Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Provinciale informatie uit landelijke natuurrapportages : provinciale informatie uit landelijke natuurrapportages voor de Europese Commissie (Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Standaard Data Formulieren) over de periode 2007-2012
  Bink, R.J. ; Griffioen, A.J. ; Kleunen, A. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2818) - 65
  habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - habitats - evaluatie - monitoring - natura 2000 - habitats directive - birds directive - habitats - evaluation - monitoring - natura 2000
  Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
  Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
  bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
  How much Biodiversity is in Natura 2000? : the “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network : technical report
  Sluis, T. van der; Foppen, R. ; Gillings, Simon ; Groen, T.A. ; Henkens, R.J.H.G. ; Hennekens, S.M. ; Huskens, K. ; Noble, David ; Ottburg, F.G.W.A. ; Santini, L. ; Sierdsema, H. ; Kleunen, A. van; Schaminee, J.H.J. ; Swaay, C. van; Toxopeus, Bert ; Wallis de Vries, M.F. ; Jones-Walters, L.M. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2738) - 147
  biodiversity - habitats directive - birds directive - natura 2000 - statistical analysis - geographical information systems - biodiversiteit - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - statistische analyse - geografische informatiesystemen
  In order to assess the significance of the presumed “umbrella effect” of Natura 2000 areas the European Commission initiated a study, in 2013, to address the following questions: 1) Which are, amongst the species regularly occurring within the European territory of the EU-28 Member States, those that significantly benefit from the site conservation under the EU Birds and Habitats Directive? 2) What is the percentage of all species occurring in the wild in the EU that benefit significantly from Natura 2000? 3) How significant is the contribution of Natura 2000 in relation to the objective of halting and reversing biodiversity loss? The approach used existing data, and covered the terrestrial mammals, birds, reptiles, amphibian, butterfly and plant species. The analysis is mostly based on statistical distribution models and GIS processing of species distribution data in relation to their presence within protected areas of the Natura 2000 network. The main findings for all species groups were: Animal species for which Natura 2000 areas were not specifically designated occur more frequently inside Natura 2000 than outside (in particular breeding birds and butterflies). These species do, therefore, gain benefit from the protected areas network. The species for which Natura 2000 areas were designated generally occur more frequently within the Natura 2000 site boundaries than the nonannex species; this is in particular the case for birds and butterflies, for amphibians and reptiles the difference is negligible. More specific conclusions and findings, as well as discussion of these results and implications for further studies are included in the report.
  The “Umbrella Effect” of the Natura 2000 network : an assessment of species inside and outside the European Natura 2000 protected area network : executive summary
  Jones-Walters, L.M. ; Gillings, Simon ; Groen, T.A. ; Hennekens, S.M. ; Noble, David ; Huskens, K. ; Santini, L. ; Sierdsema, H. ; Kleunen, A. van; Swaay, C. van; Sluis, T. van der - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 273A) - 11
  biodiversity - natura 2000 - birds directive - habitats directive - biogeography - biodiversiteit - natura 2000 - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biogeografie
  De betekenis van Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen : toelichting op de totstandkoming van de tabellen die als hulpmiddel dienen voor het beoordelen van de betekenis van provinsje Fryslân voor de instandhouding van soorten en habitattypen onder de nieuwe Wet natuurbescherming
  Bink, R.J. ; Schmidt, A.M. ; Vreeswijk, Tessa van; Swaay, C.A.M. van; Turnhout, C.A.M. van; Verweij, R. ; Woltjer, I. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Soldaat, L. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2734) - 27
  natuurbeschermingsrecht - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - habitats - soorten - friesland - nature conservation law - nature conservation - habitats directive - birds directive - natura 2000 - habitats - species - friesland
  Op 1 januari 2017 wordt de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De provincies krijgen door deze wet een grotere verantwoordelijkheid voor het beschermen en in stand houden van vele soorten en habitattypen. Elke provincie moet daartoe een provinciale natuurvisie opstellen die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en door Gedeputeerde Staten uitgevoerd. De provinsje Fryslân stelt zich de vraag wat de betekenis is van de provinsje voor de instandhouding van de soorten en habitattypen in Nederland onder de Wet natuurbescherming. Het antwoord op deze vraag wordt gebruikt voor twee doeleinden: een goede inzet van beleid en instrumentarium en – daar waar mogelijk – het gebruik van vrijstellingen bij de vergunningverlening. Beide zullen worden uitgewerkt in de natuurvisie van Fryslân. De provinsje Fryslân wil daartoe over een hulpmiddel beschikken waarmee zij de betekenis van de provinsje kan bepalen. Alterra, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), Sovon vogelonderzoek Nederland, de Vlinderstichting en andere PGO’s hebben gezamenlijk gewerkt aan dat hulpmiddel. Het resultaat is een aantal tabellen (Excelbestand) met een toelichtend rapport.
