Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The evaluation of energy in fish feed
  Haidar, Mahmoud - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): J.A.J. Verreth, co-promotor(en): J.W. Schrama. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463438049 - 155
  oreochromis niloticus - fish feeding - feed formulation - digestible energy - dietary protein - dietary fat - carbohydrates - growth - feed evaluation - fish culture - aquaculture - oreochromis niloticus - visvoeding - voersamenstelling - verteerbare energie - voedingseiwit - voedingsvet - koolhydraten - groei - voederwaardering - visteelt - aquacultuur

  New and alternative plant ingredients are increasingly incorporated in fish feed due to the scarcity of captured fish and increased fishmeal and fish oil prices. As a result, current fish feeds are characterized by a highly variable ingredients composition, leading to a similar variability in the dietary macronutrients composition, especially the carbohydrates fraction. Appropriate formulation of the energy component in fish feeds requires information on nutrient digestibility, energy requirements for maintenance, and the efficiency of utilization of digestible energy for growth (kgDE). In fish feed formulation, the energy evaluation is based on digestible energy (DE) basis. The main assumptions of this DE system are that maintenance requirements and kgDE are independent of dietary factors. The main objective of this thesis was to evaluate and improve the DE system for Nile tilapia. Data showed that, opposite to what is assumed in literature and irrespective of the feeding level applied, an optimal digestible protein to digestible energy ratio (DP/DE) for young Nile tilapia could not be detected. In addition, it was expected that Nile tilapia would show a maximal protein deposition in relation to a wide range of DP/DE ratios, however, this was either observed. Further investigations showed that different body compartments/organs responded differently in terms of protein and fat composition as a result of changes in the dietary DP/DE ratio. In tilapia, viscera and the “rest” fraction (head, skin, fins and bones) were the main site for fat retention. In addition, protein content of fillets seems to be constant (about 17%) and not affected by dietary factors in Nile tilapia. In addition, the effect of using new plant ingredients in Nile tilapia diets was also investigated. The results showed that the ingredients composition had an effect on the maintenance requirements of Nile tilapia. Further, changes in the ratio of starch vs non starch carbohydrates revealed that energy retention was lower when more dietary fibers were included. In addition, the net energy retention differed also when the levels of digestible protein, fat and carbohydrates changed in the diets. The latter results proved that kgDE was not constant and was dependent on diet composition. All aforementioned results led us to calculate the energetic efficiencies of digestible protein, fat and carbohydrates for net energy retention. These estimated efficiencies were used to propose a net energy evaluation system being feasible for Nile tilapia.

  Steeds meer diversiteit in voederwaardering : universitair hoofddocent Jan Dijkstra: 'Laten we blij zijn dat voerfabrikanten zelf investeren in de innovatie van veevoedingsonderzoek'
  Feenstra, J. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)15. - ISSN 0168-7565 - p. 22 - 23.
  rundveehouderij - rundveevoeding - voederwaardering - veevoederindustrie - cattle husbandry - cattle feeding - feed evaluation - feed industry
  De tijd is voorbij dat mengvoerfabrikanten op basis van het CVB-tabellenboekje voer allemaal dezelfde waardering gaven. Elke fabriek wil met zijn eigen rekenmodel en met eigen kengetallen de beste rantsoenmaker worden. Over de meerwaarde van deze modellen is te twisten, maar het voordeel van deze wedloop is wel dat er nog steeds volop wordt geïnvesteerd in veevoedingsonderzoek.
  De in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en maïsbijproduct en de in vivo verteerbaarheid van maïsbijproduct gemeten bij vleesvarkens
  Bikker, P. ; Krimpen, M.M. van; Dekker, R.A. ; Wikselaar, P.G. van; Diepen, J.T.M. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 788) - 28
  varkens - varkenshouderij - diervoeding - maïs - maïsbijproducten - verteerbaarheid - in vitro verteerbaarheid - in vivo experimenten - spijsvertering - voederconversie - voer - voederwaardering - varkensvoeding - pigs - pig farming - animal nutrition - maize - maize byproducts - digestibility - in vitro digestibility - in vivo experimentation - digestion - feed conversion - feeds - feed evaluation - pig feeding
  In opdracht van PPO (PPS Kleinschalige Bioraffinage) is de in vitro verteerbaarheid van gewelde maïs en van het maïsbijproduct na fermentatie bepaald. Als referentiegrondstoffen zijn in deze studie sojaschroot en kuilgras meegenomen. Tevens is in deze studie de in vivo verteerbaarheid van het maïsbijproduct bij varkens onderzocht. Dit rapport beschrijft zowel de resultaten van het in vitro als van het in vivo onderzoek.
