Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 100

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Indampen van dunne mestfracties in combinatie met een luchtwasser
  Hoeksma, P. ; Hol, A. ; Verheijen, R. ; Verdoes, N. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1014) - 25
  vloeibare meststoffen - drijfmest - evaporatie - reinigers - ammoniakemissie - varkenshouderij - liquid manures - slurries - evaporation - scrubbers - ammonia emission - pig farming
  The effect of an evaporator/air-scrubber combination on the reduction of ammonia and odour was evaluated and the evaporation capacity was assessed. It was concluded that at pig farms substantial reduction (one third) of the slurry volume can cost effectively be achieved while maintaining ammonia and odour reduction effiency.
  Vergelijking van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest ten aanzien van duurzaamheid
  Dijk, W. van; Voort, M.P.J. van der; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Ruijter, F.J. de; Reuler, H. van - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / Wageningen UR PPO-AGV 671) - 44
  akkerbouw - bemesting - veldgewassen - vloeibare meststoffen - duurzame landbouw - fosfaatuitspoeling - arable farming - fertilizer application - field crops - liquid manures - sustainable agriculture - phosphate leaching
  In het kader van het KennisBasis-project KB-12-006.04-001 “Mogelijkheden voor en consequenties van een evenwichtiger fosfaatbalans van Nederland” is een scenariostudie uitgevoerd naar de duurzaamheid van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest.
  Eerste stappen naar nullozing
  Beerling, E.A.M. - \ 2013
  Kennis Online 10 (2013)jan/febr. - p. 8 - 8.
  glastuinbouw - afvalwater - afvalwaterbehandeling - vloeibare meststoffen - waterzuivering - kaderrichtlijn water - greenhouse horticulture - waste water - waste water treatment - liquid manures - water treatment - water framework directive
  Als gevolg van de Kaderrichtlijn Water mogen kassen in 2027 nagenoeg geen water met meststoffen meer lozen. ‘Telers moeten anders naar water gaan kijken’, zegt waterspecialist Ellen Beerling.
  Glastuinbouw Waterproof: Haalbaarheidsstudie valorisatie van concentraatstromen (WP6) Fase 2 - Desktop studie afzetmogelijkheden van concentraat als meststof voor andere teelten
  Balendonck, J. ; Feenstra, L. ; Os, E.A. van; Lans, C.J.M. van der - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1204) - 87
  afvalwaterbehandeling - afvalwater - stikstof - fosfaten - natrium - substraten - teeltsystemen - vloeibare meststoffen - concentraten - economische haalbaarheid - milieuwetgeving - methodologie - Nederland - waste water treatment - waste water - nitrogen - phosphates - sodium - substrates - cropping systems - liquid manures - concentrates - economic viability - environmental legislation - methodology - Netherlands
  Dit rapport geeft de resultaten van een desktop studie naar de haalbaarheid van valorisatie van stikstof-, fosfaat- en natriumrijke afvalwaterstromen uit de substraatteelt. Afzetroutes voor grondteelten, substraatteelten en aquacultuur zijn geëvalueerd door te kijken naar de gewenste samenstelling, logistiek, wetgeving, markt en implementatie termijn. Milieuwetgeving stelt dat hergebruik mag als het om dezelfde toepassing gaat. Voor hergebruik in een andere teelt, buiten het eigen bedrijf, is een vergunning nodig. Om transportkosten te besparen moet de afvalwaterstroom hoog geconcentreerd en het liefst dichtbij afgezet worden. Nutriëntenrijke drijfmest is op de markt een grote concurrent. Bewerking is vaak nodig omdat afnemers eigen kwaliteitseisen stellen. Met geavanceerde oxidatie, elektrochemische flocculatie en O3 met actief kool kunnen ziektekiemen en gewasbeschermingsmiddelen deels verwijderd worden. Met nano-filtratie en elektrodialyse kan tot op zekere hoogte de nutriëntensamenstelling aangepast worden. Voor de korte termijn worden kansen gezien voor de afzet naar meststoffenleveranciers van vloeibare meststoffen en de bemesting van grasland. Voor de langere termijn zijn er kansen voor toepassing als aanvullende bemesting bij zout-tolerante teelten, mits uit onderzoek economisch interessante rassen daarvoor beschikbaar komen. Ook de algenteelt voor biobrandstof zou op termijn een markt kunnen vormen. Er moet wel gezocht worden naar het type alg dat optimaal presteert.
