.M. Raaijmakers (promotor); Dr. I. de Bruijn (co-promotor); Wageningen University, 13 June 2016, 170 pp.

  The fish egg microbiome: diversity and activity against the oomycete pathogen Saprolegnia

  Emerging oomycete pathogens increasingly threaten biodiversity and food security. This thesis describes the study of the microbiome of Atlantic salmon (Salmo salar L.) eggs and analyses of the effects of infections by the oomycete pathogen Saprolegnia on the microbial architecture. A low incidence of Saprolegniosis was correlated with a relatively high abundance and richness of specific commensal Actinobacteria. Among the bacterial community, the isolates Frondihabitans sp. 762G35 (Microbacteriaceae) and Pseudomonas sp. H6 significantly inhibited hyphal attachment of Saprolegnia diclina to live salmon eggs. Chemical profiling showed that these two isolates produce furancarboxylic acid-derived metabolites and a lipopeptide viscosin-like biosurfactant, respectively, which inhibited hyphal growth of S. diclina in vitro. Among the fungal community, the fungal isolates obtained from salmon eggs were closely related to Microdochium lycopodinum/Microdochium phragmitis and Trichoderma viride. Both a quantitative and qualitative difference in the Trichoderma population between Saprolegnia-infected and healthy salmon eggs was observed, which suggested that mycoparasitic Trichoderma species could play a role in Saprolegnia suppression in aquaculture. This research provides a scientific framework for studying the diversity and dynamics of microbial communities to mitigate emerging diseases. The Frondihabitans, Pseudomonas and Trichoderma isolates, and/or their bioactive metabolites, are proposed as effective candidates to control Saprolegniosis.

  Vibriose in aquacultuur: een internationale workshop van de European Association of Fish Pathologists (EAFP)
  Haenen, O.L.M. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)4. - ISSN 1382-2764 - p. 29 - 34.
  aquacultuur - visziekten - vibrio - vibrio vulnificus - bacterieziekten - spanje - noorwegen - kroatië - nederland - aquaculture - fish diseases - vibrio - vibrio vulnificus - bacterial diseases - spain - norway - croatia - netherlands
  De wereldwijde groei van de aquacultuur had een toename tot gevolg van de vraag naar cysten van Artemia (voor het voeden van larven van vissen en garnalen in een hatchery). Mondiaal worden cysten van zoutwaterkreeftje Artemia gewonnen in natuurlijke, zoute wateren. De beschikbaarheid van cysten is echter beperkt; niet alleen stijgt de vraag, de hoeveelheid te oogsten cysten is ook onvoorspelbaar door de wisselende klimatologische omstandigheden. De wetmatigheden van vraag en aanbod veroorzaken daarom fluctuaties in de prijs.
  Stressoren om rekening mee te houden (deel 1) : vissen en hun gevoeligheden
  Leenstra, S.H. ; Scheerboom, J. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)2. - ISSN 1382-2764 - p. 29 - 34.
  aquacultuur - kweekvis - visziekten - stress - stressfactoren - stress management - dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - aquaculture - farmed fish - fish diseases - stress - stress factors - stress management - animal welfare - animal production - animal health
  Stress verlaagt bij vissen de immunologische weerstand. Men mag daarom verwachten dat na stress ziektes uitbreken, met lagere visproductie, langere groeitijd en hogere voederconversie tot gevolg. Dit is tegen de wens van een viskweker, die streeft naar continue groei, optimale voederconversie en een productie binnen de geplande tijd: op een bedrijf dienen stressor en stress tot een minimum te worden beperkt. Men zou hierin kunnen slagen als bekend is welke stressoren zich op het bedrijf kunnen voordoen en voor welke stressoren de vissoort gevoelig is.
  Karperziekten in Nederland: toen en nu
  Haenen, O.L.M. - \ 2014
  Aquacultuur 29 (2014)5. - ISSN 1382-2764 - p. 36 - 41.
  visziekten - karper - cyprinidae - parasieten - bacterieziekten - virusziekten - fish diseases - carp - cyprinidae - parasites - bacterial diseases - viral diseases
  Ingegaan wordt op de belangrijkste ziekten van wilde en gehouden karper in Nederland. Daarbij gaat het zowel om al heel lang bekende als om één nieuwe ziekte, optredend in de diverse jaargetijden.