  Update of an extant master plan for the development of a nutrient-based feed evaluation system that predicts dairy cow response to nutrition
  Bannink, A. ; Dijkstra, J. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 763) - 17
  voederwaardering - dynamisch modelleren - melkkoeien - voedingswaarde - rundveevoeding - rundvee - spijsvertering - feed evaluation - dynamic modeling - dairy cows - nutritive value - cattle feeding - cattle - digestion
  Recent modelling efforts are discussed in view of the master plan for a nutrient based feed evaluation system for dairy cows. Digestive modules have been developed; more recently modules of post-absorptive nutrient (mainly amino acid) metabolism became available. The modelling efforts do not demand a basal change of the original master plan.
  Eiwitwaardering weer bij de tijd - Moderne kuilen nieuwe basis voor ruwvoerwaardering
  Klop, A. ; Kruisdijk, J. ; Nicolasen, S. - \ 2011
  Veeteelt 28 (2011)1/2. - ISSN 0168-7565 - p. 46 - 47.
  voederwaardering - kuilvoer - ruwvoer (roughage) - rundveevoeding - verteerbaarheid - eiwitwaarde - berekening - feed evaluation - silage - roughage - cattle feeding - digestibility - protein value - calculation
  Voor de berekening van voederwaarden van ruwvoer waren rekenregels in gebruik die gebaseerd zijn op kuilen uit de vorige eeuw. Productschap Diervoeder, BLGG AgroXpertus en Wageningen UR hebben nieuwe kuilen onderzocht om de rekenregels voor 2011 te actualiseren
  Gensignalen voor voerefficiëntie en methaanemissie = Genomic selection to improve feed efficiency and reduce methane emission
  Haas, Y. de; Calus, M.P.L. ; Mulder, H.A. ; Haan, M.H.A. de; Bannink, A. ; Dijkstra, J. ; Windig, J.J. ; Veerkamp, R.F. - \ 2011
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 450) - 26
  melkveehouderij - melkkoeien - dierveredeling - fokwaarde - genetische merkers - rundveevoeding - voederwaardering - efficiëntie - dosering - methaan - emissie - dairy farming - dairy cows - animal breeding - breeding value - genetic markers - cattle feeding - feed evaluation - efficiency - dosage - methane - emission
  There are many possibilities to breed for improved feed efficiency and reduced methane emission of dairy cattle. However, the results are not that reliable yet to be implemented directly.
  Herkenning en bestrijding van ridderzuring met een robot
  Evert, F.K. van; Samsom, J. ; Polder, G. ; Vijn, M.P. ; Dooren, H.J.C. van; Lamaker, A. ; Heijden, G.W.A.M. van der; Kempenaar, C. ; Zalm, T. van der; Lotz, L.A.P. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 15 - 16.
  onkruidbestrijding - rumex obtusifolius - onkruiden - melkveehouderij - begrazing - voederwaardering - agrarische bedrijfsvoering - globale plaatsbepalingssystemen - detectie - precisielandbouw - onderzoek - biologische landbouw - weed control - rumex obtusifolius - weeds - dairy farming - grazing - feed evaluation - farm management - global positioning systems - detection - precision agriculture - research - organic farming
  Ridderzuring (Rumex obtusifolius L.) is een veelvoorkomend en lastig te bestrijden onkruid dat vooral biologische melkveehouders grote problemen bezorgt. Op initiatief van de sector wordt daarom een robot ontwikkeld die geheel zelfstandig ridderzuring opspoort en vernietigt.
