Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Landbouwverkeer moet en kan veiliger
  Jaarsma, C.F. ; Hoofwijk, H. ; Vries, J.R. de - \ 2013
  Verkeerskunde
  verkeer - landbouw - voertuigen - veiligheid - openbare veiligheid - motorvoertuigen - ongevallen - traffic - agriculture - vehicles - safety - public safety - motor cars - accidents
  Landbouwverkeer en verkeersveiligheid op de openbare weg staan van oudsher op gespannen voet met elkaar. De meest recente cijfers tonen een kleine afname van de dodelijke ongevallen: wie weet het begin van een trendbreuk? Ondanks het economisch belang is landbouwverkeer om uiteenlopende redenen niet populair bij wegbeheerders. Dat leidt vaak tot een insteek van 'Hier geen landbouwverkeer'. Maar ook hier zien de auteurs een trendbreuk, naar een positieve insteek: 'Daar mag landbouwverkeer wel rijden'. Auteurs gaan in op beide ontwikkelingen, aangevuld met opmerkingen over andere opties die de verkeersveiligheid met landbouwvoertuigen verbeteren, maar die buiten het direct bereik van de verkeerskundige liggen.
  Hydrogen-powered road vehicles : the health benfits and drawbacks of a new fuel
  Passchier, W.F. ; Erisman, J.W. ; Hazel, P.J. van den; Heederik, D.J.J. ; Leemans, R. ; Legler, J. ; Sluijs, J.P. ; Dogger, J.W. - \ 2009
  Den Haag : Health Council of the Netherlands (Horizon Scanning Report 2008/016E)
  voertuigen - motorvoertuigen - autorijden - brandstoffen - specifiek brandstofverbruik - waterstof - effecten - onbedoelde effecten - nadelige gevolgen - volksgezondheid - nederland - vehicles - motor cars - motoring - fuels - specific fuel consumption - hydrogen - effects - nontarget effects - adverse effects - public health - netherlands
  Because of the political, social and environmental problems associated with dependency on fossil fuels, there is considerable interest in alternative energy sources. Hydrogen is regarded as a promising option, particularly as a fuel for road vehicles. The Dutch Energy Research Centre (ECN) recently published a vision of the future, in which it suggested that by 2050 more than half of all cars in the Netherlands could be running on hydrogen. A switch to using hydrogen as the primary energy source for road vehicles would have far-reaching social consequences. As with all technological developments, opportunities would be created, but drawbacks would inevitably be encountered as well. Some of the disadvantages associated with hydrogen are already known, and are to some degree manageable. It is likely, however, that other drawbacks would come to light only once hydrogen-powered cars were actually in use. With that thought in mind, and in view of the social significance of a possible transition to hydrogen, it was decided that the Health Council should assess the positive and negative effects that hydrogen use could have on public health. It is particularly important to make such an assessment at the present early stage in the development of hydrogen technologies, so that gaps in existing scientific knowledge may be identified and appropriate strategies may be developed for addressing such gaps. This report has been produced by the Health and Environment Surveillance Committee, which has special responsibility for the identification of important correlations between environmental factors and public health.