  Kansen en knelpunten bij de uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : zestien Nederlandse casussen in het licht van de Fitness Check en de ambities uit de Rijksnatuurvisie
  Broekmeyer, M.E.A. ; Pleijte, M. ; Bijlsma, R.J. ; Gerritsen, A.L. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Henkens, R.J.H.G. ; Schmidt, A.M. ; Kistenkas, F.H. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2705) - 171
  vogelrichtlijn - vogels - habitatrichtlijn - natuurbeheer - natuurbescherming - natura 2000 - milieuwetgeving - nederland - birds directive - birds - habitats directive - nature management - nature conservation - natura 2000 - environmental legislation - netherlands
  Derogatierapportages Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Bern Conventie : nut en noodzaak, evaluatie, handleiding en vooruitblik
  Sanders, M.E. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Henkens, R.J.H.G. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2696) - 71
  habitatrichtlijn - richtlijnen (directives) - vogelrichtlijn - vogels - natuurbescherming - natuurbeleid - habitats directive - directives - birds directive - birds - nature conservation - nature conservation policy
  Dit rapport beschrijft het nut en de noodzaak van derogatierapportages en evalueert proces, inhoud en techniek van de recentste rapportages. Ook bevat het een technische en inhoudelijke handleiding voor het invullen en indienen van de rapportages en geeft het een blik vooruit naar de verwachte consequenties van de nieuwe wetgeving voor de derogatierapportages
  Standard Data Form Natura 2000 : bepaling van de belangrijkste drukfactoren in Natura 2000-gebieden
  Schippers, P. ; Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bremer, L. van den - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 56) - 30
  natura 2000 - natuurgebieden - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - milieueffect - menselijke invloed - natuurbeheer - natura 2000 - natural areas - habitats directive - birds directive - environmental impact - human impact - nature management
  Dit rapport betreft de documentatie van de gevolgde werkwijze van hoofdstuk 4.3 van het Standard Data
  Form. Het rapport beschrijft de methodiek die gevolgd is om per Natura 2000-gebied de belangrijkste
  drukfactoren uit de voorgeschreven lijst van de EC (de EC-indeling) te bepalen. Hierbij is de informatie over
  de drukfactoren die een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van soorten en habitattypen
  uit de landelijke rapportages toegepast. Om de binnen de EC-systematiek geconstateerde problemen op te
  lossen, is er gezocht naar een nieuwe Nederlandse indeling in drukfactoren, waarbij duidelijk onderscheid
  wordt gemaakt tussen de oorzaken van drukfactoren (menselijke activiteiten en natuurlijke processen) en de
  effecten (bv. versnippering, vermesting en verdroging). Door de landelijke EC-indeling te vertalen naar de
  NL-indeling (en vice versa) is de informatie ook geschikter voor praktisch gebruik
  Kwalificerende en niet-kwalificerende vogelsoorten in het gebied "Friese Front"
  Leopold, M.F. ; Wal, J.T. van der; Scholl, M.M. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES C141/15) - 28
  vogels - vogelrichtlijn - natuurbescherming - soorten - friesland - noordzee - birds - birds directive - nature conservation - species - friesland - north sea
  Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid : Deel I. Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages
  Schmidt, A.M. ; Bijlsma, R.J. ; Soldaat, L. ; Turnhout, C.A.M. van; Swaay, C.A.M. van; Zoetebier, T.K.G. ; Woltjer, I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2645) - 69
  vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - natura 2000 - eu regelingen - monitoring - ecologische hoofdstructuur - intensieve veehouderij - emissiereductie - birds directive - habitats directive - natura 2000 - eu regulations - monitoring - ecological network - intensive livestock farming - emission reduction
  In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a.v. van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van VR- en HR-soorten goed bruikbaar zijn, maar dat er nog wel wat verbeteringen wenselijk zijn. Voor de meetdoelen t.a.v. van VR- en HR-soorten is de WMBN minder geschikt en zullen ook in de toekomst de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), aangevuld met gegevens van andere monitoringprogramma’s zoals die van Rijkswaterstaat en IMARES, nodig zijn. Aanbevelingen worden gedaan ter verbetering.
  Rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn : evaluatie rapportageperiode 2007-2012 en aanbevelingen voor de periode 2013-2018
  Schmidt, A.M. ; Kleunen, A. van; Bink, R.J. ; Soldaat, L. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 19) - 70
  flora - fauna - vogels - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - monitoring - gegevens verzamelen - natura 2000 - flora - fauna - birds - habitats directive - birds directive - monitoring - data collection - natura 2000
  In dit rapport wordt op grond van een evaluatie van de afgelopen rapportageperiode (2007-2012) een advies gegeven aan het Ministerie van Economische zaken hoe te anticiperen op de volgende rapportageperiode (2013-2018). Dit betreft de rapportages op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en specifiek de rapportageonderdelen waar ecologische kennis en informatie voor vereist is. Aanbevelingen worden gedaan voor het rapportageproces (proces), de beschikbaarheid en kwaliteit van data, informatie en kennis (inhoud) en de technische voorzieningen om het rapportageproces te ondersteunen (techniek). Beweegredenen om de desbetreffende aanbevelingen door te voeren, zijn het verhogen van de efficiency van het rapportageproces, de doorwerking van beleid en de kwaliteit van de beleidsinformatie.
  Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden
  Kleunen, A. van; Roomen, M. ; Bremer, L. van den; Lemaire, A.J.J. ; Vergeer, J.W. ; Winden, E. van - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 2) - 163
  vogelrichtlijn - habitats - gegevens verzamelen - natura 2000 - nederland - birds directive - habitats - data collection - natura 2000 - netherlands
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de ecologische beoordeling van Vogelrichtlijngebieden voor de vogels voor de Standaard Gegevensformulieren. Na een beschrijving van de gevolgde werkwijze om de populatie, behoudsstatus, isolatie en algemene beoordeling te bepalen, worden in tabelvorm per soort voor alle relevante Vogelrichtlijngebieden de beoordelingen gepresenteerd
  Voldoen de aantallen zeekoeten aan de drempel-waarde voor kwalificatie van het Friese Front als Vogelrichtlijn-gebied?
  Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C060/14) - 22
  watervogels - cepphus - habitats - populatiedichtheid - vogelrichtlijn - kwantitatieve analyse - natura 2000 - noordzee - waterfowl - cepphus - habitats - population density - birds directive - quantitative analysis - natura 2000 - north sea
  Ministerie van EZ heeft voornemens het Friese Front aan te wijzen als Natura 2000-gebied voor de zeekoet, op basis van de Europese Vogelrichtlijn. Voor het onderbouwen van de instandhoudingsdoelstelling, de selectie en de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied is een gedegen onderbouwing nodig. In eerdere rapportages werd (impliciet) uitgegaan van een schatting van Wetlands International (2002) van 8 miljoen vogels (1% norm: 80 000 vogels). Later gebruikten Skov et al. (2007) echter de Noordzee-winterpopulatie van de zeekoet als de relevante referentiepopulatie, geschat op 1 562 000 vogels (1% norm: 15 620 vogels). Zowel het aantal van 20 000 als de 1% norm van 15 620 zeekoeten is meermalen gehaald in het beoogde Natura 2000- gebied het Friese Front. Rekening houdend met de gebrekkigheid van oudere gegevens kan gesteld worden dat de 1% norm regelmatig wordt gehaald.
  Voldoen de aantallen Grote Jagers aan de drempelwaarde voor kwalificatie van Friese Front als Vogelrichtlijngebied?