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; bodemvochtsensoren en modulaire opbouw van het systeem
  Balendonck, J. ; Voogt, W. ; Winkel, A. van; Swinkels, G.L.A.M. ; Janssen, H.J.J. ; Heinen, Marius ; Dorland, H. van; Zwinkels, F. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1191) - 76
  glastuinbouw - teeltsystemen - emissie - vloeibare meststoffen - drainagewater - lysimeters - instrumenten (meters) - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cropping systems - emission - liquid manures - drainage water - lysimeters - instruments - agricultural research
  ‘Glastuinbouw Waterproof - Grondgebonden’ heeft een modulair emissiemanagementsysteem opgeleverd waarmee telers hun water en meststoffen gebruik kunnen optimaliseren naar een goed teeltresultaat en een minimale emissie. Kern van dit systeem is de lysimeter, waarmee dagelijks de werkelijke drainhoeveelheid gevolgd kan worden. Door bemonstering en analyse van de drain wordt de emissie van meststoffen inzichtelijk. Het systeem bevat naast de lysimeter, een drainmeter, bodemvochtgehalte sensoren en een beslissingsondersteunend systeem met modellen voor gewasverdamping en watertransport in de bodem. Telers kunnen kiezen welke modules ze naast de lysimeter willen toepassen, en ook hoe ze informatie willen inzien, op hun klimaatcomputer of via een externe dienst zoals Letsgrow.com. Bodemvochtgehalte sensoren zijn toegepast en geëvalueerd bij negen praktijktelers. Op basis van de resultaten is een specifi catie opgesteld voor de beste keus, een marktverkenning uitgevoerd, een handleiding geschreven voor het gebruik, en zijn twee typen robuuste sensoren gekozen en in een pilot experiment getest. Met de lysimeter kunnen telers ervaring opdoen, en zo hun strategie op langere termijn aanpassen. Met sensoren kunnen ze trends in bodemvocht volgen en hun dagelijkse gietbeurten daarop aanpassen. Modellen geven de mogelijk om anticiperend te sturen en water te geven naar behoefte van de plant, gericht op voorkomen van emissies.
  Gebruik van de dunne en dikke fractie van rundveemest getest op Koeien & Kansenmelkveebedrijven
  Verloop, K. ; Geerts, R.H.E.M. ; Hilhorst, G.J. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Plant Research International nr. 466) - 30
  melkveehouderij - dierlijke meststoffen - scheiding - vloeibare meststoffen - bemesting - mineralenopname - stikstof - graslandbeheer - dairy farming - animal manures - separation - liquid manures - fertilizer application - mineral uptake - nitrogen - grassland management
  Op 5 ‘Koeien & Kansen voorloperbedrijven’ wordt onderzoek uitgevoerd naar mestscheiding. Een deel van het onderzoek gaat over de benutting van stikstof (N) uit drijfmest en de daarvan afgescheiden scheidingsproducten, de dunne en dikke fractie. Dit verslag geeft de resultaten van 2010 en 2011 weer betreffende de waargenomen benutting van stikstof in gewassen, met de nadruk op grasland, bij gebruik van de dunne en dikke fractie als meststof op melkveebedrijven. Het onderzoek is gericht op de vraag of mestscheiding op bedrijfsschaal uitvoerbaar is en bijdraagt aan betere benutting van mineralen uit dierlijke mest. Dit moet het mogelijk maken om de afvoer van mest en de afhankelijkheid van kunstmest stikstof te verminderen.
  Mineraalconcentraat uit drijfmest als kunstmestvervanger
  Wijnholds, K.H. ; Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van; Wustman, R. - \ 2011
  bemesting - concentraten - stikstofkaliummeststoffen - vloeibare meststoffen - nutriëntengebruiksefficiëntie - akkerbouw - fertilizer application - concentrates - nitrogen-potassium fertilizers - liquid manures - nutrient use efficiency - arable farming
  Poster met onderzoeksinformatie. Centraal in het onderzoek staat de beoordeling van de stikstofwerking van mineralenconcentraat, in relatie tot toedieningstechniek, ten opzichte van kalkammonsalpeter (KAS). Het onderzoek vindt plaats in verschillende gewassen en grondsoorten in heel Nederland.
  Informatieblad Mest van bedreiging naar kans; Stikstofwerking mineralenconcentraat en dikke fractie op bouwland
  Geel, W.C.A. van; Dijk, W. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (BO-012.02 infobladen nr. 35) - 2
  bemesting - concentraten - vloeibare meststoffen - aardappelen - akkerbouw - veldproeven - nutriëntengebruiksefficiëntie - fertilizer application - concentrates - liquid manures - potatoes - arable farming - field tests - nutrient use efficiency
  PPO heeft in 2009 en 2010 mineralenconcentraten beproefd op bouwland in het gewas aardappel. Dit informatieblad geeft de opzet en resultaten van de bouwlandproeven weer.