  Inventarisatie van beschikbare techniek voor oogst en transport met lage bodemdruk
  Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 163) - 48
  belastingskenmerken (grond) - gronddruk - ballast - banden - landbouwwerktuigen - voertuigen - bodemstructuur - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - rijpadensysteem - bearing characteristics - ground pressure - ballast - tyres - farm machinery - vehicles - soil structure - tillage - tilth - controlled traffic farming
  Een aantal biologische tellers is recent overgegaan op een teeltsysteem met vaste rijpaden en daartussen brede onbereden teeltbedden. Aangetoond is dat hierdoor een goede bodemstructuur in het groeiseizoen en andere voordelen gerealiseerd kunnen worden. Echter, tijdens de oogst en het ploegen wordt nog gewoon over het land gereden. Als ook de oogst bodemvriendelijker uitgevoerd zou worden zijn verdere verbeteringen van de bodemstructuur (langere termijn structuurvorming) te verwachten. Mogelijk is ploegen dan vaak niet meer nodig. Minder intensieve grondbewerking betekent o.a. besparing op kosten en energie. Onderzoek is gaande naar welke gronddruk (en banddruk) onder verschillende bodemomstandigheden nog toelaatbaar is om schade aan de bodemstructuur te voorkomen. Anticiperend op de uitkomsten hiervan is de doelstelling van het voorliggende rapport om te inventariseren wat momenteel de technische mogelijkheden zijn om een lage gronddruk bij oogst en transport te realiseren. Voor de inventarisatie is uitgebreid gezocht op internet en werd informatie bij fabrikanten opgevraagd
  Berekening van voorkoeltijden in lege koelvoertuigen
  Lukasse, L.J.S. ; Voort, A.J. van der - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 587) - ISBN 9789067549929 - 18
  voorkoeling - voertuigen - koeltransport - warmtebalans - voorspelling - modellen - isolatie (insulation) - isolatiematerialen - precooling - vehicles - refrigerated transport - heat balance - prediction - models - insulation - insulating materials
  Agricultural vehicles and sustainable safe road traffic: solving conflicts on arterial highways
  Jaarsma, C.F. ; Botma, H. ; Ark, R.G.H. van; Willems, G.P.A. - \ 2003
  Transport Reviews 23 (2003)4. - ISSN 0144-1647 - p. 471 - 488.
  verkeersveiligheid - transport - trekkers - voertuigen - verkeerspatronen - plattelandswegen - traffic safety - transport - rural roads - tractors - vehicles - traffic patterns
  Addressing the issues of traffic safety in rural areas presents a constant challenge. The mix of light and heavy vehicles and the considerable differences in speed among these traffic participants result in high risks and delays for the faster vehicles. Agricultural vehicles (AVs) in particular have such an impact on traffic, especially when using arterial highways. This paper reviews the problems of safety and delays that AVs cause on arterial highways, and the appropriate mitigation. The concept of 'sustainable safety' in The Netherlands focuses on these problems, because of the proposed construction of parallel roads alongside all arterial highways. However, Dutch accident statistics cannot justify the high costs for the construction of parallel roads alongside 7000 km of arterial highways. Delays experienced by fast traffic are another reason for separating AVs from other road users with parallel roads. Alternative measures alongside the arterial highway, such as passing bays, restricting AVs to travelling at off-peak only and improving the conspicuity of the AVs, may be more cost-effective ways of reducing delays and/or improving traffic safety on arterial highways. Another solution may be to eliminate the need for AVs to use the arterial highway by altering their routes. For this purpose, land reallocation projects (as practised in Holland) can provide a useful tool.
  Door of langs Groot-Ammers? Een analyse van de (vracht)verkeersstromen in de omgeving van Groot-Ammers (gemeente Liesveld)
  Jaarsma, C.F. ; Willems, G.P.A. ; Beunen, R. - \ 2001
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Laboratorium voor Ruimtelijke Planvorming - ISBN 9789067546539 - 62
  verkeer - transport - voertuigen - wegtransport - trucks - karteringen - gegevens verzamelen - nederland - zuid-holland - traffic - vehicles - road transport - surveys - data collection - netherlands
  Factoren die de aslasten van zwaar verkeer op plattelandswegen verklaren
  Wilde, J.G.S. de - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 51
  rolweerstand - nederland - voertuigen - plattelandswegen - wegtransport - rolling resistance - netherlands - vehicles - rural roads - road transport
  Aslastpatronen en ontwerpgetallen vormen de basis voor de verkeersbelasting, het onmisbare gegeven voor het bepalen van de afmetingen van de wegverharding van een plattelandsweg. De dynamische aslasten en de jaarlijkse intensiteit van zwaar verkeer vormen hierbij de belangrijkste gegevens. De verschijningsvormen van aslastpatronen (verdeling van het aantal equivalente aantal belastingherhalingen (EAH) over de aslastklassen) van ogenschijnlijk identieke meetpunten kunnen echter duidelijk verschillen.Dit doet zich zowel voor bij een gelijk als bij een verschillend ontwerpgetal (totaal aantal EAH uit het aslastpatroon). Omdat niet bekend is hoe deze vormverschillen in die aslastpatronen ontstaan, is door vergelijking van de aslastresultaten uit het onderzoek, de wegkenmerken en voertuiggegevens gezocht naar factoren die deze verschillen verklaren. Dankzij deze verklarende factoren konden vuistregels worden afgeleid waarmee de verkeersbelasting voor te ontwerpen plattelandswegen berekend kan worden.