  "Koi Sleepy Disease" voor het eerst in Nederland aangetoond in koikarpers
  Haenen, O.L.M. ; Way, K. ; Stone, D. ; Engelsma, M.Y. - \ 2014
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)4. - ISSN 0040-7453 - p. 26 - 29.
  koi - cyprinidae - karper - cyprinus - virusziekten - diagnostiek - siervissen - visziekten - koi - cyprinidae - carp - cyprinus - viral diseases - diagnostics - ornamental fishes - fish diseases
  Eind september 2013 is de koikarperziekte 'Koi Sleepy Disease'(KSD) voor het eerst aangetoond in Nederland door het Vis-, schaal- en schelpdierziektelaboratorium van Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR. De klinische verdenking werd bevestigd door het zusterlab CEFAS in Engeland. KSD wordt veroorzaakt door Carp Edema Virus (CEV), een pokkenvirus. Ziekteverschijnselen lijken erg op die van de al meerdere jaren aanwezige koi herpesvirusziekte (KHVD), veroorzaakt door koi herpesvirus (KHV). De klinische verschijnselen van beide ziekten zijn: enophthalmus, overmatige slijmproductie en kieuwnecrose. Een verschil vormt echter het onmiskenbare slaapgedrag waaraan de ziekte zijn naam dankt. Omdat Nederland vele hobbyvijvers telt en koikarpereigenaren hun dierenarts consulteren in verband met ziekte bij hun vissen is het belangrijk dat dierenartsen KSD en KHVD in het veld kunnen herkennen. Bij visziektelaboratorium kan vervolgens bevestigingsdiagnostiek plaatsvinden.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/14) - 19
  vissen - visziekten - ecotoxicologie - noordzee - westerschelde - eems-dollard - biologische monitoring - fishes - fish diseases - ecotoxicology - north sea - western scheldt - eems-dollard - biomonitoring
  Inventarisatie in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Van monsters van de vissoort bot werden biologische parameters bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. Kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard werden bemonsterd voor chemisch onderzoek en de Westerschelde en de Eems-Dollard voor visziekten
  Zomerziekten in de visvijver
  Haenen, O.L.M. - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)4. - ISSN 1382-2764 - p. 24 - 26.
  visvijvers - visteelt - viskwekerijen - visziekten - virusziekten - bacterieziekten - fish ponds - fish culture - fish farms - fish diseases - viral diseases - bacterial diseases
  Met het stijgen van de watertemperatuur in het voorjaar komt ook het metabolisme van de vis op gang. Veel vissoorten paaien bovendien in het voorjaar of de vroege zomer, dus ook hormonaal verandert er van alles. Dit hoort bij een natuurlijke gang van zaken maar geeft ook stress aan de vis. Stress is een basis voor ziekte. Welke ziekten kunnen we zoal aantreffen in de buitenvijver met het stijgen van temperatuur naar zomerse waarden?
  Oesterherpesvirus OsHV-1 µvar in de Waddenzee
  Gittenberger, A. ; Engelsma, M.Y. - \ 2013
  Leiden : GiMaRIS (GiMaRIS rapport 2013_04) - 10
  oesters - visziekten - herpestes - inventarisaties - waddenzee - verspreiding - oysters - fish diseases - herpestes - inventories - wadden sea - dispersal
  Oesterherpesvirus OsHV-1 μvar werd voor het eerst in Nederland in 2010 in de Zeeuwse Delta ontdekt, en blijkt nu ook in de Waddenzee aanwezig te zijn. Het oesterherpesvirus OsHV-1 μvar is verantwoordelijk geweest voor een sterk verhoogde mortaliteit onder Japanse oesters langs de Franse, Engelse en Ierse kusten sinds 2008. Sindsdien worden de lidstaten vanuit EU verband geadviseerd maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van dit virus tegen te gaan. Het virus kan zich onder meer verspreiden door verplaatsingen van schelpdieren, mee te liften met schepen waar oesters op groeien en via besmette oesterlarven die zich met de zeestromingen mee verspreiden.
  Smolts van Roer naar Rotterdam : passage van jonge zalmen langs de ECI waterkrachtcentrale in Roermond
  Roessink, I. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2013
  Wagenigen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Alterra-rapport 2430) - ISBN 9789461731821 - 44
  vismigratie - zalm - visziekten - schimmels - saprolegnia parasitica - monitoring - tellingen - energiecentrales - waterkracht - maas - midden-limburg - fish migration - salmon - fish diseases - fungi - saprolegnia parasitica - monitoring - censuses - power industry - water power - river meuse - midden-limburg
  Al jarenlang zetten vrijwilligers van VBC Roerdal en Arbeitsgemeinschaft Lachs und Meerforelle 2020 (ArGe Lachs) zich in voor de herintroductie van zalm op de rivier de Roer. Hierbij worden jonge zalmen uit ei opgekweekt en uitgezet in de bovenloop van de Roer. De vrijwilligers hebben echter tot nu toe geen zicht op de daadwerkelijke aantallen smolts (jonge zalmen) die, vanaf deze bovenstroomse delen, naar de Maas en daarmee uiteindelijk naar zee trekken. De smolts kunnen dit namelijk op vier manieren doen, via de smoltval, de aalpijp (aalfuik), de vispassage van de ECI waterkrachtcentrale of via de vispassage van de Hambeek. Verder worden er tijdens, delen van, de migratieperiode met schimmel geïnfecteerde jonge zalmen aangetroffen en is het niet duidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt. In de Roer worden ook nog de nodige exotische rivierkreeften en wolhandkrabben gevangen, die mogelijk een bron van infecties zijn. In deze studie werden twee onderzoeksvragen beantwoord, ten eerste of de schimmels die op sommige smolts werden waargenomen wellicht door de toenemende aanwezigheid van exotische kreeften en krabben veroorzaakt kon worden en ten tweede welk deel van het totale aantal passerende smolts in de smoltval van de ECI centrale gemonitord werden tijdens hun trek naar zee.