  'Strijd om gunst maïsteler gestart' (interview met Jos Groten)
  Thelosen, Jos ; Groten, J.A.M. - \ 2010
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 6 (2010)3. - ISSN 1871-0948 - p. 7 - 7.
  akkerbouw - maïs - rassen (planten) - catalogi - zaaien - rendement - voederwaardering - analyse - eiwitrijke voedingsmiddelen - rassenlijsten - co-vergisting - arable farming - maize - varieties - catalogues - sowing - returns - feed evaluation - analysis - protein foods - descriptive list of varieties - co-fermentation
  Rond 250.000 hectare maïs zal in 2010 op de Nederlandse akkers verschijnen. Nu de winter regeert is de aandacht voor het komende maïsseizoen nog beperkt. Toch zullen veel telers zich binnenkort verdiepen in de meest renderende snijmaïsrassen voor hun bedrijfssituatie. Korrelmaïs/cmm, bio-energie en landschapsmaïs kunnen andere opties. Een terugblik op 2009 en visie op 2010
  Benutting van najaarsgras
  Eekeren, N.J.M. van; Govaerts, W. ; Wit, J. de - \ 2009
  BioKennis bericht Geiten 5 (2009). - 4
  biologische landbouw - geitenhouderij - diervoeding - klaverkuilvoer - melkveehouderij - voederwaardering - voedertabellen - grasbrokken - geiten - grasklaver - organic farming - goat keeping - animal nutrition - clover silage - dairy farming - feed evaluation - feed composition tables - grass pellets - goats - grass-clover swards
  Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hoger klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit Biokennisbericht schetsen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut de verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen en eventueel in brok te laten persen
  VEM-opbrengst mais neemt toe : Interview met Jos Groten
  Thelosen, Jos ; Groten, J.A.M. - \ 2009
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 5 (2009)6. - ISSN 1871-0948 - p. 10 - 10.
  veredelen - onderzoek - maïs - rassen (planten) - voederwaardering - verteerbaarheid - droge stof - rassenlijsten - breeding - research - maize - varieties - feed evaluation - digestibility - dry matter - descriptive list of varieties
  De vooruitgang in voederwaarde van de maïsrassen bedraagt gemiddeld 2,25 procent per jaar. Vooral een hogere drogestofopbrengst en de betere verteerbaarheid van celwanden zijn daar volgens maïsdeskundige Jos Groten debet aan. Het belang van veredeling en onderzoek aan maïs voor veehouders is groot
  Helminthosporium in snijmaïs : deskstudie en praktijkonderzoek
  Schooten, H.A. van; Groten, J.A.M. ; Meier, R. ; Zom, R.L.G. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 168) - 50
  zea mays - maïskuilvoer - voederwaardering - grondbewerking - helminthosporium - schimmelziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasopbrengst - zea mays - maize silage - feed evaluation - tillage - helminthosporium - fungal diseases - cultural control - crop yield
  In dit onderzoek zijn 12 snijmaïskuilen uit de praktijk met Helminthosporium geselecteerd. De kuilen zijn onderzocht op verschillende voederwaarde- en conserveringsparameters. De invloed van 3 verschillende voorjaarsgrondbewerkingen (ploegen, spitten en cultiveren) op de mate van aantasting door Helminthosporium in maïs is onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd op een licht leemhoudende zandgrond in Dalfsen en op een lichte zandgrond in Vredpeel
  Economisch slim voeren
  Andre, G. ; Bleumer, E.J.B. ; Braakman, G. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)6. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
  melkveehouderij - rundveevoeding - voederwaardering - individuele voeding - dairy farming - cattle feeding - feed evaluation - individual feeding
  Bij Precisie Veehouderij wordt het individuele dier centraal gezet. Voor de voeding betekent dit dat niet meer uitgegaan wordt van algemene normen, maar van de prestaties van het individuele dier in de actuele omstandigheden. Het model voor individueel voeren is ontwikkeld door ASG. Agrovision, Agrifirm en Forfarmers zetten het afgelopen zomer in de markt onder de naam Dynamisch Voeren.