  Methode voor het bepalen van aslastpatronen voor plattelandswegen
  Wilde, J.G.S. de - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 518) - 39
  verkeer - verkeerspatronen - dichtheid - capaciteit - tellen - onderzoek - voertuigen - rolweerstand - wegen - plattelandswegen - wegtransport - basisproducten - traffic - traffic patterns - density - capacity - counting - research - vehicles - rolling resistance - roads - rural roads - road transport - commodities
  Zwaar verkeer op plattelandswegen; onderzoek naar aslastpatronen voor wegtypen
  Wilde, J.G.S. de - \ 1995
  Wegen 69 (1995)8. - ISSN 0043-2067 - p. 13 - 22.
  nederland - wegen - rolweerstand - plattelandswegen - voertuigen - netherlands - roads - rolling resistance - rural roads - vehicles
  Er bestaat geen dimensioneringsmethode voor plattelandswegen. Onderzoek naar verkeersbelasting, verkeersintensiteit en -samenstelling moet leiden tot aslastpatronen voor wegtypen. Dynamische aslastmetingen wijzen uit dat de schade door vrachtauto's aan de wegverharding gemiddeld acht maal zo groot is als die door landbouwvoertuigen. Juist op smallere wegen is de gemiddelde voertuigschadefactor het hoogst, doordat de vrachtwagens, die daar meestal voor oogsttransporten komen, veel assen hebben. Vrachtverkeer op plattelandswegen heeft een beladingsgraad van 55%, is zelden overbeladen, rijdt gemiddeld 52 km/h en bestaat voor 53% uit twee-assers. Het aandeel vijf- en zes-assers neemt toe.
  Laag motortoerental bespaart brandstof
  Maeyer, E.A.A. de; Vink, A. ; Breemhaar, H.G. ; Bosma, A.H. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 20 - 22.
  akkerbouw - efficiëntie - energie - energiegebruik - veldgewassen - brandstofverbruik - tractie - trekkrachtefficiëncy - trekkers - trucks - voertuigen - arable farming - efficiency - energy - energy consumption - field crops - fuel consumption - traction - tractive efficiency - tractors - vehicles
  Eerste resultaten van een onderzoek naar het brandstofverbruik bij de teelt van acht gewassen. Met de basisgegevens van het benodigde vermogen, het specifieke brandstofverbruik en de tijdsduur wordt het brandstofverbruik bepaald van veel bewerkingen
  Trekkrachtbehoefte van sleepvoeten- en zodebemestertechnieken op grasland = Draught requirement of trailing feet and shallow injector techniques on grassland
  Hendriks, J.G.L. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-2) - 45
  kunstmeststoffen - graslanden - incorporatie - injectie - bodeminjecteurs - tractie - trekkrachtefficiëncy - voertuigen - fertilizers - grasslands - incorporation - injection - soil injectors - traction - tractive efficiency - vehicles
  Remsystemen voor landbouwwagens = Braking systems for farm trailers
  Straelen, B.C.P.M. van - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / DLO, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-12) - ISBN 9789054060819 - 66
  remmen - afremmen - karren - componenten - uitrusting - systemen - trailers - voertuigen - brakes - braking - carts - components - equipment - systems - vehicles
  Basis voor de dimensionering van plattelandswegen : dynamische aslasten van zwaar verkeer 1990 t/m 1992
  Wilde, J.G.S. de; Breunissen, H. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum nr. 292) - 99
  basisproducten - nederland - wegtransport - wegen - rolweerstand - plattelandswegen - voertuigen - commodities - netherlands - road transport - roads - rolling resistance - rural roads - vehicles
  Recreatietoervaart : de moeite waard : een onderzoek onder toervaarders naar vaargedrag, motieven en bestedingen in zeven watersportregio's in Nederland
  Bruin, A.H. de; Klinkers, P.M.A. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 307) - 108