  Dosering van drijfmest en vloeibare kunstmest in één werkgang met de zodebemester-PPL
  Holshof, G. ; Geel, W.C.A. van; Slabbekoorn, J.J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 23
  bemesting - graslanden - bodeminjecteurs - landbouwtechniek - vloeibare meststoffen - drijfmest - precisielandbouw - fertilizer application - grasslands - soil injectors - agricultural engineering - liquid manures - slurries - precision agriculture
  In opdracht van Slootsmid en Landbouwcommunicatie BV hebben PPO-AGV en Wageningen Livestock Research een veldproef op grasland uitgevoerd om een door de opdrachtgever ontwikkelde mesttoedieningsmachine te testen op grasland. De ontwikkelde machine maakt het mogelijk om vloeibare kunstmeststoffen (N-houdende, maar ook andere) in één werkgang in combinatie met drijfmest toe te dienen. De machine wordt door de opdrachtgever als zodebemester-PPL aangeduid. Het bleek dat het goed mogelijk is om vloeibare kunstmeststof (inclusief spuiloog) in combinatie met drijfmest toe te dienen met de zodebemester-PPL, waarbij de dosering van de vloeibare kunstmest en de drijfmest afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Het was met de gebruikte machine niet mogelijk om grote hoeveelheden (>1,4 m3 per ha) van laag-geconcentreerde vloeibare N-meststoffen zoals mineralenconcentraat toe te dienen. Daarvoor zou de capaciteit van de pomp voor de vloeibare kunstmeststoffen (een slangenpomp) op de zodebemester-PPL moeten worden verhoogd.
  Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010
  Verloop, J. ; Akker, H. van den - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 393) - 24
  bemesting - vloeibare meststoffen - concentraten - akkerbouw - melkveehouderij - stikstof - kalium - fosfaat - kunstmeststoffen - mesttechnologie - fertilizer application - liquid manures - concentrates - arable farming - dairy farming - nitrogen - potassium - phosphate - fertilizers - fertilizer technology
  Het doel van deze studie was het verkennen van ervaringen bij gebruik van mineralenconcentraten, het in kaart brengen van knelpunten en oplossingen daarvoor en communiceren over de ervaringen. De meeste gebruikers concluderen dat concentraat als meststof een plaats verdient. Toepassing biedt perspectief in suikerbiet, wintertarwe, gerst, maïs, stamslaboon, waspeen en aardappel (akkerbouw) en in gras (melkveehouderij). De onderlinge verhouding van stikstof en fosfaat is van sommige van de geproduceerde concentraten te laag. Dit is met name voor melkveehouders met een fosfaatoverschot een belemmering. De kali-aanvoer met concentraat beperkt de ruimte voor kunstmest-N vervanging op melkveebedrijven met een kali-getal voldoende en hoger in de bodem. Als kali in concentraat op melkveebedrijven in een behoefte voorziet, dan draagt dit aanzienlijk bij aan het financieel rendement van het gebruik van concentraat. In veel akkerbouwgewassen is de kali-behoefte hoog. Concentraat kan hierin voor een groot deel voorzien, waardoor gebruik van concentraat bijdraagt aan besparing op bemestingskosten.
  Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 387) - 44
  bemesting - concentraten - ammoniakemissie - akkerbouw - aardappelen - graangewassen - graslanden - vloeibare meststoffen - bouwland - fertilizer application - concentrates - ammonia emission - arable farming - potatoes - grain crops - grasslands - liquid manures - arable land
  Meerdere mestverwerkingproducten komen momenteel op de markt, waaronder mineralenconcentraten, die toegepast worden als meststof in het kader van het door de EU goedgekeurde Experiment Mineralenconcentraat van het ministerie van EL&I. Bij de toepassing van deze nieuwe producten speelt naast mestbenutting (opbrengsten, werkingscoëfficiënten) ook de optredende ammoniakemissies een belangrijke rol. In overleg met het ministerie van EL&I is najaar 2009 een project geformuleerd om een eerste inzicht te verkrijgen in de verwachte ammoniakemissie bij de verschillende toepassingen van deze producten. In 2010 is in opdracht van EL&I het onderzoek naar de optredende ammoniakemissie uitgevoerd bij toediening van concentraat in graan, aardappelen en op grasland. In dit rapport worden de resultaten van de metingen weergegeven.