  Eiwitwaardering voor herkauwers; het DVE-OEB 2007 systeem
  Tamminga, S. ; Brandsma, G.G. ; Duinkerken, G. van; Vuuren, A.M. van; Blok, M.C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen University (CVB-documentatierapport nr. 52) - 62
  herkauwers - eiwitten - voederwaardering - eiwitverteerbaarheid - eiwitwaarde - eiwitbalans - pensvertering - herkauwersvoeding - diervoeding - ruminants - proteins - feed evaluation - protein digestibility - protein value - protein balance - rumen digestion - ruminant feeding - animal nutrition
  Protein evaluation for ruminants : the DVE/OEB 2007-system
  Tamminga, S. ; Brandsma, G.G. ; Duinkerken, G. van; Vuuren, A.M. van; Blok, M.C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen University (CVB-documentation report no. 53) - 58
  herkauwers - eiwitten - voederwaardering - eiwitverteerbaarheid - eiwitbalans - eiwitwaarde - pensvertering - herkauwersvoeding - diervoeding - ruminants - proteins - feed evaluation - protein digestibility - protein balance - protein value - rumen digestion - ruminant feeding - animal nutrition
  Contramonsters en contra-onderzoek in het kader van de officiele controle op diervoeders in Nederland
  Jongbloed, A.W. ; Jong, J. de - \ 2006
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.017) - 17
  monsters - voer - voederwaardering - laboratoria - methodologie - wetgeving - nederland - kennis - samples - feeds - feed evaluation - laboratories - methodology - legislation - netherlands - knowledge
  In de Kaderwet Diervoeders van 2003 is o.a. beschreven hoe toezicht en controles op diervoeders uitgevoerd moeten worden. Een aspect ervan is hoe bemonstering en analyse van de partij diervoeder dient plaats te vinden. De regelgeving in de Kaderwet Diervoeders en Besluit Diervoeders is op een aantal punten vrij algemeen. Er worden meestal door de ambtenaar drie eindmonsters gemaakt: een monster voor analyse, een contramonster en een bedrijfsmonster. In de praktijk blijkt echter dat het niet altijd duidelijk is welk van deze monsters precies het contramonster is, waar het naar toegestuurd en waar het geanalyseerd kan worden. Om hierop een duidelijk antwoord te krijgen zijn de van toepassing zijnde wetgeving en overige relevante documenten bestudeerd. Met name de Verordening EG/882/2004 geeft veel helderheid in de geschetste problematiek.
  Voeropnamepatronen van melkvee = Feed intake patterns in dairy cows
  Zom, R.L.G. ; Duinkerken, G. van - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 33
  melkkoeien - rundveevoeding - voeropname - eetpatronen - maaltijden - verzadigdheid - voederwaardering - stalvoedering - dairy cows - cattle feeding - feed intake - eating patterns - meals - satiety - feed evaluation - indoor feeding
  Dit rapport beschrijft een studie naar de variatie voeropnamepatronen van op stal gehuisvest melkvee. Aangetoond is dat voeropnameschattingenvoor melkvee niet kunnen worden verbeterd door gebruikmaking van kenmerken die het voeropnamepatroon beschrijven.
  Quantitative Aspects of Ruminant Digestion and Metabolism
  Dijkstra, J. ; Forbes, J.M. ; France, J. - \ 2005
  Wallingford, United Kingdom : CAB International - ISBN 9780851998145 - 734
  herkauwers - spijsvertering - metabolisme - voer - verteerbaarheid - pens - voederwaardering - zwangerschap - lactatie - wiskundige modellen - voedingsfysiologie - ruminants - digestion - metabolism - feeds - digestibility - rumen - feed evaluation - pregnancy - lactation - mathematical models - nutrition physiology
  The first edition of this book, published in 1993, provides a comprehensive review of the digestion and metabolism of ruminant animals. Since its publication, much new research has been conducted in the subject and knowledge has increased. This is incorporated in this second edition through the addition of five new chapters. These cover; the gas production technique in feed evaluation; calorimetry; the relationship between pasture characteristics and animal performance; feed processing; and the integration of data in feed evaluation systems. Other chapters have been expanded and updated as appropriate and Dr Dijkstra has also been enrolled as the lead editor. This book brings together quantitative approaches used in the study of mechanisms of ruminant digestion and metabolism and related areas from different contributing practitioners, experts and scientists
  Het cliché: eiwittekort op biologische melkveebedrijven : verschillende bedrijfsvoeringen tonen aan dat dit goed is op te lossen
  Plomp, M. - \ 2004
  Ekoland 24 (2004)6. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