  AGRIVIS: de economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico's
  Ottburg, F.G.W.A. ; Maas, G. ; Schrijver, R. ; Kranenbarg, J. ; Schiphouwer, M. ; Haenen, O.L.M. ; Blonk, R.J.W. ; Kotterman, M.J.J. ; Graaf, M. de - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2398) - 60
  multifunctionele landbouw - landgebruik - visteelt - polders - haalbaarheidsstudies - bodemdaling - economische analyse - aquatische ecosystemen - visziekten - risicoschatting - zoetwatervissen - multifunctional agriculture - land use - fish culture - polders - feasibility studies - subsidence - economic analysis - aquatic ecosystems - fish diseases - risk assessment - freshwater fishes
  In de agrarische sector is men op zoek naar mogelijkheden om de agrarische activiteiten te verbreden. Eén van deze verbrede activiteiten wordt ontwikkeld door het bedrijf AGRIVIS. AGRIVIS wil door gebruik te maken van open poldersystemen zoetwatervissen uitzetten, verzorgen en oogsten om een commerciële markt te bedienen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, directie Regio en Ruimtelijke Economie wordt dit onderzoek door Alterra Wageningen UR in samenwerking met Stichting RAVON, CVI Wageningen UR en IMARES Wageningen UR uitgevoerd. De twee hoofdvragen in dit onderzoek zijn: 1) Kan het opkweken en oogsten van consumptievis in een open poldersysteem een nieuwe economische pijler vormen voor de landbouw sector? en 2) Welke risico's zijn er voor veenbodemdaling en de aanwezige inheemse visfauna. Dit laatste aspect wordt beoordeeld aan de hand van visziekten, genetica, ecologie en contaminanten.
  EU schrapt EUS van vis van lijst van aangifteplichtige visziekten
  Haeren, O. ; Mahabir, G. ; Engelsma, M.Y. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)6. - ISSN 1382-2764 - p. 28 - 30.
  visziekten - vissen - kweekvis - eu regelingen - fish diseases - fishes - farmed fish - eu regulations
  Op 25 oktober 2012 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie een richtlijn (2012/31/EU), waarin vermeld staat, dat de EU heeft besloten, per 1 januari 2013 de ziekte EUS niet langer op de lijst van aangifteplichtige visziekten te houden, gekoppeld aan de richtlijn 2006/88/EG.
  Myxidium giardi, een myxospore parasiet van wilde paling
  Engelsma, M.Y. ; Haenen, O.L.M. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)4. - ISSN 1382-2764 - p. 33 - 35.
  palingen - palingteelt - visteelt - myxidium giardi - parasieten - protozoa - visziekten - visvijvers - eels - eel culture - fish culture - myxidium giardi - parasites - protozoa - fish diseases - fish ponds
  In Nederland is de myxospore parasiet Myxidium giardi in mei 2005 in beeld gekomen bij palingen in fuiken op het IJsselmeer. Op palingkwekerijen in broedhuizen komt de parasiet doorgaans niet voor, wel in vijversystemen.