  Maïsteelt en mestscheiding : langetermijneffecten op organische stof
  Deru, J. ; Burgt, G.J.H.M. van der; Eekeren, N.J.M. van; Wientjes, H. - \ 2010
  V-focus 7 (2010)6. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 22.
  mineralen - maïs - rundveedrijfmest - vloeibare meststoffen - organische stof - scheiding - bemesting - mestverwerking - concentraten - minerals - maize - cattle slurry - liquid manures - organic matter - separation - fertilizer application - manure treatment - concentrates
  Een groep veehouders uit de Brabantse Kempen onderzoekt het gebruik van de dunne fractie en mineralenconcentraat in gras en maïs. Dit gebeurt in het project 'Fosfaat: de bodem als bron' onder leiding van CLM, DLV en Louis Bolk Instituut. Doel van de veehouders is om uiteindelijk in eigen beheer mest te gaan scheiden. Binnen het project is het effect van het gebruik van dunne fractie en mineralenconcentraat op de bodemorganische stof bij maïsteelt onderzocht met het model NDICEA.
  Mineralenconcentraten op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf; Praktijkdemo Pilot Mineralenconcentraten
  Verloop, K. ; Akker, H. van den; Meerkerk, B. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 340) - 56
  vloeibare meststoffen - dierlijke meststoffen - stikstofgehalte - stikstof - kalium - melkveehouderij - akkerbouw - concentraten - mineralen - liquid manures - animal manures - nitrogen content - nitrogen - potassium - dairy farming - arable farming - concentrates - minerals
  De Praktijkdemo Mineralenconcentraten heeft tot doel ervaringen op te doen met toepassing van mineralenconcentraten en ervaringen te delen. Mineralenconcentraat (MC) is een verzamelnaam voor vloeibare mest gemaakt door erkende producenten uit dierlijke mest met een vrij hoog stikstofgehalte, een hoog kali gehalte en een laag fosfaatgehalte. De Praktijkdemo heeft betrekking op toepassing op melkveebedrijf en akkerbouwbedrijf.
  Nieuwe kansen voor vloeibare meststoffen : Interview met Willem van Geel op PPO Westmaas
  Smits, M. ; Geel, W.C.A. van - \ 2010
  Boerderij/Akkerbouw 95 (2010)19. - ISSN 0169-0116 - p. E20 - E21.
  akkerbouw - mest - vloeibare meststoffen - gewassen - bemesting - arable farming - manures - liquid manures - crops - fertilizer application
  Rijenbemesting kan helpen om aan strenge bemestingsnormen te voldoen. Het effect kan echter sterk verschillen per grondsoort en gewas
  Pulstec schiet mest afgepast op juiste plek de grond in
  Geel, W.C.A. van - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)20. - ISSN 0925-9694 - p. 28 - 29.
  tuinbouwbedrijven - tuinbouw - groenteteelt - vloeibare meststoffen - schieten - plaatsing (van meststoffen) - dosering - bemesting - market gardens - horticulture - vegetable growing - liquid manures - bolting - placement - dosage - fertilizer application
  Meststoffen vlakbij planten toedienen, en dan vooral fosfaat, leidt vaak tot een betere benutting van de meststof dan wanneer deze volvelds wordt aangebracht. Het levert bovendien een besparing op meststof op, terwijl productie en kwaliteit van het product behouden blijven
  Effect van Pentakeep in tomatenteelt
  Maaswinkel, R.H.M. - \ 2008
  vruchtgroenten - plantenvoeding - vloeibare meststoffen - bemesting - gewaskwaliteit - gewasproductie - fruit vegetables - plant nutrition - liquid manures - fertilizer application - crop quality - crop production
  Powerpointrresentatie over het effect van het wekelijks toedienen van Pentakeep op productie en kwaliteit van tomaat.