  vrijetijdsactiviteiten - vrijetijdsgedrag - Nederland - recreatie - voertuigen - leisure activities - leisure behaviour - Netherlands - recreation - vehicles
  Aslasten op plattelandswegen : ervaringen met en eerste resultaten van aslastenmetingen onder rijdende voertuigen
  Wilde, J.G.S. de - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 103) - 76
  basisproducten - nederland - wegtransport - wegen - rolweerstand - plattelandswegen - voertuigen - commodities - netherlands - road transport - roads - rolling resistance - rural roads - vehicles
  De last-pakker JH-125 met bos-langhoutbogie : studie van een prototype
  Rotteveel, K. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 543) - 28
  bosbouw - stamhout - transport - trekkers - uitslepers - voertuigen - forestry - logs - tractors - skidders - vehicles
  Onderzoek naar aslasten op plattelandswegen : een eerste selectie van meetpunten en afweging van mogelijke meetsensoren
  Wilde, J.G.S. de - \ 1989
  Wageningen : ICW (ICW nota 1952) - 34
  nederland - wegen - rolweerstand - plattelandswegen - voertuigen - netherlands - roads - rolling resistance - rural roads - vehicles
  Load-bearing processes in agricultural wheel-soil systems
  Tijink, F.G.J. - \ 1988
  Agricultural University. Promotor(en): H. Kuipers; A.J. Koolen. - S.l : Tijink - 173
  kooiwielen - funderingen - wegen - rolweerstand - bodemverdichting - grondmechanica - trekkers - banden - voertuigen - machines - cage wheels - foundations - roads - rolling resistance - soil compaction - soil mechanics - tractors - tyres - vehicles - machines

  In soil dynamics we distinguish between loosening and loadbearing processes. Load-bearing processes which can occur under agricultural rollers, wheels, and tyres are dealt with In this dissertation.

  We classify rollers, wheels, and tyres and treat some general aspects of these devices. Fundamentals of load-bearing processes, I.e. kinematic, dynamic, and soil physical aspects are discussed also.

  Not only soil characteristics concerning load-bearing processes are dealt with but also the suitability of these characteristics for use In prediction methods. Special attention has been paid to predicting some process aspects of a towed tyre under different soil conditions and In different soil types. Under laboratory conditions the use of characterizing processes (cone, vane, and failing weight) and empirical prediction methods resulted In accurate predictions of rolling resistance, rut depth, and compaction caused by a towed tyre.

  Vervoer van aardappelen in koelwagens met residu - ijs
  Meijers, C.P. ; Rastovski, A. ; Schooneveld, B. - \ 1977
  Wageningen : I.B.V.L. (Publikatie / Inst. voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten) no. 309) - 4
  plantaardige producten - aardappelen - railtransport - koeltransport - solanum tuberosum - transport - transportvoertuigen - behandeling - voertuigen - plant products - potatoes - rail transport - refrigerated transport - transporters - treatment - vehicles
  Experimenten in de Duramin clip - on container met dummylading in een dichte stapeling
  Nieuwenhuizen, G.H. van - \ 1976
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1957 A, B) - 14
  zakken - dozen - containertransport - containers - kratten - engineering - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruitgewassen - plantaardige producten - koeltransport - transportvoertuigen - behandeling - voertuigen - groenten - bags - boxes - container transport - crates - food preservation - foods - fruit crops - plant products - refrigerated transport - transporters - treatment - vehicles - vegetables
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.