  Geelhoed, S.C.V. ; Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Lindeboom, H.J. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C140/13) - 11
  zeevogels - habitats - wildbescherming - vogelrichtlijn - noordzee - sea birds - habitats - wildlife conservation - birds directive - north sea
  Het Friese Front staat op de nominatie om aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied, vanwege grote aantallen Zeekoeten die daar, met jongen, in de zomer verblijven. Een tweede vogelsoort, de Grote Jager, kwalificeert zich wellicht ook, maar er bestaat onduidelijkheid over de aantallen die van het gebied gebruik maken en of deze de drempelwaarde voor kwalificatie als doelsoort voor een Vogelrichtlijngebied overschrijden. Onderzocht is of de aantallen Grote Jagers op het Friese Front met zekerheid voldoende zijn om deze soort te kwalificeren voor opname in het Aanwijzingsbesluit Friese Front.
  Conserving the Black-tailed Godwit: Legislation, implementation and effectiveness of conservation in Belgium, Germany and the Netherlands
  Kleijn, D. ; Lammertsma, D.R. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2366) - 48
  limosa limosa - natuurbescherming - vogelrichtlijn - natuurbeleid - beleidsevaluatie - eu regelingen - nederland - duitsland - belgië - limosa limosa - nature conservation - birds directive - nature conservation policy - policy evaluation - eu regulations - netherlands - germany - belgium
  The Black-tailed Godwit, Limosa limosa, is a near-threatened wader bird with a European breeding distribution that is concentrated in Western Europe. This report summarizes the legal aspects of Black-tailed Godwit conservation and gives a concise overview of the implementation and effectiveness of conservation action that is taken in Belgium, Germany and the Netherlands. In all three countries, conservation initiatives are rarely effective enough to halt the ongoing decline of the species, although there are successful local exceptions. The review concludes with the recommendation to formulate a coherent strategy for Black-tailed Godwit conservation starting with the identification of favourable reference values in each of the three countries
  Futen in de Hollandse Noordzeekustzone: surveys in december 2012 en januari 2013
  Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Geelhoed, S.C.V. ; Verdaat, J.P. ; Bravo Rebolledo, E. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C030/13) - 35
  vogels - fauna - podicipedidae - vogelrichtlijn - kustgebieden - monitoring - noord-holland - zuid-holland - birds - fauna - podicipedidae - birds directive - coastal areas - monitoring - noord-holland - zuid-holland
  De Vogelrichtlijn (VR) verplicht Nederland tot het in stand houden of in gunstige staat van instandhouding brengen van alle in het wild voorkomende vogels. Over de staat van instandhouding wordt eens in de drie jaar aan Brussel gerapporteerd. Voor de beoordeling van de staat van instandhouding van vogelsoorten is onder andere informatie gewenst met betrekking tot trends in aantallen of dichtheden van de verschillende in het wild voorkomende vogelsoorten voor het hele Nederlandse grondgebied. De grote aantallen futen in de Noordzeekustzone worden bij de verschillende vormen van reguliere monitoring grotendeel gemist, maar worden regelmatig tijdens trektellingen vanaf de kust gemeld.
  Advies Ecologisch Monitoringsprogramma Noordzee ten behoeve van de Kaderrichtlijn Marien en de Vogel- en Habitatrichtlijn
  Sluis, M.T. van der; Paijmans, A.J. ; Heuvel-Greve, M.J. van den; Schobben, J.H.M. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C127/12) - 206
  vogelrichtlijn - habitats - natuurbescherming - mariene gebieden - monitoring - noordzee - birds directive - habitats - nature conservation - marine areas - monitoring - north sea
  In de Nederlandse Mariene Strategie zijn de doelen en indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan de GMT op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) in de Noordzee kan worden getoetst. Als volgende implementatiestap voor de KRM dient medio 2014 een monitoringsprogramma voor de KRM voor het NCP operationeel te zijn. Het monitoringsprogramma is erop gericht om inzicht te geven in de status van het mariene ecosysteem. Daarnaast heeft Nederland een aantal Natura2000-gebieden aangemeld of aangewezen op de Noordzee op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Om over de staat van instandhouding van soorten en habitattypen te kunnen rapporteren is ook voor die gebieden een monitoringsplan nodig. Tevens is er monitoring nodig om een landelijk beeld van de staat van instandhouding te genereren. Het ministerie van I&M en het Ministerie van EL&I hebben IMARES gevraagd een analyse uit te voeren in hoeverre het huidige monitoringsprogramma op zee voor de KRM en VHR bruikbaar is en hoe eventuele leemtes in de huidige monitoring aangevuld kunnen worden.
  Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's
  Bijlsma, R.J. ; Bastmeijer, C.J. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Butger, R.J.F. ; Fleurke, F.M. ; Huiskes, H.P.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2348) - 72
  natura 2000 - natuurbescherming - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - risico - natuurcompensatie - twente - rivierengebied - gelderse poort - noord-holland - natura 2000 - nature conservation - habitats directive - birds directive - risk - nature compensation - twente - rivierengebied - gelderse poort - noord-holland
  Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) voor habitattypen en leefgebieden in het samengevoegde gebied resp. het meest ambitieuze kwalitatieve doel en de som van populatiedoelen gelden. Het juridisch onderzoek concludeert dat samenvoegen juridisch mogelijk is. Samenvoegen moet wel ecologisch worden onderbouwd; er moet sprake zijn van ecologische meerwaarde en de deelgebieden moeten een ecologische eenheid vormen. Uit het bestuurlijk onderzoek blijkt dat samenvoegen van gebieden als groot voordeel heeft dat mitigerende maatregelen ook in andere deelgebieden dan waar ze nodig zijn, genomen mogen worden, onder de aanname dat saldering is toegestaan. Door samenvoeging van Natura 2000-gebieden ontstaan ook meer mogelijkheden voor compensatie. De vergunningprocedures worden ingewikkelder, omdat het vaststellen van cumulatieve effecten en de mogelijke significantie ingewikkelder zal worden
  Luxembourg and the Birds Directive : analysis of necessity and identification of new SPAs
  Sluis, T. van der; Eupen, M. van; Apeldoorn, R.C. van; Schotman, A.G.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2340)
  vogelrichtlijn - vogels - milieubescherming - soorten - groeiplaatsen - natuurbescherming - netwerken - luxemburg - birds directive - birds - environmental protection - species - sites - nature conservation - networks - luxembourg
  After the designation of twelve Special Protection Areas (SPAs) Luxembourg was asked by the European Commission to evaluate this network by analysing its contribution to the viability of the 64 bird species for which Luxembourg has to select sites. For 34 species which are good or very good covered by the network in a qualitative way the contribution of the designated SPAs was evaluated focusing on the method of site selection. For these species it was concluded that the SPAs and six selected Important Bird Areas (IBAs) include all important sites in Luxembourg. There is no need for selection and designation of additional SPAs to fulfill the obligations of the Birds Directive. For 30 species which are not or badly covered by the SPA network the model LARCH was used to analyse the spatial conditions of the network providing long term protection in terms of viable populations. The analyses show only a few species which are viable within the existing network. For most species additional sites are needed to reach a sustainable network. Priority areas where additional sites can be found are also analysed. Because additional sites can contribute to the viability of different species priority areas were analysed showing their added value to the viability of a combination of species using the same habitat.
  Realiseren van de doelen in Natura 2000-gebieden : investeren in kwaliteit en vergroten van de flexibiliteit
  Siepel, H. ; Dobben, H.F. van; Janssen, J.A.M. ; Schaminee, J.H.J. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2232) - 34
  natura 2000 - natuurbescherming - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - habitats - habitatrichtlijn - vogelrichtlijn - natura 2000 - nature conservation - natural areas - ecological network - habitats - habitats directive - birds directive
  De Commissie Versnelling en Verbetering besluitvorming Infrastructuur III constateert veel spanning op dossiers waarin natuurwaarden, met name rond Natura 2000, een rol spelen. Deze breed ervaren druk van het Nederlandse natuurbeleid met betrekking tot Natura 2000 is oplosbaar door een intensivering van het kwaliteitsbeleid. Met deze intensivering moet ook een duidelijke verbetering van de duurzame staat van instandhouding van soorten en habitats worden gerealiseerd. Deze verbetering kan gepaard gaan met een administratieve clustering van de huidige gebieden, waarmee een salderingsgrondslag wordt gelegd binnen de grotere clusters. De verbetering binnen grote deelgebieden in een cluster moeten zodanig van aard en omvang zijn dat daarmee een tijdelijke achteruitgang van kleine deelgebieden binnen een cluster kan worden gecompenseerd. Per saldo voldoet Nederland dan aan haar Europese doelstellingen van natuurbehoud.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.