  Ammoniakemissies bij het uitrijden van verwerkte mest
  Huijsmans, J.F.M. ; Mosquera, J. - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 156) - 18
  drijfmest - mest - ammoniak - veehouderij - vloeibare meststoffen - afvalhergebruik - mestverwerking - ammoniakemissie - graslanden - bouwland - slurries - manures - ammonia - livestock farming - liquid manures - waste utilization - manure treatment - ammonia emission - grasslands - arable land
  De toename van de veehouderij heeft in Nederland een mestoverschot veroorzaakt. De hoeveelheid geproduceerde mest is voor sommige veehouders te groot t.o.v. het land dat ze ter beschikking hebben om de mest uit te rijden. De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de NH3-emissies bij het (zowel bovengronds breedwerpig als emissiearm) toedienen van mest (voornamelijk gangbare vloeibare dierlijke mest) op zowel grasland en bouwland. Over de NH3-emissies bij het uitrijden van verwerkingsproducten is nog weinig bekend; op dit gebied is slechts een beperkt aantal studies beschikbaar en in veel gevallen ontbreken emissiegegevens. De doelstelling van dit rapport is het bijeenbrengen en analyseren van beschikbare data over optredende NH3- emissies bij het uitrijden van verwerkte mest. Wanneer voor een bepaalde mestverwerkingstechniek emissiegegevens ontbreken, wordt op basis van de samenstelling van de verwerkingsproducten een uitspraak gedaan over de verwachte NH3-emissie bij uitrijden van deze producten. Emissies tijdens het be- of verwerkingsproces worden buiten beschouwing gelaten
  Bemestingswaarde van mestscheidingsproducten : theorie en praktijk
  Schröder, J.J. ; Uenk, D. ; Middelkoop, J.C. van - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 137) - 48
  mest - dierlijke meststoffen - vloeibare meststoffen - gebruiksefficiëntie - afvalverwerking - nederland - manures - animal manures - liquid manures - use efficiency - waste treatment - netherlands
  Rijenbemesting met rundveedrijfmest in biologische teelt van narcis : Teelttechnische toepassing en ammoniakemissie
  Zuilichem, J.A.A. van; Kater, L.J.M. ; Bakkum, C.A. ; Wondergem, M.J. ; Jansma, J.E. ; Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. - \ 2004
  Lisse : PPO Bloembollen (PPO nr. 712) - 29
  narcissus - bloembollen - biologische landbouw - plantenvoeding - drijfmest - vloeibare meststoffen - nederland - narcissus - ornamental bulbs - organic farming - plant nutrition - slurries - liquid manures - netherlands
  In een biologische teelt van bloembollen is het zeer lastig om de bemesting optimaal af te stemmen op de gewasbehoefte. Dit geldt vooral voor bloembollen die in het voorjaar bloeien, zoals narcis. Deze gewassen hebben al vroeg in het voorjaar stikstof nodig, terwijl de mineralisatie in de bodem nog onvoldoende op gang is gekomen. Ook de mineralisatie van vaste organische mest(korrels) laat te lang op zich wachten. Een bijkomende hindernis is dat de bloembollen onder een strodek worden geteeld dat de groei van onkruiden moet onderdrukken. Dit strodek vertraagt in het voorjaar de opwarming van de bouwvoor en legt gedurende het seizoen stikstof vast. Drijfmest zou een oplossing kunnen bieden. Het is een vloeibare meststof met hoge gehaltes aan direct opneembare stikstof voor de plant. Er is al enige jaren ervaring met toediening van drijfmest via fertigatie. Dit is echter voor de meeste bloembollenteelten een te dure methode. Een simpele en goedkopere oplossing is het uitrijden van drijfmest via sleepslangen over het strodek, waarbij de mest in stroken langs de plantrijen wordt gelegd. De mest kan dan echter niet op de huidige voorgeschreven emissiearme methoden voor bouwland in- of ondergewerkt worden. Het strodek in combinatie met het toedienen van mest in stroken zou een mogelijkheid kunnen zijn om de uitstoot van ammoniak te verminderen.
  Onderbouwing N-werkingscoëfficiënt organische mest. Studie ten behoeve van onderbouwing gebruiksnormen
  Dijk, W. van; Conijn, J.G. ; Huijsmans, J.F.M. ; Middelkoop, J.C. van; Zwart, K.B. - \ 2004
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO 337) - 63
  vloeibare meststoffen - drijfmest - stikstof - verontreiniging - gebruiksefficiëntie - bemesting - liquid manures - slurries - nitrogen - pollution - use efficiency - fertilizer application
  Ter onderbouwing van het nieuwe gebruiksnormenbeleid hebben de Ministeries van LNV en VROM de Werkgroep Onderbouwing Gebruiksnormen (WOG) ingesteld. De WOG heeft o.a. gebruiksnormen afgeleid voor totale aanvoer van stikstof (N) met meststoffen. Omdat deze norm op werkzame N is gebaseerd, is de N-werkingscoëfficiënt van organische mest van belang. Voor de onderbouwing ervan is vanuit de WOG een werkgroep ingesteld, de Werkgroep Onderbouwing Werkingscoëfficiënt (WOW).
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.