  Nieuwe IHN en VHS virusuitbraken in forellen in Nederland
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)2. - ISSN 1382-2764 - p. 34 - 35.
  infectious hematopoietic necrosis virus - viral hemorrhagic septicemia virus - virusziekten - visziekten - forel - infectious hematopoietic necrosis virus - viral hemorrhagic septicemia virus - viral diseases - fish diseases - trout
  IHN (infectieuze haematopoietische necrose) is een ernstige en aangifteplichtige ziekte van forel. Sinds eind maart 2008, toen het eerste IHN geval in Nederland werd gediagnosticeerd zijn er 8 nieuwe positieve IHN virus detecties geweest bij forel. Dit is zorgelijk want dit virus veroorzaakt veel sterfte onder kleine en grote forel. In 2011 was er tevens een VHS-uitbraak (virale haemorrhagische septicaemie) in forel, de meest recente uitbraak van VHS daarvóór was in 1992.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2011 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C056/12) - 18
  vissen - platichthys flesus - biologische monitoring - visziekten - fishes - platichthys flesus - biomonitoring - fish diseases
  De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES ter verkrijging van biologische gegevens van bot (visziekten). Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
  Resultaten van ht Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C059/11A) - 16
  platichthys flesus - bot (vissen) - visziekten - bemonsteren - ecotoxicologie - visserijbiologie - platichthys flesus - flounder - fish diseases - sampling - ecotoxicology - fishery biology
  De in dit rapport beschreven werkzaamheden zijn in 2010 door IMARES uitgevoerd op basis van een opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De opdracht hield in het verkrijgen van biologische gegevens van bot (visziekten). De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES. Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
  Hatchery manual for broodstock management and larval production of tubrot (Psetta maxima)
  Rurangwa, E. ; Poelman, M. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C150/11) - 52
  tarbot - larven - broeddieren - bedrijfsvoering - visproductie - dierhouderij - voortplanting - broedinstallaties - kuitschieten - visziekten - visteelt - aquacultuur - turbot - larvae - broodstock - management - fish production - animal husbandry - reproduction - hatcheries - spawning - fish diseases - fish culture - aquaculture
  This hatchery manual is intended to provide detailed information from available published work and grey literature on turbot broodstock management and larval production. In reviewing larviculture techniques for turbot, it is notable that the major initial zoo technical advances were made in the 1980s. Subsequent refinements have been industry-led and are subject to commercial confidentiality. Some actors in the sector that have been approached either did not provide requested information or denied access to their sources of information. This manuscript therefore considers those aspects of commercial rearing techniques that are in the public domain, together with the applied scientific literature and information collected from different experts. With the aim to cover all aspects related to the production of turbot juveniles in Dutch farms from egg to fish of 10-15 g, the manual describes in details different steps. These have been grouped around the broodstock management, the hatchery/nursery period, the on growing and the grow out periods. A list of common diseases in turbot has been added at the end. The manual provides a link to the most update information available on live prey production and enrichment.
  Diagnostiek van de exotische waterschimmelziekte EUS: resultaten van een club 5 project.
  Haenen, O.L.M. ; Roozenburg-Hengst, R.E.M. - \ 2011
  Aquacultuur 26 (2011)3. - ISSN 1382-2764 - p. 40 - 42.
  visziekten - siervissen - diergezondheid - waterschimmels - fish diseases - ornamental fishes - animal health - aquatic fungi
  In de EU richtlijn 2006/88/EG staat op de lijst van exotische visziekten de ziekte EUS (Epizoötisch Ulceratief Syndroom). Tot nu toe waren slechts weinig laboratoria in Europa in staat deze ziekte aan te tonen. In dit artikel informatie over een project (EUS Club 5) dat daar verandering in heeft gebracht.
  Ziekten van vissen, schaal- en schelpdieren, van belang voor de Nederlandse aquacultuur
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. ; Beurden, S.J. van; Werkman, P. - \ 2011
  Lelystad : Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR - ISBN 9789461901019 - 163
  visteelt - aquacultuur - schaal- en schelpdierenteelt - visziekten - diergezondheid - pathogenen - zoönosen - diagnostiek - diergeneeskunde - nederland - fish culture - aquaculture - shellfish culture - fish diseases - animal health - pathogens - zoonoses - diagnostics - veterinary science - netherlands
  In de Nederlandse aquacultuur wordt een groot aantal vis- en schelpdiersoorten gekweekt en geteeld, daarnaast is er een zeer beperkte houderij van schaaldieren. Net als in andere dierlijke productiesectoren komen in de aquacultuursector verschillende ziekten voor die een belemmering kunnen vormen voor de productie. Dit boek geeft een overzicht van de belangrijkste vis-, schaaldier- en schelpdierziekten in Nederland.
  Opkomst van Vibrio infecties in brakwaterkweekvis : uit de ziekenboeg
  Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2010
  Aquacultuur 25 (2010)2. - ISSN 1382-2764 - p. 29 - 31.
  visserij - vissen - visziekten - bacterieziekten - fisheries - fishes - fish diseases - bacterial diseases
  De laatste paar jaar zijn er diverse Vibrio-soorten als ziekteverwekkende bacterie aangetoond in brak- en zoutwaterkweekvis. We gaan in dit artikel in op vibriose bij tong, tarbot, barramundi een zeebaars.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.