  biologische landbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - rundveevoeding - ruwvoer (forage) - ruwvoer (roughage) - veevoeder - voer - voedingsrantsoenen - voersamenstelling - voederwaardering - voedingswaarde - eiwitwaarde - eiwitten - eiwit - grassen - graskuilvoer - graslandbeheer - klavers - agrarische bedrijfsvoering - voedergrassen - organic farming - dairy farming - dairy farms - cattle feeding - forage - roughage - fodder - feeds - feed rations - feed formulation - feed evaluation - nutritive value - protein value - proteins - protein - grasses - grass silage - grassland management - clovers - farm management - fodder grasses
  Door een laag eiwitgehalte in het ruwvoer is er op veel biologische melkveebedrijven in de stalperiode een tekort aan eiwit in het rantsoen. Dit tekort moet vervolgens aangevuld worden met duur eiwitrijk krachtvoer. Uit ervaringen van melkveehouders die deelnemen aan het project Bioveem blijkt dat het eiwittekort sterk verminderd kan worden door beter in te spelen op de mogelijkheden van gras en grasklaver en het eiwit uit het najaarsgras beter te benutten. Met meer aandacht voor maaitijstip, inkuilmethode, beweidingsintensiteit, bijvoeding en rantsoensamenstelling is de eiwitbenutting te verbeteren; het eiwitoverschot in de herfst kan dan benut worden in andere perioden van het jaar. De noodzaak hiertoe wordt alleen maar groter, omdat in de toekomst de eiwitrijke grondstoffen van biologisch krachtvoer duurder zullen worden
  Phyto-estrogenic activity of protein-rich feeds for pigs
  Groot, M.J. - \ 2004
  onbekend : RIKILT - Veiligheid & Gezondheid (Report / RIKILT 2004.014) - 14
  oestrogene eigenschappen - plantenoestrogenen - voederwaardering - varkensvoeding - oestrogenic properties - plant oestrogens - feed evaluation - pig feeding
  De hoeveelheden phytoestrogenen in proteïnerijke groenten en de mogelijke effecten op de groei van zeugen worden onderzocht
  Passage of 13C-labelled feed components through the digestive tract of dairy cows
  Pellikaan, W.F. - \ 2004
  Wageningen University. Promotor(en): Seerp Tamminga, co-promotor(en): Jan Dijkstra; H. Boer. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9789085040750 - 188
  melkkoeien - melkvee - voer - spijsverteringskanaal - isotopenlabelling - merkers - grassen - graskuilvoer - voederwaardering - voedingsfysiologie - dairy cows - dairy cattle - feeds - digestive tract - isotope labeling - markers - grasses - grass silage - feed evaluation - nutrition physiology
  Keywords: fractional passage rate, grass, silage, 13 C-isotope, internal markers, dairy cows

  The main aim of this thesis was to acquire knowledge on the feed specific fractional passage rates of feedstuffs and feed components through different compartments of the gastro-intestinal tract of dairy cows. Fractional passage rates form, next to fractional degradation rates, the determining factors to quantify the escape part of feed components from the rumen. Current feed evaluation systems use feed specific fractional degradation rates, but adopt fixed fractional passage rates. It is increasingly realised that also passage rates vary, amongst others with the level of feed intake, diet quality and diet composition. Besides, international developments in feed evaluation move towards so-called "nutrient based" feed evaluation systems that are more dynamic in nature. Knowledge on feed specific fractional passage rates is essential to further develop such dynamic systems. To meet our main aim, several animal trials were conducted in which the passage behaviour of feed particles originating from grass and grass silages were studied and compared with the traditionally used external markers Cr-NDF and Co-EDTA, using rumen and ileum cannulated animals. The roughages were labelled with the stable isotope of carbon ( 13 C), thus allowing to follow the passage behaviour of the dry matter, the cell wall and the non cell wall fractions. In all cases, 13 C gave slower ruminal passage rates compared to the external markers, and with respect to the labelled fractions the 13 C-labelled cell wall fractions gave the slowest fractional passage rates. A reduction in the level of feed intake of 40% gave decreased marker passage rates with the highest impact on the rumen residence times for the cell wall fractions. The effect of roughage quality on ruminal marker passage was more pronounced for the internal markers compared to the external markers. In combination with in situ degradation characteristics our data indicates that 13 C seems to be a useful tool to quantify the relations between passage and degradation. Based on our findings it was concluded that the fixed fractional passage rates currently adopted in the Dutch protein evaluation system overestimate the in vivo situation. Besides, our data suggests the possibilities to introduce feed component specific fractional passage rates as a function of animal and dietary characteristics.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.